Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
26. 11. 2019 18:52:37 - 18:54:35 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1752 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
164.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, podávam informáciu Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti o prerokovaní vládneho návrhu kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (tlač 1752).
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1857 zo 4. novembra 2019 pridelil vládny návrh kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na prerokovanie Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Vláda Slovenskej republiky navrhla Národnej rade prijať uznesenie, ktorým podľa ustanovenia § 3 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvolila Petra Helexu za predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb dňom 1. februára 2020.
K uvedenému návrhu vlády bola zvolaná 93. schôdza výboru pre hospodárske záležitosti na 21. novembra 2019. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Na 94. schôdzi dňa 26. novembra 2019 výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 412 ma poveril za, ako člena výboru podať Národnej rade informáciu o výsledku rokovania výboru.
Ďakujem.
26. 11. 2019 18:37:10 - 18:39:50 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1684 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
158.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, dovoľte, aby som predložil informáciu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 1684), v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 2132 zo 16. októbra 2019 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 772 z 19. novembra 2019. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 12 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti na 94. schôdzi dňa 26. novembra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny. Predsedníčka výboru Národnej rady ma zároveň určila za spoločného spravodajcu, ktorý predkladám predmetnú informáciu a budem navrhovať ďalší postup v zmysle § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Ďakujem za pozornosť.
15. 10. 2019 18:31:16 - 18:33:24 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
153.
Budeme hlasovať zajtra o jedenástej.
15. 10. 2019 18:31:14 - 18:33:21 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
151.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, pán minister, podávam informáciu o prerokovaní predmetného vládneho zákona, tlač 1589, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky pridelila tento zákon prerokovať Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto informácie vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti dňa, na 92. schôdzi dňa 15. októbra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť, ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny. Predsedníčka výboru ma určila za spoločného spravodajcu, ktorý, predkladám predmetnú informáciu, budem navrhovať ďalší postup v zmysle rokovacieho poriadku.
Prosím, otvorte rozpravu.
15. 10. 2019 18:25:48 - 18:28:14 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1588 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
147.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k predmetnému vládnemu návrhu zákona predkladá spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2026 z 13. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 731 z 8. októbra 2019 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 391 z 10. októbra 2019. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať osobitne o bode 1 s odporúčaním neschváliť a o bodoch 2 až 16 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 405 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy v zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.
15. 10. 2019 18:11:36 - 18:13:40 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1666 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
139.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k predmetnému vládnemu návrhu zákona predkladá spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada uznesením č. 2025 z 13. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 730 z 8. októbra 2019 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 390 z 10. októbra 2019. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 10 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 10 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 404 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu a zároveň predkladať návrhy.
Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.
15. 10. 2019 18:03:16 - 18:05:07 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1666 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
133.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 1684). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. V zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republike v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
13. 9. 2019 9:37:35 - 9:38:44 49. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 1589). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
13. 9. 2019 9:25:52 - 9:27:12 49. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1588 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 1588). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
13. 9. 2019 9:05:14 - 9:06:30 49. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1550 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 1550). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
12. 9. 2019 18:13:36 - 18:14:36 49. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1467 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
135.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom k tomu, že legislatívny proces trvá dlhšie, ako bolo predpokladané, tak by som, chcem podať teda pozmeňovací návrh, čo sa týka účinnosti tohto zákona.
Ten samotný pozmeňovací návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mojša k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467).
V čl. II sa slová "1. augusta" nahrádzajú slovami "1. novembra".
Ďakujem.
10. 9. 2019 13:35:55 - 13:49:20 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1564 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem. Hlasovať budeme o 17.00 hod. dneska.
10. 9. 2019 13:31:12 - 13:34:24 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1564 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou (tlač 1564).
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila predmetný zákon z 27. júna na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1564). Vo svojom rozhodnutí č. 3133-2019-KPSR zo 17. júla 2019 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti 4 navrhla päť pripomienok.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1669 z 22. júla 2019 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do 9. septembra 2019.
Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon 9. septembra 2019. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku hlasovať nasledovne: spoločne o pripomienkach prezidentky Slovenskej republiky uvedených pod bodmi 1 až 5 s odporúčaním neschváliť, vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 380 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Prosím, otvorte rozpravu.
28. 6. 2019 13:37:04 - 13:39:49 46. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1467 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem. Vážená pani, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, podávam informáciu o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467) v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1795 zo 14. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh poslanca Národnej rady Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov prerokovali a odporúčali schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 635 z 11. júna 2019, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 426 z 13. júna 2019 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 373 z 13. júna 2019.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto informácie vyplývajú 4 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru, prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 84. schôdzi dňa 18. júna 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru odporučiť Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny.
Predsedníčka výboru ma zároveň určila za spoločného spravodajcu, aby som predložil predmetnú informáciu a navrhol ďalší postup.
Pri hlasovaní o návrhu budem navrhovať hlasovať samostatne, samostatne o bode 1 a o bodoch 2 až 4 z informácie výboru spoločne.
Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.
21. 6. 2019 13:15:42 - 13:23:42 46. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1372 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
147.
Hlasovať o tomto zákone budeme v utorok o jedenástej.
21. 6. 2019 13:11:28 - 13:15:34 46. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1372 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
143.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, chcel by som k predmetnému návrhu zákona predložiť pozmeňujúci návrh. Tento návrh sleduje také dva body ako základné: Prvý, sledujeme zabezpečenie procesnej efektivity v konaní o vydaní súhlasu na skúšobnú prevádzku, lebo podľa navrhovaného znenia je vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku možné vydať až po posúdení správy o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky. Správu o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky tak v záujme zefektívnenia a hospodárnosti procesných krokov konania nebude nutné dokladať už pri podaní písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku.
Druhá taká závažná vec, ktorá rieši predkladaný návrh zákona, je to reakcia na súčasnú bezpečnostnú a geopolitickú situáciu v čase zvýšenia rizika teroristických hrozieb z dôvodu eliminácie týchto rizík vyplývajúcich zo záujmov rôznych teroristických skupín a jednotlivcov, ktorých aktivita je nepredvídateľná a môže byť namierená voči objektom osobitnej dôležitosti a ďalším dôležitým objektom. Projektová dokumentácia týchto objektov najmä vo forme výkresov a ostatných detailných dokumentov obsahuje vysoko citlivé informácie, ktoré sú pri zneužití nepovolanými osobami spôsobilé napomôcť naplánovaniu alebo vykonaniu činností s cieľom spôsobiť ich narušenie alebo zničenie a tým nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť verejnosti a spôsobiť ekonomickú a ekologickú škodu. Aby sa takémuto riziku čo najviac predišlo, v záujme ochrany širokej verejnosti nielen v Slovenskej republike, ale aj v okolitých krajinách je potrebné doterajšiu právnu úpravu obohatiť o zákaz sprístupňovať stavebnú dokumentáciu, hlavne stavebné objekty.
A teraz samotný pozmeňovací návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mojša k predmetnému návrhu zákona. Na základe § 82 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, tlač 1372:
1. V čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
"6. V § 19 ods. 6 sa slová "doloženej správou" nahrádzajú slovami "a po posúdení správy"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. Čl. II sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
"5. Doterajší text § 133 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Pri stavbách objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov sa dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu nezverejňuje, nesprístupňuje a ani sa neumožňuje do tejto dokumentácie nazerať a robiť si z nej výpisy."."
Ďakujem.
21. 6. 2019 13:08:04 - 13:10:48 46. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1372 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
141.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Róberta Puciho a Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 1372, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1790 zo 14. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 636 z 11. júna 2019 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 372 z 13. júna 2019.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 379 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy.
Ďakujem za pozornosť. Prosím, otvorte rozpravu.
21. 6. 2019 10:33:31 - 10:43:50 46. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1423 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, nedá mi, aby som sa neozval v tomto prípade, lebo naozaj tento letecký šport prevádzkujem, prevádzku mám od ´75. roku, čiže už dosť veľkú dobu, a venujem sa tomu ako koníčku.
Ja chcem povedať k tým diskusiám, ktoré prebehli aj na sieťach elektronických, dostal som kopu mailov od spolukamarátov, spoluletcov, ako je to zlé všetko, čo sa ako pripravuje. Bolo na to veľa reakcií. Ale reakcií takých, že sa to len posúvalo, vlastne to, čo tam bolo napísané v tej jednej, jedna správa k tomu, ako je to zlé, ako ide sa rušiť slovenské malé letectvo a letiská, tak vlastne sa len k tomu ako pridávali. Čiže nebolo tam veľa.
Myslím si, že na ministerstve existujú aj písomné zápisy o tom, s ktorými bolo rokované pri tomto návrhu ako zákona včítane univerzít a všetkej tejto verejnosti. Bol som aj ja osobne s pánom poslancom, kolegom pánom Balážom na ministerstve ohľadne tohto zákona na základe aj tých podnetov, ktoré určite aj vy ste dostali niektorí. Takže dostali sme, myslím, dostatočné odpovede, ale zároveň sme vyzvali pani štátnu a jej kolegov, aby bola otvorená ešte možnosti, nejaké úpravy, ktoré vzniknú z týchto diskusií, a prisľúbila ako tú spoluprácu a na základe toho aj vznikol ten pozmeňujúci návrh.
Veľmi bolo to dobré, že pán Ivan, pán poslanec Ivan zorganizoval komisiu ku tomuto, kde všetci sa stretli. Zúčastnil som sa na tomto a vlastne pred tou komisiou bol už otvorený aj tento pozmeňujúci návrh, ktorý je súčasťou spoločnej správy. A vlastne všetci viac-menej s týmto sa stotožnili. Bolo povedané, fajn. Pokuty sa riešili, fajn. Názov letiska sa zachoval, lebo ja osobne, myslím, som bol, lebo slovenčina, máme to v hlave, že keď poviem letisko, tak to je letisko a keď poviem plocha, tak je to plocha. Z pohľadu letectva, ja keď pristávam na plochu, to znamená, že pristávam nie na letisko, pristávam na takú plochu, ktorá nie je letiskom a ktorú som si vybral, pretože idem núdzovo pristávať, lebo mám nejaký problém, či už som na vetroni a nefunguje príroda, nejaké stúpavé prúdy, alebo idem na motorovom lietadle a mám problém nejaký technický a musím spraviť nútené pristátie alebo núdzové pristátie, tak vtedy pristávam na plochu a letím podľa vetra, podľa reliéfu terénu a všetkých tých vecí. Ale to, čo má dráhu danú, že to je napríklad 0624, tak už je to dráha, už to neni plocha, je to letisko. A prijal sa ten kompromis, že sa to takto nazvalo, lebo to nespĺňa zase podľa medzinárodných pravidiel všetky tie náležitosti, ktoré letisko musí mať. Čiže dal sa k tomu prídavok.
Čo sa týka toho rušenia, tak tuná sú také aj vo mne dve také roviny. Jedna vec je tá letecká. Je dobré, keď letím a náhodou mi ten motor začne štrajkovať a je tam aj to práškarské letisko a že môžem tam pristáť, lebo sa mi to raz stalo. V Čechách pri Nymburku som núdzovo pristával na práškarskom letisku, kde mi vypovedalo riadenie lietadla, že som nevedel ovládať krídielka ani výškovku. A podarilo sa bezpečne pristáť so štyrmi osobami na 500-metrovom letištiatku. Čiže keby tam nebolo, musel by som pristáť do terénu, kde človek nevie, aká prekážka tam je, aká bude rigola alebo nejaké skruže, tyče, označenia alebo stromy. No, to je jedno.
Takže zase na druhej strane tá rovina je taká, že sú mestá a obce, ktoré sa chcú ďalej rozvíjať. A ak je tu letisko, ktoré využíval predtým na poľnohospodárske účely, teraz je tam kopa sena alebo balíkov slamy, alebo hnoja, tak ani to by mi nepomohlo, keby sa mi niečo stalo, lebo nedá sa tam pristávať, keď sú tam prekážky. A keď tá obec chce sa tam rozvíjať a neni tam záujem o využívanie tejto plochy tohto letiska, tak nech má, nech je postup ten, aby sa to, keď s tým všetci súhlasia, aby sa to zrušilo ako letisko a išla tam tá individuálna výstavba alebo priemyselný park na zvýšenie zamestnanosti, lebo to je jedno. Čiže tuná sa to už rieši aj v tomto pozmeňovacom návrhu, ktorý sme dali, že kto požiada o prevádzkovanie, tak už je tam zastavená táto činnosť rušenia týchto ochranných pásiem a vôbec ako toho letiska, že tam môže zostať. Stačí podať žiadosť a už sa nemôže nič takéto konať.
Takže ja si myslím, že to je dostatočná ochrana, že sme to dosť dobre vyrokovali ako s ministerstvom, aj s Dopravným úradom, že takéto postupy ako budú.
A myslím si, že jediný ako z tých, ktorí tam boli aj na tej komisii a potom aj na výbore, keď sme to, keď sme to prerokovávali ako druhýkrát ako spoločnú správu, tak bol pán Dado, ak si dobre spomínam, ktorý má nejaký problém so svojím letiskom, ktoré nejak kúpil a stále si to nevie ako priznať, že teda treba spraviť tie kroky na leteckom úrade tak, aby dostal to prevádzkové povolenie. Nikde inde som potom nedostal nejaké spätné väzby, že toto je nejaký veľký problém, kde by to bol problém. Takže viac-menej určite nie každý môže byť spokojný s celým tým zákonom, lebo vždy sú tam veci, ktoré sa osobne týkajú niekoho, lebo je to špecifické. Tak ja si myslím, že je to vcelku dobré.
No, čo sa týka tých pokút, ešte k tomu sa vyjadrím. Však v tom pôvodnom návrhu bola pokuta do 3 500 euro. Dosť ako ten priestupok, že sa bude riešiť do 3 500 euro. Bola požiadavka, aby nebola možná tá akoby korupcia alebo kamarátstvo, že keď má také veľké rozpätie, tak za ten istý priestupok, aj keď je to nie celkom možné, dá z toho, ak niekomu 2 000 euro. Takže zase v spolupráci s ministerstvom sa to rozčlenilo na podrobnejšie členenie.
A teraz, pán Ivan, váš pozmeňujúci. Len to tak som si všimnul, že tie ostávajú, len sa mení, že "do" pri tých niektorých. Čiže zase je tam tá otázka toho, ako kto bude prižmurovať oko, prečo od – do. Ak je to dané a každý si je vedomý, keď spravím takéto niečo, tak dostanem takúto pokutu. A je to aj ten, veď pokuty sú na to, nie, aby sa vyberali, ale aby to ľudí odrádzalo od takéhoto konania.
A poviem ešte z tej mojej praxe, od toho ´75. roku ja som bol len dvakrát kontrolovaný leteckým úradom vtedy, hej, teraz je to Dopravný úrad. Dvakrát, aj to náhodne, že niekde som pristál, neviem, či, myslím, že v Trnave. Oni tam niečo robili, tak spravili si aj tú povinnosť, že prosíme si doklady, či máte všetky, ktoré majú byť na palube. Čiže to neni bežná činnosť, ako sme zvyknutí u dopravnej polície, že striehnu na každom rohu a za kríkmi, že, a skúšajú, že či ide o desať kilometrov rýchlejšie alebo pomalšie. Čiže tuná sú skôr tie, keď sa už spraví naozaj vážny priestupok, že preletí do zakázaného územia, že ohrozuje bezpečnosť ľudí, že robí nízke prelety nad skupinami ľudí, lebo sú aj také prípady, že sa predvádzajú nad nejakými zhromaždeniami, tam lieta nízko a tak a pri tom sa stávajú aj letecké nešťastia, nehody s tragickými následkami, ale nielen toho samotného aktéra, ale ohrozuje aj iných ľudí. Takže myslím si, že sa netreba báť tých, že tie, teraz, keď sú tie pokuty tak dané, že to budú, nemajú tam toľko ľudí ani, aby boli na každom letisku, a vo vzduchu sa akosi zastaviť nedá, takže my sa toho neobávame.
Ďakujem za pozornosť.
No, ešte hlasovanie bude o, v utorok o jedenástej.
21. 6. 2019 10:02:52 - 10:05:32 46. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1423 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
33.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, podávam informáciu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1423, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1767 z 10. mája 2019 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona o odplatách a poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1423, prerokovali a odporúčali schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 619 z 11. júna 2019 a výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 428 z 13. júna 2019. Výbor pre hospodárske záležitosti neprijal k predmetnému návrhu zákona uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 tejto informácie vyplýva 20 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 84. schôdzi dňa 18. júna 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru odporučiť Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť ani návrh spoločnej správy nezískal súhlas potrebnej väčšiny.
Predsedníčka výboru ma zároveň určila za spoločného spravodajcu, aby som predložil predmetnú informáciu a navrhol ďalší postup. Pri hlasovaní o návrhu zákona budem navrhovať hlasovať o všetkých 20 bodoch z informácie výboru spoločne.
Ďakujem.
21. 6. 2019 9:43:52 - 9:48:44 46. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1424 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mojš, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, chcel by som aj ja k tomuto predmetnému návrhu zákona podať pozmeňujúci návrh, ktorý rieši také dva zásadné body alebo doplňuje, a to je, ako vieme všetci, pozemok pre výstavbu bytovej budovy je jedným z limitujúcich faktorov rozvoja bytovej výstavby. Platné znenie zákona č 150/2013 Z. z. umožňuje poskytnutie úveru na kúpu pozemku iba právnickým osobám. V snahe uľahčiť mestu, obci, samosprávnemu kraju a neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu financovanie pozemku, navrhujem, aby výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu pozemku bolo možné poskytnúť aj týmto žiadateľom.
Druhý taký moment, prečo podávam tento zlepšovací, teda pozmeňujúci návrh, je ten, že v súvislosti so zavedením nového účelu podpory na obstaranie ubytovacieho domu sa doplnila aj možnosť poskytnutia podpory na obstaranie technickej vybavenosti a kúpu pozemku súvisiacich s obstaraním tohto ubytovacieho domu. Navrhovanou úpravou sa ustanoví maximálna výška podpory na obstaranie technickej vybavenosti a kúpu pozemku na jednu obstarávanú ubytovaciu bunku.
Úprava nadväzuje na odporúčanie uvedené v časti A stanoviska odboru legislatívy.
Teraz samotný pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Milana Mojša k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1424.
Na základe § 82 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1424.
1. K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 6 vkladá nový 7. bod, ktorý znie:
"7. V § 7 ods. 9 sa slová "ods. 1 písm. g)" nahrádzajú slovami "odseku 1 písm. b), c), f) a g)"."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 9 vkladá nový 10. bod, ktorý znie:
"10. V § 8 ods. 1 písmenách i) a j) sa za slovo "byt" vkladajú slová "alebo na jednu obstarávanú ubytovaciu bunku"."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
3. K čl. I, body 21 a 37
V čl. I bod 21 (§ 10 ods. 16) a bod 37 (§ 14c ods. 2) sa slovo "prevádzka" nahrádza slovom "prevádzkareň".
4. K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 38 vkladá nový 39. bod, ktorý znie:
"39. V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová "§ 6 ods. 1 písm. b) a f)" nahrádzajú slovami "§ 6 ods. 1 písm. b), f) a g)"."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
5. K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 45 vkladá nový 46. bod, ktorý znie:
"46. V § 18 ods. 2 písm. a) sa slovo "alebo" nahrádza čiarkou a slová "ods. 16" sa nahrádzajú slovami "ods. 13 písm. a) alebo ods. 17"."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem za pozornosť a poprosím o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu.

Deň v parlamente

<- ->