Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
26. 2. 2020 11:25:02 - 11:39:55 58. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme hlasovaním o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa (tlač 1840).
Dávam slovo členovi výboru pre sociálne veci poslancovi Erikovi Tomášovi, aby hlasovanie uviedol.
Pán poslanec Tomáš, nech sa páči.

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
5.
Vážený pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje uvedený vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Danko, Andrej, predseda NR SR
6.
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. (Prezentácia: Prítomných 69 poslancov.)
Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, Národná rada nie je uznášaniaschopná.
Chcem vás poprosiť, navrhujem zvolať krátke poslanecké grémium, aby sme si teda ujasnili ten postup, ako ďalej postupovať. Môžem to aj predbehnúť, ak sa k tomu návrhu troch poslaneckých klubov pridávate, vy opoziční poslanci, alebo respektíve to navrhnete ako opoziční poslanci za tri kluby. Podľa § 24 ods. 8 aby sme, myslím, že som dobre povedal, pán Dostál, vy ste hlavný náš kontrolór, a myslím, že by ste si to po tých miliónoch faktických aj zaslúžil, aby ste to navrhol vy. Takže ak je možné podľa § 24 ods. 8 ukončiť schôdzu, tým pádom tento bod by plynule prešiel na ďalšiu schôdzu, ktorú, vieme, že na riadnu, ktorú, teda už nebude v tomto zložení Národnej rady. A môžem dať hlasovať o tomto návrhu, teda žeby sme ukončili túto schôdzu. Súhlasíte všetci konsenzom? (Súhlasná reakcia pléna.)
Dobre. Takže keď je takýto súhlas, nebudem zvolávať grémium, lebo toto by bola téma.
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme podľa § 24 ods. 8.
Pán Dostál, ešte raz sa pýtam, verím, že je to v poriadku. Pán Knapp, takisto?
Takže hlasujeme o tomto návrhu, že schôdza bude ukončená. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Teda hlasujeme za ukončenie schôdze.
(Hlasovanie.) Vážení páni poslanci a vážené panie poslankyne, aj vďaka hlasu pána Dostála prítomných 88, vy ste strčil kartu (povedané so smiechom a smiech v sále), dobre, za 54, proti 3, zdržalo sa 28, nehlasovali 3.

Konštatujem, že sme návrh schválili a schôdzu končíme.

Dovoľte mi na záver, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poželať vám všetko dobré, úspešný politický boj a ďakujem vám ako predseda Národnej rady za spoluprácu počas štyroch rokov.
Ďakujem. (Potlesk.)

(Rokovanie 58. schôdze NR SR sa skončilo o 11.39 hodine.)
26. 2. 2020 10:55:01 - 11:10:20 58. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Šiesty deň rokovania
58. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
26. februára 2020 o 11.00 hodine


1.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím o kľud v rokovacej sále. Na úvod prosím o privítanie žiakov školy Komenského na ulici Hubeného v Bratislave. Pozdravujeme vás. (Potlesk.)
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram šiesty rokovací deň 58. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali podpredseda Národnej rady Andrej Hrnčiar, poslanci Baláž, Burian, Macháčková, Panáček, Špánik, Vörös. O ospravedlnenie neúčasti z dôvodu PN požiadal Jozef Buček.
Chcem vás informovať, že vláda dnes na svojom rokovaní rozhodla o späťvzatí návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1838), a vládneho návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1839), a prijala k nemu uznesenie č. 88.
Pokračujeme hlasovaním o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa (tlač 1840).
Dávam slovo členovi výboru pre sociálne veci poslancovi Erikovi Tomášovi, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 1840.)

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
2.
Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje uvedený vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Danko, Andrej, predseda NR SR
3.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Poprosím hlasovacie zariadenie. Ešte raz, bola to moja chyba, ospravedlňujem sa. Hlasujeme.
(Hlasovanie: Prítomných 68 poslancov.) Národná rada nie je uznášaniaschopná.
Vážení páni, páni, vážené dámy a vážení páni, navrhujem, tak ako rokovací v takomto prípade, keďže už je to jeden bod a vzniká patová situácia, aby sme to o pätnásť minút prerokovali, a budem iniciovať, aby na základe návrhu troch poslaneckých klubov v prípade opakovania tejto situácie schôdza bola ukončená. Ďakujem. Teda hlasujeme o 11.30 hod., dobre?

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
25. 2. 2020 16:55:10 - 17:10:29 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní 2 Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Pristúpime k hlasovaniu o druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní (tlač 1837).
Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre sociálne veci poslancovi Tomášovi, aby hlasovanie uvádzal.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1837.)

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, v rozprave nevystúpil nikto a neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Budeme teda hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, ktorá obsahuje 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhoch 1 až 11 zo spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 84, za 84.
Konštatujem, že sme návrh schválili.

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Hlasovali sme o všetkým pozmeňujúcich návrhoch, pán predsedajúci, sme v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Danko, Andrej, predseda NR SR
V skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia a postupujeme návrh zákona do tretieho čítania. Pristúpime k tretiemu čítaniu, otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Hlási sa niekto do rozpravy? Ak nie uzatváram možnosť prihlásenia a vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 88 poslancov, za 88. (Potlesk.)

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Ďalej budeme hlasovať o Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tlač 1842).
Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny poslanca Soboňu, aby hlasovanie uvádzal, najskôr o podaných procedurálnych návrhoch a potom o návrhu uznesenia.

(Hlasovanie o návrhu vlády na vyslovenie nesúhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tlač 1842).

Soboňa, Juraj, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpil pán poslanec Dostál a predložil dva procedurálne návrhy. Budeme najskôr hlasovať o prvom jeho procedurálnom návrhu, ten znie, pán poslanec Dostál žiada prerušiť rokovanie o tzv. Istanbulskom dohovore do 13. marca 2020. Dajte, pán predseda, najskôr hlasovať o tomto prvom procedurálnom návrhu pána poslanca Dostála.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 122 poslancov, za 27, proti 93, zdržali sa 2.
Konštatujem, že sme návrh neschválili.

Soboňa, Juraj, poslanec NR SR
Ďalej hlasujeme o druhom procedurálnom návrhu pána poslanca Dostála, v ktorom navrhuje, aby predsedajúci rozhodol o ďalšom postupe pri prerokúvaní predmetného návrhu až po predchádzajúcom stanovisku ústavnoprávneho výboru, či bola zákonom stanovená lehota na prerokovanie predmetného návrhu vo výboroch dodržaná a či možno o predmetnom návrhu rokovať pred jej uplynutím. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o druhom procedurálnom návrhu pána poslanca Dostála.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119, za 26, proti 92, zdržal sa 1.
Návrh sme neschválili.

Soboňa, Juraj, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz pristúpime k samotnému hlasovaniu. Budeme hlasovať dvakrát.
Pán predseda, teraz dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý predložila vláda Slovenskej republiky, teda o tom, že Národná rada podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonom.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 113, za 17, proti 96.
Návrh sme neschválili. (Potlesk.)

Soboňa, Juraj, poslanec NR SR
Pán predseda, pristúpime k druhému hlasovaniu. Teraz dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý je v prílohe spoločnej správy výborov, teda o tom, že podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 88 ods. 4 zákona 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Národná rada nevyslovila súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 107, za 95, proti 12.

Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili. (Dlhotrvajúci potlesk.)

Vážené páni poslanci, vážení páni pos; vážené panie poslankyne, ospravedlňujem sa, nasleduje hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke (tlač 1838).
Dávam slovo členovi výboru pre hospodárske záležitosti poslancovi Pamulovi, aby hlasovanie uviedol.

Pamula, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, pán predseda, Vážený pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1838).

Danko, Andrej, predseda NR SR
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie: Prítomných 74 poslancov.)
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada nie je uznášaniaschopná.
Vzhľadom na to, že je to opakovaná situácia, vstúpim do rokovania s predsedom vlády o možnosti stiahnutia toho návrhu alebo technického vyriešenia, keďže tu nie je vôľa tento zákon prerokovať alebo nie je Národná rada uznášaniaschopná, nemôžem pristúpiť ani k rokovaniu o prídavku na dieťa. Prerušujem schôdzu zajtra do 11.00 hodiny. O 11.00 hodine hlasujeme. (Potlesk.)

(Prerušenie rokovania o 17.10 hodine.)
25. 2. 2020 15:45:41 - 15:48:14 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Vážené pani, páni, vážení páni poslanci a panie poslankyne, prerušujem rokovanie o tomtom bode programu; súčasne do 17.00 hod., kedy by malo byť hlasovanie o prejednanom 13. dôchodku, súčasne o dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a následne hlasovanie o skrátených legislatívnych konaniach diaľničných známok a prídavkoch na deti. Ďakujem vám. O 17.00 hod. hlasujeme.

(Prerušenie rokovania o 15.48 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 17.00 hodine.)
25. 2. 2020 15:45:41 - 15:48:14 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem.
Pán spoločný spravodajca, súčasne uveďte termín hlasovania.
25. 2. 2020 15:45:41 - 15:48:14 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Na vystúpenie pani poslankyne žiadna faktická poznámka. Tým sme vyčerpali zoznam prihlásených do rozpravy ústne a vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Pán minister, nie? Alebo áno?
25. 2. 2020 15:43:18 - 15:45:40 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Pani poslankyňa Grausová.
25. 2. 2020 15:41:26 - 15:43:18 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
S reakciou poslanec Dostál.
25. 2. 2020 15:40:01 - 15:41:25 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Poslanec Zelník.
25. 2. 2020 15:39:08 - 15:39:47 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Poslanec Bernaťák.
25. 2. 2020 15:37:44 - 15:39:08 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Poslankyňa Grausová.
25. 2. 2020 15:27:36 - 15:37:44 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Na vystúpenie pána poslanca štyri faktické, uzatváram možnosť prihlásenia.
Nech sa páči, pán poslanec Soboňa.
25. 2. 2020 15:25:01 - 15:27:36 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem.
Na vystúpenie pani poslankyne žiadna faktická. Pani poslankyňa Grausová nie je v sále, stráca poradie.
Pán poslanec Dostál.
25. 2. 2020 15:17:51 - 15:18:22 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Pani poslankyňa Zvarová Bašistová, pripraví sa pani poslankyňa Grausová.
25. 2. 2020 15:12:18 - 15:17:50 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Na vystúpenie pána poslanca poslankyňa Grausová.
25. 2. 2020 15:10:01 - 15:12:18 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Pán poslanec Mizík, pripraví sa poslankyňa Zvarová Bašistová.
25. 2. 2020 15:08:02 - 15:09:55 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
S reakciou na faktické poslanec Osuský.
25. 2. 2020 15:06:15 - 15:08:01 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Poslanec Dostál.
25. 2. 2020 15:04:13 - 15:06:15 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Poslanec Zelník.
25. 2. 2020 15:03:45 - 15:04:13 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Poprosím, zachovajme slušnosť v sále.
Pán poslanec Bernaťák.

Deň v parlamente

<- ->