Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
5. 2. 2019 9:15:25 - 9:16:41 40. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 1260). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o tomto návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
5. 2. 2019 9:15:25 - 9:16:41 40. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Navrhujem hlasovanie na dnes na jedenástu hodinu.
5. 2. 2019 9:05:24 - 9:07:53 40. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1199 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, pán minister, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady o predmetnom návrhu vládneho zákona (tlač 2001) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1553 zo 6. decembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v určenej lehote uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 510 z 22. januára 2019, výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 326 z 24. januára 2019.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 34 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 34 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 2001), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená výborom Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 334 z 29. januára 2019. Týmto uznesením ma výbor poveril predložiť návrhy podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
6. 12. 2018 14:14:48 - 14:15:25 38 schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Pán premiér, ani nie tak doplňujúca otázka, ale v podstate také poďakovanie, lebo čo chodíme, aj sme z regiónov, myslím si, že ľudia to vnímajú pozitívne a samozrejme najviac pozitívnejšie to budú vnímať budúci rok, keď naozaj v tej peňaženke možno uvidia viacej euro a ešte pozitívnejšie ten ďalší rok. Takže ďakujem.
6. 12. 2018 9:09:45 - 9:12:59 38. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1137 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k prerokovaniu predmetného vládneho návrhu zákona (tlač 1137) v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1400 zo 16. októbra 2018 pridelila návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 472 z 20. novembra 2018, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 335 z 20. novembra 2018, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 295 z 22. novembra 2018 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 180 z 22. novembra 2018.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 a 11 až 21 spoločne s odporúčaním schváliť. O bodoch 10 a 22 spoločne s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy, a v stanoviskách poslancov gestorského výboru, vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1137), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 316 27. novembra 2018. Týmto uznesením ma poveril výbor predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
6. 12. 2018 9:05:13 - 9:06:34 38. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, pán minister, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 1201), v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
27. 11. 2018 14:54:19 - 14:59:34 38 schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1194 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem. Takže termín hlasovania o 17.00 hodine dnes.
27. 11. 2018 14:54:19 - 14:58:05 38 schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1194 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady k predmetnému vládnemu návrhu zákona, 1194. Národná rada Slovenskej republiky schválila 16. októbra 2018 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 105 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 31. októbra 2018 uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti III navrhol dve pripomienky. Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1245 z 2. novembra 2018 pridelil vrátený zákon na opätovné prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
K pripomienkam prezidenta k zákonu zaujali uvedené výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval vrátený zákon 20. novembra 2018 a uznesením č. 493 odporučil Národnej rade zákon zo 16. októbra 2018 schváliť v pôvodnom znení. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon 22. novembra 2018. Výbor neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov Národnej rady uvedených v bode II tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať, po prvé, spoločne o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky č. 1 a 2 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť; po druhé, o zákone zo 16. októbra 2018 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie Národnou radou, s odporúčaním gestorského výboru schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov k predmetnému vládnemu návrhu, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 294 z 27. novembra 2018. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov a predkladať návrhy na ďalší postup.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
16. 10. 2018 16:44:42 - 16:44:58 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1069 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
127.
Ďakujem, ja len tak na odľahčenie, pán kolega, podľa mňa to nie je kakadu žltočelý, ale kakadu ružový v tej Austrálii.
16. 10. 2018 13:57:24 - 14:00:18 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1073 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
49.
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, kolegyne kolegovia, pán podpredseda vlády, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady k prerokovaniu predmetného vládneho návrhu (tlač 1073) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1316 z 11. septembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 441 z 9. októbra 2018 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 285 z 15. októbra 2018. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 19 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 19 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1073) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 293 zo 16. októbra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
16. 10. 2018 13:31:54 - 13:33:35 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1137 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
27.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 1137).
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
12. 9. 2018 16:42:52 - 16:46:20 34. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 983 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem. Dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh v piatich bodoch k tomuto vládnemu návrhu zákona.
V rámci odôvodnení v jednotlivých bodoch v prvom ustanovení sa upresňuje tak, aby bolo zrejmé, že slová, slovné spojenia, ktoré vplývajú, vyplývajú z povahy samotného výrobku, sú potrebné na dosiahnutie technického výsledku a dávajú výrobku podstatnú hodnotu, sa vzťahujú na vlastnosť výrobku a zároveň aj na tvar výrobku.
V bode 2 odôvodnenie: Úpravou sa upresňuje, ustanovenie spresňuje tak, aby explicitne vyjadrovalo vo vzťahu ku ktorým osobám môže majiteľ ochrannej známky uplatniť práva uvedené v tomto ustanovení.
Bod 3, odôvodnenie: Úprava zabezpečí vhodnejším spôsobom premietnutie súvisiaceho ustanovenia v právach EÚ čl. 29 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok do vnútroštátnej právnej úpravy.
Bod 4. Ustanovenie sa spresňuje v záujme zabezpečenia jednoznačnosti právnej normy a v záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania zákona v praxi.
A bod 5, odôvodnenie: Úpravou sa odstraňuje duplicitná právna úprava.
Toľko k odôvodnení.
Teraz čítam pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Michala Bagačku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 983):
1. V čl. I bod 8 znie:
8. V § 5 ods. 1 písm. e) znie:
e) je otvorené výlučne tvarom alebo inou, „je tvorené výlučne tvarom alebo inou vlastnosťou výrobku, ktoré vyplývajú z povahy samotného výrobku, sú potrebné na dosiahnutie technického výsledku alebo dávajú výrobku podstatnú hodnotu“.
2. V čl. I v bode 19, § 8 ods. 7 sa v úvodnej vete za slovo „zakázať“ vkladajú slová „tretím osobám“.
3. V čl. I v bode 63 ods. 43, § ods. 2 sa slovám orgán verejnej moci, sa slová „orgán verejnej moci“ nahrádzajú slovami „právnická osoba, ktorá sa spravuje verejným právom“.
4. V čl. I v bode 63 § 43 ods. 3 sa vypúšťa slovo „primerane“.
5. V čl. I v bode 63 § 44 sa vypúšťa odsek 2. Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
12. 9. 2018 16:39:31 - 16:42:28 34. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 983 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, predkladám spoločnú správu Výborov Národnej rady o výsledku prerokovania predmetného vládneho návrhu zákona (tlač 983) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1259 z 19. júna 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 411 zo 4. septembra 2018 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku, za hlasovalo 5 poslancov, proti nehlasoval nikto a hlasovania sa zdržalo 5 poslancov, počet členov výboru je 12, prítomných bolo 10.

Z uznesení Výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o týchto bodoch, bodoch 1 až 9, hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade návrh zákona (tlač 983) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 271 z 11. septembra 2018. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, 83 ods. 4 a 84 ods. 2 a 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim.
11. 9. 2018 15:52:17 - 15:53:39 34. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1073 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
112.
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona, tlač 1073. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
19. 6. 2018 10:14:46 - 10:16:17 33. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 983 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 983). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
9. 2. 2018 13:52:48 - 13:53:48 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem. Pán kolega, v podstate zopakovali ste niektoré veci, ktoré boli aj v prvom vystúpení. Asi, asi tie rozdiely sú pre vás v tom podstatné a tým pádom chceli ste na to upozorniť, čo je fajn, som teda v celku rád, že je v tej vecnej rovine, prebieha táto diskusia. A tým pádom ja chcem znova ešte upozorniť, že tak ako pán predseda parlamentu aj pán minister dal tú ponúknutú ruku, a preto aj tá moja výzva pre vás, lebo je 33 podpisov a vy ste tam štyria, aby ste stiahli tie podpisy a jednoducho si tieto veci vydiskutovali. A tým pádom, keď pozerám, kto nasleduje, minimálne dvaja experti vojenskí v rozprave, tak sa bojím, že po tom druhom neskončíme v odbornej rovine. Ďakujem.
9. 2. 2018 13:18:51 - 13:20:49 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, ja tiež by som chcel oceniť štruktúru vášho príhovoru a dá sa povedať, že v podstate keď si čítal aj dôvodovú správu, tak odpovedal ste na množstvo vecí, ktoré vám kvázi vyčíta. A chcem oceniť tak isto, ako som to povedal vo faktickej na pána predsedu Národnej rady, aj váš prístup, že ste ochotný debatovať, stretnúť sa s kýmkoľvek na odbornej úrovni, aby ste si tieto veci vydiskutovali, lebo podľa mňa to je gro tohto celého, o čom sa tu bavíme.
A na základe tohto by som rád tak predniesol také dve výzvy, aby sme možno aj ušetrili čas nás všetkých. A aj na základe toho, že myslím, že akceptoval tento váš príhovor aj pán predkladateľ Richard Vašečka, preto by som chcel mu dať takú výzvu, aby stiahol uznesenie, ktoré ste dali, stiahni, prosím ťa, uznesenie, ktoré ste dali, pretože je tu ochota sa rozprávať a nikto nejde hlava-nehlava cez nič. Dajme nejaký ten priestor.
Pokiaľ nie, druhá výzva možno na pána Krajniaka, stiahnite vaše štyri podpisy z návrhu tohto uznesenia a zostane ich 29 a poďte sa rozprávať vy na tej odbornej úrovni a príďte k nám a povedzte, povedzte, nestretli sme sa, jednoducho máme rozdielne názory alebo v tejto časti sme sa stretli a tu vieme ďalej pokračovať, a tým pádom všetkých nás, ktorých sa do toho nevyznáme a snažíme sa tu počúvať vás, aj ušetríme čas. A myslím si, že to bude aj racionálne.
Ďakujem.
9. 2. 2018 10:49:53 - 10:51:33 27. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem za slovo. Ja sa chcem poďakovať pánovi predsedovi Národnej rady za naozaj také pokojné a otvorené vystúpenie. Časť toho obsahu, čo som chcel povedať aj ja, povedal pred chvíľou môj kolega Rado Baláž. Ale dotkol by som sa jednej veci, kde ste sa v podstate obidvaja zhodli, aj pán Krajniak, aj pán predseda Národnej rady, že teda vojsko a vojsko by malo dostať keď už, tak čo najlepšie veci, najkvalitnejšie veci, aby sme naozaj, keď už, tak mali s čím operovať a poprípade, pokiaľ je potrebné, aj brániť našu republiku.
A tým pádom chcem ešte upozorniť na jedno vyjadrenie pána predsedu, kde povedal teda že mnohí z nás, väčšina z nás nie sú odborníci v tejto oblasti, a preto ponúka, ja to považujem za férovú ponuku, aby pokiaľ s pánom ministrom chcú debatovať niektorí jednotlivci, ktorí majú pocit alebo sú určení, že toto sú odborníci na túto tému, pán minister, ako povedal pán predseda, sa týmto rozhovorom nebráni. Tak čo, čo viac iné môžme chcieť? Tak nech si to vydebatujú ľudia na úrovni takej. Pokiaľ pán Krajniak má nejaké údaje, sadnite si, porovnajte si a povedzte si. Tu som povedal, aha, toto je zlé, toto je dobré. A vtedy vynde niečo férové a vtedy vynde niečo, čo v podstate obidvaja obhajujete.
Ďakujem.
8. 2. 2018 14:50:51 - 14:51:20 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 746 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Ani nie tak o doplňujúci, tak ako kolega Nemky spomínal, ja tiež, keďže robím aj v samospráve, a v týchto našich okresoch sa nachádza množstvo všelijakých takýchto bielych miest a roky dozadu aj starostovia na to upozorňovali. Až sa pamätáš, pán podpredseda, aj sme písali, aj ktoré trebárs obce, takže aj za nich sa chcem teda poďakovať.
6. 2. 2018 16:46:16 - 16:50:13 26. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 747 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem za slovo. No naozaj len v krátkosti. Taká malá faktická na pána Jurzycu. To ale musíte aj vy uznať, že pokiaľ je stimul daňová úľava, tak buď ten investor príde a čerpá daňovú úľavu, alebo nepríde a tým pádom nie sú zamestnaní ľudia. To hádam v tomto zmysle sa rozumieme. A si predstavte, že teraz by sme možno, keď budete vo vláde, tak ostatné štáty budú dávať stimuly a príde SaS-ka a povie, my stimuly už nedávame. Si predstavte, že by sme spravili teraz niečo také my a všetky veľké investície, zaujímavé by išli tam, tam, tam, tam. No tak to si chcem vedieť, čo by ste, možno nie vy, lebo vy nie ste ten typ, ale určite by som tu našiel niekoľko typov, čo by tu dobreže nevyskakovali z lavíc. A to len tak na margo.
Čo sa týka, chcel by som potvrdiť slová pána ministra v tom, že nedá sa porovnávať terajší rok a niečo hovoriť, čo bolo v roku 2008. Si predstavte, mysleli sme si pred dvoma rokmi, že budeme mať 5-percentnú nezamestnanosť? Tak asi nie. Jednoducho ten vývoj ide dopredu a, chvalabohu, myslím si, že aj k spokojnosti.
Čo vraví pán Mizík, niečo áno, súhlasím aj v niečom, aj s tým a nezamestnanosť v roku 2011 asi bola 34 aj dačo v rámci Rimavskej Soboty, teraz je pod 20, 19 aj niečo. Čo by som zase nebral len, že všetci sú preč úplne a všetci sú na západe alebo v zahraničí, ale vytvorili sa aj pracovné miesta, aj v rámci nášho regiónu. Nevravím, že ich je veľa, mohlo by ich samozrejme byť viac. A tým chcem nadviazať aj na to, čo vlastne aj rieši tento zákon, a to je to, že na základe aj posledného možno vývoja v roku vláda uznala a povedala, teda v rámci západného Slovenska sa budú dávať stimuly výnimočne naozaj na sofistikované projekty. A čo veľmi súhlasím, najväčšie maximálne tie stimuly by mali ísť na juh stredoslovenského kraja, do východného slovenského kraja. A tu vidím, tak, ako povedal pán minister, veľkú úlohu, obrovskú úlohu SARIO, s ktorými, jeho pracovníkmi mám tiež mnohokrát česť spolupracovať, pretože sú to naozaj odborníci a snažia sa aj tých investorov prilákať aj k nám. Mnohokrát to nevyjde, viackrát to nevyjde ako vyjde, ale myslím si, že sú to odborníci a svoju robotu si robia dobre, a jednoducho tá história je taká, predtým na západnom Slovensku boli aj káblikári, teraz sú možno u nás a o desať rokov budú v Srbsku. No nie o desať, už aj teraz sú aj v Srbsku. To znamená, že to posúvanie historické jednoducho, jednoducho bude.
Ale určite by som bol za to, aby, aby v súčasnosti sme sa všetci zamerali na tieto naše okresy a tak poviem, snažili sa, ako je len trošku možné, aby sme toho investora pritiahli k nám. Ale zas na druhej strane musíme si povedať, že ten investor zas nie je taký, že viete čo, poďte tam. Jednoducho niekto si povie, že buď pôjdem sem alebo pôjdem do Maďarska alebo do Poľska. Ale to je, to je vec jednania, rokovania. A vravím, aj ľudia v SARIO sú zbehlí a myslím si, že si robotu svoju robia naozaj dobre.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->