Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 2. 2020 9:43:12 - 9:47:40 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1838 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Vážený pán predseda, navrhujem hlasovať po prerokovaní všetkých troch bodoch.

Danko, Andrej, predseda NR SR
23.
Kedy? Po prerokovaní? Hej.

Pamula, Peter, poslanec NR SR
24.
Po prerokovaní.

Danko, Andrej, predseda NR SR
25.
Všetkých prvých tých troch v skrátenom legislatívnom ihneď. Áno? Dobre. Alebo tak, ako je to, ako je to citované, po prerokovaní všetkých bodov. Áno?

Pamula, Peter, poslanec NR SR
26.
Po prerokovaní všetkých troch bodov.
21. 2. 2020 9:21:40 - 9:23:40 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1838 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem za slovo. Pán kolega Ivan, ak by som nebol členom hospodárskeho výboru a nepoznal by som aj vaše názory alebo vaše návrhy za toto štvorročné obdobie, tak by som vám aj uveril tú úprimnosť, ktorú, o ktorej ste hovoril. A skúsme sa vrátiť naspäť rok, dva, tri a pozrieť si vaše návrhy, aké, aké boli na zníženie daňového zaťaženia občanov a aké následky by vlastne pre Národnú diaľničnú alebo pre ministerstvo dopravy to malo.
Ja spomeniem len jednu takú drobnosť, ktorej som sa zúčastnil aj ja, pretože ja som takisto za zníženie daňovej zaťaženosti občanov a som za to, aby občania platili čím menšie dane. A spomeniem jeden príklad, keď sme tu spolu boli raz, raz večer pri rokovaní, keď pán minister Érsek predkladal nejaký zákon, nepamätám si presne ktorý, a vy ste dával pozmeňujúci návrh na zrušenie nálepiek na emisnú a STK kontrolu. Ja som vám ho podpísal. Ako koaličný poslanec ja som ho podpísal, pretože som šiel za pánom ministrom, on povedal, áno, teoreticky je to možné, ale na druhý deň, keď ministerstvo dopravy vyhodnotilo vlastne tú situáciu a zistilo, že proste by to bol výpadok znovu v príjmoch Národnej diaľničnej aj ministerstva dopravy, tak to nepodporil. Ak by prešiel tento, tento vás pozmeňujúci návrh, znovu by to malo také isté následky, to znamená, že by to bol výpadok v príjmoch, a znovu by sme zato mohli, ako vy ste tu povedal alebo niektoré príklady povedal, my sme zato mohli urobiť nejakú cestu alebo nejaký chodník, alebo proste nejaké oplotenie popri, popri ceste.
Takže ja chcem len poukázať, že áno, je to, je to možno neštandardný postup teraz, ale zase chcel by som v krátkosti povedať aj to, že, alebo... Už nemám čas, ale je to skoro to isté, ako, ako my predkladáme aj vy ste vtedy predkladal, takisto by to bolo zaťaženie ministerstva.
20. 2. 2020 18:55:59 - 18:57:00 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1838 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
147.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, poslankyne, poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1958 z 12. februára 2020 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na prerokovanie návrh vlády na skrátenie legislatívneho konania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1838. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 96. schôdzi dňa 18. februára 2020. Výbor neprijal k predmetnému návrhu vlády uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
3. 12. 2019 15:17:16 - 15:17:40 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1640 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ja sa ospravedlňujem, že znovu vystupujem, ale stala sa taká malá legislatívnotechnická chyba v tom bode 4.
Prosím opraviť ten, ten dátum z 29. februára 2020 na 31. januára 2020.
Ďakujem veľmi pekne.
3. 12. 2019 14:43:35 - 15:08:23 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1640 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Tak ako som avizoval, budem predkladať dva pozmeňujúce návrhy.
Jeden pozmeňujúci návrh sa nie priamo týka tohoto, tohoto zákona, ale je, je, je veľmi, veľmi blízko tomu, takže navrhuje sa zmena spôsobov preukazovania odbornej spôsobilosti pre viazanú živnosť sprostredkovanie, predaj, prenájmu a kúpu nehnuteľnosti (realitná činnosť).
Navrhuje sa, aby druhou alternatívou k vysokoškolskému vzdelaniu ekonomického alebo právnického, alebo stavebného, alebo architektonického smeru bolo úplné stredné vzdelanie s maturitou, skúškou, 2 roky praxe v odbore a osvedčenie o absolvovaní akreditačného vzdelávacieho programu. Touto zmenou dochádza k ustanoveniu zodpovedajúcej alternatíve k vysokoškolskému vzdelaniu. Teraz prečítam doplňujúci návrh.
Doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, som už čítal (tlač 1640).
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 1640), sa dopĺňa takto:
Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 280/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č . 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2004 Z. z. (pozn. red.: správne „zákona č. 470/2005 Z. z.“), zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. Z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona 276/2017 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/219 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., Zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 sa mení a dopĺňa takto:
Za § 80 ad) sa vkladá § 80 ae), ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80 ae)
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020 Živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti sprostredkovanie predaja prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť) vydané podľa doterajších predpisov do 31. januára 2020 zostávajú zachované.“
2. V prílohe č. 2 viazané, Viazané živnosti v skupine č. 214 - Ostatné sa pri živnosti por. č. 61 v stĺpci Preukaz spôsobilosti slová „úplne stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore“ nahrádzajú slovami „úplne stredné vzdelanie s maturitou a skúškou, 2 roky v praxe v odbore a osvedčenie o absolvovaní akreditačného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy a výskumu, športu Slovenskej republiky“ a stĺpec Poznámka, Poznámka znie:
„§ 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Novozvolený článok II nadobúda účinnosť 1. februárom 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti a v nadväznosti na vloženie nového článku II a upraví názov zákona.
Takže to by bol jeden pozmeňovací návrh.
Môj druhý pozmeňovací návrh sa týka správy bytov, ako som to už, ako som to už v tom prvom svojom vystúpení avizoval, akurát, akurát sa tam, sa tam špecifikujú niektoré, niektoré ustanovenia, ktoré, ktoré bolo, bolo potrebné legislatívne upraviť, a vypúšťa sa ten, ten bod o tých dražbách.
Je mi to ľúto, pretože ja si myslím, že ten bod bol, bol veľmi dobrý, pretože základom, základom každej, každej vlastne takejto právnej úpravy by malo byť účel, a zmysel, zmysel tohoto môjho návrhu bol ten, že, aby sme, aby sme spravodlivejšie vedeli rozlíšiť, kto sú notorickí neplatiči alebo úmyselní neplatiči, alebo kto sú len ľudia, ktorí sa dostali do momentálnej nejakej takej nevhodnej situácie, kde tá finančná situácia im nedovolí momentálne uhradiť si svoje záväzky, aj keď, aj keď oprávnené záväzky.
Takže ja som, ja som v tom, v tom mojom návrhu videl naozaj zmysel. A ak niekto pätnásťkrát nezaplatí nájom, tak tam je jasný úmysel, ale ak tam dáme alebo ponecháme tú sadzbu, tých 2 000 eur, tak nevieme to odlíšiť, kto úmyselne a kto neúmyselne vlastne tých 2 000 eur nezaplatil, pretože naozaj v živote človeka alebo, alebo aj rodiny sa stávajú rôzne veci, a nejdem tu hovoriť o nešťastiach, ale, ale nie všetci máme toľko finančných prostriedkov, aby sme, aby sme vedeli uhradiť všetky svoje záväzky v tom momente, kedy, kedy ich obdržíme alebo kedy sú splatné, a chcel som naozaj vyjsť v ústrety tým ľuďom, ktorí platia si poctivo tie svoje, tie svoje mesačné, mesačné platby, a chcel som naozaj, zdôrazňujem to, rozlíšiť tých ľudí, ktorí sú notorickí neplatiči a ktorí naozaj sa dostali do tej situácie len takým, takým nedopatrením. Nebolo to, nebolo to z mojej strany nejakým iným spôsobom motivované ani, ani určite nikto v tom nenašiel niečo, že by som niekomu chcel nahrávať, ale naozaj mne ide v prvom rade o toho občana. Môžeme mať na to rozličné názory, ale, ale tento návrh sa mi zdal taký, taký spravodlivý, ale pod tým takým tlakom aj, aj tu kolegov poslancov, tak som ho, tak som ho stiahol.
Takže chcel by som vás poprosiť, poprosiť o podporu tohoto zákona, o podporu mojej novely. A takisto prečítam pozmeňujúci návrh. Jedná sa v tom pozmeňovavacom návrhu vlastne už len o dve veci a tie také zásadné a to je vlastne ten trojnásobnej mesačnej, mesačnej platby miesto tých 500 eur. Nejedná sa o žiadnu direktívnu nejakú zložku alebo položku, alebo niečo vynútené, je to len do zaradenia zoznamu neplatičov, aby tá vymožiteľnosť vlastne v tom, v tom bytovom dome bola, bola trošku efektívnejšia, aby naozaj sme nedoplácali na tých, ktorí, ktorí neplatia, neplatia, notoricky neplatia vlastne tie svoje mesačné platby, pretože ja si myslím, že mal, malo by byť rozlišované medzi tými, ktorí opomenú, ktorí sa dostanú do takejto situácie a ktorí naozaj úmyselne to nezaplatia.
Druhá vec je, druhá vec je domový poriadok, domový poriadok nie je nikde v zákone ukotvený a ja si myslím, že, že má svoje opodstatnenie, pretože nevravím, že v každom jednom dome, ale vo veľa bytových domoch máme, máme ľudí, s ktorými sa ostatní spolubývajúci nevedia veľmi vysporiadať, pretože nemajú na nich žiadne páky. Ak ten domový poriadok nemáme v legislatíve, ak ho nemáme niekde v zákone ukotvený, tak nevieme, nevieme nijakým spôsobom reagovať a môžme iba na tých ľudí nejako vplývať. Ale ak v mojom, prejde ten môj návrh, tak ak nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov, ak si schváli takýto, takýto domový poriadok, tak ten domový poriadok bude záväzný pre všetkých. Hej, čiže bude tam už tá páka vlastne na tých ľudí, ktorí nedodržiavajú ten povedzme nočný kľud, alebo, alebo chovanie domácich miláčikov vlastne v tých bytových domoch, alebo proste fajčenie na terasách, na..., alebo upratovanie. To už je jedno, ako si tí ľudia ten domový poriadok upravia, a hlavne aby ten domový poriadok bol prístupný každému, aby každý o tom vedel, aj tí nájomcovia, aj tí návštevníci aj všetci vlastne, kto, kto tento dom, dom alebo ten bytový dom, alebo, alebo ten byt navštívia.
Znovu, nie je tam, nie je tam žiadna kompetencia niekomu inému ako vlastníkom bytov. To znamená, znovu som sa upriamil na to, aby, aby sme, aby sme to mali pre toho občana, aby občania si mohli povedať, že čo vlastne chcú. Ak sa dohodnú na tom svojom domovom poriadku a nadpolovičná väčšina sa, sa rozhodne ho prijať, tak všetci ho budú musieť dodržiavať. Čiže nie je to, nie je to nič také, čo by, čo by proste niekomu malo prihrávať. Je to v prospech všetkých ostatných. Takže ak dovolíte, prečítam, prečítam môj druhý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh Petra Pamulu k návrhu zákona poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona, zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a v znení neskorších predpisov (tlač 1640):
1. V čl. I sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
1. § 2 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Domový poriadok sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrovoľných mravov (pozn. red.: správne „dobrých mravov“) pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov, nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.“
2. V § 8b) ods. 1, písm. f) sa slová „požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“ nahrádzajú slovami „požiadajú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov (ďalej len štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome)“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I bod 1 znie:
V § 9 ods. 3 v druhej vete sa slová „500 eur“ nahrádzajú slovami „vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia“.
V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
2. § 11 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomcovia, osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami v domácnosti, a osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome, sú povinné dodržiavať domový poriadok schválený vlastníkmi podľa § 14b, ods. 1 písm. s). Za tým účelom je správca alebo spoločenstvo povinné zverejniť domový poriadok na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I sa dopĺňajú body 3 a 4, ktoré znejú:
3. Doterajší text § 25a sa označuje ako ods. 1a a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak osobitný predpis priznáva práva alebo ustanovenie povinnosti vlastníkov budovy, za vlastníka budovy sa pri domoch považujú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Za ich uplatnenie alebo plnenie zodpovedá spoločenstvo alebo správca. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť spoločenstvu alebo správcovi uplatniť práva alebo plniť povinnosti, inak zodpovedá za tým vzniknutú škodu.“
Poznámka pod čiarou k odseku 27b) znie:
„27b) Napríklad § 8e zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o práve majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 150/2019 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania a v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Za § 32h sa vkladajú § 31i), ktorý znie:
㤠31i)
Prechodné ustanovenie k úpravám účinných od 1. februára 2020 Správca a spoločenstvo sú povinné upraviť zverejnené zoznamy vlastníkov podľa § 9 ods. 3 do 29. februára 2020.“
Čl. II návrhu zákona sa vypúšťa. Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. V tejto súvislosti sa primerane upraví aj názov zákona.
V čl. III sa slovo „január“ nahrádza slovom „február“.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
3. 12. 2019 14:32:59 - 14:38:14 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1640 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Milé dámy, vážení páni, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, predkladám na túto schôdzu.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je účinný už 25 rokov a prešiel mnohými novelizáciami. Aktuálne sa väčšina jeho paragrafov venuje bytového fondu, ktorý úprava, ktorej úprava nie je stále ucelená v jednom všeobecnom právnom predpise. Aj keď uvedený zákon prešiel rozsiahlou zmenou prijatím zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/2018 Z. z., nevyriešil mnohé v praxi sa objavujúce problémy. Navrhované zmeny sledujú snahu vyriešiť spoločensky nežiaduce otázky pri výkone práva bytového fondu. A to by bolo tak z toho, z toho čítania.
Milé dámy, vážení páni, účelom tejto, tejto zmeny, ktorú som navrhol, boli tri body. V tom počiatočnom zákone som chcel riešiť jednu vec a to je, to je fixná, fixná sadzba, ktorá sa v tomto zákone uvádza. To znamená, ak človek, ktorý dlhuje správcovskej spoločnosti alebo bytovému fondu čiastku 500 eur, tak sa automaticky dostáva do, do zoznamu neplatičov a môže byť povedzme na takej nástenke hanby vyvesený alebo vystavený v bytovom dome, alebo na mieste na tom určenom ako neplatič.
Mne sa to zdá dosť také kruté a nespravodlivé, pretože môže sa každému jednému z nás stať, že odídeme na dovolenku, prídeme, prídeme z dovolenky, minieme si svoje úspory, príde nám povedzme vyúčtovanie za, za celý rok a zrazu zistíme, že sme na nástenke hanby, lebo sme v zozname neplatičov, pretože suma, ktorú, ktorú sme nezaplatili do určitej čiastky presahuje 500 eur. Môže to byť taký, také len opomenutie. Alebo môže sa stať, že, že naozaj len takou malou nedbanlivosťou sa, sa dostaneme do takej situácie, že nebudeme mať na účte 500 eur a nebudeme to vedieť uhradiť. Ja si myslím, že takéto veci by sme mali riešiť tým spôsobom, že by sme mali preukazovať vlastne tú mieru, mieru tej zodpovednosti, to znamená, moja ná..., môj návrh je taký, že ak ten občan, ktorý, ktorý trikrát nezaplatí za, za tú mesačnú platbu, tak až vtedy by sa dostal na tú, do toho zoznamu neplatičov a na tú nástenku hanby. Suma je to približne rovnaká, pretože priemerná mesačná platba v týchto bytových domoch alebo na Slovensku je od 150 do 200 eur, čiže stále sa pohybujeme okolo tej čiastky 500 eur, ale pri tej jednorazovej čiastke 500 eur sa môže naozaj stať, že s nedopatrením sa nám stane, že, že sa dostaneme do toho zoznamu neplatičov. To je, to je jeden moment, ktorý som chcel, na ktorý som chcel poukázať.
Druhý moment, nikde v právnej úprave nie je spomenutý domový poriadok. To znamená, ak bývame v bytovom dome, tak sme viazaní nejakými spoločenskými pravidlami alebo nejakými normálmi, normami, alebo predpismi, alebo určitým správaním slušného človeka. To znamená, že ak vy sa správate slušne, dodržiavate všetky predpisy, nepotrebujete síce domový poriadok, ale potrebujete, potrebujete ho pre tých, ktorí sa nesprávajú slušne, ktorí povedzme nedodržiavajú stanovené podmienky, ktoré, ktoré si to spoločenstvo vaše v tom bytovom dome nejakým spôsobom navrhne a aj schváli. Takže moja druhá časť bola smerovaná, aby domový poriadok bol zakotvený v zákone.
Tretia, tretia vec bola dražby. To je podobný prípad ako pri tých zoznamoch neplatičov, pretože dnes ak máte dlh dvetisíc eur, tak sa dostanete vlastne do takej situácie, že môžete o ten byt prísť, a môže to byť naozaj aj nedbanlivosťou alebo nejakým opomenutím, alebo, alebo nejakým iným konaním, ktoré, ktoré nemusí byť také, také úmyselné. Môj návrh bol taký, aby sa, aby sa tá čiastka vymenila za 15-násobok mesačnej platby. Ale keďže v takej širokej diskusii bol taký dosť veľký odpor alebo natrafil som na také, dosť také, také nie veľmi, nie veľmi pozitívne schvaľovanie tohoto môjho návrhu, tak v mojom pozmeňovacom návrhu som túto časť vypustil. Ale to by som potom povedal až v rozprave, do ktorej sa potom ako prvý hlásim.
Ďakujem veľmi pekne.
26. 11. 2019 16:25:26 - 16:27:25 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1789 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja sa nechcem dostávať do pozície, že ja bránim pána Vážneho alebo, alebo niekoho iného, alebo dokonca ten pozmeňovací návrh, ale ja chcem, ja chcem vlastne poukázať na to, že, že keď opozícii niečo vyhovuje, tak je to v poriadku, keď im to nevyhovuje, tak to nie je v poriadku.
Ja, ja chcem poukázať napríklad aj na to, čo povedal pán, pán kolega Dostál, že o tých pozmeňovacích návrhoch, keď sa predkladajú v sále, možno je to jedna k piatim, keď opoziční a koaliční poslanci predkladajú takéto pozmeňovacie návrhy. Opoziční poslanci určite viacej predkladajú pozmeňovacie návrhy, ktoré predkladajú priamo v sále, o ktorých nikto netuší, ani ministerstvo, ani, ani proste nikto o tom netuší, ani predkladateľ a jednoducho urobia taký nástrel a skúšajú. A či je to správne, alebo to nie je správne, či je to legislatívne správne, alebo, alebo po obsahovej stránke, nikto to už potom neskúma, pretože oni to povedia, oni to navrhnú. A ja chcem len poukázať na ten rozdiel, hej, že koľko, koľko takýchto návrhov predkladajú koaliční a koľko opoziční.
Ja som ten posledný, kto by, kto by chcel nejakým spôsobom sa zastávať nejakých nekalých praktík alebo nekalých, nekalých metód. Ja som za to, aby trošku viacej sa liberalizovalo, aby sa, aby sa nekriminalizovalo, pretože ak niekto poruší zákon, nech je trestne stíhaný. Ak orgány činné v trestnom konaní, nech, nech konajú, nech ho zavrú, ale v žiadnom prípade ja nie som za to, aby sme dopredu povedali, že, že nejaký pozmeňovací návrh alebo nejaký zákon je, je, alebo, alebo tlačí sa do nejakého kriminálneho prostredia, alebo, alebo proste do nejakého znevýhodneného prostredia, to, to v žiadnom prípade.
Škoda, že mám len dve minúty, lebo vedel by som o tom viacej rozprávať, pretože ja si myslím, že zákon o verejnom obstarávaní je celý zlý.
26. 11. 2019 16:03:25 - 16:05:18 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1789 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Keďže si ma oslovil, pán kolega Heger, tak zareagujem. To, čo si všetko povedal, si to tak zhrnul tak trošku žoviálnejšie a ja ti to nevyčítam. Ale nepovedal si jednu základnú vec. Bol porušený nejaký rokovací poriadok alebo nejaký predpis, alebo nejaká norma, čo sa týka schvaľovania alebo nejak priebehu hospodárskeho výboru? Pretože sme obidvaja členmi hospodárskeho výboru a ja si nemyslím, že došlo k nejakému porušeniu. To, že opozícia robí obštrukcie, tak to je normálne, a keď náhodou koalícia si dovolí urobiť maličkú obštrukciu, tak to už nie je normálne.
Takže ja by som, dve minúty mám, takže nejdem, nejdem tak obsiahlo hodnotiť vlastne ten priebeh schvaľovania tohoto procesu, ale každý poslanec Národnej rady má tú legislatívnu iniciatívu, to znamená, že nie je to o odbornosti, že ak som futbalista, tak musím dávať nejaké zákony o športe. Môžem dávam aj o zdravotníctve. Však neberme tým ľuďom, ktorí predkladajú tie pozmeňovacie návrhy, že sú neschopní alebo že sú hlúpi, alebo že nejaké zlé pozmeňovacie návrhy dávajú. Máš svoj názor, ja ti ho neberiem, alebo my ti ho neberieme, ale aj my máme svoj názor. Každý jeden poslanec má svoj názor a za tým si stojí. A že sa nezhoduje povedzme s tvojím názorom, tak to nie je na škodu, však to je o diskusii.
Ja si myslím, že na hospodárskom výbore tie vzťahy sú naozaj veľmi korektné a diskutujeme naozaj pragmaticky, vecne, neurážame sa a skôr je to na takej priateľskej alebo kolegiálnej úrovni. Takže ja to beriem ako takú len našu výmenu medzi dvomi poslancami.
Ďakujem veľmi pekne.
26. 11. 2019 15:47:17 - 15:51:06 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1789 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Informácia o výsledku prerokovania zákona zo 17. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1789)
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon zo 17. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1789). Vo svojom rozhodnutí č. 4723-2019-KPSR zo 7. novembra 2019 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti IV navrhla osem pripomienok.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1876 z 11. novembra 2019 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do 25. novembra 2019.
Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon nasledovne:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon 19. novembra 2019. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na 94. schôdzi dňa 26. novembra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru odporučiť neschváliť pripomienky prezidentky Slovenskej republiky a schváliť zákon v pôvodnom znení nezískal súhlas potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru.
Predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na základe príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a v znení neskorších predpisov ma určila ako spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude navrhovať ďalší postup podľa § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
25. 10. 2019 13:35:48 - 13:40:56 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1645 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
144.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Cieľom je spresnenie vymedzenia pojmov produktov cestovný ruch a jednoznačné definovanie tohoto pojmu a súborov a služieb. To znemená, zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 35/2019 Z. z., boli uvedené úlohy po zániku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch vypustené zo zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na to, že ministerstvo dopravy a výstavby zabezpečuje plnenie týchto úloh naďalej, v rámci zachovania kontinuity sa ich znenie opätovne dopĺňa do zákona. Zámerom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť kontinuálnu kvalitu poskytovania služieb v oblasti cestovného ruchu.
Teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Vavreka a Petra Pamulu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 1645).
V čl. I sa pod bodom 1 vkladá bod 1, ktorý znie: V § 2 písm. c) sa pred slovo "produktom" vkladá slovo "udržateľným".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý nie: V § 4 dopĺňame písmená r) až t), ktoré znejú:
"r) zabezpečuje koordináciu vypracovania návrhu na realizáciu propagácie a prezentácie Slovenskej republiky ako cieľovej krajiny cestovného ruchu,
s) môže zriaďovať a rušiť zahraničné zastupiteľstvá cestovného ruchu a vnútroštátne regionálne pracoviská,
t) zabezpečuje prostredníctvom vnútroštátnych regionálnych pracovísk zber a výmenu územných údajov, komunikáciu s partnermi, podieľa sa na marketingovej podpore predaja produktov cestovného ruchu regionálneho a národného charakteru a plní na území príslušných regiónov úlohy, ktoré vyplývajú zo schválených koncepčných dokumentov cestovného ruchu."
Nasledovné body sa primerane prečíslujú.
V čl. I za pod 4 sa vkladá bod 5, ktorý znie: V § 29 ods. 10 sa za písmeno d) sa za slovo "podporu" vkladá slovo "udržateľných".
V čl. I sa za bod 5 vkladá bod 6, ktorý znie: V § 29 ods. 10 písm. h) sa za slovo "zavedenie" vkladá slovo "udržiavanie".
Skončil som prvý pozmeňovací návrh.
Druhý pozmeňovací návrh je legislatívnotechnická vec a ide o vytvorenie priestoru v zákone č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. o úprave osobitostí poskytovania investičnej pomoci v oblasti cestovného ruchu.
Teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 1645).
V čl. I bod 4 § 27c): § 27 c) vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9g).
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1. V nadväznosti na vypustenie odkazu 9g) sa vykoná legislatívnotechnická úprava preznačenie odkazov a poznámok pod čiarou 9h) až 9s).
V čl. I sa vkladá čl. II, ktorý znie:
"Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto: V § 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
"d) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,"."
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
Doterajší čl. II sa označuje ako čl. III.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, skončil som.
25. 10. 2019 13:30:20 - 13:31:45 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1645 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
140.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, návrh zákona upravuje všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu na území Slovenskej republiky. Poskytovateľom investičnej pomoci formou dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bude prijatím návrhu zákona ministerstvo dopravy. Postup pri posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc, schvaľovanie investičnej pomoci, zmenu podmienok a zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci upravuje návrh zákona odkazom na zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom príslušným ministerstvom pre oblasť cestovného ruchu bude Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Prijatie predloženého návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Prijatie návrhu zákona ďalej bude mať pozitívny sociálny vplyv a nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na služby verejnej správy pre občanov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj európskym právom.
Ďakujem veľmi pekne a hlásim sa ako prvý do rozpravy.
23. 10. 2019 9:12:53 - 9:13:06 51. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1555 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem za slovo.
Pán kolega, dával som tesne predtým, ako som vstupoval do sály priamo na organizačný odbor.
23. 10. 2019 9:06:53 - 9:11:58 51. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1555 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, vypúšťajú sa pôvodné, pôvodné navrhované ustanovenia o znížení veku na udelenie vodičského oprávnenia skupiny C a CE, 18 rokov, a skupiny D a DE na 21 rokov za podmienky absolvovania základnej kvalifikácie.
V nadväznosti na smernicu 2006/126/ES o vodičských preukazoch, navrhujeme, aby vodičské oprávnenie skupiny C a D získané pred dovŕšením štandardného veku 18, resp. 21 rokov bolo znížené využiť len v rámci územia Slovenskej republiky na vedenie motorových vozidiel, pričom žiadateľom na takéto vodičské oprávnenie môže byť len príslušník Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colník alebo profesionálny vojak.
Nás k tomuto pozmeňovaciemu návrhu viedla vlastne skutočnosť, že ľudia, alebo mladí ľudia, ktorí majú 18 rokov, resp. 21 rokov, nie sú ešte dostatočne zrelí na to, aby viedli takéto, takéto vozidlá, pretože ešte nemajú žiadnu prax, nemajú žiadnu skúsenosť, nemajú, nemajú žiadne, žiadne návyky, tie v pozitívnom slova zmysle, to znamená, že dohodli sme sa aj s pani ministerkou, že, že prídeme k takému kompromisu, že dáme výnimku ozbrojeným silám. To znamená ozbrojené sily preto, pretože už keď mladý človek vchádza do nejakého ozbrojeného zboru alebo do Hasičského zboru, alebo do Vojenskej polície, tak prechádza určitými skúškami, určitými testami, či už sú to psychotesty, alebo sú to rôzne fyzické testy, a naše ozbrojené sily sú, si myslím, že v celkom dobrom stave. To znamená, že neprijímame tam ľudí, ktorí, ktorí nie sú morálne alebo nejak psychicky, alebo fyzicky nejak narušení. To znamená, že je tam predpoklad, že títo ľudia budú, budú oveľa viacej preverovaní a oveľa viacej vlastne sa bude zisťovať ich psychický aj, aj, aj nejaký iný, iný stav. To znamená, že kvôli tomu sme vlastne pristúpili k tomu, k tomu kompromisu, že vyňali sme, vyňali sme z tohoto zákona týchto, týchto príslušníkov ozbrojených síl. Takže prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu a Tibora Bernaťáka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1555).
V čl. 1 bod 77 znie:
V § 76 ods. 11 sa konci pripája táto veta:
„Vodičské oprávnenie skupiny C udelené podľa § 78 ods. 5 oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny C používané ozbrojenými silami, ozbrojeným bezpečnostným zborom, ozbrojeným zborom, Vojenskou políciou, Vojenským spravodajstvom alebo Hasičským a záchranným zborom.“
V čl. I bod 78 § 76 ods. 12 sa vypúšťa druhá veta.
V čl. I bod 79 znie:
79. V § 76 ods. 15 sa na konci pripája táto veta:
„Vodičské oprávnenie skupiny D udelené podľa § 78 ods. 6 oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny D používané ozbrojenými silami, ozbrojeným bezpečnostným zborom, ozbrojeným zborom, Vojenskou políciou, Vojenským spravodajstvom alebo Hasičským a záchranným zborom.“
V čl. I sa vypúšťajú bod 80, 83, 87 a 189.
Ostatné body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona v čl. VII.
V čl. I bod 85 znie:
85. § 78 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Vodičské oprávnenie skupiny C možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a je príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom.
(6) Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 21 rokov a je príslušníkom vojenského bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského
a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom.“
Ďalej žiadam vyňať bod 18, informácie a na samostatné hlasovanie.
Ďakujem, skončil som.
17. 10. 2019 9:10:49 - 9:14:20 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1615 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1615). (Ďalej len „gestorský výbor.) Podávam Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1981 z 10. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh na..., návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 739 z 8. októbra 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 396 z 10. októbra 2019. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 10 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1615) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 409 z 15. októbra 2019. Týmto ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
16. 10. 2019 11:48:56 - 11:49:07 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1745 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
167.
Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím o preloženie bodov 44 a 45 na koniec schôdze.
16. 10. 2019 9:09:54 - 9:12:46 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1599 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1599, ďalej "gestorský výbor", podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ďalej len "rokovací poriadok", spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1990 z 11. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 722 z 8. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 395 z 10. októbra 2019.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy, v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1599, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 408 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením výbor ma poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrh podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
19. 9. 2019 9:27:35 - 9:30:04 49. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1645 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja budem krátko a stručne reagovať na včerajšie vystúpenie pána, pána kolegu Ivana.
Viete, viete, pán kolega, ak by ste vytýkal nejakú pragmatickú stránku tohto zákona alebo nejaký návrh, alebo keby ste povedali, že je tam niečo zlé, tak by som to bral. Ale tak zovšeobecňovať, že Slovenská národná strana prichádza stále s nejakými návrhmi a že je to, neviem aké. Viete, čo je na tom zlé, ak chceme podporiť cestovný ruch a máme na to takýto názor? Ak máte vy iný názor, ja vám ho neberiem. Ja ho akceptujem. Budem rešpektovať každý jeden váš návrh, ktorý budete predkladať. Ale prečo hovoríte, že naše návrhy sú zlé alebo proste že sú nekoncepčné, že likvidujú nejaké podnikateľské prostredie?
Vy určite poznáte moje názory. Ja si myslím, že chrbtovou kosťou trhovej ekonomiky je malý a stredný podnikateľ. Ja si myslím, že by sme mali v prvom rade sa pozerať na to, že, že ako fungujú naši podnikatelia v cestovnom ruchu a dávať im pomocnú ruku a pomáhať im, aby sa zlepšovali, aby sa rozširovali, aby ich, ich rekreačné zariadenia, stravovacie zariadenia boli na lepšej úrovni, aby sa nehovorilo, že, že susedné štáty, že cestovný ruch majú lepší, pretože sa hovorí, že Maďari, akú majú dobrú gastronómiu. Pozrite sa, aj u nás to platí. Aj u nás sú veľmi dobré reštauračné zariadenia a zariadenia, ktoré poskytujú vlastne takéto služby. Takže ja nevidím dôvod na takúto, takúto kritiku, ako, ako ste nás podrobil. Pretože nepočul som tam nič také racionálne, také niečo, čo by procesom mohol brať. Bolo to len také, nehnevajte sa, nechcem vyvolávať nejaký konflikt medzi nami, ale bolo to len také politické gesto. Beriem ho, akceptujem ho. Ale možnože v druhom čítaní, že prídete s nejakým návrhom vy a niečo sa tam možno vylepší alebo pridá. Alebo prídete s nejakým návrhom zákona o podpore cestovného ruchu. Lebo vytýkať nám, že prichádzame stále s návrhmi o podpore cestovného ruchu? To by ste mal privítať. Mal by ste byť rád, že aspoň niekto sa o to, o to zaujíma, o ten cestovný ruch. Či je to správne alebo nesprávne, to už nechajme na iných. Ale my máme takýto názor. Vy máte iný názor.
Ďakujem veľmi pekne.
18. 9. 2019 18:52:47 - 18:55:33 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1645 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
196.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, prijatím zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 4. 2018 bol zrušený zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravoval postup pri podaní investičného zámeru pre oblasť cestovného ruchu. Novelizácia zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu zo dňa 1. 1. 2019 uzákonila ako jednu z foriem nástrojov financovania rozvoja cestovného ruchu poskytnutie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu. V dôsledku neexistujúcej právnej úpravy, na základe ktorej by bolo možné poskytnúť investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, bol vypracovaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona upravuje všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu na území Slovenskej republiky. Poskytovateľom investičnej pomoci formou dotácie na dlhodobo hmotný a nehmotný majetok bude prijatím návrhu zákona ministerstvo dopravy. Postup pri posudzovaní žiadostí o investičnú pomoc schvaľuje investič..., a schválenie investičnej pomoci, zmenu podmienok a zrušenie rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci upravuje zákon, zákon, odkazom na zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom príslušným ministerstvom pre oblasť cestovného ruchu bude ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Prijatie predloženého návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Prijatie návrhu zákona ďalej bude mať pozitívne, pozitívne sociálne vplyvy, nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne.
18. 9. 2019 18:43:34 - 18:44:48 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1640 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
190.
Áno. Pán kolega, veľmi dobrá pripomienka, pretože ja som sa tiež viackrát stretol vlastne s takýmto názorom, ale, ale keď ja som pripravoval vlastne aj tieto zmeny, ja som ich mal oveľa viacej, ale vlastne po dohode s..., aj s ministerstvom, aj s tými organizáciami som, som vlastne predložil len tieto a niektoré mám tiež pripravené ako v pozmeňováku, nejaké veci. A to, čo ste vravel, to sme presne tiež riešili.
Len ja som mal zase tú odozvu, že môže sa to naozaj veľmi ľahko zneužiť, lebo ako ste povedal, v tom bytovom dome alebo v tom dome bývajú starší ľudia, ktorí naozaj vekovo už aj, aj nejakým spôsobom nedokážu vnímať ten, ten súčasný stav, aký je aj ten svet, a môže prísť niekto zvonku a ich veľmi ľahko oklamať a pripraviť ich povedzme o ten majetok, ktorý tam vlastne v tom dome majú. Ja som sedel s jedným pánom, ktorý mal nejakých 80 rokov, a tiež povedal, že to už robí len nasilu, že proste už nemajú, nemajú koho tam dať, nevedia sa s nikým poradiť, pretože, pretože nemajú toľko peňazí, že by niekoho vedeli zaplatiť.
Takže tam, tam tie problémy sú aj na jednej strane, aj na druhej strane. Ja som nad tým uvažoval aj budeme o tom ešte, ešte rozprávať a možnože sa aj spolu dohodneme a dáme pozmeňovací návrh k tomu.
Ďakujem.
18. 9. 2019 18:30:52 - 18:33:37 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1640 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pamula, Peter (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
186.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Milé dámy a vážení páni, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je účinný už 25 rokov. Za toto obdobie prešiel rôznymi novelizáciami, ktoré neodstránili však určité problémy, ktoré vyšli z aplikačnej praxe. Moje tri návrhy, ktoré, ktoré v tomto zákone chcem zmeniť, sú v prospech bežného občana a neriešia, neriešia základným nejakým spôsobom tú, tú celú štruktúru toho zákona, ale upresňujú a vlastne spresňujú vlastne, vlastne výkon tohoto, tohoto zákona.
Jeden z tých bodov sa týka vlastne vyrovnania a rozdielu medzi, ako ja poviem, ako na východe Slovenska sa hovorí, medzi východom a západom, kde 100 eur nie je rovnaká hodnota niekde v Sobranciach ako povedzme v Bratislave, takže moja novela hovorí o tom, že nebude sa, nebude sa zverejňovať vlastne neplatič, ktorý je v tom bytovom dome, má nejaký dlh po dosiahnutí výšky 500 eur, ale po dosiahnutí vlastne trojnásobku nezaplatenia poplatkov, ktoré má každý mesiac zaplatiť. Podľa mňa je to spravodlivé, pretože tie platby sú rôzne, v rôznych bytových spoločenstvách a v rôznych bytových domoch, takže tak ako som povedal, nie je rovnaká suma na východe Slovenska a na západe Slovenska.
Druhá, druhá moja zmena vlastne hovorí o tom, že, že domový poriadok sa berie len ako nejaký dokument, ktorý, ktorý akceptujú tí, tí majitelia alebo obyvatelia toho bytového domu dobrovoľne. To znamená, že je to, je to nespravodlivé, a ak niekto povie, že to rešpektovať nebude, a ostatní to rešpektovať budú, takže dávam tomu aj takú trošku váhu ako povedzme je v iných, iných odvetviach povedzme, alebo v iných spoločenstvách, napríklad aj vo verejnej správe uznesenie mestského zastupiteľstva, to znamená, že je to na úrovni takej už záväznej zmluvy.
A tretí, tretí môj návrh hovorí o tom, že tiež je to vyrovnanie vlastne tých rozdielov medzi východom a západom, že tie dobrovoľné dražby sa nebudú vykonávať pri dosiahnutí 2-tisíc eur, ale budú sa vykonávať, alebo môžu sa vykonávať po prekročení toho dlhu 15-násobne, čiže je to tiež vyrovnanie vlastne tých, tých rozdielov medzi východom a západom.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.

Deň v parlamente

<- ->