Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
16. 10. 2019 9:30:50 - 9:33:26 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 10. septembra 2019 č. 1982 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 718 z 8. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v uznesení č. 167 z 9. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 254 z 10. októbra 2019. Zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 14 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Predmetná spoločná správa o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor z 15. októbra 2019 pod číslom 267. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
18. 9. 2019 9:09:06 - 9:12:05 49. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru o výsledku prerokovania návrhu uvedeného zákona.

Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením z 26. júna 2019 č. 1929 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov pána Tittela, Jančulu, Irén Sárközy a pána Glváča na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 690 z 9. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 457 z 5. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 237 z 9. septembra 2019 zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 21 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor z 10. septembra 2019 č. 252. Zároveň ma týmto výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
10. 9. 2019 15:31:52 - 15:36:14 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1615 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pani ministerka, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1591). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
20. 5. 2019 18:55:06 - 19:03:15 45. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1396 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani komisárka, v podstate už z môjho pohľadu tá debata, tá rozprava je taká, ako som aj predpokladal. Trošku by som, samozrejme, chcel aj pochváliť našich kolegov z opozície, ktorí sú viac-menej vecní, až na pani, pani Blahovú, ktorá do toho dala viac osobných vecí, ako mala. Ale tak už to bude, ja to nechcem naozaj hodnotiť, pretože vytvára často dramatické atmosféry v tejto, v tejto miestnosti. A tak sa budem venovať len, len samotnej správe, tak ako ju ja vnímam, ako som si ju prečítal a ako niektoré veci sa možno budú opakovať, lebo naozaj sa toho dotkli aj naši kolegovia z opozície.
Takže, ak dovolíte, ja to skúsim dokončiť dneska. Správa pani komisárky je jeden výrazný dokument, ktorý obsahuje množstvo informácií, má široký odpočet činnosti a zo správy je vidieť, že inštitút komisárky pre deti je príkladom dobre fungujúceho a kompetentného úradu, ktorý sa v zmysle zákona č. 176/2015 o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotných postihnutím má čím pochváliť. A tým nechcem zvýrazniť ani nejaké základné povinnosti, ktoré pani komisárka pre deti vymedzuje alebo ktoré sú pre pani komisárku vymedzené ustanoveniami § 4 ods. 1, ods. 4 zákona o komisárovi.
To, čo je pre mňa dôležité, je fakt, že zo správy môže čerpať vláda, parlament aj iné organizácie a môžu prinášať návrhy na riešenia, ale aj úpravy súčasného stavu a systému. Ale o tom sa už dneska hovorilo, že do akej miery spolupracuje pani komisárka s týmito inštitúciami. A to je práve to, že oni môžu z tejto správy naozaj čerpať.
Správa je zároveň aj obrazom osudov detí, tak ako ste aj povedali, ktoré na pozadí vlastných tém, často potichu a vo vlastných trápeniach a starostiach samé alebo s rodičmi hľadali pomoc. Tých osudov, tragických, ale i menej tragických, je veľa, a tak je potrebné ich naozaj preveriť a preveriť tak, aby to boli, bolo poukázané nielen na to, čo spôsobili inštitúcie, zariadenia, ale aj na tie problémy, tie podnety, ktoré spôsobujú aj individuálne osoby. Nemožno však o nich o všetkých vedieť, ani sa to samozrejme nedá. Avšak pokiaľ to je len trochu možné, tak každej detskej tragédii je potrebné venovať náležitú pozornosť. A preto, že tieto príbehy detí sú často veľmi tragické, a keď pri tom pochybí zariadenie, je to o to horšie a také, ktoré má pomôcť, je ťažko tieto situácie riešiť s ľuďmi, ktorí prišli o svoje deti. A tam ste aj v mnohom pomohli práve, práve vy.
A takýmto pochybeniam sa dnes venuje aj pani ombudsmanka pre ľudské práva, pán minister spravodlivosti, pán premiér či pani ministerka spravodlivosti. A preto ma prekvapuje, a teraz budem trošku osobný voči vám, že tá mediálna pozornosť v riešení týchto problémov je práve na nich a vy ako keby ste boli v úzadí týchto problémov. A vy ste ich začali samozrejme riešiť, ale, nechcem povedať, tú smotánku mediálnu zlízne niekto iný. Ale to je tam kvôli tomu, že aby sa to riešilo.
Tieto inštitúcie som uviedol aj preto, že všetky majú možnosti, aby implementovali vo svojich právnych predpisov agendu OSN o právach dieťaťa a ďalších deklarácií. A tých je naozaj veľa, tak ako ste ich uviedli aj v úvode svojej správy. A zase v závere ste uviedli a citovali takmer 36 právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré implementujú záväzky dohovorov a z ktorých vychádza aj vaša práca.
Tém, o ktorých správa hovorí, je veľa a stačí sa pozrieť na obsah a jednotlivé kapitoly a každý pochopí, o aký rozsah a rôznosť individuálnych osudov sa musí úrad pani komisárky zaujímať. A ja si aspoň niektoré dovolím spomenúť, lebo pre občanov je potrebné tieto témy predstaviť. Nie každý si správu prečíta a počúva častokrát iba negatívne hodnotenie práce.
Je to právo dieťaťa na rodinu, zdravotnú starostlivosť, právo na vzdelanie, právo na súkromie, dôstojnú životnú úroveň, dodržiavanie súdnych rozhodnutí. Je tam problematika šikanovania detí, dodržiavania práv dieťaťa v detských domovoch, edukačných centrách, v domovoch sociálnych služieb, v rómskych osadách a ďalšie. A o tom hovorila aj pani Zimenová a ďalší kolegovia hovorili, o tých osudoch v tom Trebišove. Takže ja len pár viet k tomu, že je to aj súčasťou tejto správy, čo je naozaj, naozaj dobré. A je to aj významná agenda v živote detí v marginalizovanej rómskej komunite v Trebišove. Deti tu vyrastajú naozaj v nedôstojných podmienkach, zlých hygienických podmienkach, majú slabý prístup k pitnej vode, zabezpečeniu vodoinštalácie, k likvidácii odpadu, odvoz odpadu a podobne. A preto, ako som aj vo faktickej poznámke povedal, podporujem váš návrh pre Trebišov naozaj urobiť aj to všeobecne záväzné nariadenie na financovanie tejto skupiny detí a malo by sa tam zriadiť aj nejaké komunitné centrum priamo v tejto, v tejto osade. Samozrejme, ale za sledovania, diagnostikovania tohto problému s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Čiže nie samostatne. A to aj za pomoci štátu, treba povedať otvorene, miest a obcí, ako i samospráv. Ale na to je aj v správe upozornené. Mám na mysli teda v tomto prípade spoluprácu s rezortom ministerstva sociálnych vecí, ministerstva školstva, zdravotníctva, úradu splnomocnenca pre rómske komunity, miestnu samosprávu mesta Trebišov a iných a aby sa nám nestalo, že mesto sa bude častokrát vyzúvať z týchto problémov a z povinností a úloh sociálne zabezpečovať svoje deti, svojich obyvateľov patriacich k slabším sociálnym vrstvám. A pri tejto spolupráci je potrebné nezabúdať ani na spätnú väzbu a výmenu informácií pri riešení problémov a pri dosiahnutých výsledkoch.
To, čo ma zaujalo a o čom sa verejne nesmie hovoriť, je riešenie individuálnych problémov detí a rodičov, ale v súvislosti s tým, že častokrát je dôležitá diskrétnosť, anonymita a nepreukazovanie totožnosti detí v týchto prípadoch. Preto treba zvýrazniť, že neriešite prípady, ale detské osudy. To je pre mňa veľmi dôležité. Keď sa len jednému dieťaťu pomôže, tak to treba oceniť. A ak vám rastie agenda a zvyšuje sa počet podnetov, to už hovoria aj naši kolegovia, je to myslím o nejakých 479, tak je každému jasné, že váš úrad je akcieschopný, nezávislý. A musím to povedať tak trošku, že patrí k tejto krajine a patrí ku krajine 21. storočia.
Treba si spomenúť na tých 310 podnetov, ktoré nebolo možné vyriešiť najmä z dôvodu prebiehajúcich súdnych konaní pred súdmi a inými inštitúciami štátnej správy. Napriek tomu sú informácie, že v prípade ukončených súdnych sporov ste pokračovali v monitorovaní a pokračovali ste zisťovať skutkový stav, ako to dopad..., ako to ďalej funguje a v prípade potreby ste zabezpečovali deťom aj odbornú pomoc.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážená pani komisárka, v rozprave sme si vypočuli toho mnoho a ja sa teším, že tu bolo naozaj veľa, veľa odborných, odborných vystúpení, respektíve nebolo ich veľa, ale boli to odborné vystúpenia, ktoré zároveň poukázali aj ako možno pani komisárka má postupovať. A ja si, verím tomu, že si zoberie z toho nejakým spôsobom aj podnet a bude sa týmto veciam venovať.
Nechcem hodnotiť rozpravu, ani nebudem, ani mi to neprislúcha, ale dovolím si skôr možno vyzvať všetkých poslancov a to naprieč politickému spektru na spoluprácu v tejto oblasti. Je to oblasť, na ktorú sa naozaj nedá vytĺkať politický kapitál. Určite nie na takýchto tragických osudoch detí. Tých osudov je veľa, o mnohých problémoch hovorí aj táto správa, a preto by sa malo hovoriť aj o nej a o týchto osudoch s úctou a veľkým rešpektom.
Pani komisárka, ak nikto iný, tak ja si dovolím z tohto miesta vám poďakovať, aj celému vášmu tímu za vykonanú prácu. Vytvorili ste úrad takpovediac na holej lúke, silný, ale je znalý problematiky, a úrad, ktorý sa nevenuje politike, ale osudom detí, a robíte to dobre.
Ďakujem.
20. 5. 2019 18:37:29 - 18:39:25 45. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1396 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem za slovo. Ja som si pozorne vypočul vystúpenie, pani Zimenová, vaše, v podstate ste hovorili odborne. To ma potešilo, že ste neboli nejak veľmi invektívna a ocenili aj samotnú, samotnú správu. A musím povedať, že ste hovorili k veci a zobrali ste si na seba veľkú agendu. Ale tá agenda je aj v správe uvedená, v správe pani komisárky. Čiže má široko spektrálny ten záber táto správa, čo svedčí o tom, že úrad dokázal na seba zobrať aj veľkú a obsahovo náročnú agendu. Čiže rieši veľa problémov.
Pokiaľ sa týka napríklad toho, s kým spolupracuje pani komisárka. Ja som sa to vlastne dozvedel aj z tej samotnej správy, že, a podľa toho, ako je rozdelená, a to vidím, na jednotlivé tematické oblasti, či je to právo dieťaťa na rodinu alebo zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, právo na súkromie či iné tematické oblasti. Tak ja predpokladám a verím tomu, že aj jednotlivé ministerstva si zoberú túto agendu za svoju a budú sa tomu venovať, pretože pani ministerka, okrem toho, že podáva v tejto správe aj nejaké zistenia, tak dáva aj návrhy na, na nápravu týchto, týchto problémov, ktoré ona napísala vo svojej správe.
Teší ma to, že ste si všimli aj to, že mnoho tých podnetov je stále živých. Živých z toho dôvodu, že sú v súdnych sporoch a nedá sa dnes prejudikovať, ako dopadnú, ako skončia, alebo ako skončili, pretože mnohé možno ešte treba zmonitorovať a potom hovoriť o tom, aký to má dopad na jednotlivé strany tohto súdneho sporu. Čiže je tam veľa vecí.
A čo sa týka toho Trebišova, tam si všimol, aj to bola vaša téma, pokiaľ viem, tak pani ministerka dala požiadavku na mesto Trebišov, aby prijalo aj všeobecne záväzné zariadenie zamerané na financovanie týchto skupín, ktoré sú tam. Takže týchto informácií o tom, ako spolupracuje a s kým, je naozaj veľa.
9. 5. 2019 18:27:50 - 18:30:30 45. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1333 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
181.
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením z 2. mája 2019 č. 1708 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 505 z 30. apríla 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 400 z 2. mája 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 155 z 9. mája 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 216 z 9. mája 2019 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 9 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Predmetná spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 9. mája 2019 pod číslom 221.
Zároveň ma týmto uznesením výbor poveril informovať o výsledku rokovania výborov v stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladať návrh zákona príslušným ustanovením zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, skončil som, otvorte rozpravu.
2. 4. 2019 14:29:26 - 14:30:15 43. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1262 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem, ja len naozaj dvomi-tromi vetami chcem oceniť túto rozpravu, tak ako vždycky. Pretože zdá sa mi, že naozaj vždy, keď sú školské zákony predkladané, tak sú zamerané na odbornú stránku veci, čo je dobré, čo aj tak hodnotím. Trochu ma mrzí to, že ste, najmä kolegovia z opozície, a priori odmietli celý zákon ako celok a chcete ho dať na dopracovanie, čo je naozaj na škodu veci. Očakával som viac, že budete dávať pozmeňujúce návrhy tak, ako by to malo byť v druhom čítaní. Ale, bohužiaľ, sa tak nestalo. Takže niektoré tie konkrétne veci z vašej strany neviem, ako vyzerajú a ako by ste si ich predstavovali, ale v každom prípade je to, je to, samozrejme, že vaše právo a chcem teda aj vyzdvihnúť tú odbornú stránku tejto, tejto rozpravy a poďakovať aj pani ministerke za to, že sa podieľala aj ona so svojím tímom na tomto zákone, na príprave tohto zákona. Určite sa to nerodilo ľahko a verím tomu, že pomôže aj k zmene náhľadu na pedagogickú obec, aj že to pomôže samotným pedagógom.
Predpokladám, že budeme hlasovať o sedemnástej hodine.
Ďakujem pekne.
2. 4. 2019 10:04:18 - 10:05:34 43. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia 2 Tlač 1333 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1333. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada pri všeobecnej rozprave, teda po všeobecnej rozprave, uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 3. mája 2019 a gestorský výbor do 7. mája 2019.
Pani podpredsedníčka, prosím, otvorte rozpravu.
30. 1. 2019 10:29:02 - 10:29:37 40 schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1262 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ja naozaj len krátko chcem takisto poďakovať za diskusiu, ktorá bola vecná a konštruktívna, odborná, bez akýchkoľvek invektív, aj keď tak trošku v komornej atmosfére.
A súhlasím aj s tým, čo pani ministerka povedala, že ak teda by sa mala vytvoriť nejaká stavovská organizácia, aj zo zákona nech je nezávislá a nech tu nemáme nejakých 20 organizácií, kde chce byť každý svojim každý veliteľ a každý organizovať život učiteľom. S tým, samozrejme, súhlasím.
A aby som trošku odľahčil túto rozpravu, tak som prijal fakt, že znova sa vraciame, a to aj možno ústami pána Gröhlinga, k tomu starému heslu: "Učiť sa, učiť sa, učiť sa," čiže vzdelávať sa, vzdelávať, vzdelávať a to pán Gröhling jednoznačne potvrdil.
Teším sa a podporíme to. Ďakujem.
30. 1. 2019 9:21:36 - 9:23:00 40 schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1262 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem.
Vážený pán podpredseda, pani ministerka, dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona (tlač 1262). Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. A odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 25. marca 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
3. 12. 2018 14:22:06 - 14:25:00 38 schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1157 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Vavreka a Ladislava Balódiho na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, tlač 1157, vo výboroch v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. októbra 2018 č. 1439 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 479 z 20. novembra 2018, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 332 z 20. novembra 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 182 z 20. novembra 2018 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor z 27. novembra 2018 pod č. 188. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, prosím, skončil som, otvorte rozpravu.
3. 12. 2018 14:04:09 - 14:07:19 38 schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1149 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Dovoľte, aby som podal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Martina Glváča, Dušana Jarjabka, Pavla Gogu a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1149, vo výboroch v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. októbra 2018 č. 1425 sa uzniesla prerokovať uvedený návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 475 z 20. novembra 2018, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 331 z 20. novembra 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 181 z 20. novembra 2018 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 12 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorským výborom z 27. novembra 2018 č. 187. Týmto uznesením ma výbor poveril zároveň, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
3. 12. 2018 11:38:07 - 11:39:45 38. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1160 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, ja neviem ako vy, ale ja cítim z filozofie tohto návrhu zákona, že ide predovšetkým o deti a o to, aby sa deti dostali do školských jedální všetky, aby teda, ako vy hovoríte, teda ak budú mať obedy zadarmo, to bude len dobre, ale predovšetkým ide o to, aby sa zlepšili tie návyky detí na stravovanie, aby sa zlepšili, vôbec dochádzka detí do jedální, aby jedli. Vy by ste chceli rozdávať financie a peniaze rodičom, mám taký dojem, ale verte tomu, že tí rodičia častokrát tie financie tým deťom na tú stravu nedajú, ak dostanú tieto financie nejakým spôsobom, či už formou dotácie alebo formou niečoho, niečoho iného. Čiže ide o zlepšenie stravných návykov všetkých detí.
A čo sa týka ďalšieho dobrého momentu a kladného momentu. Veď keby sa prihlásili dneska všetky deti do škôl, pardon, do jedální na stravu, ako by to zabezpečovali tie obce? To znamená, že ak dávame my financie dneska aj na zlepšenie technického zázemia jedální v školách, tak zase to len pomôže tým obciam a zriaďovateľom, aby vytvorili aj to lepšie prostredie pre žiakov, svojich žiakov, ktorí sa tam stravujú. Ak im opravíme kuchyne, jedálne, dáme im tam nejaké tie hrnce, nejaké varné kanvice a podobné veci, čo treba, tak je to len, len dobré.
A čo sa týka vašej pripomienky, že starší ľudia by sa mohli stravovať aj cez školské jedálne. Veď to funguje aj dneska svojím spôsobom, lebo dneska majú niektoré sociálne zariadenia dohody so školami, s tými, ktorí varia a vozia im obedy, takže tam v tom problém nevidím, to je len dobré, keď budú toto využívať pre svoje živobytie.
Ďakujem.
18. 10. 2018 19:33:30 - 19:34:39 35. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1176 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

224a.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, tak trošku ste ma vyzvali, aby som zareagoval, hoci necítim sa byť expertom na túto tematiku, ale trochu vás pokritizujem v dobrom, že očakával som, že sa budete viac venovať tomuto konkrétnemu návrhu, ktorý tu bol predložený. Veľa ste sa venovali druhému pilieru a zastropovaniu odchodu do dôchodku. Očakával som, že skôr sa vyjadríte k tomuto bodu, ktorý je predložený, aký to bude mať práve dopad na toho sporiteľa, resp. dôchodcu, ktorý odíde skôr do dôchodku, že si vyberie termín odchodu, aký to bude mať dosah na človeka, ktorý je sporiteľom napríklad v druhom pilieri, aký to bude mať dosah na takéhoto človeka, ktorý sporí v treťom pilieri a tak ďalej a tak ďalej. Čiže priznám sa, toto mi chýbalo vo vašom vystúpení a je to škoda, pretože možno by ste ma aj presvedčili, že by som uvažoval nad skorším odchodom do dôchodku, ale, ale (povedané s pobavením), samozrejme, že to myslím teraz trošku humorne, ale toto som čakal, že viac rozoberiete.
A čo sa týka toho tretieho piliera, áno, ja myslím, že s tým sa dá súhlasiť, hovorím osobný názor, že posilniť tretí pilier aj, aby bol výnosnejší.
Ďakujem.
18. 10. 2018 18:48:56 - 18:50:08 35. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1166 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
198.
Ďakujem, pani podpredsedníčka, ja si nemyslím, že v tejto zostave by sme boli schopní tu nejakú habaďúru urobiť. Takže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Chcete sa staviť? (Smiech v pléne.)

Goga, Pavol, poslanec NR SR
... ale napriek tomu; nebudem sa stavovať s vami (povedané s pobavením).
Ale napriek tomu, pán poslanec, chcem povedať toľko, že nemyslím si práve, že voľný trh s učebnicami by nejaké tie, ako ste to nazvali, že ilegálne praktiky nepriniesol. Práve ja si myslím, naopak, že to môže priniesť množstvo ilegálnych praktík do školstva, pretože si neviem predstaviť pedagogickú obec, ako sa zjednotí pri výbere rôznych typov učebníc a či práve tieto učebnice budú prinášať toľko očakávané zlepšenie vzdelávacieho systému na Slovensku a či práve nedostatok učebníc spôsobil to, že máme takýmto spôsobom aj my hodnotenie vzdelávania v Pise a podobne. Ale, samozrejme, pokiaľ by to prinieslo ten dobrý fakt, že sa učitelia zjednotia na podobách učebníc, nech sa to teda urobí, ale v momentálnom stave si nemyslím, že by učebnice, ktoré budú rôzneho typu, na rôznych typoch a rôznych vzdelávacích úrovniach kvalitné, zlepšili vo všeobecnosti vzdelávanie na Slovensku pri voľnom výbere učebníc.
18. 10. 2018 15:41:15 - 15:42:32 35. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1157 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1157). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pani podpredsedníčka, otvorte všeobecnú rozpravu.
17. 10. 2018 18:54:14 - 18:55:34 35. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludni Tlač 1149 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
134.
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1049). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
14. 6. 2018 16:35:05 - 16:35:52 33. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 950 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
89.
Ja by som len poďakoval všetkým za faktické poznámky. A samozrejme úprimnú sústrasť mi nemusíte vyjadrovať. Pokiaľ človek pracuje, ja myslím, že vtedy je treba skôr poďakovať za prácu, ale beriem to.
Samozrejme, že chcem povedať pánovi Dostálovi, že ja som čítal odôvodnenie. Možnože ste tu práve v tom čase neboli pri všetkých troch pozmeňujúcich návrhoch a potom som sa vyjadril priamo, priamo k samotnému citovaniu tých pozmeňujúcich návrhov. A to, že ste hovorili o tom, že to vyšlo na mňa, tak vyšlo to na mňa, musel som to prečítať, samozrejme, zobral som to aj na seba. Takže ako som vravel, tú sústrasť mi vyjadrovať nemusíte. Ale vy ste sa vlastne k tomu vyjadrovali ešte pred tým, ako ste to samotné znenie počuli. Takže ja som vám to prečítal, aby ste tomu porozumeli.
14. 6. 2018 16:12:39 - 16:31:07 33. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 950 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, pani ministerka, pán spravodajca, dovoľte mi, aby som, keďže ide o zlúčenú rozpravu, podal tri pozmeňujúce návrhy. Jeden pozmeňujúci návrh bude k tlači 950 a dva pozmeňujúce návrhy k tlači 951. A tak ako to býva pravidlom, teda najskôr zdôvodnil a potom prečítal samotné, samotné znenie, dva budú také kratšie, jeden taký obsiahlejší.
Takže pozmeňujúci návrh poslanca Pavla Gogu k vládnemu návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, tlač 950. V odôvodnení chcem povedať, že v nadväznosti na ostatné zmeny v § 35 sa navrhuje spresniť vypustenie slov „do 31. augusta 2018" vzhľadom na to, že v texte odseku sa tieto slová nachádzajú trikrát. Zároveň navrhujem vyňať bod 46 spoločnej správy na samostatné hlasovanie.
Samotné znenie pozmeňovacieho návrhu.
V § 35 ods. 10 sa vypúšťajú slová „k 31. augustu 2018" a slová „bolo do 31. augusta 2018" sa nahrádzajú slovom „bolo".
To by bolo k prvému.
A teraz mi dovoľte, aby som najskôr prečítal znenie pozmeňujúceho návrhu poslanca Pavla Gogu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951). Tak ako som avizoval už na začiatku, že keďže ide o zlúčenú rozpravu, v odôvodnení chcem povedať, že do výpočtu ustanovení, v ktorých sa nevykonáva zmena legislatívnej skratky ministerstva je potrebné doplniť aj § 108a ods. 8 a § 108b ods. 8 vzhľadom na ich navrhované nové znenie.
Zároveň navrhujem vyňať bod 1 spoločnej správy na samostatné hlasovanie.
A teraz, ak dovolíte, samotný obsah pozmeňujúceho návrhu.
V čl. I bod 1 znie: „1. Slovo „ministerstvo" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 2a ods. 1, § 20 ods. 1 písm. h), § 37 ods. 3 časti vety za bodkočiarkou, § 38 ods. 4, § 43 ods. 1, § 43 ods. 6 úvodnej vety a písm. b), h) a p), § 44 ods. 1, § 44 ods. 4 úvodnej vety a písm. b), c), i) a p), § 45 ods. 4 úvodnej vety a písm. b), c) a d), § 47 ods. 3, 6 až 9, 11, 12 a 18 až 20, § 49a ods. 6 a ods. 7 písm. e), § 50 ods. 3, 4 a 6, § 53 ods. 3, § 54b ods. 3, 6 a 8, § 73 ods. 3, § 73a ods. 7 až 10, ods. 11 písm. b) a ods. 15, § 76 ods. 8, § 80b ods. 2 štvrtej vety a ods. 3 a 5, § 80b ods. 9 deviatej časti, § 88, § 89 ods. 5, § 102 ods. 1 písm. b), § 102a ods. 8 písm. b), § 105 ods. 3 druhej časti vety a ods. 6, § 108a ods. 8, § 108b ods. 8, § 108c ods. 4 a 6, § 109 ods. 2, § 109a ods. 5, § 113a ods. 1, 4, 13 a 14, § 113ab ods. 2, § 113ac, § 113af ods. 11, § 114 až 114c a prílohy č. 5 nahrádza slovami „ministerstvo školstva" v príslušnom tvare a slovo „minister" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 5 ods. 5, § 43 ods. 5 úvodnej vety a písm. f) a ods. 7 a 8, § 44 ods. 3 úvodnej vety a písm. j), § 44 ods. 4 písm. o), § 44 ods. 5 a 6, § 45 ods. 3 úvodnej vety a písm. e) a ods. 5 a 6 deviatej časti, § 102 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. d), § 102a ods. 8 písm. b), § 108a ods. 6, § 108b ods. 6, § 108c ods. 4, § 113 ods. 1 a § 113a ods. 13 nahrádza slovami „minister školstva" v príslušnom tvare.".
Toľko k tomuto druhému.
A ešte, pardon, ja som tu spočiatku hovoril, že navrhujem vyňať bod č. 1 spoločnej správy na samostatné hlasovanie, to som, pán predseda, už hovoril, ale ešte raz to teda rád zopakujem. Ďakujem pekne.
A tretí pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951). V odôvodnení chcem povedať, že sa upravujú následky pre situáciu, ak Slovenská akadémia vied ako zakladateľ nedodala v čase ustanovenom zákonom všetky dokumenty potrebné na zápis jej transformovaných organizácií na verejné výskumné inštitúcie. Transformácia všetkých jej organizácií nastala ex lege od 1. 7. 2018 bez ohľadu na skutočnosť, či Slovenská akadémia vied dodala všetky zákonom požadované dokumenty alebo nie podľa § 21a ods. 1. A verejné vedecké inštitúcie ich, však zároveň vzniká zápisom do registra, pričom pri transformovaných organizáciách SAV, pri ktorých neboli splnené požiadavky podľa § 21a ods. 2 zákona o SAV nemohlo ministerstvo školstva také organizácie do registra zapísať, čím síce právnu formu zmenili, ale nevznikli platne. Navrhuje sa tiež, aby sa tie organizácie, ktoré nesplnili zmienené podmienky, sa vrátili do právnej formy spred 1. 7. 2018.
Zákonom o VVI sa od 1. 7. 2018 vypustila tretia časť zákona o SAV podľa § 15 až 20, keďže všetky organizácie sa mali transformovať. Vzhľadom na to, že podľa tohto návrhu sa bude SAV skladať z VVI, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, je potrebné text doterajších § 15 až 20 vrátiť s primeranou úpravou § 15 ods. 1 a aktualizáciou niektorých pojmov a poznámok pod čiaru.
Dovoľte mi teda, aby som prečítal samotné znenie tohoto pozmeňujúceho návrhu. Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Článok II. Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 14 sa vkladajú §§ 15 až 20, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„TRETIA ČASŤ ORGANIZÁCIE
Paragraf 15.
(1) Ustanovenia § 15 až 20 sa vzťahujú na organizácie, ktoré sú štátnymi rozpočtovými organizáciami alebo štátnymi príspevkovými organizáciami; ich zriaďovateľom je akadémia. Na organizácie, ktoré sú verejnými výskumnými inštitúciami, sa vzťahuje osobitný predpis 16a). Práva a povinnosti akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k organizáciám v jej pôsobnosti, ktoré sú štátnymi rozpočtovými organizáciami alebo štátnymi príspevkovými organizáciami, upravuje osobitný predpis 17)".
(2) Predmet činnosti a formu hospodárenia organizácie určuje zriaďovacia listina organizácie.
(3) Organizáciami akadémie sú a) vedecké organizácie vykonávajúce výskum (ďalej len „vedecká organizácia"), b) špecializované organizácie, c) servisné organizácie.
(4) Akadémia poskytuje a) príspevky príspevkovým organizáciám, b) organizáciám prostriedky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj a na ostatné činnosti v súlade s osobitným predpisom 9) a so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, c) dotácie na vedecko-technické služby. 17a)
(5) Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na činnosť organizácie určuje predseda akadémie na návrh predsedníctva akadémie, ktorý vychádza zo zásad rozdelenia rozpočtu schválených snemom akadémie a z výsledkov pravidelného hodnotenia organizácie.
(6) Vedecké organizácie s rozpočtovou formou hospodárenia môžu v súvislosti s plnením svojich hlavných úloh vykonávať aj podnikateľskú činnosť.18).
Paragraf 16
Vedecká organizácia
Vedecké organizácie sú zamerané na a) uskutočňovanie výskumu, b) prispievanie k využitiu výsledkov výskumu, c) získavanie, spracúvanie a rozširovanie vedeckých informácií, d) využívanie výsledkov vlastného výskumu pri vypracúvaní posudkov, stanovísk, odporúčaní a pri šírení vedeckých poznatkov, e) zúčastňovanie sa na pedagogickom procese vysokých škôl vrátane doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu, 5) f) spoluprácu s vysokými školami a ďalšími právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj, g) uskutočňovanie medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce, h) vykonávanie edičnej činnosti, i) plnenie úloh podľa osobitných predpisov.19)
Paragraf 17
Riaditeľ vedeckej organizácie
(1) Štatutárny orgán vedeckej organizácie je riaditeľ.
(2) Riaditeľa vedeckej organizácie po schválení návrhu v predsedníctve akadémie vymenúva a odvoláva predseda akadémie.
(3) Riaditeľ vedeckej organizácie je povinný prerokúvať vo vedeckej rade vedeckej organizácie zameranie činnosti a organizačnú štruktúru vedeckej organizácie.
(4) Funkčné obdobie riaditeľa vedeckej organizácie je štyri roky.
Paragraf 18
Vedecká rada vedeckej organizácie
(1) Vedecká rada vedeckej organizácie (ďalej len „vedecká rada organizácie") je odborný orgán vedeckej organizácie.
(2) Vedeckú radu organizácie volí akademická obec organizácie.
(3) Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady organizácie tvoria zástupcovia vysokých škôl a ďalších právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj.
(4) Na čele vedeckej rady organizácie je predseda vedeckej rady organizácie, ktorého volia členovia vedeckej rady organizácie spomedzi seba.
(5) Funkčné obdobie vedeckej rady organizácie je štyri roky.
(6) Vedecká rada organizácie a) určuje vedeckú profiláciu vedeckej organizácie, b) vyjadruje sa o činnosti a organizácii vedeckej organizácie a o koncepčných otázkach, c) navrhuje zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie vedeckej organizácie, zmenu spôsobu jej financovania alebo prechod na inú formu hospodárenia, d) schvaľuje správu o činnosti vedeckej organizácie, e) navrhuje vymenovanie členov spoločných odborových komisií zriaďovaných na účely doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu. 20)
Paragraf 19
Pracovný pomer so zamestnancami vedeckých organizácií
(1) Pracovný pomer so zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním vo vedeckých organizáciách sa môže dohodnúť na určitý čas, najviac na päť rokov. Pod č. 25, pardon, 21).
2. Pracovný pomer so zamestnancami, ktorí majú vedecký kvalifikačný stupeň I, 22) sa uzatvára na neurčitý čas, ak sa nedohodne inak.
Paragraf 20
Špecializované organizácie a servisné organizácie
(1) Špecializované organizácie a servisné organizácie vykonávajú osobitné činnosti slúžiace na plnenie úloh akadémie a poskytujú služby na zabezpečenie činnosti vedeckých organizácií.
(2) Na čele organizácií uvedených v odseku 1 je riaditeľ alebo vedúci, ktorého po schválení v predsedníctve akadémie vymenúva a odvoláva predseda akadémie.
(3) Funkčné obdobie riaditeľa alebo vedúceho špecializovanej organizácie alebo servisnej organizácie je štyri roky.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 22 znejú:
"16a) Zákon č. 243/2017 Z. z.
17) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17a) § 8a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Pod číslom, pod čiarou 18) § 28 zákona č. 243/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19) Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
20) § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21) § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení zákona č. 257/2011 Z. z.
Pod č. 22) § 4 ods. 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb.".
2. Za § 21 a sa vkladá § 21 b, ktorý vrátane nadpisu znie:
"Paragraf 21b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1) Organizácia, ktorá do 30. júna 2018 bola štátnou rozpočtovou organizáciou a od 1. júla 2018 stala sa verejnou výskumnou inštitúciou podľa § 21a ods. 1, ale ministerstvo ju nezapísalo do registra podľa § 21a ods. 3 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa § 21a ods. 2, sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona štátnou rozpočtovou organizáciou a správcom majetku Slovenskej republiky, ktorý spravovala do 30. júna 2018.
2. Organizácia, ktorá do 30. júna 2018 bola štátnou príspevkovou organizáciou a od 1. júla 2018 stala verejnou výskumnou inštitúciou podľa § 21a ods. 1, ale ministerstvo ju nezapísalo do registra podľa § 21a ods. 3 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa § 21a ods. 2, sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona štátnou príspevkovou organizáciou a správcom majetku Slovenskej republiky, ktorý spravovala do 30. júna 2018.
3. Zakladacia listina organizácie uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 a jej ďalšie listiny, ktoré vydala akadémia podľa osobitného predpisu, 16a) strácajú platnosť odo dňa účinnosti tohto zákona."
4. Akadémia najneskôr do 31. decembra 2018 zabezpečí všetky úkony potrebné na to, aby sa z organizácií podľa odsekov 1 a 2 stali verejné výskumné inštitúcie prostredníctvom založenia nových verejných výskumných inštitúcií postupom podľa osobitného predpisu. 31)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
"31) § 3 až 5 zákona č. 243/2017 Z. z.".
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť. Úvodná veta článku II sa primerane premietne do názvu zákona.
Ďakujem, skončil som.
Osobitné hlasovanie takisto som myslím si, že nehovoril. Momentíček, k bodu 56 spoločnej správy by som požiadal o osobitné hlasovanie, pán spravodajca.
Ďakujem.
14. 6. 2018 12:18:30 - 12:18:54 33. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 949 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Pavol (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
95.
Ďakujem za slovo. Ja len naozaj v krátkosti chcem zhodnotiť rozpravu. Myslím si, že bola kultivovaná a vo všeobecnosti aj odborná. Vystúpili štyria páni poslanci. Chcem poďakovať pani ministerke za to, že zaujala stanovisko k týmto jednotlivým bodom. A ak treba povedať aj to, že asi vo všeobecnosti bol tento návrh pozitívne prijatý aj u opozície, takže ak by mal zatraktívniť duálne vzdelávanie, nech prispeje k zvýšeniu úrovne slovenského vzdelávacieho systému. To je všetko. Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->