Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
13. 12. 2017 17:19:49 - 17:20:19 23. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 788 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, ja vám chcem naozaj všetkým úprimne poďakovať za spoluprácu. V Národnej rade som prežila chvíle aj dobré, aj horšie. Bol tu súboj hodnôt, ale niekedy aj rôzne iné narážky. Chcem vám zaželať, aby, veľa šťastia a aby ste prijímali v Národnej rade dobré zákony. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
12. 12. 2017 16:14:02 - 16:15:38 23. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 608 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem pekne, ďakujem pekne za slovo. Kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o odporúčaní ústavnoprávneho výboru.
Členke Súdnej rady Alene Šiškovej zvolenej Národnou radou uplynulo funkčné obdobie 28. júna 2017. Predseda Národnej rady vyzval oprávnené subjekty, aby podávali návrhy kandidátov na člena Súdnej rady, a to ústavnoprávnemu výboru v lehote do 31. mája 2017. Kandidáti musia spĺňať podmienky ustanovené v čl. 141a ods. 2 ústavy a v § 3 ods. 2 zákona o Súdnej rade. V určenom termíne boli predložené dva návrhy.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrhy kandidátov na člena Súdnej rady na svojej 48. schôdzi 6. júna 2017. Uznesením č. 234 konštatoval, že kandidáti Allan Böhm a Monika Jankovská spĺňajú ustanovené podmienky.
Dovoľujem si vás zároveň informovať, že kandidátka Monika Jankovská listom zo 4. decembra 2017 vzala späť svoj súhlas s kandidatúrou, preto voľba prebehne iba s jedným kandidátom.
Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011.
Pán podpredseda, poprosím vás, otvorte rozpravu.
29. 11. 2017 14:54:17 - 14:55:45 23. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 750 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pani podpredsedníčka a ministerka spravodlivosti, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona, ktorý má tlač 750.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona do 26. januára 2018 a gestorský výbor do 29. januára 2018.
Zo znenia vládneho návrhu je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy a pani podpredsedníčka ho bližšie zdôvodnila.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Zároveň odporúčam návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím vás, môžte otvoriť rozpravu.
29. 11. 2017 14:13:50 - 14:15:13 23. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 749 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda, pani podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý tiež navrhuje ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 29. januára 2018.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Pani podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti uviedla účel navrhovanej právnej úpravy, preto ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Zároveň odporúčam návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Poprosím vás, pán podpredseda, otvorte rozpravu.
12. 10. 2017 9:45:54 - 9:46:44 21. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ja len veľmi krátko. Aj keď som pri prednášaní správy o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch uviedla, že je v spoločnej správe v časti III celkom 26 pozmeňujúcich návrhov a gestorský výbor odporúča o nich hlasovať tak, že budú schválené, navrhujem, aby sme bod 10 zo spoločnej správy vyňali na osobitné hlasovanie, a po konzultácii aj s pani ministerkou budeme síce odporúčať tento návrh schváliť. Je síce odporúčanie gestorského výboru návrh schváliť, ale po konzultácii teda s pani ministerkou myslím, že bude dobré, aby sme tento bod neschválili.
Ďakujem pekne.
12. 10. 2017 9:43:49 - 9:45:31 21. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, pani podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 778 zo 6. septembra tohto roku pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výboru určila ústavnoprávny výbor a určila aj lehoty na prerokovanie zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh zákona prerokovali všetky výbory, ktorým bol pridelený, a odporučili ho schváliť.
Z uznesení výborov, ktoré sú uvedené v časti III spoločnej správy vyplýva celkom 26 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich návrhov spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor tiež odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru pod č. 293 z 10. októbra 2017. Týmto uznesením ma výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, poprosím vás, otvorte rozpravu.
6. 9. 2017 14:55:09 - 14:57:35 19. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Ja veľmi oceňujem, že pani ministerka vo svojom úvodnom vystúpení naozaj objasnila a podrobne zdôvodnila účel a cieľ navrhovanej úpravy, a chcem oceniť, pani ministerka, aj to, že vzhľadom na to, že sa jedná o takú závažnú právnu normu a o naozaj závažné zmeny, ktoré sa v tejto novele Obchodného zákonníka idú prijať, že bolo komunikované aj so zamestnávateľskými zväzmi, aj so všetkými relevantnými organizáciami, pretože naozaj je to zmena, ktorá, pevne verím, tak ako protischránkový zákon a ďalšie právne predpisy, upraví podnikateľské prostredie na Slovensku tak, že, že bude aj transparentné a normálne štandardné.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani podpredsedníčka, poprosím vás, otvorte rozpravu.
20. 6. 2017 19:50:23 - 19:52:17 18. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 556 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
154.
Dovoľte len krátke záverečné slovo. Zhodnotím rozpravu.
A konštatujem, že v rozprave vystúpili piati písomne prihlásení poslanci, šiesti poslanci sa prihlásili do rozpravy ústne. To znamená, že naozaj o správu generálneho prokurátora bol zo strany pánov poslancov veľký záujem. Treba povedať, že mnohé vystúpenia boli naozaj konkrétne a vecné. Páni poslanci žiadali od pána generálneho prokurátora, aby im niektoré veci vysvetlil, ale boli sme svedkami aj vystúpení subjektívnych, útočných, znevažujúcich činnosť prokuratúry. Podľa môjho názoru správa, ktorá je predmetom rokovania, je, je komplexná, dáva ucelený prehľad o činnosti prokuratúry za rok 2016, ale tiež poukazuje na niektoré nedostatky, možno aj legislatívne úpravy, o čom koniec-koncov aj pán generálny prokurátor pri jej uvádzaní sa zmienil.
Ja len podotýkam pre všetkých, ktorí mali, mali nejakú inú predstavu o rozhodovaní prokuratúry, že prokuratúra má svoju právomoc a pôsobnosť vymedzenú v ústave a zákone o prokuratúre, a teda vo svojom konaní sa musí riadiť týmito predpismi, a nie prianím niektorých politikov, ktorí by chceli, aby rozhodnutie v mediálnych kauzách bolo také, aká je ich predstava.
A na záver naozaj by som chcela oceniť prácu prokuratúry, pán generálny prokurátor, a zaželať vám veľa úspechov pri plnení úloh, ktoré máte stanovené v zákone a vo vašom pláne úloh.
Všetko dobré!
20. 6. 2017 14:46:04 - 14:47:35 18. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 556 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, pán generálny prokurátor, pán predseda, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní správy vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 576 z 25. mája tohto roku pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor. Všetky tri výbory, ktorým bola správa pridelená, správu prerokovali a odporučili Národnej rade vziať predmetnú správu na vedomie.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnej správe odporúča Národnej rade vziať správu na vedomie. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetnej správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorú máte pod tlačou 556a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 235 z 13. júna tohto roku. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, prosím vás, otvorte rozpravu.
9. 5. 2017 14:26:50 - 14:28:32 17. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 511 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
45.
Ďakujem pekne za slovo, chcem oceniť, pán minister, že ste vystúpili v rámci rozpravy a reagovali ste aj na výhrady pani poslankyne, a ďalej čo chcem oceniť, je tá skutočnosť, že naozaj vláda aj do programového vyhlásenia si, si napísala ako úlohu, aby sa rozdiely starodôchodcov a tí, ktorí išli do dôchodku pred rokom 2003, aby im dôchodky boli vyrovnané. Skutočne je tu aj čas, aj priestor, aby sa aj medzi prvým a druhým čítaním, aby sa o týchto veciach diskutovalo a o tomto naozaj aj pred prípravou návrhu zákona, keď prišiel do Národnej rady, diskusia bola, diskusia bola so sociálnymi partnermi, takže skutočne treba oceniť, že sa našli aj peniaze, aj odvaha na to, aby sa vyrovnali tie rozdiely, ktoré vzišli z tých rozdielnych úprav, ktoré tu boli.
Takže ja som presvedčená, že dôchodcovia ocenia tieto zmeny, ktoré, pán minister, prinášate, a určite som presvedčená, že aj nejaké drobnosti, ktoré bude treba ešte v zákone vylepšiť, sa v legislatívnom procese vylepšia.
5. 4. 2017 11:42:16 - 11:42:55 14. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 373 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
110.
Ďakujem pekne za slovo. Ja len veľmi stručne by som zhodnotila rozpravu. V rozprave vystúpilo celkom 11 pánov poslancov a boli predložené dva pozmeňujúce návrhy.
Chcem uviesť ako spravodajkyňa, že stotožňujem sa so stanoviskom predkladateľa v tom, že o návrhu pani poslankyne Cigánikovej nemôžme dať hlasovať, pretože ide nad rámec splnomocňujúceho ustanovenia uvedeného v ústave.
Takže ďakujem pekne za pozornosť a o 17.00 hod. budeme o tomto uznesení hlasovať.
5. 4. 2017 9:08:43 - 9:10:14 14. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 373 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady rozhodnutím číslo 513 zo 4. apríla 2017 pridelil návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na zrušenie čl. V a čl. VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o konaní, v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417, ktoré máte ako tlač 496, na prerokovanie len ústavnoprávnemu výboru ako gestorskému výboru.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedený návrh na prijatie uznesenia na 41. schôdzi 5. apríla, t. j. dnes a uznesením č. 186 odporúčal Národnej rade návrh na prijatie predmetného uznesenia schváliť. Toľko informácia spravodajcu.
Poprosím vás, pán podpredseda, otvorte rozpravu.
30. 3. 2017 16:02:07 - 16:03:08 14. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 373 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, aby som krátko zhrnula dnešnú rozpravu, ale len naozaj v počte vystúpení, pretože pani ministerka zhodnotila aj samotnú rozpravu, aj spravila závery k prerokovaným návrhom zákona.
Ja len chcem povedať, že v rozprave vystúpilo celkom 14 poslancov a k ústavnému zákonu boli predložené štyri pozmeňujúce návrhy a k zákonu k tlači 485 o Ústavnom súde boli predložené dva pozmeňujúce návrhy. Keďže pozmeňujúce návrhy boli predložené dneska, určite o 17. hodine pred tým, ako budeme o nich hlasovať, dám návrh na skrátenie lehoty.
Takže pevne verím, že aj ústavný zákon, aj zákon o Ústavnom súde a jeho postavení dneska schválime.
30. 3. 2017 9:15:10 - 9:18:26 14. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 373 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
5.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní návrhu ústavného zákona v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením z 28. marca 2017 rozhodla, že prerokuje návrh ústavného zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Národná rada tiež 28. marca 2017 pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor vládny návrh ústavného zákona prerokoval na 40. schôdzi 29. marca 2017, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Návrh správy výboru vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor tiež 29. marca 2017. Správa a ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh správy nezískal súhlas potrebnej väčšiny, a preto predkladám len túto informáciu. Výbor ma zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru, a určil spravodajcov mňa, pána poslanca Kresáka, pána poslanca Andreánskeho za spravodajcov výboru.

Predložím ďalej aj informáciu o prerokovaní návrhu zákona o Ústavnom súde vám na rokovanie.
Národná rada uznesením z 28. marca 2017 rozhodla, že prerokuje návrh zákona s krátenom legislatívnom konaní. Národná rada tiež 28. marca 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili k predmetnému návrhu zákona v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval na 40. schôdzi 29. marca 2017 a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z tohto uznesenia ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť.
Správa Ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 29. marca tohto roku. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru, a určil spravodajcov Národnej rady Janu Laššákovú, Petra Kresáka a Ladislava Andreánskeho za spravodajcov výboru.
Poprosím vás, pán predsedajúci, otvorte k obidvom návrhom rozpravu.
29. 3. 2017 18:27:58 - 18:29:05 14. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní 4 Tlač 373 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
114.
Ďakujem pekne za slovo. Ja, pán poslanec, sa vyjadrím len k jednej časti vášho vystúpenia a musím povedať, že ste použili veľmi zlý príklad na ospravedlnenie súkromných letov pána prezidenta. A dôrazne sa musím ohradiť voči vášmu porovnaniu letu do Petrohradu so súkromnými letmi pána prezidenta. Bola som poverená viesť delegáciu Národnej rady do Ruskej federácie. Boli sme teda na riadnej pracovnej ceste s programom a so záverečnou správou. Neboli sme ani na výlete, ani hrať golf.
Keďže sa vydávate za čestného človeka, bolo by čestné, aby ste odsúdili konanie pána prezidenta a vyzvali ho, aby nezneužíval letku ministerstva vnútra na súkromné účely. To by som považovala naozaj za čestné. A skutočne si myslím, že takéto porovnanie nebolo na mieste.
Ďakujem pekne.
28. 3. 2017 20:24:21 - 20:39:35 14. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 373 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
259.
Ďakujem pekne za slovo. V spoločnej rozprave k tlači 483 a 485 vystúpilo celkom 21 poslancov a nebol, ale nebol podaný žiaden procedurálny návrh, preto prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje vlády návrh ústavného zákona (tlač 483) v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
260.
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 146, za 112, proti 7, zdržalo sa 27 poslancov. (Potlesk.)

Konštatujem, že Národná rada sa rozhodla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Nech sa páči.

Laššáková, Jana, poslankyňa NR SR
261.
Teraz prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý zároveň určuje ako gestorský výbor s tým, aby ústavnoprávny výbor prerokoval návrh ústavného zákona ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
262.
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 146 poslancov, za 132, proti 9, 5 sa zdržali.
Konštatujem, že uznesenie sme schválili.

Teraz vás prosím, aby ste uviedli hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu (tlač 485). Nech sa páči.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, tlač 485.)

Laššáková, Jana, poslankyňa NR SR
263.
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje vládny návrh zákona v druhom čítaní.
28. 3. 2017 17:48:13 - 17:48:28 14. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 373 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, dávam návrh, aby Národná rada rozhodla o tom, že o tomto bode programu budeme rokovať aj po 19.00 hod. vrátane hlasovania.
Ďakujem pekne.
28. 3. 2017 14:08:09 - 14:09:58 14. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 373 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Pani podpredsedníčka vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpila v prvom čítaní ako určená spravodajkyňa k obom uvedeným návrhom.
Návrh ústavného zákona, ako aj návrh zákona sa prerokováva v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré dnes schválila Národná rada Slovenskej republiky. Oba návrh spĺňajú po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona (tlač 483) prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako za gestorský výbor. Predseda Národnej rady tiež navrhol, aby aj vládny návrh zákona (tlač 485) prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor. Zo znenia oboch návrhoch je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako určená spravodajkyňa navrhujem, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Rovnako navrhujem, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že aj návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona, ako aj návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady a navrhujem, aby týmto výborom bol ústavnoprávny výbor a aby ústavnoprávny výbor prerokoval oba návrhy ihneď.
Pani podpredsedníčka, poprosím vás, otvorte rozpravu.
28. 3. 2017 9:08:25 - 9:10:26 14. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 373 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 499 z 15. marca 2017 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré máme ako tlač 482, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 39. schôdzi 23. marca tohto roku a odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie schváliť.
Teraz prednesiem spravodajskú informáciu k druhému návrhu zákona. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 501 z 15. marca 2017 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (tlač 484) na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 39. schôdzi 23. marca 2017 a odporúčal Národnej rade, rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie schváliť.
Pán predsedajúci, poprosím vás, otvorte rozpravu k obidvom predloženým návrhom na skrátené legislatívne konanie, to znamená k tlači 482 a 484.
1. 12. 2016 13:57:48 - 13:59:38 11. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 316 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Jana (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
178.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja sa pristavím vo svojej faktickej poznámke pri, v rámci vášho vystúpenia, pri otázke prerušenia živnosti a ako ste obhajovali a hovorili o určitej logike, že je možno si prerušiť živnosť aj na dobu neurčitú. Nemôžem s týmto súhlasiť a poviem vám prečo.
Každý, kto sa rozhodne si založiť živnosť, chce podnikať. Podnikanie sa definuje ako trvalá činnosť za účelom dosiahnutia zisku. To znamená, že chcem podnikať, založím si živnosť preto, aby som pracoval a aby som aj dosiahol určitý zisk. Fakt je ten, že nastanú životné situácie, že je potrebné si tú živnosť prerušiť, na pol roka, najdlhšie na dobu tri roky, ale nemôžem súhlasiť a vôbec sa nestotožňujem s vaším názorom, že by si mal ten, kto si tú živnosť otvoril, možnosť prerušiť ju na dobu neurčitú, pretože tým sa stráca zmysel vôbec živnosti a podnikania ako takého.
Nehovoriac o tom, ako aj môj predrečník vo faktickej otázke povedal, že sú tu určité náväznosti potom daňové a ďalšie. Takže ja si myslím, že je správne, že je stanovená hranica, do ktorej si musí podnikateľ živnosť obnoviť, alebo potom až nechce ďalej podnikať, tak by mal so živnosťou skončiť, so všetkým, čo k tomu patrí.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->