Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 9. 2019 15:29:53 - 15:30:34 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1523 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Pani poslankyňa, ja len som sa príkladom, ktorý som uviedol, snažil vysvetliť, že práve to udelenie výnimiek alebo posunutie účinnosti na udelenie výnimiek o vykonávaní činnosti v chránených územiach, by sa mohlo predísť rôznym problémom a po prípade možno aj súdnym sporom, ktoré by mohli dôjsť. Tak preto toto posunutie tej účinnosti alebo toto je zmysel môjho pozmeňovacieho návrhu. Samozrejme, boli by sme radi, aby tá zonácia Vysokých Tatier prebehla čím skôr a určite potom by to pomohlo aj tomuto zákonu.
11. 9. 2019 15:19:32 - 15:25:37 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1523 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem za slovo, Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Najprv prečítam návrh svoj, potom odôvodnenie a potom, pretože pravdepodobne tento návrh vyvolá nejakú diskusiu, tak aj nejaký príklad.
Takže po prvé. K čl. I bodu 75 § 29 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Ustanovenia odsekov 3 až 4 sa uplatňujú pri povoľovaní výnimiek na činnosť vykonávanú v chránených územiach vyhlásených po nadobudnutí účinnosti tohto zákona."
Odôvodnenie: V čl. IV návrhu zákona sa pri paragrafe 29 ods. 3 až 4 navrhuje predĺžená účinnosť od 1. 1. 2023 z dôvodu, že predmetná úprava bude uplatniteľná až v neskoršom období. Navrhuje sa, aby sa uplatniteľnosť uvedených ustanovení viazala k chráneným územiam, ktoré budú vyhlasované po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, to je, budú spĺňať nové kritériá stanovené návrhom zákona.
Navrhovanou úpravou § 29 ods. 5 sa dosiahne uplatňovanie § 29 ods. 3 a 4 včaššie, teda pre každé územie, ktoré bude z hľadiska kvality prírodných hodnôt prehodnotené a vyhlasované v nových hraniciach. Uvedený návrh sa vzťahuje aj na vyhlasovanie chránených území a ich zón. Uvediem preto príklad.
Väčšina chránených území Slovenskej republiky bola vyhlásená za účinnosti zákona Slovenskej národnej rady č.1/1955 Zb. o štátnej ochrane prírody. Podmienky ochrany týchto chránených území, to je činnosti, ktorých uskutočňovanie je možné po dohode alebo súhlase orgánu ochrany prírody boli uvedené priamo v právnom predpise, ktorým bolo to chránené územie vyhlásené. Zákon č. 287/1994 Z. z., ktorým bol zrušený zákon č. 1/1955 Zb., zrušil v právnych predpisoch ustanovenia, ktoré upravovali podmienky ochrany prírody a nahradil ich stupňami ochrany prírody, ktoré následne priradil ku kategóriám chránených území.
Uvedený spôsob riešenia podmienok ochrany platí aj podľa zákona č. 543/2002 Z. z. a nahradenie konkrétnych podmienok ochrany vo vyhláškach, ktorými sa chránené územia vyhlasovali stupňami ochrany, však v praxi znamená, že mnohé činnosti, ktoré uskutočňovanie do zavedenia stupňov ochrany prírody nebolo obmedzované, sú dnes v území zakázané a ich uskutočňovanie je možné len za predpokladu, že ich uskutočnenie povolí orgán ochrany prírody povolením výnimky alebo vydaním súhlasu.
Uvedený spôsob, kedy orgány ochrany prírody vydávali a vydávajú nespočetné množstvo povolení, devalvuje najmä inštitút výnimky. Je však nutný, keďže stále existujú chránené územia s piatym stupňom ochrany, kde sú ich súčasťou napr. strediská cestovného ruchu, vysokohorské chaty a tak ďalej. Podľa navrhovaného ustanovenia § 29 ods. 4 úvodná veta v znení § 29 ods. 3 písm. a) a b) bude možné výnimku udeliť iba v záujme ochrany prírody a krajiny a ak činnosť súvisiaca s opravou chaty, resp. jej obnovenie významne neovplyvní stav predmetu ochrany z hľadiska cieľov a jeho ochrany.
Pri rozhodovaní o tom, čo je pre územie s piatym stupňom ochrany lepšie, či existencia chaty alebo neumožnenie jej opravy a tým nepriamo obmedzenie príchodu množstva osôb do územia s piatym stupňom ochrany, je pravdepodobné, že výnimky udelené nebudú.
Navrhovanými ustanoveniami § 29 ods. 3 a 4 sa má zabezpečiť, že udelenie výnimiek a vydanie súhlasu bude možné len v taxatívne uvedených prípadoch a z taxatívne uvedených dôvodov. Keďže si predkladateľ zákona uvedomuje situáciu, ktorá uplatňovaním uvedeného ustanovenia nastane, posúva jeho účinnosť o tri roky, počas ktorých pravdepodobne plánuje sa dokončiť zonácia národných parkov a prehodnotiť hranice najmä starších chránených území tak, aby sa územia, ktoré svojím charakterom nezodpovedajú piatemu stupňu ochrany prírody, dostali do iného režimu. Ak vychádzame zo skutočnosti, že návrh zonácie Tatranského národného parku sa pripravuje už viac ako 10 rokov, vzbudzuje posunutie účinnosti uvedeného ustanovenia o tri roky obavy. Navrhujeme preto viazanosť ustanovenia § 29 ods. 3 a 4 k chráneným územiam vyhlasovaným po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Bude na iniciatíve orgánov ochrany prírody a krajiny, ako rýchlo uvedené prehodnotenia uskutočnia.
Toľko k príkladu.
A potom ešte navrhujem v bode 2 v čl. IV.
V čl. IV sa vypúšťajú slová "a § 29 ods. 3 a 4 v bode 75, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023".
Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom k doplneniu § 29 o ods. 5 v bode 1.
Toľko k pozmeňovaciemu návrhu. Ďakujem.
26. 6. 2019 15:30:03 - 15:33:10 46. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1556 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa § 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje trinásťčlenná rada. Na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky, z toho jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne Združenie miest a obcí Slovenska a jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, na návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Vláda Slovenskej republiky predložila dňa 19. júna 2019 návrh na doplnenie členov Rady Slovenského pozemkového fondu, tak ako to uviedla pani ministerka, a to pána Michala Sýkoru a pána Olivera Šiatkovského.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1651 z 21. júna 2019 pridelil predmetný návrh vlády výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na prerokovanie do 25. júna 2019. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na svojej 67. schôdzi dňa 25. júna 2019 prerokoval predmetný návrh vlády a vo svojom uznesení č. 295 konštatoval, že predložené návrhy spĺňajú ustanovené podmienky a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil Národnej rade, aby zvolila na návrh vlády dvoch členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to pána Michala Sýkoru a Olivera Šiatkovského.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil Národnej rade uskutočniť voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh vlády verejným hlasovaním spoločne. Výbor ma poveril svojím uznesením č. 296 zo dňa 25. júna 2019, aby som predniesol správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu vlády. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Toľko spravodajská správa, otvorte rozpravu.
19. 6. 2019 14:07:59 - 14:10:06 46. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1425 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Áno, hlasovať sa bude dnes o 17.00 hodine.
19. 6. 2019 14:06:24 - 14:09:06 46. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1425 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Národná rada uznesením č. 1760 z 10. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol vládny návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 629 z 11. júna 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 282 z 11. júna 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 19 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 293 z 18. júna 2019. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku. Na zdravie. (Reakcia rečníka na kýchnutie v sále.)
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
21. 5. 2019 9:31:54 - 9:34:43 45. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1434 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa zákona, podľa § 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje jedenásťčlenná rada. (Musím sa trošku vydýchať.) Členov rady volí a odvoláva Národná rada, a to šiestich členov na návrh vlády a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady na návrh výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.
Vzhľadom na to, že aj pri opakovanej voľbe zo dňa 6. decembra 2018 nebol zvolený potrebný počet členov Rady Slovenského pozemkového fondu, je potrebné vykonať novú voľbu. V súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov požiadal predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie listom politické strany a politické hnutia, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady, o zaslanie návrhov kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na člena Rady Slovenského pozemkového fondu: Ján Ilavský a Marcel Vrchota.
Bližšie charakteristiky kandidátov sú uvedené v prílohe č. 1 predloženého materiálu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predložené návrhy a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Výbor v svojom uznesení č. 269 z 29. apríla 2019 odporučil Národnej rade, aby zvolila jedného člena Rady Slovenského pozemkového fondu z navrhnutých kandidátov a túto voľbu uskutočnila tajným hlasovaním.
Výbor ma poveril vo svojom uznesení č. 276 z dňa 9. mája 2019 vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť uvedený návrh na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu a návrh na uznesenie Národnej rady, ktorá je prílohou v predmetnej tlači.
Pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
10. 5. 2019 9:10:47 - 9:12:13 45. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1425 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Vážený pán podpredseda, panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby, pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
9.
Fluórované plyny.

Krajkovič, Mikuláš, poslanec NR SR
10.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
2. 4. 2019 15:58:20 - 16:00:40 43. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1237 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem. Hlasovať budeme dnes o sedemnástej hodine.
2. 4. 2019 15:46:14 - 15:49:26 43. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1237 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem za slovo. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1631 zo 7. februára 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 582 z 19. marca 2019 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 392 z 25. marca 2019 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 251 z 21. marca 2019 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh poslancov schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného návrhu poslancov vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 260 z 26. marca 2019. V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
2. 4. 2019 9:10:27 - 9:11:55 43. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1332 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil spravodajskú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prvom čítaní.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako spravodajca k návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
26. 3. 2019 16:35:07 - 16:37:03 43. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1321 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ja len by som chcel dať do pozornosti, že hlasovať budeme tak, ako sme si odsúhlasili, vo štvrtok o 11.00 hodine.
26. 3. 2019 15:13:25 - 15:16:49 43. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1398 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone z 5. februára 2019 o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, podáva Národnej rade v súlade s § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku túto informáciu o výsledkoch rokovania výborov Národnej rady:
Národná rada schválila dňa 5. februára 2019 zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. Na základe uvedeného predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1400 z 25. februára 2019 podľa § 90 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pridelil zákon z 5. februára 2019 o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou, výborom a určil gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie. V súlade s citovaným rozhodnutím rokovali o zákone vrátenom prezidentom Slovenskej republiky tieto výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 21. februára 2019 č. 1462-2019-KPSR uviedol dôvody na vrátenie zákona, ktoré sú odôvodnené v častiach II a III, a navrhol, aby Národná rada zákon po opätovnom prerokovaní schválila so zmenami, ktoré sú uvedené v časti IV.
Určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady takto: Ústavnoprávny výbor prerokoval zákon a uznesením č. 586 z 19. marca 2019 odporučil Národnej rade schváliť zákon v pôvodnom znení. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor rokoval o vrátenom zákone dňa 26. marca 2019 a neprijal uznesenie k návrhu spoločnej správy, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
6. 2. 2019 16:18:59 - 16:20:15 40. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som podal spravodajskú správu k predmetnému návrhu zákona. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Toľko, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
5. 2. 2019 14:05:36 - 14:08:31 40. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedajúca, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, Národná rada uznesením č. 1516 zo 4. decembra 2018 pridelila vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, a za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 509 z 22. januára 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 329 z 24. januára 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 240 z 23. januára 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy č. 1 až 8, hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 246 z 29. januára 2019. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pani predsedajúca, môžte otvoriť rozpravu.
3. 12. 2018 16:14:24 - 16:15:41 38 schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1200 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
22. 10. 2018 10:03:49 - 10:07:56 35. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1123, 1124 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, pani ministerka, páni poslanci, poslankyne, podľa § 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje 11-členná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to šiestich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky na návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Funkčné obdobie členov rady je 3 roky.
Vláda Slovenskej republiky predložila dňa 25. septembra 2018 návrh na voľbu šiestich členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to: Mareka Gocníka, Jaroslava Lovašša, Milana Hauera, Igora Chovana, Radoslava Hrušku a Zoltána Lörincza. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na svojej 50. schôdzi dňa 10. októbra 2018 prerokoval návrh vlády na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu a vo svojom uznesení č. 210 konštatoval, že predložené návrhy spĺňajú ustanovené podmienky a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. Zároveň odporučil Národnej rade, aby zvolila podľa § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. na návrh vlády Slovenskej republiky šiestich členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to: Mareka Gocníka, Jaroslava Lovašša, Milana Hauera, Igora Chovana, Radoslava Hrušku a Zoltána Lörincza. Výbor odporučil voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh vlády uskutočniť verejným hlasovaním spoločne.
V súlade s čl. II volebného poriadku o voľbe a odvolaní funkcionárov požiadal predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie listom politické strany a hnutia, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, o zaslanie návrhov kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu. Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu: Františka Haníka, Miroslava Masarika, Róberta Pilarčíka, Dagmaru Požgayovú, Milana Romana, Dalibora Steindla, Janu Ujovú a Marcela Vrchotu. Bližšie charakteristiky kandidátov sú uvedené v prílohe č. 1 predloženého materiálu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predložené návrhy a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. Výbor vo svojom uznesení č. 211 z 10. októbra 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby zvolila podľa § 35a zákona č. 285/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb., piatich členov Rady Slovenského pozemkového fondu z navrhnutých kandidátov. Výbor odporučil voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu za výbor uskutočniť tajným hlasovaním. Výbor ma poveril vo svojom uznesení č. 222 zo dňa 16. októbra 2018 vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť uvedený návrh na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu a návrh na uznesenie Národnej rady, ktorý je prílohou predmetnej tlače.
Toľko, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
16. 10. 2018 16:55:17 - 16:57:59 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1070 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
135.
Ja len chcem vzhľadom na čas a ukončenie tohto bodu upozorniť, že hlasovať budeme zajtra o 11.00 hod.
16. 10. 2018 16:20:48 - 16:23:49 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1069 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
119.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1320 z 11. septembra 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorí, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 431 z 9. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 204 z 10. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy 1 až 12 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru určené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho, predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 219 zo 16. októbra 2018. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
19. 9. 2018 15:53:28 - 15:57:11 34. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1040 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem. Ja len chcem dať na vedomie, že hlasovať sa o prerokovanom návrhu zákona budeme zajtra o 11.00 hodine.
19. 9. 2018 14:09:10 - 14:12:25 34. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1040 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Národná rada uznesením č. 1247 z 19. júna 2018 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh, poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 428 z 11. septembra 2018 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 301 z 10. septembra 2018 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 200 z 11. septembra 2018 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a vo stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh poslancov schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného návrhu poslancov vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 201 z 11. septembra 2018.
V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->