Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 11. 2019 18:54:04 - 18:56:16 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1676 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
144.
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, prosím, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1676a), v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2164 z 18. októbra 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka výbory prerokovali a odporučili schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 788 z 19. novembra 2019 so zmenami a doplnkami, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 511 z 19. novembra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 195 z 21. novembra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre kultúru a médiá č. 197 z 26. novembra 2019. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
28. 11. 2019 18:31:09 - 18:36:10 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh, krátke zdôvodnenie.
Tento pozmeňujúci návrh reaguje na niektoré pripomienky legislatívneho odboru, ktoré, ktoré sa snažíme týmto pozmeňujúcim návrhom riešiť. Takže samotné znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Petra Náhlika k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ešte vás preruším. Najprv sa hovorí odôvodnenie a na konci sa číta... (Reakcia rečníka.) Čiže toto bolo celé odôvodnenie? Dobre, v poriadku, len som upozornil pre istotu.

Náhlik, Peter, poslanec NR SR
... veľmi krátke, veľmi stručné, dvojvetové (vyslovené s pobavením), Jána Senka, Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony, tlač č. 1675.
Bod č. 1 pozmeňujúceho návrhu: V čl. I prvý bod v § 8a ods. 5 posledná veta znie: "Členovi kontrolnej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena najviac vo výške jednej štvrtiny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.".
Odôvodnenie: na návrh zákona sa dopĺňa výška odmeny, do návrhu zákona sa dopĺňa výška odmeny, ktorá patrí členovi kontrolnej rady.
Bod č. 2 pozmeňujúceho návrhu: V čl. I štvrtý bod v § 33a ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová "pod dohľadom reštaurátora".
To odôvodnenie, navrhuje sa precizovať legislatívne vymedzenie odbornej praxe v návrhu zákona tak, aby za odbornú prax bolo považované vykonávanie reštaurátorských činností v reštaurátorskom odbore pod dohľadom reštaurátora. Rovnaká podmienka pre odbornú prax je ustanovená aj v zákone č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení neskorších predpisov, § 5a ods. 5.
Bod č. 3 pozmeňujúceho návrhu: V čl. I šiesty bod v § 45b ods. 1 sa slová "podľa predpisov účinných po nadobudnutí účinnosti tohto zákona" nahrádzajú slovami "podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2020."
Odôvodnenie: legislatívno-technická úprava.
Bod č. 4. V čl. I šiesty bod v § 45b ods. 2 sa slovo "jeho" nahrádza slovom "ich".
Odôvodnenie: štylistická úprava.
Bod č. 5 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I šiesty bod v § 45b ods. 3 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "dňom po ich zriadení".
Odôvodnenie: Navrhuje sa spresniť, ku ktorému dňu prechádzajú na Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávali k 31. decembru 2019 práce vo verejnom záujme v oblasti reštaurovania na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky.
6. V čl. II tretí bod znie:
"3. § 13 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
"(9) Odbornou kvalifikáciou sa rozumie dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore reštaurovanie zakončené úspešným zložením štátnej záverečnej skúšky vo vzdelávacom zariadení so sídlom v členskom štáte a najmenej tri roky odbornej praxe. Odbornou praxou sa rozumie vykonávanie reštaurátorských činností v reštaurátorskom odbore pod dohľadom reštaurátora.
(10) Na účely tohto zákona sa členským štátom rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia.".".
Odôvodnenie: Navrhuje sa precizovať legislatívne vymedzenie odbornej kvalifikácie v návrhu zákona a zosúladiť ho tak so zákonom č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení neskorších predpisov, § 5a ods. 5. Zároveň sa navrhuje doplniť na účely tohto zákona definíciu členského štátu.
7. V čl. II štvrtý bod znie:
"4. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 21a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1) Reštaurátorské práce zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia začaté na základe zmlúv uzatvorených Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pred 11. februárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.
(2) Práva a povinnosti zo zmlúv uvedených v odseku 1 prechádzajú z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky na Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry dňom po ich zriadení.".".
Odôvodnenie: Navrhuje sa doplniť prechodné ustanovenia zákona účinné od 1 . januára 2020 aj o úpravu prechodu práv a povinností zo zmlúv uzatvorených Pamiatkovým úradom pred 11. februárom 2019.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
28. 11. 2019 16:53:53 - 16:56:00 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
112.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony, tlač 1675a, v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 2163 z 18. októbra 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh poslancov Národnej rady Jána Senka a Dušana Jarjabka výbory prerokovali a odporučili schváliť, ústavnoprávny výbor uznesením č. 787 z 19. novembra 2019 so zmenami a doplnkami a výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 510 z 19. novembra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre kultúru a médiá neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre kultúru a médiá č. 196 z 26. novembra 2019. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim ako prvý. Ďakujem.
18. 10. 2019 9:56:43 - 9:57:55 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1676 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
17. 10. 2019 18:38:20 - 18:39:31 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1655 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
178.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny právny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
22. 5. 2018 9:35:41 - 9:37:12 31. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 953 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
13.
Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie rozpočet o výsledku prerokovania správy o stave a vývoji finančného trhu za rok 2017.
Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2017 pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1026 zo dňa 26. apríla 2018 na prerokovanie výboru Národnej rady pre financie a rozpočet do 9. mája 2018. Správa bola predložená podľa § 1 ods. 3 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 273 zo dňa 2. mája 2018. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu vziať na vedomie.
Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 276 zo dňa 10. mája 2018. Určil ma za spravodajcu výboru, výbor ma taktiež poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň odporučil Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
22. 5. 2018 9:14:13 - 9:15:52 31. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 871 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
5.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán guvernér Národnej banky Slovenska, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2017.
Správu o výsledku hospodárenia rozhodnutím č. 949 z 21. marca 2018 pridelil predseda Národnej rady Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie do 9. mája 2018. Správa bola predložená v zmysle § 39 ods. 5 zákona Národnej rady o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 272 zo dňa 2. mája 2018. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 275 zo dňa 10. mája 2018. Určil ma tiež ako spravodajcu, za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady. Zároveň navrhol Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
16. 5. 2018 18:16:26 - 18:18:24 31. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 906 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o zápisnici, prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 16. mája 2018. Teda iná osoba ako sudca a opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrh na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov, inej osoby ako sudcu, bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov, teda inej osoby ako sudcu, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 26 neplatných a 106 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
– Tibora Sásfaia: hlasovalo za 14 poslancov, proti 44 poslancov a zdržalo sa hlasovania 48 poslancov;
– Dávida Štefanku: hlasovalo za 33 poslancov, proti 32 poslancov a zdržalo sa hlasovania 41 poslancov.
Na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.
Overovatelia poverujú svojho člena, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
16. 5. 2018 18:16:25 - 18:17:38 31. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 906 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Ďakujem veľmi pekne.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov a sudcov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 13 neplatných a 119 platných.
– Martin Baločko: za hlasovalo 37, proti 32 a zdržalo sa hlasovania 50;
– Milan Husťák: za 42, proti 29, zdržalo sa hlasovania 48 a
– Pavel Varga: hlasovalo za 39, hlasovalo proti 30 a zdržalo sa hlasovania 50.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe boli za kandidátov na členov disciplinárnych senátov; teda nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.
Taktiež overovatelia poverujú svojho člena, mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
16. 5. 2018 18:12:55 - 18:15:59 31. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 906 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som prečítal zápisnicu.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 16. mája 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 12 neplatných a 120 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
– Dušan Budzak: hlasovalo za 4, hlasovalo proti 77 a zdržalo sa hlasovania 39;
– Pavol Holeštiak: 82 za, 26 proti, 12 sa zdržalo hlasovania a
– Natáliu Holinovú: 33 za, 59 proti a 28 sa zdržalo hlasovania.
Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolený Pavol Holeštiak.
Overovatelia poverujú svojho člena, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
13. 3. 2018 14:34:49 - 14:36:48 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 815 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (tlač 815).
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1008 z 30. januára 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet, určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská:
Po prvé odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet a taktiež ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených v 3. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode 4 spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 264 z 12. marca 2018. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, teda mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
6. 2. 2018 18:46:09 - 18:48:02 26. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 803 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov vystúpil k návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady ako tlač 803. Vláda Slovenskej republiky v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov predložila tento návrh a zároveň ho požiadala prerokovať na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa zákona o rokovacom poriadku a svojím rozhodnutím č. 838 z 8. januára 2018 pridelil tento návrh Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie s termínom do 29. januára 2018. Gestorský výbor prerokoval návrh na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska a prijal k nemu uznesenie č. 255 z 29. januára 2018, v ktorom po a) konštatuje, že návrh spĺňa náležitosti podľa § 7 ods. 2 a § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Po b) súhlasí s návrhom vlády na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska a po c) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky po prvé, schváliť návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Mgr. Ľudovíta Ódora za viceguvernéra Národnej banky Slovenska a po druhé, hlasovať o uvedenom návrhu na schválenie kandidáta Mgr. Ľudovíta Ódora formou verejného hlasovania použitím technického zariadenia v rokovacej sále. Výbor ma uznesením zároveň určil za spoločného spravodajcu výboru.
Týmto môžte, vážená pani predsedajúca, otvoriť rozpravu. Ďakujem.
6. 2. 2018 18:41:59 - 18:43:53 26. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 819 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
134.
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov vystúpil k návrhu prezidenta Slovenskej republiky na voľbu člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ako spravodajca výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky ako tlač 819. Prezident Slovenskej republiky v súlade s čl. III ods. 2 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov predložil tento návrh a zároveň požiadal o jeho prerokovanie na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa zákona o rokovacom poriadku a svojím rozhodnutím č. 852 z 12. januára 2018 pridelil tento návrh Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie s termínom do 29. januára 2018.
Gestorský výbor prerokoval návrh prezidenta Slovenskej republiky na voľbu člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a prijal k nemu uznesenie č. 254 z 29. januára 2018, v ktorom po a) konštatuje, že návrh spĺňa náležitosti podľa čl. III ods. 2 štvrtej vety a čl. III ods. 4 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov. Po b) súhlasí s návrhom prezidenta Slovenskej republiky na voľbu člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a po c) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky po prvé, zvoliť na návrh prezidenta Slovenskej republiky Mgr. Juraja Kotiana za člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a po druhé, hlasovať o uvedenom návrhu formou verejného hlasovania použitím technického zariadenia v rokovacej sále. Výbor ma uznesením zároveň určil za spoločného spravodajcu výboru.
Týmto môžete, vážená pani predsedajúca, otvoriť rozpravu. Ďakujem.
30. 1. 2018 13:44:13 - 13:45:21 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 815 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
41.
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán vicepremiér, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedených, uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 12. marca 2018 a gestorský výbor do 13. marca 2018.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
13. 12. 2017 14:09:06 - 14:10:31 23. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 758 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľujem si ako určený spravodajca výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2016.
Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2016 pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady rozhodnutím č. 782 zo dňa 15. novembra 2017 výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj do 27. novembra 2017. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 782 zo dňa 15. novembra 2017 určené výbory prerokovali návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2016, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 238 zo dňa 20. novembra 2017 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 116 zo dňa 23. novembra 2017. Predloženú správu uvedené výbory prerokovali a svojimi uzneseniami ju zobrali na vedomie. Zároveň odporučili Národnej rade návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2016 vziať na vedomie. Zo strany výborov Národnej rady ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor schválil spoločnú správu uznesením č. 243 zo dňa 28. novembra 2017. Zároveň ma určil za spravodajcu výboru, taktiež ma poveril predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
6. 12. 2017 14:26:26 - 14:27:42 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 736 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2018.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu výboru o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu rozpočtu:
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 758 z 13. októbra 2017 pridelil návrh rozpočtu na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet. Zároveň určil výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 231 z 20. novembra 2017 súhlasil s návrhom rozpočtu. Zároveň odporučil Národnej rade tento návrh rozpočtu schváliť. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet schválil svojím uznesením č. 248 z 28. novembra 2017 správu výboru. Tým uznesením výbor zároveň poveril mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Návrh na uznesenie je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
10. 10. 2017 18:58:44 - 19:00:46 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 657 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
230.
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, taktiež vážené, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 767 zo 6. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, a to ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská, a to odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet a taktiež ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 37 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 220 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, teda mňa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
5. 9. 2017 18:01:02 - 18:03:02 19. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 499 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
153.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, tlač 499. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 747 z 20. júna 2017 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, a to: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to teda výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 127 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 183 z 5. septembra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, teda mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
5. 9. 2017 17:35:07 - 17:36:05 19. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 657 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
137.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
21. 6. 2017 11:34:39 - 11:36:00 18. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Náhlik, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

52.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uvoľneniu tzv. dlhovej brzdy prostredníctvom novely ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti zo dňa 8. decembra 2011 ako nástroja na riešenie nedostatku financií na dobudovanie nadradenej – prioritnej cestnej infraštruktúry (tlač 614) vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh skupiny poslancov pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 634 zo dňa 20. júna 2017 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorý zároveň určil ako gestorský výbor.
Gestorský výbor, teda výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, prerokoval uvedený návrh a prijal k nemu uznesenie č. 172 zo dňa 20. júna 2017, v ktorom odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť uvedený návrh s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v správe 614a.Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu.
Ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->