Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
5. 12. 2019 16:40:54 - 16:41:56 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi v krátkosti odôvodniť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (zaznievanie gongu) na prijatie uznesenia k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky.
Slovenská republika má svoje investičné zlato v objeme 31,69 tony a hodnote cca 1,377 miliardy euro dlhodobo uložené v Bank of England. Viaceré krajiny, ako napríklad Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Nemecko či Rumunsko, sa v poslednom období rozhodli vzhľadom na rôzne riziká stiahnuť svoje zlato z tejto banky na svoje územie. Identifikované riziká sú najmä pravdepodobnosť finančnej krízy a neistý vývoj súvisiaci s brexitom, ako aj nízka miera výnosnosti, ktorá predstavuje alebo sa pohybuje v rozmedzí od 0,2 do 0,4 % ročne. Krajiny dávajú prednosť fyzickému prístupu k vlastnému zlatu. A teda aj toto sú dôvody, prečo predkladáme tento návrh.
Pán predsedajúci, možno toľko na úvod, viac informácií si, verím, povieme v rozprave.
Ďakujem pekne.
18. 10. 2019 9:07:36 - 9:09:07 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2046 z 18. septembra 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára a Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 1623), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Oba výbory odporúčali návrh zákona schváliť. Z uznesení výborov nevyplýva žiadny pozmeňujúci ani doplňujúci návrh.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 1623a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 765 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením má výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
17. 10. 2019 15:11:47 - 15:13:42 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1740 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, podľa § 3 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov Súdna rada Slovenskej republiky má 18 členov. Troch z nich volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.
Členovi Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Jánovi Slovinskému zvolenému Národnou radou Slovenskej republiky dňa 11. septembra 2014 uplynulo funkčné obdobie 11. septembra 2019.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky z tohto dôvodu vyzval oprávnené subjekty, aby návrhy kandidátov na člena Súdnej rady Slovenskej republiky podávali Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky v lehote do 4. októbra 2019 do 16.00 hod.
V určenom termíne boli navrhnutí traja kandidáti, sudca JUDr. Ľuboš Kunay, advokát JUDr. Andrej Majerník a sudca Mgr. Viliam Pohančeník.
Ústavnoprávny výbor sa návrhmi zaoberal na 113. schôdzi a uznesením č. 757 z 15. októbra 2019 konštatoval, že navrhnutí spĺňajú zákonom stanovené podmienky voliteľnosti.
Ústavnoprávny výbor odporúča vykonať voľbu podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 (č. 498).
Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes, t. j. 17. októbra po hlasovaní o 17.00 hodine.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
18. 9. 2019 16:18:57 - 16:20:09 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1623 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
17. 9. 2019 17:52:20 - 17:53:38 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1536 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
186.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne a páni poslanci, Národná rada uznesením č. 1930 z 26. júna 2019 pridelila návrh poslankyne Irén Sárközy na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Zo správy ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 686 z 9. septembra 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
10. 9. 2019 13:29:04 - 13:30:03 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vráteného zákona (tlač 1563) v ústavnoprávnom výbore.
Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon prezidentkou Slovenskej republiky a odporučil Národnej rade schváliť vrátený zákon v znení pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa účinnosti. Ako gestorský výbor rokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. septembra 2019 a odporučil uvedený vrátený zákon schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov.
Na návrh spravodajcu hlasoval výbor o návrhu uznesenia, ktorým výbor schválil správu ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vráteného zákona prezidentkou Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania a pri rokovaní o vrátenom zákone predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
20. 6. 2019 18:04:54 - 18:06:44 46. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1446 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1780 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1446), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Národná rada zároveň určila Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Dva výbory odporúčali vládny návrh zákona schváliť. Výbor pre hospodárske záležitosti uznesenie neprijal. Z uznesení výborov vyplýva desať pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, tlač 1446a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 661 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
20. 6. 2019 16:19:39 - 16:21:16 46. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1428 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Pán predsedajúci, ja len v krátkosti. Rád by som požiadal o hlasovanie v utorok o sedemnástej hodine.
20. 6. 2019 16:02:35 - 16:04:18 46. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1428 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1778 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1428), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh ústavného zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1428a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 659 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
13. 5. 2019 10:24:04 - 10:25:53 45. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1336 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Národná rada zároveň určila Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, prerokovali uvedené výbory a odporúčali ho schváliť. Z uznesení výborov vyplýva 12 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8 a 10 až 12 s odporúčaním schváliť a osobitne o bode 9 s odporúčaním neschváliť. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovanom návrhu zákona tlač 1336a bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru č. 615 z 9. mája 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
13. 5. 2019 10:04:54 - 10:06:11 45. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1446 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani podpredsedníčka, otvorte všeobecnú rozpravu.
10. 5. 2019 13:21:13 - 13:22:16 45. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1428 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
239.
Vážený pán podpredseda, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj gestorský výbor s tým, aby prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní do 18. júna 2019. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
4. 4. 2019 14:02:42 - 14:02:45 43. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán premiér, ďakujem pekne za odpoveď a ďakujem aj za to, že mladším pripomínate, že mier nie je samozrejmý. Ďakujem pekne.
27. 3. 2019 9:02:52 - 9:04:10 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1336 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážená pani predsedajúca, vážená pani; vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona v druhom čítaní do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
30. 1. 2019 17:50:52 - 17:53:02 40. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1234 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
165.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1567 zo 7. decembra 2018 pridelila predmetný návrh ústavného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Národná rada zároveň určila Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu ústavného zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Ústavnoprávny výbor návrh skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., prerokoval a odporúčal schváliť uznesením č. 518 z 22. januára 2019. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre nezlučiteľnosť neprijali uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva 25 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor na 84. schôdzi 29. januára 2019.
Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh ústavného zákona schváliť, ani návrh spoločnej správy nezískal potrebný súhlas potrebnej väčšiny.
Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil za spoločného spravodajcu, aby som predložil predmetnú informáciu a navrhol ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
6. 12. 2018 19:21:34 - 19:23:09 38 schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1099 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
140.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1346 z 18. septembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Národná rada zároveň určila Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
K predmetnému návrhu zákona Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prijal uznesenie a odporúča návrh zákona schváliť. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky 16. októbra 2018 neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na 76. schôdzi 16. októbra 2018. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny. Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zároveň určil za spoločného spravodajcu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Nemkyho. Ako spoločný spravodajca predkladám predmetnú informáciu a budem predkladať návrh na ďalší postup podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
6. 12. 2018 16:08:19 - 16:09:37 38 schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1234 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predkladateľ, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona. Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
27. 11. 2018 15:32:58 - 15:33:57 38 schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1217 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aby som vás informoval o prerokovaní vráteného zákona, tlač 1217, v ústavnoprávnom výbore. Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon prezidentom Slovenskej republiky a odporučil Národnej rade schváliť vrátený zákon v pôvodnom znení. Ako gestorský výbor rokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky 27. novembra 2018 a odporučil uvedený vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení. Na návrh spravodajcu hlasoval výbor o návrhu uznesenia, ktorým výbor schválil správu ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vráteného zákona prezidentom Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania pri rokovaní o vrátenom zákone, predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona v rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
23. 10. 2018 19:21:02 - 19:22:22 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1062 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
183.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1334 z 12. septembra 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský určila ústavnoprávny výbor a určila aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona doručený aj pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, ho prerokovali a odporúčali ho schváliť. Z uznesení výborov vyplýva jeden doplňujúci návrh s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení doplňujúceho návrhu.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1062a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 459 zo 16. októbra 2018.
Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
13. 9. 2018 18:27:29 - 18:28:35 34. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1099 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
167.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->