Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 11. 2019 16:38:44 - 16:41:38 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1815 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ctená snemovňa, dňa 4. septembra 2019 sa skončilo funkčné obdobie Ing. Jánovi Horkovičovi, členovi Regulačnej rady, ktorého na návrh Národnej rady Slovenskej republiky vymenoval prezident Slovenskej republiky na obdobie 6 rokov.
Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena Rady, ktorého členstvo zaniklo. Na každé miesto člena Rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky.
Na 49. schôdzi Národnej rady dňa 25. septembra 2019 nebol v riadnej voľbe ani v opakovanej voľbe zvolený žiadny z navrhovaných kandidátov. Na 51. schôdzi Národnej rady sa dňa 17. októbra vykonala nová voľba. V nej Národná rada zvolila jednu z piatich uchádzačov, ktorí spĺňali predpoklady ustanovené zákonom, pani Sylviu Beňovú. Opakovaná nová voľba, ktorá sa konala 22. októbra 2019, v ktorej Národná rada nezvolila žiadneho ďalšieho kandidáta z ostávajúcich štyroch uchádzačov. Na prebiehajúcej 53. schôdzi sa preto musí uskutočniť nová voľba č. II.
Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti boli v stanovenej lehote predložené dva návrhy kandidátov do novej voľby II, a to, po prvé, František Janíček, návrh poslanca Borisa Kollára, a po druhé, pán František Pecho, návrh poslanca Tibora Bastrnáka.
Výbor na 94. schôdzi 26. novembra 2019 posúdil predložené návrhy a konštatoval, že obidvaja kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona. Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s nimi navrhol ďalší postup, a to zvoliť ostávajúceho jedného kandidáta na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním. Avšak vieme, že už bol podaný návrh na tajné hlasovanie. Ak nebude kandidát zvolený, vykonať podľa čl. 15 Volebného poriadku opakovanú novú voľbu II. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti. A ak ani v opakovanej voľbe II nebude zvolený ostávajúci jeden kandidát, navrhujem vykonať novú voľbu III podľa čl. 16 Volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Takže ak dovolíte, zhrniem to. V tajnej voľbe budeme z dvoch kandidátov voliť jedného.
Ďakujem. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
26. 11. 2019 18:05:58 - 18:29:16 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
150.
Dobrý podvečer. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, pán spravodajca (reakcia spravodajcu), v súlade s ustanoveniami; tak 20 minút odhadujem (povedané s pobavením); zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov chcem predložiť nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, k predmetnému návrhu zákona (tlač 1614).
Môj pozmeňujúci návrh je technického charakteru. Má štyri body. Prvé tri body riešia výšku finančnej garancie pre rôznych členov koordinačného centra a takisto pre tretiu osobu, ktorá je autorizovaným subjektom, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie, recykláciu použitých batérií, akumulátorov.
Vzhľadom na skutočnosť, že keď takejto tretej osobe, ktorá mala uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, nie je možné v rámci celkových nákladov určiť náklady na zber, prepravu a zhodnotenie odpadov, čo zákon v iných bodoch akceptuje, pre jednoznačnosť zákona je potrebné určiť presnú výšku finančnej garancie pre takúto tretiu osobu.
Štvrtý bod rieši § 117, iné správne delikty, a doplnenie nových povinností v zákone vyžaduje úpravu sankčných ustanovení a zároveň zmena nadväzuje na posun odsekov § 31a.
Zároveň vynímam bod 43 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Teraz ku konkrétnemu zneniu pozmeňujúceho návrhu. Toľko k objasneniu, k odôvodneniu tých bodov.
Pozmeňujúci návrh poslanca Maroša Kondróta k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1614).
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I bode 58 § 31a odsek 3 znie:
"(3) Pre tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku člena koordinačného centra, ktorý mal uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, okrem tretej osoby, ustanovuje takto:
a) 50 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 neprevýšili 500 000 eur,
b) 100 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 500 000 eur a neprevýšili 1 000 000 eur,
c) 200 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 1 000 000 eur."
2. V čl. I bode 58 § 31a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Pre tvorbu finančnej garancie sa výška príspevku člena koordinačného centra, ak ide o tretiu osobu, ktorá mala uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje v sume 100 000 eur."
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
3. V čl. I bode 58 § 31a ods. 5 sa slová „odsekov 3 a 4" nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 5".
4. V čl. I bod 146 znie:
„146. § 117 vrátane nadpisu znie:
㤠117
Iné správne delikty
(1) Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. a), f), g), h), n); § 15 ods. 2, 18; § 16 ods. 1, 2; § 16 ods. 4; § 16 ods. 8 písm. b); § 16a ods. 1; § 17 ods. 1 písm. c), d), g), h), i), k), l), m); § 19 ods. 1 písm. b), c), e), h), i); § 20 ods. 9; § 21 ods. 3 písm. b), c), e), h), j), o), p), q), r); § 26 ods. 2 písm. a), b); § 26 ods. 3, 4, 5, 6; § 27 ods. 4 písm. h); § 28 ods. 4 písm. h), i), k), n), o), p), s), t), ac), ad), ae); § 28 ods. 9 písm. a), b), c),d), f), g), h), i), j), k), ods. 10, 11; § 29 ods. 1 písm. d), e), f), g), h), i), m); § 30 ods. 6, 7; § 34 ods. 1 písm. l); § 38 ods. 1; § 39 ods. 4 písm. d), e); § 41 písm. a), b), c), d), m), n); § 44 ods. 8 písm. f), g), h), j), k), l), n), o), u); § 44 ods. 12, 13, 14; § 46 ods. 2; § 50 ods. 4; § 51 písm. e), f), g), j); § 53 ods. 7, 8; § 54 ods. 1 písm. f), ods. 5; § 55 ods. 3, 4, 5; § 56 ods. 4, 5, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. h), i), j); § 61 ods. 2, 3, 6; § 62 ods. 2, 3, 4; § 64 ods. 2 písm. b), g), h); § 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w), x); § 67 ods. 1, 3, 4; § 74 ods. 1 písm. b); § 79 ods. 8, 10; § 81 ods. 2, 3, 4, 15, 25; § 82 ods. 3 písm. a), b); § 92 ods. 4; § 93 ods. 1; § 103 ods. 7, 13, 19, 20; § 125 ods. 5.
(2) Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 6, 7, 8, 9; § 10 ods. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12; § 11; § 16 ods. 8 písm. a), d); § 17 ods. 1 písm. e); § 19 ods. 1 písm. g), i); § 21 ods. 3 písm. d), n); § 25 ods. 5, § 27 ods. 15; § 28 ods. 4 písm. j); § 37; § 41 písm. e), f); § 48; § 51 písm. b), c); § 55 ods. 1, 2, 6; § 56 ods. 1, 2, 3, 6, 7; § 64 ods. 2 písm. a), f); § 65 ods. 1 písm. c), d), n), u); § 71; § 81 ods. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24; § 82 ods. 3 písm. c), d); § 83; § 98; § 135.
(3) Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2, 6; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g); § 17 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 3 písm. i), k), s); § 22; § 23; § 25 ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. a), b), c), d), i), l); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r), u), v), w), x), y), z), aa), ab), af), ag), ah); § 28 ods. 5; § 28 ods. 9 písm. c); § 28 ods. 12 písm. c); § 28 ods. 13; § 29 ods. 1 písm. a), c), d), h), j), k), l), o); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, ods. 11 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), 12, 13, 14, 15, 17 písm. c); § 31 ods. 8; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 39 ods. 5; § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r), s), v), w); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 1, 2, 4; § 59; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), k); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. c), d), e); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2, 3, 5; § 70; § 72; § 73 ods. 10; § 74 ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4; § 135ea ods. 3; § 135eb ods. 6, 7, 8.
(4) Pokutu od 1 500 do 200 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší alebo koná v rozpore s § 17 ods. 1 písm. a), b), j); § 19 ods. 1 písm. a), d); § 19 ods. 3; § 21 ods. 1; § 21 ods. 3 písm. a), l), m); § 26 ods. 1 písm. a); § 28 ods. 4 písm. c), d); § 29 ods. 1 písm. b); § 44 ods. 8 písm. b), c); § 51 písm. a); § 64 ods. 1; § 65 ods. 1 písm. a); § 89 ods. 1; § 97; § 114 ods. 4.
(5) Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. k), l); § 16 ods. 6, 7; § 19 ods. 4; § 20 ods. 2, 3, 6; § 24; § 26 ods. 2 písm. c), d); § 27 ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28 ods. 4 písm. e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f), l), m); § 29 ods. 4; § 31 ods. 11 písm. q); § 34 ods. 1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i), p), t); § 44 ods. 11; § 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54 ods. 1 písm. d), e); § 74 ods. 1 písm. a); § 79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23; § 79a ods. 3; § 84 ods. 4; § 88 ods. 2, 4; § 88 ods. 2, 4; § 112 ods. 6; § 135e, b ods. 9, 10.
(6) Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25 ods. 1, 7; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 53a; § 62 ods. 6; § 73a; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 84 ods. 3, 5; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 135g."."
Ďakujem pekne. (Reakcie z pléna.) A kde som sa pomýlil, musím sa pozrieť. Ak som nepovedal bodkočiarku, nevadí, lebo to sú medzi paragrafmi, ale ak som béčko, céčko, to musíš čítať už poriadne.
28. 10. 2019 17:47:59 - 17:49:02 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní 2 Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Vážená pani kolegyňa, Demokratická strana nie je v parlamente. Nemôžte zakladať poslanecký klub Demokratickej strany. To si môžte založiť poslanecký klub Strany kurdských pracujúcich alebo Sinn Féin. To nejde, to nejde. Vy môžte byť sympatizanti Demokratickej strany alebo sympatizanti Strany kurdských pracujúcich, ale tým zase je to nedemokratické a protiústavné, lebo nepovoľujete ostatným odídencom, aby sa pridali do vášho klubu. Pokiaľ nie sú sympatizanti Strany kurdských pracujúcich alebo demokratickej strany ktorej? Americkej? Albánskej? Bulharskej?
Čiže, prepáčte, toto sa nedá podporiť. Ja si myslím, že keby ste sa volali tak, ako presne ste, poslanecký klub pozberaných odídencov, tam je otvorená cesta pre všetkých ostatných. Čiže ja navrhujem, aby ste sa takto premenovali a dostanete moju podporu.
Ďakujem. (Smiech v sále a potlesk.)
25. 10. 2019 13:32:13 - 13:35:27 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1645 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
142.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2052 z 19. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 748 z 8. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 489 z 10. októbra 2019 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu rokoval dňa 10. októbra 2019, avšak o návrhu nehlasoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených pod bodom III tejto správy, vyplýva 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, všetky majú legislatívnotechnický charakter. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 409 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Tibora Jančulu, ktorého pre jeho neprítomnosť zastupujem, predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
25. 10. 2019 12:51:53 - 12:52:31 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja len veľmi kratučko.
Počúvajte, pri všetkej úcte, páni doktori, však vy dvaja sa tu ako docenti matematiky presvedčujete o malej násobilke. Je nejaký dôvod, aby sa to naťahovalo na celý deň alebo na dva dni, debata v prvom čítaní o stratifikácii nemocníc, o dokumente, o ktorom bolo všetko stokrát povedané, a drvivá väčšina z nás ho chce podporiť?
Tak povedzte, že to ideme naťahovať. Lebo to množstvo pivných rečí, čo tu medzitým zaznelo, to sa nedá ani za psom hodiť, jak by povedal moja babička.
Ďakujem.
23. 10. 2019 11:40:03 - 11:44:02 51. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
97.
Hlasovať budeme v pondelok o 11.00 hod.
23. 10. 2019 11:39:29 - 11:42:41 51. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
95.
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka, vážení kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k predmetnému vládnemu návrhu zákona, ktorú máme ako tlač 1598, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1989 z 11. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote ustanovenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 721 z 8. októbra 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 394 z 10. októbra 2019. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy, vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Všetky majú charakter legislatívnotechnickej úpravy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne, s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z. schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, v ktorej gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 407 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
23. 10. 2019 10:40:29 - 10:41:21 51. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1555 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán kolega Fecko, chcem sa opýtať, tento váš rozsiahly návrh, ktorý zasahuje do obrovského množstva zákonov, takisto ako aj predtým bol podaný, máte prejdené s legislatívou ministerstva vnútra? Či o tom vedia, či s tým súhlasia, či to je vykonateľné, lebo zasahujeme do obrovského množstva zákonov, aby tam vznikol galimatiáš. To je prvá otázka.
Druhá, či to máte prejdené s legislatívou Národnej rady, s našimi ľuďmi z OLAP-u.
A tretia vec, či ste to nejak koordinovali, lebo sa mi zdalo, že presahujete navzájom do vecí, takže bude mať trošku väčšiu robotu s tým asi, ja asi nemôžem ani rýchlo hlasovať, bude mať robotu spravodajca, aby vedel, čo bude dávať na hlasovanie. Tak poprosím odpoveď na tie otázky a prípadne aj pani ministerku, nech sa vyjadrí.
Ďakujem.
17. 10. 2019 15:08:39 - 15:11:14 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1739 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dňa 4. septembra 2019 sa skončilo funkčné obdobie Ing. Jánovi Holkovičovi, členovi Regulačnej rady, ktorého na návrh Národnej rady Slovenskej republiky vymenoval prezident Slovenskej republiky na obdobie šiestich rokov. Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky.
Na 49. schôdzi Národnej rady nebol v riadnej voľbe ani v opakovanej voľbe konanej dňa 25. septembra 2019 zvolený ani jeden z navrhovaných kandidátov, preto sa musí uskutočniť nová voľba na tejto, 51. schôdzi.
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti bolo v stanovenej lehote predložených päť kandidátov, päť návrhov kandidátov do novej voľby, a to:
- Sylvia Beňová, návrh poslanca Tibora Bastrnáka,
- Slavomír Brudňák, návrh poslanca Tibora Jančulu,
- Miroslav Čelinský, návrh poslanca Tibora Bastrnáka,
- Jozef Ďuratný, návrh poslanca Antona Hrnka a
- Vladimír Sirotka, návrh poslankyne Jany Kiššovej.
Výbor na 91. schôdzi dňa 10. októbra 2019 posúdil predložené návrhy a konštatoval, že všetci piati kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona.
Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s nimi navrhol ďalší postup, a to:
1. zvoliť dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním, už bol daný návrh na tajné, použitím technického zariadenia o každom navrhovanom hlasovať osobitne,
2. ak nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú voľbu, do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti,
3. ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať novú voľbu podľa čl. 16 volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
16. 10. 2019 9:04:00 - 9:07:33 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní, máme to ako tlač 1590a.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1988 17. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 738 z 8. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 484 z 10. októbra 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 389 z 10. októbra 2019.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1590, schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 403 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
20. 9. 2019 11:05:44 - 11:06:42 49. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1648 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolím si navrhnúť po porade a dohode troch poslaneckých klubov, aby sme hlasovanie o CETA, teda Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi Kanadou a Európskou úniou a členskými štátmi, vykonali budúcu stredu 25. 9. o 17.00 hod. Ďakujem.
19. 9. 2019 16:37:14 - 16:39:50 49. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1667 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, 4. septembra 2019 sa skončilo funkčné obdobie Ing. Jánovi Horkovičovi, členovi Regulačnej rady, ktorého na návrh Národnej rady Slovenskej republiky vymenoval prezident Slovenskej republiky na obdobie šiestich rokov. Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady.
Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky. Na základe listu predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti z 27. augusta 2019, adresovaného všetkým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, boli predložené tri návrhy uchádzačov, a to: Sylvia Beňová, Eduard Hulík a Zsolt Lukáč.
Výbor na 90. schôdzi 18. septembra 2019 posúdil predložené návrhy za účasti navrhnutých uchádzačov na kandidátov a konštatoval, že všetci traja kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona. Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s nimi navrhol ďalší postup, a to: po prvé, zvoliť dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním použitím technického zariadenia a o každom navrhovanom hlasovať osobitne; po druhé, ak nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú voľbu. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti; ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, navrhujem vykonať novú voľbu podľa čl. 16 volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci oznámil, že je tu návrh na vykonanie voľby spôsobom tajnou voľbou, a mojím návrhom je, aby sme túto voľbu vykonali budúcu stredu 25. septembra o 17.00.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
19. 9. 2019 9:25:00 - 9:27:35 49. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, navrhujem, aby sa o tomto návrhu medzinárodnej zmluvy hlasovalo zajtra o jedenástej. Ďakujem.
19. 9. 2019 9:08:12 - 9:11:30 49. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení kolegovia, dobré ráno. Podávam informáciu o prerokovaní návrhu predmetnej dohody.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1770 z 12. septembra 2019 pozmenil svoje rozhodnutie č. 932 z 18. apríla 2018 tak, že pridelil návrh na prerokovanie okrem výboru pre európske záležitosti, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti aj Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určil výbor pre hospodárske záležitosti a požiadal o opätovné prerokovanie výboru, teda návrhu vo výbore. Uvedené výbory rokovali o návrhu nasledovne: ústavnoprávny výbor o návrhu rokoval 9. septembra 2019 a prijal uznesenie č. 699, v ktorom odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohodou CETA medzi Kanadou a Európskou úniou a jej členskými štátmi a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Výbor pre európske záležitosti o návrhu rokoval 12. septembra 2019 a prijal uznesenie č. 188, ktorým odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky tak isto vysloviť súhlas s dohodou CETA a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu rokoval 17. septembra 2019, avšak neprijal k predmetnému návrhu uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 90. schôdzi dňa 18. septembra 2019. Spoločná správa výborov ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené. Návrh stanoviska gestorského výboru vysloviť súhlas s prerokúvanou dohodou nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti zároveň určila za spoločného spravodajcu Maroša Kondróta a poverila ho, aby predložil predmetnú informáciu a navrhol ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
18. 9. 2019 17:03:58 - 17:04:21 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
125.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V mene troch poslaneckých klubov dovolím si navrhnúť, aby sme bod v pôvodnom čísle 137, návrh na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, prerokovali zajtra o 16.30 hod. a voľbu vykonali o 17.00 hod.
Ďakujem.
12. 9. 2019 16:06:33 - 16:07:09 49. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, v podstate ste otvorili tému, ku ktorej som sa chcel krátko vyjadriť. Osobne nemám problém s očkovaním. Naopak, si myslím si, že ten zákon to dobre postihuje a som ochotný ho podporiť.
Mám problém s tým, že ideme niekde v tom istom zákone povoľovať, psi, vlci, vtáci, býci a iná háveď, aby chodilo do reštaurácií. A teraz neviem, čo mám robiť. Ja som proti tomu. Čo s tým zákonom teraz? Toľko.
Ďakujem pekne.
10. 9. 2019 18:59:16 - 19:01:55 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1508 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
250.
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k predmetnému návrhu zákona v zmysle rokovacieho poriadku podáva spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1892 z 20. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 673 z 9. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárskej záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Zb. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorý máme pod tlačou 1508, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 381 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa paragrafov 81 ods. 2, 83 ods. 4, 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
10. 9. 2019 18:43:51 - 18:46:50 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1507 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vymazať rámček!!!
10. 9. 2019 18:37:17 - 18:38:23 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
242.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1891 z 20. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 672 z 9. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 453 z 5. septembra 2019 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
IV. Z uznesení Výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 4 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 382 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
10. 9. 2019 18:32:59 - 18:34:26 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
234.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona, a preto v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->