Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
5. 12. 2019 14:37:47 - 14:40:03 53. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Prednesenie interpelácie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne, aby som predniesol interpeláciu. Nezvyknem tu s interpeláciou takto vystupovať, ale keďže je tu pani ministerka kultúry a interpeláciu mám na ňu, tak som si dovolil ju aj predniesť v pléne. Takže interpelácia na ministerku kultúry vo veci práv národnostných menšín.
Vážená pani ministerka, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov si dovoľujem podať interpeláciu vo veci práv národnostných menšín. V pôsobnosti Slovenského národného múzea sú aj múzeá prezentujúce kultúrne hodnoty národnostných menšín. Z Ústavy Slovenskej republiky, Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov vyplývajú práva, ktoré sa národnostným menšinám garantujú. To sa vzťahuje aj na kultúrne ustanovizne, akým je aj Slovenské národné múzeum. Medzi také práva patrí aj právo národnostných menšín participovať na rozhodovacích procesoch, ktoré sa ich týkajú.
Z Európskej charty vyplýva aj povinnosť múzeí podporovať priamu účasť zástupcov užívateľov daného regionálneho alebo menšinového jazyka pri vytváraní kultúrnych zariadení a plánovaní kultúrnych aktivít, je to čl. 12 ods. 1 písm. f) Európskej charty.
Pani ministerka, pri tejto príležitosti si vám dovoľujem dať nasledovné otázky:
Prvá otázka. Má Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a ním zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie vrátane Slovenského národného múzea rozpracované vo svojej pôsobnosti práva národnostných menšín vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky a z medzinárodných záväzkov?
A druhá otázka. Aké sú to predpisy interné, nejaké normatívne akty a podobne?
Zároveň si dovoľujem vás požiadať o predloženie ich úplných znení.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Samozrejme, interpeláciu odovzdám aj v podateľni Národnej rady.
5. 12. 2019 11:19:35 - 11:19:49 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Chcel by som oznámiť všetkým členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že zajtra máme výjazdové rokovanie v Brunovciach, odchod o jedenástej hodine.
25. 10. 2019 9:33:38 - 9:38:22 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa krátko vyjadril k tomuto zákonu.
Zákon o pohrebníctve je takou mojou srdcovkou. Prvýkrát som podával novelu zákona už v roku 2010 a odvtedy štyrikrát. Zo začiatku bol ten, tá novela trošku obšírnejšia, riešili sme tam rôzne veci, ale keď narážal na odpor v radoch poslancov, nakoniec sme to zúžili iba na ochranné pásmo, ktoré aj v tomto zákone je takým dominujúcim prvkom. Som rád teda, že nakoniec sa to podarilo a vláda prišla s týmto zákonom, pretože ten náš, tú našu novelu hlavne koaliční poslanci odmietali schváliť, aj keď sme sa boli napríklad radiť ešte s pani vtedajšou štátnou tajomníčkou, keď ešte nebola pani ministerka, ona takisto súhlasila s tým, pretože hlavne to ochranné pásmo spôsobovalo veľa ľuďom, veľa starostom problém, pretože vo svojich obciach nemohli užívať pozemky, ktoré boli v blízkosti cintorínov, tak, ako by si predstavovali.
Ako som už spomínal, zo začiatku sme mali ten zákon obšírnejší, nakoniec sme ho teda zúžili na to ochranné pásmo. Aj v tejto novele kolega Ondro Dostál na ústavnoprávnom výbore ešte doprecizoval aj toto ochranné pásmo, pretože v tejto novele bolo stanovené tak, že obce si môžu to ochranné pásmo stanoviť vo VZN-ku, ale nebola tam, nebolo tam nejaké obmedzenie, bolo to také ľubovoľné. Tak sme, som rád, že teda v pozmeňujúcom návrhu, ktorý je v spoločnej správe, je aj obmedzenie tohto ochranného pásma, aby teda tie obce nemali až takú voľnosť, aby to ochranné pásmo nemohli si dávať akékoľvek veľké, ale aby tam boli tie hranice minimálne na úrovni toho dnešného zákona, ale s tým, že teda môžu to ochranné pásmo celkom zrušiť.
Ja by som teda si dovolil pozmeniť ešte túto novelu zákona o jeden pozmeňujúci návrh, ktorým sa budeme snažiť vyjsť v ústrety niektorým menším cirkvám pôsobiacim na Slovensku, ktoré teda v ústave majú garantované, garantovaný nejaký výkon svojich náboženských, náboženských práv, a práve tento zákon o pohrebníctve niektorým z nich robí problém a ony pri pochovávaní svojich zosnulých musia doslova tento zákon porušovať.
Keď sme toto predkladali ešte v roku 2011, tak bola o tom aj debata, bola to debata aj v médiách a vyjadrovali sa k tomu rôzni ľudia, dokonca sme mali aj vyjadrenie hlavného hygienika, ktorý hovoril, že teda problém, ktorý chceme riešiť, sa takto riešiť dá.
A teraz teda k tomu problému konkrétne, že chceme navrhnúť skrátenie lehoty, v rámci ktorej nesmú byť pochovávané ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, ktoré je dnes stanovené na 48 hodín a my ju chceme skrátiť na 24 hodín, pretože niektoré menšie cirkvi majú s týmto ustanovením problém.
Toľko v krátkosti k odôvodneniu tohto jednoduchého pozmeňujúceho návrhu. Verím, že do hlasovania je dostatok času, aby pani ministerka aj so svojimi odborníkmi tento náš pozmeňujúci návrh posúdila a vyjadrila sa k nemu teda, že či ho schvaľuje a odporúča na hlasovanie, alebo nie. Bol by som teda rád, keby tento pozmeňujúci návrh bol schválený.
Tak prosím o zastavenie času a prečítam tento jednoduchý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Laurenčíka, Ondreja Dostála a Petra Osuského k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1611).
V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: 3. V § 3 ods. 3 sa slová "48 hodín" nahrádzajú slovami "24 hodín".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Ďakujem za pozornosť a prosím teda o schválenie tohto pozmeňujúceho návrhu a zároveň sa vyjadrím k tomu, že náš klub strany Sloboda a Solidarita podporí túto novelu zákona o pohrebníctve.
Ďakujem.
24. 10. 2019 18:50:15 - 18:52:15 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
168.
Ďakujem za slovo. Alino, ja by som sa takisto chcel vyjadriť minimálne k tým 95 % tvojho príhovoru. Ja by som chcel tak upriamiť pozornosť na situáciu hneď po voľbách. Všetci sme si mysleli, že voľby bude zostavovať buď opozícia terajšia, alebo nejaká koalícia, ale nakoniec, keď sme si prečítali tie správy, ktoré prebehli medzi pánom Glváčom a pánom Kočnerom, sme zistili, že to tak vôbec nebolo.
Šiesteho tretí 2016 píše Martin Glváč Kočnerovi: "Ajoj, no čo hovoríš na Borisa?" Kočner: "Petra bude skvelá guvernérka NBS." Sorry, toto písal tiež pán Glváč Kočnerovi. Marian Kočner: "Som zvedavý, ako toto dopadne. Ja myslím, že SMER, MOST, SNS, a päť utečencov zo SIET-e. Síce Béla dnes robil tanečky, ale inak ani nemôže. O týždeň povie, že Kotleba a bude súhlasiť. Ja inú možnosť nevidím." Glváč: "Aj inde by bola dobrá." Kočner: "Radšej mi povedz, či to zložíte alebo sa mám sťahovať?" Kočner: "Lebo Sulík s Lipšicom iste nezabudli..." Tam by som chcel podotknúť, že zrejme sa Kočner obával, že keby bol Sulík s Lipšicom vo vláde, tak asi to preňho jednoduché nebude. Glváč: "Chuť je, reálne ja si myslím, že to ma niekto vymyslené inak. A kam by si s chcel odsťahovať?" Kočner: "Že to má niekto vymyslené inak, mám chápať, že vo vláde tí dvaja nebudú?"
To je krátka ukážka, že ako sa u nás po voľbách 2016 zostavovala vláda.
24. 10. 2019 18:15:04 - 18:15:55 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
Ďakujem za slovo. Ja mám naozaj faktickú poznámku. Pán poslanec Marček, s viacerými časťami vášho príspevku nesúhlasím, ani s vaším pozmeňujúcim návrhom.
A znovu by som aj ja chcel vysloviť žiadosť, aby pán poslanec, podpredseda Martin Glváč opustil miesto na stoličke, na ktorej sedí... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec, chcel by som vás upozorniť, máte reagovať na predrečníka. Porušujete...

Laurenčík, Milan, poslanec NR SR
Ja reagujem na predrečníka a chcem doplniť jeho, jeho... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Predrečník bol pán poslanec Marček a bavíme sa o vládnom návrhu zákona, inak vám odoberiem slovo.

Laurenčík, Milan, poslanec NR SR
... na jeho príspevok, jeho návrhu zákona reagujem, pretože tým, že pán poslanec Martin Glváč sedí na tejto stoličke, znevažuje rokovanie o tomto zákone, ktorý práve prerokuvávame. Ďakujem za slovo.
24. 10. 2019 15:06:32 - 15:09:10 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Zodpovedanie otázky   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, páni ministri, kolegyne, kolegovia, pôvodne som ani neplánoval vystúpiť s touto interpeláciu, ale keď je tu pán minister dopravy a tá interpelácia je naňho, tak si ju dovolím predniesť, možnože rýchlejšie budem mať odpoveď.
Interpelácia na ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo veci predpokladaných termínoch ukončenia výstavby dopravnej infraštruktúry na území Žilinského kraja.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov si dovoľujem podať interpeláciu vo veci predpokladaných termínoch ukončenia výstavby dopravnej infraštruktúry na území Žilinského kraja.
Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti zabezpečuje spracovanie stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len "stratégia"). Ide o strategický dopravný plánovací dokument regionálnej úrovne, ktorý určí hlavné koncepčné smery vyváženého rozvoja komplexnej dopravnej sústavy a v jej rámci i všetkých dopravných systémoch s ich priemetom do územia a minimalizácie dopadov na životné prostredie a zároveň stanoví plán krátkodobej implementácie navrhovaných opatrení s harmonogramom, rozpočtom a prerozdelením zodpovednosti a zdrojov. Plánované termíny dostavby dopravnej infraštruktúry na území kraja sú jedným zo základných vstupov do spracovania stratégie a to najmä pre definovanie jednotlivých scenárov riešenia v súvislosti so stanovením prognózy dopravy pre tvorbu dopravného modelu Žilinského samosprávneho kraja a komplexný návrh dopravného vybavenia v Žilinskom kraji. Získané údaje budú zároveň použité v procese spracovania územného plánu regiónu Žilinského kraja.
Na základe uvedeného si vás dovoľujem požiadať o uvedenie predpokladaných termínoch ukončenia výstavby dopravnej infraštruktúry na území Žilinského kraja. Nasledujú dve tabuľky, v jednej je 27 rozostavaných stavieb, diaľnic D1, D3 a rýchlostných ciest R3, R1, R6. Ďalšia tabuľka je tabuľka o železniciach, tam máme nejaké 4 body. V prípade, že mám v tabuľke uvedený deklarovaný termín nesprávne, prosím o opravu chybného údaja.
Ďakujem veľmi pekne, s pozdravom. Ďakujem, skončil som, interpeláciu odovzdám na podateľni Národnej rady.
22. 10. 2019 18:01:51 - 18:02:12 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1739 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
115.
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili voľby a ktorí mi dali dôveru, budem sa snažiť ju nesklamať a túto pozíciu vykonávať tak, ako sa patrí. Ďakujem veľmi pekne.
22. 10. 2019 15:44:28 - 15:45:39 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1695 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kresák, hovoril ste vo svojom príspevku o tom, že ste očakával nejakú debatu o tom, aký volebný systém by sme si mali vybrať. S tým, čo ste hovoril, sa dá aj súhlasiť, že existujú možno aj lepšie systémy, ako máme my, ale poviem vám to tak viac na rovinu ako predchádzajúci moji rečníci, len to snažili sa tak kulantne naznačiť. Vy ste mali štyri roky kľúče od miešačky, v podstate od vás záležalo, že či sa taká debata rozprúdi alebo nerozprúdi. Takisto počas tohto volebného obdobia ste menili volebné zákony a tiež len útržkovite v jednotlivých oblastiach a zmenili ste ich tak, že podľa môjho názoru nie sú lepšie, ale sú horšie. Takže v podstate tú debatu o tom, aký volebný systém sme tu mali mať, sme mohli otvoriť fakt už pred tými štyrmi rokmi, mohli sme o tom debatovať a možno dnes už by sme mali ten volebný systém ďaleko lepší.
Ďakujem.
22. 10. 2019 15:29:55 - 15:31:41 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1695 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem za slovo. Vážený pán kolega, k tomu tvojmu príbehu, ktorý si spomínal, by som tiež doplnil jeden teraz aktuálny. Teraz bolo také stretnutie starostov a primátorov ZMOS-u v jednom nemenovanom zariadení, ktorému nechcem robiť reklamu, a práve tam títo starostovia na tom stretnutí okrem iných pracovných vecí riešili aj tento náš návrh zákona, a teda viacerí ho tam výdatne kritizovali. Sám som tak rozmýšľal, že prečo asi. Lebo keď som zvolený starosta, mám väčšinou výhodu oproti tým ostatným kandidátom a nemal by som sa báť postaviť v druhom kole zoči-voči ďalšiemu, inému kandidátovi. Keď v prvom kole vyhrám, tak mal by som mať tú guráž ísť si to víťazstvo obhájiť ešte aj v druhom kole, aby som ten mandát mal silnejší. Myslím, že ho kritizovali jedine takí, ktorí sa ozaj obávajú o to, že sa im tá stolička začne trošku triasť, keď zistia, že vlastne musia medzi dvoma sa občania rozhodnúť a oni vtedy musia vlastne ukázať, že sú lepší a že ozaj na ten mandát majú a že nielenže sú vybratí z nejakého veľkého počtu, kde im stačí pár hlasov, v niektorej dedine je to väčšia rodina, bratranci, sesternice, tety, ujovia, a zvolia si svojho starostu. Takže preto sa asi títo dotyční starostovia obávali.
22. 10. 2019 15:18:51 - 15:20:43 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1695 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem za slovo. Martin, takisto sa ti chcem poďakovať za uvedenie tohto návrhu zákona. Chcem tam zdôrazniť, že, ako si spomínal, sila toho mandátu bude ďaleko vyššia pri zvolenom starostovi, primátorovi alebo teda predsedovi vyššieho územného celku a treba si uvedomiť aj to, že teraz budeme prvýkrát mať voľby, kde budeme v jeden deň voliť aj starostov, aj primátorov, a už len z toho dôvodu, že budú tie, boli by tie voľby dvojkolové, by sme ich stransparentnili. Jednoducho, že by tí ľudia mali lepší prehľad v tom, že kto ako kde kandiduje, pretože tí jednotliví kandidáti môžu v týchto voľbách sa uchádzať o viaceré pozície, či už poslancov, starostov, resp. predsedov vyšších územných celkov, alebo teda poslancov vyšších územných celkov. Takže aj z tohto dôvodu to bude mať istý efekt.
A ako si hovoril, neprichádzame s tou zmenou, že je nejaká účelová, že tie voľby budú zajtra alebo za mesiac alebo v priebehu nejakej blízkej doby, ale s dostatočným časovým predstihom dávame túto tému do pozornosti a takisto sme pripravení komunikovať aj s ostatnými poslancami, ktorí možno majú na to iný názor, a v druhom kole prípadne doplniť alebo vylepšiť tento náš návrh. Určite nemusí byť dokonalý, môžu mať niektorí návrhy aj iné a sme pripravení vlastne rokovať s nimi, aby sme tento návrh vyprecizovali tak, aby bol ozaj dobrý, aby tá legitimita zvolených starostov, primátorov a županov bola ďaleko vyššia ako teraz.
Ďakujem.
15. 10. 2019 17:56:38 - 18:00:01 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1666 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
129.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia (tlač 1666). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu:
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1773 z 25. septembra 2019 pridelil návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia na prerokovanie: Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky: A. Zobrať na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podľa čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky. B. Vysloviť súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ.
Prílohou tejto správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré si dovolím takisto predniesť.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia.
Národná rada Slovenskej republiky: A. Berie na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podľa čl. 76 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky. B. Vyslovuje súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ.
Prosím, pán predseda, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
20. 9. 2019 11:49:09 - 11:50:33 49. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1649). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
19. 9. 2019 11:03:47 - 11:04:05 49. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1573 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, neplánoval som vystúpiť ako spravodajca v záverečnom slove, ale nenechám si ujsť takúto peknú príležitosť, keď tu mám všetkých poslancov v sále, a chcel by som vás teda všetkých poprosiť jednak ako spravodajca, jednak ako spolupredkladateľ tohto návrhu zákona o jeho podporu. Ďakujem pekne.
19. 9. 2019 10:51:07 - 10:52:29 49. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1573 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1573. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
12. 9. 2019 16:50:50 - 16:52:08 49. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1611 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
112.
Ďakujem za slovo. Ondrej, ďakujem aj tebe, že si sa vlastne prihlásil k tomu, že sme túto novelu zákona o pohrebníctve dávali viackrát, ja by som teda presne povedal, bolo to od roku 2012 až päťkrát. Na začiatku bola trošku širšie koncipovaná, nakoniec sme ostali pri tom, že sme riešili vlastne len ochranné pásmo pohrebiska a krematória, pretože toto najviac trápilo občanov aj starostov obcí. Takisto ako aj kolegyňa pred tebou, myslím si, že by sme mali nejak doprecizovať ešte tento zákon a v druhom čítaní určite prídeme s nejakými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Minimálne teda ten, čo si aj ty spomínal, že to ochranné pásmo pohrebiska by sme nemali nechať ľubovoľne na obciach, aby ho mohli stanovovať akékoľvek, ale že mali by tam byť nejaké mantinely, ktoré budú trochu obmedzovať aj tie obce, aby nenastala situácia, že vlastne v niektorých obciach by to mohli dokonca nejak zneužiť.
Ďakujem veľmi pekne.
22. 5. 2019 9:17:27 - 9:19:28 45. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Prednesenie interpelácie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem za slovo.
Vážená pani podpredsedníčka, vážení členovia vlády, kolegyne, kolegovia, pôvodne som myslel, že svoju interpeláciu odovzdám iba na podateľni, ale keďže je tu pán minister, tak si ju dovolím aj predniesť v pléne. Interpelácia je na pána ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo veci opráv mostov na ceste 1/18 v katastri obce Strečno.
Vážený pán minister, z médií sme sa vlani dozvedeli informáciu, že už počas mesiaca júl 2018 sa začne s očakávanou opravou mostov v katastri obce Strečno na ceste 1/18. Jedná sa o mosty č. 266 a 269. Od tej doby uplynie onedlho rok a oprava mostov sa nekoná. Vzhľadom k tomu, že táto cesta je výnimočne frekventovaná a denne po nej prejde cca 32-tisíc áut vrátane kamiónov a autobusov, vznikajú občanom dotknutých obcí odôvodnené obavy pri riešení obchádzkových trás. V tejto lokalite veľa možností na obchádzku nie je. Jedna možnosť je presunúť časť dopravy cez obec Strečno a druhá možnosť je odklon dopravy na obchádzkovú trasu cez Terchovú. Nehovoriac o tom, že opäť začína letná turistická sezóna, kedy sa počet vozidiel určite zvýši. Pri tejto príležitosti mi dovoľte položiť vám nasledovné otázky:
1. V akom štádiu je realizácia predmetnej stavby, modernizácia a rekonštrukcia mostov a ciest 1. triedy 2. fáza v Žilinskom a Trenčianskom kraji? Jedná sa o mosty 1/18 Strečno, most 266 a 269.
2. V akom režime bude zabezpečená doprava týmto úsekom počas prác?
3. Na akú dlhú dobu sú plánované práce na oprave a s tým spojené dopravné obmedzenia?
4. Začne sa s prácami už tento rok? Ak áno, tak kedy?
5. A posledná otázka: dokedy musí zhotoviteľ ukončiť práce? Aký má termín dokončenia stavby?
Ďakujem za pozornosť.
16. 5. 2019 9:27:20 - 9:28:35 45. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Heger, spomínal si vo svojom vystúpení, že tento zákon prináša ďalšie výdavky na strane štátu. Ja som si ich tak zrátal, je to v dôvodovej správe, nejakých 45 mil. euro.
Keďže sa tam vlastne jedná aj o eID karty, chcem sa, prostredníctvom tejto faktickej poznámky doplniť teda to tvoje vystúpenie a spýtať sa pána podpredsedu vlády, že či sa v tom ráta aj s výmenou týchto čipov na našich občianskych preukazoch, pretože na výbore pre obranu a bezpečnosť vznikla určitá hystéria, že budeme začipovaní, a potrebujeme vlastne nové čipy v občianskych preukazoch, ktoré budú mať bezkontaktnú technológiu, pretože Európska únia od nás požaduje, aby na týchto čipoch boli aj biometrické údaje, tak takúto otázku by som vlastne chcel prostredníctvom tejto faktickej poznámky položiť pánovi podpredsedovi. Verím, že v záverečnom slove sa k tomuto vyjadrí.
Ďakujem veľmi pekne.
15. 5. 2019 17:16:33 - 17:16:46 45. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
115.
Ďakujem za slovo. Prosil by som opraviť hlasovanie pri tlači 1406, chcel som byť za a mám zdrž. Ďakujem.
13. 5. 2019 19:02:34 - 19:03:14 45. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1414 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
246.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia len pre záznam, pretože verím, že všetci, čo ste tu, tak budete hlasovať za tento zákon. Neviem teda ako pán predsedajúci, ale chcel by som teda povedať a požiadať všetkých ostatných kolegov, ktorí zajtra o jedenástej budú hlasovať, aby tento zákon podporili do druhého čítania, a všetky prípadne pripomienky, ktoré by mohli vzniknúť, sme, samozrejme, pripravení do zákona zapracovať, takisto ako to navrhujú aj v tom zákone z ministerstva zdravotníctva, aby sme účinnosti a prípadné ďalšie, ďalšie veci zohľadnili.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
13. 5. 2019 18:35:22 - 18:37:12 45. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1414 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laurenčík, Milan (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
238.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorý predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky spolu s mojimi kolegami Petrom Osuským a Ondrejom Dostálom.
Predložený návrh zákona si kladie za cieľ vyriešiť aplikačné problémy s ochranným pásmom pohrebiska a krematória, a to delegovaním právomoci ustanoviť šírku ochranného pásma na všeobecné záväzné nariadenie obce. Maximálny rozsah tohto ochranného pásma stanovuje zákon na 100 metrov v prípade krematória a na 50 metrov v prípade pohrebiska, pričom obec bude mať možnosť toto ochranné pásmo zúžiť, resp. neurčiť ho vôbec. Navrhovaná novela dáva tiež obciam právomoc určiť formou všeobecne záväzného nariadenia pravidlá umiestňovania a povolovania budov a stavieb v ochrannom pásme, pričom je povinná zohľadniť pietny charakter krematória, resp. pohrebiska.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať negatívny sociálny vplyv ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Ďakujem za slovo.

Deň v parlamente

<- ->