Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 11. 2019 19:00:58 - 19:01:27 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
150.
Ďakujem. Aby nedošlo k omylu. Nejde o folklór len, ide o záujmovú umeleckú činnosť a iné aktivity, ktoré vznikajú v prostredí miest a obcí, takže netreba to takýmto spôsobom bagatelizovať. Samozrejme, každoročne bude vyhlasovaná nejaká výzva, kde budú presne určené pravidlá. V podstate ozaj ide o podporu miestnej a regionálnej kultúry, ktorej sa nedostáva v súčasnom období dostatočná podpora. Prosil by som o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
28. 11. 2019 18:53:09 - 18:53:58 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1676 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
142.
Ďakujem za slovo. Navrhuje sa rozšíriť okruh účelov, na ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dotáciu zo štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok o účel podpory miestnej a regionálnej kultúry a obnovu knižníc a knižničného fondu. Podpora bude spočívať vo forme poskytnutia dotácií uvedeným subjektom. Tak isto podpora, sleduje podporu na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných financií. Chcem upozorniť, že vo vzťahu k Fondu na podporu umenia sa nepristupuje nejakým deštrukčným spôsobom, pretože ten vznikol v zmysle príslušného zákona a finančné prostriedky, ktoré sú určené na jeho činnosť a podporu umeleckej činnosti, bude zachovaná. Prosím tiež o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
28. 11. 2019 18:51:03 - 18:52:40 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
140.
Ja iba krátko, pretože myslím si, že sme si to všetko prebrali na našom gestorskom výbore, k tomuto zákonu v podstate to auditórium sa nejakým spôsobom nerozšírilo a argumenty myslím si, že boli dostatočne vysvetlené.
V súvislosti s tým len chcem povedať, že štátna inštitúcia, ktorú navrhujeme a mala by vzniknúť v zmysle tohto zákona, bude rozpočtová organizácia, ktorá vznikne v zmysle zákona č. 523/2004 a bude hospodáriť samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.
Chcem len potvrdiť, že tento návrh zákona má podporu aj zo strany Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla Slovensko, kde doporučujú, aby takáto inštitúcia vznikla, pretože pomôže pri realizácii obnovy kultúrnych pamiatok, ich projektov a následne aj po jej realizáciu. Obdobne bola podpísaná dohoda alebo memorandum o obnove a manažovaní významných národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve Slovenskej republiky a podpísaná so Slovenskou technickou univerzitou, Slovenskou technickou univerzitou, fakultou stavebnou, fakultou architektúry, Spolkom architektov Slovenska, Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, ako aj e-Komosom Slovensko.
Takže ja sa touto cestou iba obraciam na vás a prosím o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
28. 11. 2019 16:52:02 - 16:53:42 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
110.
Ďakujem za slovo. Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečenie efektívnejšej realizácie obnovy a reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov vo vlastníctve Slovenskej republiky prostredníctvom novozriadenej štátnej rozpočtovej organizácie. Zhoršujúci sa stav nášho kultúrneho dedičstva nevyhnutne vyžaduje zásahy v podobe rekonštrukčných stavebných a reštaurátorských prác. Existujúce legislatívne možnosti štátu zabezpečiť nevyhnutné stavebné a reštaurátorské práce na obnove národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov nie sú dostatočné. Správcovia národných kultúrnych pamiatok častokrát nemajú skúsenosti s prípravou tak rozsiahlych projektov, ich manažovaním a zabezpečením verejného obstarávania dodávateľov.
Návrhom zákona sa preto upravuje pôsobenie novej rozpočtovej organizácie ministerstva kultúry zriadenej rozhodnutím ministerstva s názvom Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry. Rozpočtová organizácia prevezme časť úloh správcov národných kultúrnych pamiatok pri zabezpečení ich obnovy, najmä v prípravnej a projektovej fáze. Návrh zákona doplňuje novozriadenú organizáciu ministerstva Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry medzi subjekty oprávnené vykonávať reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok, ako aj medzi subjekty oprávnené vykonávať reštaurovanie zbierkových predmetov.
Návrh zákona bol pripravený tak, aby zohľadňoval závery aj nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky upravujúce kompetencie v oblasti reštaurovania národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov zamestnancami Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Prosil by som o podporu tohto návrh zákona.
18. 10. 2019 10:57:51 - 10:59:48 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1676 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ozaj iba krátko. Pretože čas hlasovania sa blíži.
Áno, prišli sme s návrhom zákona, pretože pociťujeme potrebu väčšej podpory pre regionálnu a miestnu kultúru. Ja by som to nezužoval, tak ako ste sa to vy tu snažili zúžiť, tam to je v dôvodovej správe napísané napríklad. A bude iba na ministerstve kultúry každoročne, ako sa k tomuto rozdeľovaniu finančných prostriedkov postaví, akým spôsobom nastaví.
Ja sa nebudem vyjadrovať k Fondu na podporu umenia, k tomu, akým spôsobom sú nastavené jednotlivé schémy, akým spôsobom sa rozdeľujú, do ktorých oblastí sa dostáva viacej, do ktorých oblastí sa dostáva menej. Samozrejme, že vnímam aj názory verejnosti na to, akým spôsobom sú tieto finančné prostriedky prideľované, aj akým spôsobom sú hodnotené. Vnímam aj tie kritické postrehy, ktoré každoročne jednoducho sú.
Na druhej strane vnímam aj potrebu a cítime tie hlasy zo strany obyvateľstva, ľudí, ktorí sa venujú miestnej kultúre, venujú sa regionálnej kultúre, že sú tu veľké rezervy a radi by pocítili aj iným spôsobom, keby sa mohli dostať k nejakým finančným prostriedkom aj vzhľadom na to, aké aktivity vyvíjajú a napĺňajú kultúrny život v našich obciach a mestách.
Takže si myslím, že je to dobrý spôsob na to, aby sme udržali činnosť na území obcí a miest a aby tá kultúra bola alebo mala opäť o niečo viacej či už v oblasti záujmovej umeleckej činnosti, alebo aj v oblasti knižníc.
Prosil by som vás o podporu tohto návrhu.
18. 10. 2019 9:50:42 - 9:54:04 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem za slovo. Týmto návrhom zákona navrhujeme rozšíriť okruh účelov, na ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dotáciu zo štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok o účel na podporu miestnej a regionálnej kultúry a obnovu knižníc a knižničného fondu.
Určite mi dáte za pravdu, že miestna regionálna kultúra predstavuje významnú súčasť celoštátnej kultúry, napriek tomu sa v súčasnom období javí jej podpora zo strany štátu ako nie úplne dostatočná, sú tam veľké rezervy. V mestách a obciach sa množstvo obyvateľov vo všetkých vekových kategóriách angažuje v rôznych záujmovo-umeleckých telesách, skupinách, súboroch, voľnočasových zoskupeniach zameraných na rôzne oblasti umenia a kultúry. Plní ozaj významnú umeleckú, výchovnú, ako aj sociálnu funkciu a nezriedka z takýchto zoskupení vzídu aj budúci profesionálni umelci. Preto si myslíme, že aj práve táto oblasť kultúry si zaslúži väčšiu pozornosť a podporu zo strany štátu.
Takisto obnova knižníc a knižničného fondu by mala byť zameraná na podporu rozvoja verejných knižníc. Nový dotačný titul napĺňa stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na rok 2015 až 2020 a podpora by mala byť zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc.
Dávame tento návrh zákona do vašej pozornosti a prosíme o jeho podporu.
18. 10. 2019 9:50:42 - 9:54:03 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ja iba krátko, pretože sa patrí, ale myslím si, že v tejto diskusii budeme pokračovať v rámci nášho výboru, a myslím si, že problematiku si vyjasníme, nebudeme možno zaťažovať ním celé, celé plénum.
Treba povedať, že, áno, cieľom tohto návrhu zákona je napomôcť obnove národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov vo vlastníctve, a to zdôrazňujem, vo vlastníctve Slovenskej republiky prostredníctvom organizácie, ktorá bude napojená na rozpočet ministerstva kultúry. A to tak, aby zabezpečovali najmä predprojektovú prípravu a vybrané činnosti vo výstavbe v oblasti obnovy národných kultúrnych pamiatok, ich reštaurovanie. Bližšie je to rozpísané aj v dôvodovej správe, aj v jednotlivých, vo vysvetleniach k jednotlivým bodom predloženého návrhu a presne sú tam určené aj kvalifikačné predpoklady a všetko to, čo sa žiada.
Ešte raz chcem zopakovať, že sa reaguje na nález Ústavného súdu, na pripomienky z Legislatívnej rady vlády pri pripomienkovaní predkladaného pamiatkového zákona. Takže riešia sa v ňom rôzne kvalifikačné predpoklady medzi reštaurátormi pôsobiacimi cez Komoru reštaurátorov a v ateliéroch Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktoré boli napadnuté nálezom Ústavného súdu, a zároveň sa rieši pripomienka z Legislatívy rady vlády, a to ku kontrolnej činnosti, ktorej realizácia nemôže byť sústredená v jednej organizácii, to znamená v Pamiatkovom úrade, a je potrebné odčleniť, odčleniť štátnych reštaurátorov od samostatnej organizácie spod Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Zjednocujú sa kvalifikačné predpoklady so zákonom o Komore reštaurátorov, čo tiež namietal nález Ústavného súdu. Samozrejme, že tento návrh bol konzultovaný s ministerstvom kultúry, s Pamiatkovým úradom, a to aj práve preto, že by prichádzalo k delimitácii pracovníkov z Pamiatkového úradu, ako aj zo Slovenského národného múzea tak, aby mohla vzniknúť jedna ucelená inštitúcia, ktorá sa bude zaoberať tými činnosťami, ktoré sú presne zdôvodnené v dôvodovej správe.
Takže ešte raz, myslím si, že je to dobrý návrh zákona, ktorý rieši súčasnú situáciu na tomto poli, ak sa to tak dá povedať, ochranárskej činnosti, sme prístupní, samozrejme, diskusii a návrhom a budeme radi, ak nájdeme možno spoločnú reč tak, aby sme tento pamiatkový zákon dostali do života tak, aby sme nález Ústavného súdu, aj pripomienky z Legislatívnej rady vlády akceptovali.
Toľko z mojej strany. A myslím si, že priestor na diskusiu ešte ďalej bude pred druhým čítaním.
18. 10. 2019 9:46:33 - 9:48:16 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Pán poslanec, náš návrh reaguje na situáciu, ktorá vznikla po náleze Ústavného súdu a námietok Legislatívnej rady vlády k riešeniu súčasného stavu v oblasti zabezpečovania pamiatkovej ochrany. Vzhľadom na to po rôznych konzultáciách, rozhovoroch s ministerstvom kultúry sme prevzali možno neľahkú úlohu, aby sme návrh zákona, ktorý bude riešiť túto situáciu, dostali do tohto procesu, aby sme o ňom hovorili a nachádzali riešenia tak, aby to bolo aj v súlade s tvojimi slovami, ktoré si povedal, že v oblasti pamiatok musí mať štát istý fungujúci systém.
Ja nehovorím, že tento náš návrh je perfektný, určite sa v ňom nájdu nejaké problematické časti, ale určite sleduje to, o čom si aj ty hovoril, a myslím si, že pred nami je ešte aj druhé čítanie a v rámci možností, ak to bude možné a budú tie návrhy na riešenie tohto problému vyhovujúce tomu, aby tento stav v oblasti pamiatok sme vedeli riešiť, tak myslím si, že sme úplne naklonení tomu, aby sme pomohli pri tomto riešení, pretože ozaj sme sa dostali do dosť zložitej situácie.
Ďakujem.
17. 10. 2019 18:34:59 - 18:38:08 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1655 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
176.
Ďakujem za slovo. Spoločne s predsedom výboru pre kultúru a médiá predkladáme na schôdzu Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony.
Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečenie efektívnejšej realizácie obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatkov, pamiatok a zbierkových predmetov vo vlastníctve Slovenskej republiky prostredníctvom novozriadenej štátnej rozpočtovej organizácie. V súčasnosti je veľké množstvo štátnych národných kultúrnych pamiatok v havarijnom stave. Zhoršujúci sa stav nášho kultúrneho dedičstva nevyhnutne vyžaduje zásahy v podobe rekonštrukčných, stavebných a reštaurátorských prác.
Existujúce legislatívne možnosti štátu zabezpečiť nevyhnutné stavebné a reštaurátorské práce na obnove národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov nie sú dostatočné, v dôsledku čoho časť národného pokladu chátra. Správcovia národných kultúrnych pamiatok častokrát nemajú skúsenosti s prípravou tak rozsiahlych projektov, ich manažovaním a zabezpečením verejného obstarávania dodávateľov. Návrh zákona, návrhom zákona sa preto upravuje pôsobenie novej rozpočtovej organizácie ministerstva kultúry zriadenej, ktorá bude zriadená rozhodnutím ministerstva s názvom Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry, ktorej účelom bude podieľať sa na zabezpečení obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov vo vlastníctve Slovenskej republiky, najmä v oblasti zabezpečenia predprojektovej prípravy vybraných činností vo výstavbe, reštaurátorských výskumov, reštaurovaní a pamiatkových výskumov. V tomto, táto rozpočtová organizácia prevezme časť úloh správcov národných kultúrnych pamiatok pri zabezpečení ich obnovy najmä prípravnej a projektovej fáze.
Štát má záujem získať väčšiu kontrolu nad dodržiavaním kvality výkonu prác na národných kultúrnych pamiatkach, ako aj zbierkových predmetov vo vlastníctve Slovenskej republiky. Návrh zákona bol pripravený aj tak, aby zohľadnil závery nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky upravujúce kompetencie v oblasti reštaurovania národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov zamestnancami Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Títo zamestnanci by mali zriadením štátnych reštaurátorských a projekčných ateliérov prejsť pod novozriadenú rozpočtovú organizáciu a nadviazať tak na činnosti, ktoré vykonávali pod Pamiatkových úradom Slovenskej republiky.
To je všetko k tomuto návrhu zákona. Prosím teraz... (Rečník sa obrátil k predsedníckemu pultu.)
Z mojej strany všetko.
17. 9. 2019 9:35:58 - 9:37:57 49. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel nadviazať na slová môjho predrečníka.
Pán poslanec Dostál, veľmi dobre vieme, aké boli podané pozmeňujúce návrhy. Vieme, aký je proces pri ich schvaľovaní, tak sa nemusíte obávať. Určite nebudeme používať tie výstižné slová, ako ich stále používate a donekonečna budete dávať do popredia svoju osobu. My nie sme takí. Podstatné je to, že aj my sme vo vnútri koalície o týchto záležitostiach rozprávali, hľadali sme riešenia a ten pozmeňujúci návrh, ktorý, a doplňujúci návrh pána poslanca Štefana Vavreka je, dá sa povedať, dohodou medzi všetkými stranami koalície, ale nie sme v tomto prípade tí, ktorí budeme súťažiť o to, že kto dal skôr, kto dal neskôr. Neviem, ktorý sa skôr možno objavil aj na webovej stránke Národnej rady. Vieme, že ste ho podali prví vy, ale to nie je podstatné.
Čo sa týka tlačového zákona, jeho obsahu a zmene, myslím si, že v roku 2011 bola najpodstatnejšia záležitosť, ktorá umožnila alebo zabránila vymožiteľnosť práva na odpoveď, a to bolo to, že v podstate vydavateľ nemusel, nemusel zverejniť odpoveď a tým pádom nedostal ani pokutu. A to bolo podstatné a toho sa najviacej obávali vydavatelia. Takže to bola podstatná, najpodstatnejšia zmena v tom zákone, o ktorú išlo, išlo teda vlastne. Takže k tomu sa vraciame a myslím si, že v tomto prípade to môže byť, môže byť užitočné pre objektívnejšie informovanie verejnosti a o to, aby niekto, kto sa dožaduje práva na odpoveď, ho dostal v primeranom čase.
Ďakujem.
13. 9. 2019 18:14:36 - 18:16:36 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
130.
Pani poslankyňa, budete dobiedzať, aby sa všetky tieto veci objasnili, ale iba na jednu stranu. A presne to, čo hovoril aj pán Podmanický - kde je tá druhá strana? Dobiedzajte a nech vám vysvetlí aj pán Sulík, že čo sa vlastne dialo v tom vzťahu Kočner - Sulík. A nielen v tom.
Prečo sa nezaujímate v tomto období možno aj o bývalého partnera, bývalého partnera pána Kočnera, ktorý sa stal veľvyslancom a bol menovaný do veľvyslaneckej funkcie? Čo sa tam dialo?
Ja viem, že vám nevyhovuje v súčasnom období popularita a sympatie, ktoré súčasný pán premiér má medzi verejnosťou, že je dôveryhodný, že verejnosť je rada, že takýto predseda vlády v súčasnom období je tu. A to je jeden možno z tých dôvodov, prečo aj takýmto spôsobom vystupujete.
No a poďme k tým esemeskám. Prečo sa nepodarilo zverejniť všetky esemesky? Prečo sa nezverejnila celá komunikácia? Prečo sa to zverejňuje len po častiach? Myslím si, že ani predseda vlády nemá také informácie, ako má časť poslancov a politikov z opozície. Tak kto narába s týmito informáciami?
Ak chcete byť úprimní a spravodliví, tlačte na to, aby celá táto komunikácia bola komplet zverejnená. Potom uvidíme, že čo sa vlastne tu dialo, aké tu boli kontakty, a potom budeme môcť možno aj spravodlivejšie hodnotiť, ako sa komunikovalo v tejto spoločnosti, aké boli vzťahy.
Ale určite pán predseda urobil všetky predpoklady pre to, aby sa vražda tých dvoch mladých ľudí vyšetrila, a myslím si, že polícia má voľné ruky a podozriví sú vo väzbe.
13. 9. 2019 17:09:41 - 17:11:31 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Pani poslankyňa, pán predseda vlády vo svojom vystúpení, myslím si, že dosť jasne zdôvodnil svoje konanie, a myslím si, že aj zrozumiteľne.
Po zverejnení tých informácií reagoval, tiež myslím si, že celkom jasne, a povedal, že čo asi ešte očakáva. Po návrate pani Jankovskej možno aj pod vplyvom týchto vyjadrení pani Jankovská, nazvime to, demisiu alebo vzdala sa funkcie. Takže myslím si, že aj vo vzťahu k tomu, ako sa pán predseda vlády zachoval, tak možno aj pani Jankovská konala.
Myslím si, že k tomu nie je potrebné viacej ani hovoriť. Hoci si uvedomujem, že vaše vystúpenia každého jedného poslanca z opozície budú ako cez kopirák. Chápem, že v SaS-ke potrebujete sa dostať do lepších čísel, aby ste mohli byť politickým partnerom novonastupujúcej generácie politikov, získať naspäť svoje stratené pozície za každú cenu, aby ste sa opäť asi dostali do hry. Ale líderstvo v opozičnom tábore už zrejme nedosiahnete a uvidíme, či aj s vami ako s partnerom bude táto novonastupujúca politická generácia počítať.
Takže myslím si, že nič nové sa už na tejto schôdzi nedozvieme. Myslím si, že všetko už bolo povedané a bude to už len mlátenie slamou.
13. 9. 2019 10:47:43 - 10:49:25 49. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Pán poslanec, legislatívny proces, ste právnik, takže veľmi dobre to viete a rád to využívate tú právnickú argumentáciu, pozostáva z prvého a druhé čítania, k tomu predbieha návrh zákona. To znamená, je tu otvorená diskusia o návrhu zákona a my môžme viesť slobodnú diskusiu o tom, že či ten návrh v takej forme, ako je podaný, naplní tie ciele alebo nenaplní ciele a je tu možnosť pri druhom čítaní formou pozmeňujúcich, doplňujúcich názorov a návrhov dať zákon do takej podoby, na ktorom sa dohodne plénum Národnej rady, a možno zohľadní aj tie všetky pripomienky a návrhy, ktoré odznejú aj z opozičného tábora. A myslím si, že sa to stalo. Takže nevidím nejaký dramatický, dramatický vývoj, čo sa týka týchto záležitostí.
Samozrejme, je tu istým spôsobom dramatika a dráma z vašej strany, ktorá chce verejnosti iba podsunúť túto záležitosť, že sa tu ide niečo takéto diať. Ale ja žiadnu drámu nevidím. A nakoniec aj to, k čomu smeruje tento návrh zákona, smeruje k tomu, že sa po-čú-va-me. A návrh zákona zrejme prejde v takej podobe, ktorý bude vyhovovať väčšine v tomto parlamente. Alebo nebude. Počkajme si na výsledok hlasovania.
Ďakujem.
13. 9. 2019 10:38:18 - 10:45:32 49. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem za slovo. Chcem predložiť pozmeňujúci návrh, ale nedá mi ešte predtým, aby som nereagoval na niečo, čo tu odznelo, lebo tak ako sa viedla diskusia pri prvom prijímaní tlačového zákona a potom aj pri jeho zmene v roku 2001, tak je tu taký argumentačný boj dvoch strán, koaličnej a opozičnej. Je to normálne. Myslím si, že do parlamentu to patrí, treba o týchto veciach hovoriť, ale na druhej strane treba, myslím si, aj niektoré veci dávať do poriadku a argumentovať tak, aby tie veci boli úplne jasné a možno sa aj v rámci tejto diskusie, ja ju chápem, politicky neskresľovali a nehľadali nejakú argumentačnú databázu, ktorá svojím spôsobom má toho druhého vykresliť v opačnom a nie veľmi priaznivom, skôr negatívnom svetle.
Stále sa tu hovorí, alebo pani poslankyňa Kaščáková tu hovorila o tom, že sa tu pripravuje bič na médiá. Vôbec si nemyslím. Myslím si, že sa len upravuje mediálne prostredie a smeruje k tomu, aby občan, ktorý sa k nejakým informáciám dostával, dostal k informáciám pravdivým alebo podľa možnosti čo k najobjektívnejším. A to je tá základná úloha, myslím si, aj médií, aby pravdivo a objektívne verejnosť informovali. A myslím si, že o nič v tomto prípade iného nejde. A na to, aby táto istá objektivita, ak to nazveme, alebo informovanosť bola, samozrejme, sa hľadajú možnosti, ak sa spoločnosti zdá, že tomu tak nie je, aby sa docielilo.
No a práve preto inštitút práva na odpoveď využívajú rôzne členské štáty Európskej únie, a nielen Európskej únie, na to, aby túto problematiku riešili aj právnou, právnou normou. No a pristupujú k tomu jednotlivé štáty rôzne, dávajú tomu rôznu právnu silu, niektoré dovoľujú dokonca reagovať aj na názory kritické, dokonca dovoľujú aj na tie pravdivé informácie reagovať, ak sa dotyčná strana, ak si dotyčná strana požiada túto záležitosť.
Takže nebol by som takýto, v takomto prípade, príliš striktný a v našom slovenskom prípade nehovoril o tom, že sa tu nejakým spôsobom šije bič na médiá, pretože aj prax po období, kedy v roku, tuším v roku 2008 bol prijatý tlačový zákon, ukázala, že ten zákon v takej podobe, ako bol, nepriniesol nič drastické vo vzťahu k médiám a neboli tu nejakým spôsobom aj tie pokuty, ktoré vyplývali za možnosť toho, že médiá budú, nebudú uverejňovať odpovede dotknutej strany, že sa to veľmi neuplatňovalo.
Ale na druhej strane myslím si, že sa vytvoril tlak na vydavateľov k tomu, aby vytvorili priaznivé prostredie pre redaktorov, aby uverejňovali podľa možnosti čo najobjektívnejšie a najpravdivejšie informácie. A možno práve tým sa to dosiahlo a tých sťažností nebolo toľko a ľudia si neuplatňovali túto záležitosť. Pretože vieme, že právny poriadok umožňoval, ale možno až po niekoľkých rokoch sa dotknutá strana dostala k možnosti, aby jej odpoveď bola v médiu uverejnená, ale v tom období a v čase, kedy sa uverejňovala, už nemala žiaden význam a v podstate neplnila v tom období už ani vo vzťahu k verejnosti žiadnu informáciu a nezmenila svojím, svojím obsahom názor na vec alebo na osobu v tom čase a v tom období.
Takže toľko.
Som rád, že na druhej strane ste povedali, že sa dlho vedie táto diskusia, že sa o nej hovorí, na rozdiel od pani Dubačovej, to znamená, že je ozaj pravda, že diskusia sa vedie, sú rôzne názory, my ich prijímame aj zo strany zástupcov médií a dúfam, že aj zo strany odbornej verejnosti, ako aj ministerstva kultúry aj v predchádzajúcich obdobiach bol vo vzťahu k vydiskutovávaniu si tejto problematiky vytvorený dostatočný časový priestor.
Ale vzhľadom na to, že vedieme možno tu dlhšiu diskusiu a trvanie tohto legislatívneho procesu je trošku dlhšie, takže v súvislosti s navrhovanou zmenou, zmenou termínov, ktoré sú uvedené v texte návrhu zákona, chcem navrhnúť zmenu účinnosti a súvisiacich prechodných ustanovení práve z dôvodu tohto dlhšieho trvania legislatívneho procesu a z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané podmienky, požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky, jej čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o).
Takže predkladám pozmeňovací návrh, ktorý znie:
V čl. I v 7. bode sa v nadpise pod § 13c slová, citujem, "1. mája" nahrádzajú slovami, citujem, "1. novembra" a v § 13c sa slová, citujem, "1. májom" nahrádzajú slovami "1. novembrom" a slová, citujem, "30. apríla" sa nahrádzajú slovami, citujem, "31. októbra".
V čl. II sa slová, citujem, "1. mája" nahrádzajú slovami, citujem, "1. novembra".
To je z mojej strany v rámci tohto diskusného príspevku všetko.
Ďakujem za pozornosť.
13. 9. 2019 10:27:49 - 10:29:49 49. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Pani poslankyňa, vôbec si nemyslím, že u nás nie sú médiá slobodné. V tomto prípade ide o to, aby možno v tých médiách, ak boli zverejnené nejaké údaje, ktoré sú ozaj nepravdivé, mala druhá strana na tom istom mieste vo veľmi krátkom čase možnosť sa k tomu vyjadriť a uviesť túto informáciu na pravú mieru. Takže tu ide o objektívne informovanie verejnosti. O nič iného nejde.
Zmenou zákona tlačového v roku 2011 sa právo na odpoveď opäť dostalo do úplnej podoby. To znamená, že vo veľmi krátkom čase tá druhá strana nedostane možnosť k tomu, aby dala veci na pravú mieru, a tým pádom ani verejnosť nie je pravdivo informovaná. Boli odstránené práve aj tie sankcie, ktoré istým spôsobom vydavateľov viedli k tomu, aby tej druhej strane túto možnosť a príležitosť dala.
No a keď sme pri tom, už to načrtol pán poslanec Farkašovský, viete, nie je to celkom tak, ako vy hovoríte, a hovoril tu o Francúzsku, ja môžem hovoriť o ďalších krajinách, kde právo na odpoveď aj so sankciami ich neuverejnenia je zakódované v právnom systéme, ale predsa len.
Vo Francúzsku šéfredaktor musí uverejniť odpovede všetkých menovaných alebo opisovaných osôb v denníku alebo v inom periodiku do troch dní od ich prijatia pod hrozbou pokuty 3 750 eur. V prípade, že tomu tak neurobí, môže byť šéfredaktor pod istou sankciou a dokonca môže mu byť, pod istou sankciou musí odpovede uverejniť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
12. 9. 2019 18:20:22 - 18:23:39 49. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
141.
Ďakujem za slovo. Ako poverený poslanec Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorského výboru podávam Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Miroslava Číža na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. tlačový zákon, v znení neskorších predpisov (tlač 1292), v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1605 z 1. februára 2019 pridelila predmetný návrh poslancov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokovali v stanovenom termíne.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh predmetného zákona výbory prerokovali a odporučili schváliť, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 583 z 19. marca 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 147 z 21. marca 2019 s jedným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý je obsiahnutý v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu odporučili Národnej rade uvedený návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý je uvedený v časti IV tejto spoločnej správy, schváliť. Gestorský výbor odporúča predmetný návrh takisto schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 158 z 26. marca 2019.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu a poveril, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
11. 9. 2019 11:40:25 - 12:00:55 49. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1523 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
75.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, viem, že predložený návrh zákona rieši predovšetkým stav oblasti našich lesov a vzťah medzi ochranárskymi organizáciami a tými, ktorí ťažia drevnú hmotu, ale ja by som sa chcel dotknúť úplne iného ustanovenia v predmetnom zákone, nie v tomto návrhu, ale v zákone, ku ktorej som sa dostal na základe posledných udalostí, ktoré sa diali v niektorých obciach a regiónoch Slovenska.
Chcem sa dotknúť problematiky, ktorá v letných mesiacoch zaujala pozornosť médií, ale aj verejnosti, súvisí s týmto zákonom o ochrane prírody a krajiny, a to starostlivosti štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá. V tomto prípade o starostlivosť o ochranu medveďa hnedého. Som si vedomý toho, že obsah môjho vystúpenia je skôr pre prvé čítanie, pretože nebudem predkladať pozmeňujúce návrhy, ale pri prvom čítaní som na tento problém neupozorňoval, pretože som uvedený problém až tak neregistroval a nemal som v tom období ešte tie skúsenosti, ktoré mám dnes. Dovtedy som nemal možnosť zažiť situáciu, že je potrebné riešiť stret medveďa s človekom alebo návštevu medveďa blízko obytnej zóny či priamo v nej. Stalo sa a vtedy som sa začal o problematiku ochrany medveďa viac zaujímať a postupne som nadobúdal aj praktické skúsenosti, ako v praxi vlastne táto ochrana funguje a ako je v takejto situácii štátna ochrana prírody k človeku blízko a ako mu je vlastne nápomocná. Nebolo to jednoduché.
Určite ste zaregistrovali aj vy množiace sa správy o výskyte medveďov blízko ľudských obydlí či útokov na človeka. Tieto návštevy či strety vyvolávajú rôzne nálady a predovšetkým ľudia, ktorí sú dotknutí takouto návštevou, sú stresovaní. Obracajú sa v prevažnej miere na miestnu samosprávu a hľadajú pomoc a žiadajú o pomoc. Nie sú to jednoduché situácie a možno ten, kto to nezažil, záležitosť bagatelizuje alebo v teple svojho domova sa nad tým pousmeje, prípadne verejný priestor cestou sociálnych sietí poučuje a hodnotí. Dáva svoje izbové názory do celého spoločenského priestoru. Ale opakujem, ľuďom, ktorých sa to priamo dotýka, nie je v týchto situáciách do smiechu a hľadajú pomoc. A pýtam sa, nachádzajú ju alebo kde ju môžu nájsť?
Chcem preto aj na pôde parlamentu upozorniť na tento problém a požiadať o to, aby sa ministerstvo životného prostredia intenzívnejšie o túto problematiku zaujímalo a hľadalo riešenia nielen v prospech ochrany medveďa, ale aj v prospech človeka. Snáď vyvolať aj ďalšiu diskusiu k tejto téme a napomôcť k hľadaniu riešenia ako ďalej. Určite to nie je téma nová, ale asi bude potrebné venovať jej viac pozornosti. Predovšetkým z pohľadu ochrany človeka a nielen ochrany medveďa.
Čoraz častejšie sa vedie aj medzi odbornou a laickou verejnosťou diskusia, či sú medvede u nás premnožené, či je potrebná regulácia aj populácie, ako ďalej s ich ochranou a ako v tomto probléme dopadne človek. Štatistiky, čo sa týka početnosti, sa v Slovenskej republike výrazne líšia. Slovenská republika disponuje štyrmi základnými zdrojmi informácií o počte medveďov. Poľovnícka štatistika disponuje číslami 2060 až 2080 jedincov. Expertný odhad vzniknutý dohodou všetkých zainteresovaných strán je 850 jedincov. Oficiálna správa, ktorá bola ako report podaná pre Európsku komisiu, hovorí o 700 až 900 jedincoch. No a posledný a najnovší z najnovších genetických výskumov, ktorý bol v roku 2015, hovorí o počte 1020 až 1490 jedincov, ktorý je podľa programu starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku, ktorý bol prijatý a mal by sa istým spôsobom aj dodržiavať, v praxi považovaný za najpresnejší odhad veľkosti populácie. Aj toto číslo je však niektorými odbornými kruhmi spochybňované a prikláňajú sa k vyššiemu číslu. Dostanem sa ešte k tomu.
Pre ilustráciu, v Európe je ich okolo 17-tisíc, v susednej Českej republike údajne jedného z posledných zastrelili koncom 19. storočia. No a v oblasti, v ktorej žijem, pohybujem sa ja a čerpám už v tejto chvíli aj isté skúsenosti, v chránenej krajinnej oblasti Poľana je podľa ochranárov na ploche 40-tisíc hektárov asi 20 jedincov medveďa hnedého. Najviac na Slovensku.
Rovnako ako štátna ochrana prírody aj ďalšia odborná verejnosť sa opiera o výskum, ktorý je už tzv. hodený do koša a bol vypracovaný pod vedením profesora Pavleho vtom roku 2015. Momentálne nevieme, ani koľko tento výskum stál. Opiera sa o tento genetický výskum, ktorý, ktorý vykonala Technická univerzita vo Zvolene. Ešte raz sa k nemu vrátim. V roku 2015 sa odhadoval, predstavoval počet jedincov 1256 so smerodajnou odchýlkou 233 jedincov. To znamená, že z takmer 2800 odobratých vzoriek trusu bol potvrdený výskyt od 1023 do 1489 medveďov. Od roku 2015 však už prešli 4 roky a vzhľadom na zasahovanie do populácie usmrteniami na základe vydaných povolení ministerstva životného prostredia alebo zrážkami s autami sa podľa štatistiky Národného lesníckeho centra, predstavoval tento zásah dokopy 166 jedincov, z ktorých 85 bolo usmrtených, 81 uhynutých. To všetko po zrážkach s automobilmi, vlakmi a podobne, čo je pri stave populácie zanedbateľné číslo. A keďže pomer pohlavia je podľa genetickej analýzy 60:40 s prevahou samičieho pohlavia, zistený stav z genetickej analýzy je veľmi ľahké vypočítať a môže sa pohybovať bez problémov s dolnou hranicou od 1400 do 1700 medveďov.
Tiež treba brať ohľad na to, že v súčasnosti už nie je nič prekvapujúce vidieť medvedice s tromi, štyrmi či dokonca piatimi medveďami, čo sa deje u nás na dolnej hranici chráneného územia Poľany, kde na štyroch rôznych miestach zaznamenávame výskyt štyroch rôznych medvedích rodín. A chcem podotknúť, že sa s tým nič nerobí. Tieto rodiny sa pohybujú v tesnej blízkosti rodinných domov, spôsobujú škody, ľudia sú stresovaní, ako som hovoril, a obracajú sa v tomto prípade predovšetkým na samosprávu, aby im pomohla.
V roku 2018 sa v Levoči konala panelová diskusia k programu starostlivosti o medvede. V roku 2018. Jej účelom bolo zhrnutie dôvodov súčasných problémov a požiadaviek obyvateľov podhorských miest a obcí, kde predstavuje zvyšujúca sa početnosť medveďa hnedého stratu občianskeho životného komfortu, takmer každodenné problémy v intravilánoch a v extravilánoch v obci spojených so strachom o elementárnu bezpečnosť voľného pohybu v širšom okolí svojho bydliska. Účastníci konštatovali, že početnosť medveďa je v priaznivom stave, jeho populácia je vyrovnaná, ale každoročne sa zvyšuje. Uvedený stav si vyžaduje aktualizáciu podmienok manažmentu početnosti populácie na základe odborných kritérií.
Registrujeme argumenty o ničení prirodzeného teritória medveďa necitlivými zásahmi človeka do lesnej prírody a z toho dôvodu ich vytláčania k ľudským obydliam pri hľadaní potravy. Zdajú sa byť celkom presvedčivé, ibaže na to, aby sa to nedialo, tu máme aj profesionálnych ochranárov prírody a štátne orgány, ktoré by mali sledovať a prijímať príslušné opatrenia, aby sa tak nedialo. Ale netreba zabúdať ani na prevenciu a zlepšenie informovania verejnosti o potrebe rešpektu človeka v chránenej faune a flóre v našej prírode, najmä v zákonom v chránených oblastiach. Na druhej strane avšak niektorí falošní ochrancovia prírody povýšili ochranu medveďa nad obranu človeka v prípadoch, keď šelma vážne ohrozuje bezpečnosť ľudí priamo v ich bydlisku. Tak to už asi nie je správne, skôr choré.
Viem, že nie vždy sa dajú jednoznačne určiť príčiny ohrozenia človeka medveďom, ale ľudský život by predsa len mal byť tou najväčšou hodnotou. Napokon aj pre medvede platia tvrdé zákony prežitia v prírode, to znamená, získať pre seba dostatok energie zabezpečením potravy, zachovať potomstvo a tvrdo brániť svoje teritórium i za cenu vytlačenia či zabitia slabšieho jedinca. Súčasťou prírody je ale aj človek, ktorý sa musí naučiť spolunažívať s divoko žijúcimi zvieratami, ale rovnako ako ony si tiež chráni svoj životný priestor, keď sa doň niekto neprimerane vnúti, neprimerane zasiahne a ohrozuje ho.
A tu sme pri podstate problému. Ako si ho môže chrániť a k tomu pritom môže pomôcť, je v zákone ošetrený v § 40 zákona. Slovensko si uplatnilo i výhradu z Bernského dohovoru vo vzťahu k medveďovi hnedému a vlkovi dravému. Dôvodom je uplatnenie tejto výhrady s ohľadom na stav ochrany týchto druhov v súlade s čl. 6 dohovoru. Je, k tomu vedie súčasný stav populácie v Slovenskej republike, to znamená, umožňuje reguláciu v početnosti bez dopadu na prežitie a na funkciu týchto druhov v prírodných ekosystémoch. V praxi to znamená, že medveď môže byť ulovený na základe vydanej výnimky, čo však neznamená, že nie je prísne chránený. Z členských štátov Bernského dohovoru požiadali o výhradu z príloh Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Bývala Juhoslovanská republika Macedónsko, Poľsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Turecko a Ukrajina. K tomu, aby bola výnimka uložená, udelená, je však potrebné splniť, povedzme tak trošku zostručnene, štyri dôležité podmienky – odôvodnenie žiadosti, potvrdenie o vzniknutých škodách, informácie o strete s medveďom v blízkosti obce, fotodokumentácia alebo iná dokumentácia potvrdzujúca miesto pobytu a pohybu medveďa. Následne Štátna ochrana prírody má stanovisko preveriť a kriticky prehodnotiť tieto podklady od žiadateľa a spresniť informácie do formulára a odôvodniť odporučenie alebo neodporučenie výnimky. A medveď sa môže za to obdobie stále pohybovať v obci či blízko obce a ohrozovať, ohrozovať obyvateľov, kým bude žiadosť vybavená. Samozrejme k tej, k tomu je potrebná aj ďalšia identifikácia.
No a ľudia neustále bombardujú písomne, osobne alebo cez sociálne siete najbližší úrad, jeho vedenie a to je obecný úrad. Obecný úrad informuje príslušnú štátnu ochranu prírody, ministerstvo životného prostredia, okresný úrad, odbor životného prostredia aj políciu, čaká, čo sa bude diať. Ak má schopných poľovníkov a majú fotopasce, tak sa podarí nasnímať pohyb medveďa, inak má smolu. A aj ľudia, ktorí upozorňujú na rodinku medveďa pri svojom obydlí. A tí opäť píšu.
Napríklad: "Zas sme mali vzácnu návštevu, bola polnoc a návštevník si prišiel pochutnať na moje slivky pri dome, čerešne sú už polámané." A pokračuje ďalej: "Nenormálne dokaličil stromy, ktoré sadili moji rodičia. Prosím vás, robte s tou háveďou už niečo! Priznajme si pravdu, že ich je veľa! Čo sa máme už z stadiaľto vysťahovať? Prosím, zakročte!"
Ďalší: "Medveďov je už naozaj veľa, treba s tým niečo robiť. V záhrade máme spúšť, poničené stromy. polámané slivky, zdlávená tráva, vyhrabané jamy, výkaly. Idem domov z práce a pred autom na ceste beží medveď. Prídem domov a tam vyčíňa ďalší medveď. My sa už bojíme vyjsť von na dvor. Medvede nemajú už strach prísť k dverám. Prosím vás, robte už s tým niečo, lebo sa stane nejaká tragédia."
Ďalší, a je to len výsledok slabej práce týchto orgánov, ktoré by mali chrániť prírodu, do ktorej patrí aj človek: "V obci postupne klesá počet obyvateľov a medveďov v jej okolí pribúda každoročne možno v desiatich kusoch. Pri takomto stanovisku si môžeme klásť rôzne otázky. Už aj medveď sa postaví v hierarchii nad človeka? Pričom medveď iste nie je ten, ktorého v prírode ľudia utláčajú, nebodaj, ohrozujú jeho existenciu."
A tak by som mohol pokračovať ďalej. Treba ale povedať, že obyčajní ľudia z vidieka väčšinou neriešia problémy cez média, ale keď sa ich človek opýta, sťažujú sa na výrazné ovplyvňovanie ich života medveďmi. Neodvážia sa už prejsť do lesa, upadá turistika, cyklistika, zber lesných plodov. Proste nefunguje to tak, ako to fungovalo pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi. Ľudia zatvárajú brány svojich domov, aby tam nevošiel medveď, starí rodičia, ktorí sa tešili na vnúčatá, že sa budú môcť v blízkosti týchto domov spokojne hrať, deti zatvárajú. Počet žiadostí o odlov klesá z dôvodu neustálych problémov v správnom konaní, nakoľko mimovládne organizácie celý proces často zbytočne a neodôvodnene komplikujú. Túto skutočnosť im vytkli aj súdy Slovenskej republiky a vzhľadom na uvedené prieťahy v povoľovaní odlovu je sťažené odloviť jedinca, ktorý spôsobuje škody v danom čase, čo následne vytýka mimovládna organizácia VLK ako jeden z dôvodov, prečo nepovoliť odlov a pritom to sami znemožňujú. Oblasť Poľany, ako som povedal, je značne medveďmi prezverená. Na Poľane to dokázali transektové sčítania na snehu, genetický výskum, fotodokumentácia lesníkov a poľovníkov. Dôkazy o zvýšenej hustote majú ľudia pracujúci v štátnej ochrane prírody, ale radšej ich neprezentujú, keďže by to mohlo dokazovať skutočný stav s medveďmi. Vedecky dokázané a praxou overená a fungujúca výška potrebného odlovu lebo z populácie je 10 až 15 % z kmeňového stavu, keď máme na Poľane 150 až 200 medveďov, ročný odlov by mal byť 10 až 30. Fínsko má populáciu 2-tisíc medveďov ako my a loví ich 350.
No a potom sa nakoniec objavia články, ktoré sú zavádzajúce, a objavujú sa z ľudí, ktorí mali tieto záležitosti riešiť, z tzv. zásahového tímu. Kde predchádzajúci šéf tohto zásahového tímu sa k tomu vyjadril, že za sedem rokov budoval tím a prijali rôzne opatrenia. Výsledok? Zásahový tím má jedného človeka a vybavený je možno jedným autom. A keď chcete splniť tieto všetky záležitosti, aby ste dostali nejakú výnimku, tak, ako som hovoril, nemáte a nedáte do toho vlastné prostriedky na fotopasce, nestrážite v noci a nehľadáte a neidentifikujete medveďa, nedosiahnete nič.
Vzhľadom k tomu by som chcel poprosiť ministerstvo životného prostredia, aby prehodnotilo všetky tie záväzky, ku ktorým sa Slovenská republika prihlásila, pretože počas predsedníctva Rumunska sa táto problematika otvorila, mala by sa prejednávať aj na úrovni Európskej komisie. Takže prosím o to, aby sa tomuto problému ministerstvo venovalo vo väčšej miere a aby informácie, ktoré dostáva zo štátnej ochrany prírody a nie sú potvrdené a konfrontované ľuďmi, ktorých sa to priamo dotýka a žijú v tom danom území, nebralo veľmi vážne, pretože sú zavádzajúce.
Ďakujem.
11. 9. 2019 9:58:55 - 10:00:55 49. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1521 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Samozrejme, že vítam každú zmenu, ktorá smeruje k zlepšeniu životného prostredia, k zlepšeniu nakladania s odpadom, jeho likvidácie. To znamená, vítam aj túto zmenu, ak prispeje k tomu, že tie plastové a obalové výrobky, o ktoré sa jedná, budú správne likvidované a bude ich čím najmenej vo voľnej prírode. Na druhej strane si ale len chcem upozorniť na to, aby sme nezabudli aj na to, čo sme v predchádzajúcich rokoch zavádzali a možno vytvorili nejakú kombináciu týchto záležitostí. A to je to, čo som aj hovoril v predchádzajúcom období, že sa to dotkne možno tých menších, menších samospráv, kde nebudú možno takéto zberné miesta na uvedený odpad a v tom prípade zrejme budeme musieť prehodnotiť aj vzťah k organizáciám zodpovednosti výrobcov, ich funkciu v tomto systéme, prehodnotiť zrejme aj percento, akým spôsobom sa bude vypočítavať uloženie odpadu na skládky, pretože to všetko bude mať dopad na systém, ktorý sme zaviedli.
Na druhej strane by som rád upozornil, že máme veľké množstvo plastov, ktoré sú neobalového charakteru. Končia nám v komunálnom odpade a nevieme ich likvidovať, pretože nemáme vytvorené nejaké špeciálne zberné miesta, kde by sa tieto mohli hromadiť a svojím spôsobom drvivá väčšina už výrobkov, ktoré sú určené pre deti, spotrebu pre domácnosť, sú z plastov. Takže zberové spoločnosti nám ich nechcú brať, organizácie zodpovednosti výrobcov nechcú financovať tento zber a v podstate končí nám v komunálnom odpade.
11. 9. 2019 9:43:38 - 9:45:38 49. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1521 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem za slovo. Určite každá zmena vyvoláva rôzne reakcie, ktoré vyplývajú z toho očakávania toho konečného výsledku. Myslím si, že každý návrh sa tu predkladá s cieľom skvalitnenia, zlepšenia situácie. Na druhej strane si myslím ale, že ten rad zmien, ktorý prichádza v oblasti odpadového hospodárstva, bol vo veľmi krátkom časovom období rýchly. Jednoducho pred časom sme zaviedli niektoré záležitosti dotýkajúce sa odpadu ako takého systému a ešte sme v podstate ani nerozbehli niektoré veci. Týka sa napríklad aj poplatku za zneškodňovanie odpadov na skládke a z toho vyplývajúc, ktoré vychádza zo vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a tým pádom aj triedenia tých zložiek komunálneho odpadu, ktoré sa triediť dajú.
Zavádzame systém, ľudia si zvykajú, započítava sa nám to do toho vzorca. A teraz opäť sa budeme musieť v rýchlosti pripraviť na niečo iné a pritom máme plno ďalších veľmi výrazných problémov na miestnej úrovni, na miestnej samospráve, ktoré nevieme vyriešiť, najmä tie menšie obce. Nehovorím aj o veľkých mestách, pretože to je zakryté rúškom tajomstva. A osobne si myslím, že v mestách tá miera vytriedenia je oveľa nižšia ako na úrovni miestnej samosprávy s menším počtom obyvateľstva. Len sa skrývajú tieto záležitosti v rôznych zberniach, ktoré sú na úrovni miest prevádzkované. A možno aj v tom, že na úrovni miest nie je toľko zelene, ktorá sa tiež započítava ako biologicky rozložiteľný odpad do toho vzorca.
Takže je tu dosť problémov, ale vítam to. A uvidíme, ako to bude ďalej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
10. 9. 2019 16:34:31 - 16:35:48 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1597 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Senko, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
!!! Vymazať rámček!

Deň v parlamente

<- ->