Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 12. 2019 11:39:55 - 11:41:17 53. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1692 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som predložil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a rozpočtový výhľad na roky 2021 a 2022.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na prerokovanie výborom pre, Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor bol určený výbor pre sociálne veci. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a výhľad na roky 2021 - 2022 prerokoval tento výbor a odporúčal schváliť, alebo odporučili obidva výbory schváliť, odporučili Národnej rade schváliť.
Výbor poveril predložením tejto správy o výsledku hospodárenia Sociálnej poisťovne, alebo teda návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022 a správa výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci, uznesením č. 220 z 21. novembra 2019.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
27. 11. 2019 10:18:43 - 10:20:17 53. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1753 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1753).
Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu zástupcu navrhovanou vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím zo 4. novembra 2019 pridelil tento návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Výbor tento návrh prerokoval 21. novembra 2019 a predložil uznesením č. 230 odporúčanie Národnej rade:
1. zobrať na vedomie zánik členstva Dozornej rady Sociálnej poisťovne Radka Kuruca uplynutím päťročného funkčného obdobia dňom 2. decembra 2019,
2. zvoliť za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky Eduarda Hagaru, ktorého funkčné obdobie začína plynúť 3. decembra 2019.
Výbor ma zároveň poveril, aby som predložil ten, správu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore pre sociálne veci.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
26. 11. 2019 15:18:59 - 15:21:52 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1788 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon zo dňa 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o náhradnom výživnom. Vo svojom rozhodnutí č. 4722-2019 zo 7. novembra 2019 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti III navrhla, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon so zmenou:
V čl. II schváleného zákona sa vypúšťa tretí bod.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil predmetný vrátený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Slovenskej republiky a výboru pre sociálne veci a ako gestorský určil výbor pre sociálne veci.
Predmetný návrh vrátený prezidentkou Slovenskej republiky prerokovali a odporučili zákon schváliť v pôvodnom znení oba určené výbory.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky, aby podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky, § 90 ods. 5, Národnej rady Slovenskej republiky a; č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov hlasovať:
1. o pripomienke prezidentky Slovenskej republiky s návrhom gestorského výboru neschváliť a
2. o zákone ako o celku, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky ako o celku schváliť v pôvodnom znení.
Predmetná spoločná správa bola schválená uznesením gestorského výboru zo dňa 21. novembra 2019.
Výbor ma určil za spoločného spravodajcu.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
16. 10. 2019 10:45:18 - 10:47:01 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1626 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Madeja, Roberta Fica, Erika Tomáša a Juraja Blanára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Národná rada pridelila predmetný návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň gestorský výbor, výbor pre sociálne veci. Predmetný návrh zákona prerokovali výbory a odporúčali Národnej rade schváliť. V uznesení výborov sú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a gestorský výbor pre sociálne veci ich navrhuje schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa bola prerokovaná a bola schválená uznesením výboru č. 209 z 15. októbra 2019. A týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom návrhu informoval o výsledku prerokovania v gestorskom výbore.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
17. 9. 2019 17:46:32 - 17:49:27 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
182.
Zajtra o jedenástej. Zajtra o 11.00.
17. 9. 2019 17:24:46 - 17:26:46 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
166.
Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že už je, stratilo to kúzlo toho vystúpenia pána Mihála, ale chcem len veľmi jednoznačne povedať, som za rozdelenie rodičovského príspevku bez ohľadu na to, že dnes tu hľadáme argumentáciu, prečo nie. Faktom je, že môj osobný názor, že práve opakom je pravda, rodičovský príspevok prispeje k zvýšeniu pôrodnosti, lebo vyberať len skupinu, úzku skupinu ľudí, či teda vysokoškolákov a už nehovoriac o tom, že my diskriminujeme v tom momente stredoškolákov a, ja neviem, zo základnej školy, študentov, tak ak chceme podporovať nezodpovedné rodičovstvo, je tu namieste. Ale osobne si myslím, že opak je pravdou. Pokiaľ si niekto bude platiť celý balík nielen nemocenského poistenia, potom je otázka matematického výpočtu, či sa mu to, či sa mu to oplatí alebo nie, ale určite myslím si, že dôležité alebo najdôležitejšie na tom celom návrhu je to, podporme ľudí, ktorí pracovali, pracujú a budú pracovať. Hľadajme riešenie, ako vylepšiť pre všetky skupiny ľudí tých, ktorí by mali do budúcna záujem pracovať a momentálne možnože nemajú. Faktom je, že za dlhý čas sa neurobil taký významný krok, aj keď v príspevku za starostlivosť o dieťa sa to udialo vo väčšom ráze, tak myslím si, že ako vystúpenie pána Mihála o tom, že to zjednotil na 199 eur ako pri predchádzajúcom období, myslím, že nemáme 370 dokonca pre ľudí, ktorí nepoberali materskú alebo nepracovali predtým, ani asi podľa všetkého nebudú potom pracovať, 270 eur je významná zmena takisto. Ďakujem.
17. 9. 2019 16:14:15 - 16:15:41 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem, vážený pán predseda.
Vážené kolegyne, kolegovia, nedá mi, možno len veľmi krátko ako zareagovať, lebo tu sa argumentuje hlúposťami alebo argumentuje niečím, čo nie je vypodložené. Takže ja len veľmi krátko na to. Na tom predchádzajúcom zákone sa tu rozprávalo o ústavnosti-neústavnosti. Ja som zvedavý, akým spôsobom bude Ústavný súd pozerať na to, či, prečo stredoškoláčka nemôže, aj zo základnej školy. Prečo? Zo základnej školy je iná študentka? Ak je zo základnej školy alebo zo strednej školy, je rovnaká študentka ako z vysokej školy, prečo nemá mať nárok na vyšší rodičovský príspevok? Je to fantastický návod na to, je to fantastický návod na to, aby mala by mať, ako keď študuje a má, teda má dieťa a neodpracovala, neodpracovala 270 dní, tak podľa toho asi by mala mať, lebo.
A ja neviem si predstaviť, ako chcete rozdeliť študentov na tých, ktorí sú dobrí, zlí, prípadne na základnú školu, strednú školu, vysokú školu. Osobne si myslím, že je to, je to určite veľmi ťažký prípad na to, aby to niekto rozhodoval potom, aby niekto to dal. A faktom je, že ak toto je hlúpy názor, tak v každom prípade potom asi všetky sú hlúpe, lebo osobne si myslím, že toto je dobrý návod pre všetkých tých, ktorí nepracovali a aby teda dostávali svoj rodičovský príspevok. Jedná sa vlastne o skupiny ľudí, ktorí nepracovali, nepracujú a vyzerá, že ani dlho nebudú pracovať.
Ďakujem.
17. 9. 2019 15:46:44 - 15:47:51 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona č. 571/2009 o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
Národná rada uznesením pridelila tento návrh ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci, určila gestorský výbor, výbor pre sociálne veci, predmetný návrh prerokovali oba výbory a oba výbory schválili. Z uznesení je jeden pozmeňujúci návrh, ktorý gestorský výbor odporučí schváliť. Spoločná správa výborov bola prerokovaná, bola odsúhlasená na výbore pre sociálne veci 10. septembra a týmto uznesením poverila mňa ako spoločného spravodajcu, aby som predložil uvedený návrh zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Poprosím, pán predsedajúci, a otvorte rozpravu.
17. 9. 2019 15:27:48 - 15:29:37 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1530 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. K pani poslankyni Krištúfkovej, ja by som veľmi ocenil, aby argumentačne obhájila ten svoj pozmeňujúci návrh z toho, čo som už na začiatku povedal. Jednak z tej ústavnosti, o ktorej tu bola diskusia, ale ako chce riešiť diskrepancie? Už nehovorím o tom, že ten pozmeňujúci návrh má plno nedostatkov, čo sa týka technických a nevykonateľnosti, ale hlavne to, ako chce riešiť jednu diskrimináciou druhou diskrimináciou. Ak toto nebude mať odpoveď, neviem sa jednoducho správne rozhodnúť na to, aby to, čo je navrhované, niečo, čo posunie veci dopredu. Predsa nemôžeme jednu diskrimináciu riešiť druhou diskrimináciou. To je absolútne podľa môjho názoru právny nezmysel.
A mne sa strašne páči, že všetcia tí, ktorí vystupovali, ani podľa mňa veľká časť nemá o tom vedomosti, o tom, čo rozpráva, len proste teda rozpráva, že áno, treba, treba vyriešiť daný problém. Ten problém nie je o tom, o peniazoch, to môžem upozorniť aj pána Hegera. Ten problém je o tom, aby sme nezavádzali jednu diskrimináciu druhou.
A teraz k pánovi Hegerovi, veľmi jednoduché. Pán Heger tu vystupuje, myslím, že teda dosť, dosť často k tomu, akým spôsobom treba riešiť rezervy, každú rezervu. A ja teraz znovu opakujem, nehovoril som k tomu, či to bude stáť o 5 miliónov alebo o 10 miliónov viac, my ideme riešiť vecný problém. A vecný problém sa nerieši emóciami, nerieši sa tým, že sa tu ohuruje pred obecenstvom a chceme tu niečo vyriešiť, lebo toto rieši, bohužiaľ, to, čo už tu bolo povedané, strana SMER - sociálna demokracia, ktorá napráva chyby, bohužiaľ, tých, ktorí tu nezodpovedne predtým vládli.
Ďakujem.
17. 9. 2019 15:12:07 - 15:25:27 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1530 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, musím na začiatku povedať, že som mal pôvodne vystúpiť len k zákonu o sociálnom poistení, čo sa týka športových odborníkov a zjednodušiť administratívne riešenie, no nedá mi ako nevyjadriť sa k téme, ktorá už tu prezentuje, alebo je pertraktovaná už nejakú hodnú chvíľu.
Tak po prvé. Ak sa zastropoval odchod do dôchodku na 64 rokov, musím povedať aj hore ctenému auditóriu, že každé riešenie je účinným spôsobom kompromisom. A to aj vysvetlím prečo, lebo myslím, že ohnivé reči o tom, že jak sa to dá jednoducho napraviť, myslím si, že sme mali asi veľa práce na ministerstve, keď sme napravovali veci za roky 2010 - 2012. Faktom ale je, že ak sa zastropoval, znovu opakujem, vek odchodu do dôchodku na 64. veku, tak dnes nastáva niekoľko, niekoľko vecí.
1. Ak dnes sme zastropovali vek odchodu do dôchodku na úrovni 64 rokov, tak je logika, aj keď nie som ústavný právnik, a opieral sa o to aj vo vystúpení pán Mihál, o tom, že dnes z existujúceho veku sa odpočítava, ale z tých 64 rokov.
2. Ak by sme dnes naplnili všetky požiadavky všetkých ročníkov ´58, ´59, ´60, tak sa nám stáva paradoxne situácia v zákone, že povedzme žena s dvoma deťmi v ´57., alebo ´57. ročník bude mať neskorší odchod ako žena ´58. ročník tiež z dvoma deťmi. To neviem si predstaviť, akým kompromisným riešením sa dá všetko vyriešiť. Zároveň tu nastáva jeden veľký problém, ´57. ročník v podstate by mal odísť neskôr, pardon, skôr do dôchodku, ale jednoducho zákon už, teda ešte sa na nich nevzťahuje, takže by sme mali so spätnou platnosťou niekomu ten zákon upraviť tak, aby to na to dieťa dostal tú úľavu.
Proste jednoducho sa to nedá a myslím, že tu už niekoľkokrát, myslím, že aj pán Tomáš či pán Kéry vysvetľovali, že tu sa napráva niečo, čo tu bolo predtým.
Ak pán Mihál rozpráva veľmi oduševnene o tom, že jednoducho v roku 2012, myslím, bol zavedený ten automat, tak treba povedať, že jeho zákon, ktorý predstavil a ktorý už nebol schválený v roku 2011, lebo vláda doslova sa zložila a jednoducho boli nové predčasné voľby, tak ten zákon bol podstatne náročnejší pre občanov Slovenskej republiky pri odchode do dôchodku. Nehovoriac o tom, že znižovaním, umelým znižovaním aktuálnej dôchodkovej hodnoty by asi občania mali na dôchodky asi o 20 - 30 % nižšie. To je, bohužiaľ, pravda a je to prepočet, ktorý sme mali na danom ministerstve.
A preto si myslím, že všetky tie, tie, by som povedal, také, také vzletné reči, ak by ste neboli hore na balkóne, tak možno by sa všetci tí, ktorí tu tak vzletne rozprávajú, napríklad aj u starodôchodcov. Tak vám vysvetlím starodôchodcov. Problém starodôchodcov neni to, že vyriešime jednu tretinu a dve tretiny nevyriešime. Na začiatku bolo jasné, že iba tá tretina ľudí, ktorí zarábali vysoké zárobky, iba o tých sa jednalo, ktorí môžu povedzme byť vyriešení. Tá dvoch tretina ľudí, ktorí zarábali priemer a podpriemer, jednoducho v zmysle zákona sa to nedalo riešiť, lebo jednoducho títo ľudia o nič neprichádzali. Práve naopak, zákon spred roku 2004 bol pre nich výhodnejší ako nový zákon, ktorý uviedol do platnosti pán Kaník.
Myslím si, že keď by sme si úprimne, o čom sa tu snažia rozprávať všetcia úprimne, blahosklonne, tak zistíme, že to je toľko problémov a toľko nejednoduchých vecí, že ak by sme chceli nájsť nejaký rozumný kompromis, možno sa dá nájsť, ale myslím si, že poškodíme ďalšie skupiny ľudí. Takže toto, si myslím, že je rozumné riešenie, ktoré tu je na stole, ale v každom prípade tá diskusia, pokiaľ niekto navrhne, ja by som bol veľmi rád, aby sme nie jednou vecou poškodili druhých. A veľmi rád tu počúvam ľudí, ktorí rozprávajú potom a vyzývajú ministra financií, aby nám preukázal, ako chce urobiť rozpočet na rok 2020, ale tu počúvam vzletné reči o tom, však tu neni problém, tu dajme ďalších 30 miliónov, ďalších 50 miliónov, 100 miliónov. Na druhej strane hovoria o tom, že ideme znižovať alebo zvyšovať deficit atď.
Ja podporujem každé riešenie, ktoré vyrieši problém a nebude diskriminačný, a či to bude stáť niečo o viac ako tých 30 miliónov, každý z nás, čo sa týka aj strany SMER, sme za.
A teraz mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh alebo najprv uviedol pozmeňujúci návrh, ktorý predkladám a týka sa pozmeňujúci návrh, ktorý navrhujem, aby právny režim dohody o brigádnickej činnosti študentov, resp. dohody o pracovnej činnosti na účely sociálneho poistenia sa vzťahoval výlučne na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020. Dôvodom navrhovanej zmeny je eliminovanie administratívnej záťaže pri vykonávaní novej právnej úpravy v súvislosti s plnením oznamovacích povinností zo strany samotných športových klubov ako zamestnávateľov, ako aj administratívnu záťaž sociálnej poisťovne. Myslím, že tento systém by mohol výrazne pomôcť.
Chcem zároveň v tejto súvislosti, navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie bod č. 17. zo spoločnej správy Národnej rady. Teraz pristúpim k prečítaniu znenia pozmeňujúceho návrhu.
1. Čl. I. sa dopĺňa bodom 10, ktorý znie: "10. Za § 293ej sa vkladá § 293ek, ktorý znie: «Ustanovenie § 4a sa vzťahuje na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020.».".
V súvislosti s navrhovanou úpravou a v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom, ktorý je súčasťou spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom 16, sa v prípade schválenia pozmeňujúceho návrhu alebo pozmeňujúcich návrhov vykoná legislatívna úprava preznačenia označenia paragrafov.
2. Za čl. I sa vkladá čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 10 ods. 1 písmeno a) znie:
«a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov
1. z dohody o brigádnickej činnosti študentov,
2. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,
3. z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
4. z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku,
5. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
6. z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.».".
2. Za § 38es sa vkladá § 38et, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 38et) Prechodné ustanovenie k úprave účinnosti od 1. januára 2020. Ustanovenie § 10b ods. 1 písm. a) druhého bodu a piateho bodu v znení účinnom od 1. januára 2020 sa vzťahuje na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzavretého s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje. V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom sa primerane upraví aj názov návrhu zákona.
Toľko k tomuto návrhu, teda pozmeňujúceho návrhu a chcem povedať, že toto ustanovenie alebo tento pozmeňujúci návrh pomôže administrácii a vôbec technike toho, čo sa zaviedlo v zákone o športe ako činnosť športového odborníka a zjednoduší prácu pre naše športové zväzy.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
17. 9. 2019 14:19:06 - 14:21:06 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1530 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja vnímam ako iniciatívu pani poslankyne ako legitímnu iniciatívu, avšak mám niekoľko pripomienok, ktoré sú faktické pripomienky do jej celej konštrukcie, ktorú predstavila vo svojom pozmeňovacom návrhu.
Tak po prvé, ústavný zákon o dôchodkovom strope neuvažuje o tom, že sa bude odpočítavať vek odchodu do dôchodku z existujúceho nadobúdacieho obdobia veku odchodu do dôchodku. Ale tým, že sa zrušil automat, sa bude automaticky odpočítavať od veku 64 rokov. Čo teda dáva ten predpoklad, o ktorom dnes hovoríme, že bude, že bude znižovaný vek odchodu do dôchodku pri výchove jedného, dvoch alebo troch a viac detí.
Druhý dôvod, ktorý akože mám teda, a to je dosť faktický, je to, že sa zavádza kvázi nová diskriminácia alebo taká disproporcia, že žena z 58. veku, teda s 58. ročníkom s vychovanými dvoma deťmi má v podstate odísť skôr do dôchodku ako žena, ktorá má 57. ročník a vychovala tak isto dvoch, dve deti vychovala. Čiže myslím si, že tam vzniká absolútna disproporcia podľa tejto úvahy, ktorú predložila pani poslankyňa.
A tretia vec, faktom je, že teda, že my tu máme ďalšie, by som povedal, náležitosti, ktoré súvisia vôbec s týmto pozmeňujúcim návrhom, a to, že by 57. ročník by podľa tejto, podľa tohto návrhu išiel do dôchodku skôr, ako vôbec nadobudol, alebo nadobudol dôchodkový vek a on v podstate by mal odísť skôr. To neviem si predstaviť, ako túto diskrepanciu by sa dalo riešiť.
A posledná taká poznámka. Ako rozumiem ambícii a navýšenia teda výdavkov rozpočtu, lebo tie už boli tu definované, sú asi niekde na úrovni 30 miliónov. Ale faktom je, že počúvam tu dosť ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
17. 9. 2019 11:35:55 - 11:37:14 49. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1480 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vážené kolegyne poslankyne, poslanci, vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a podmienkach výkonu odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. Národná rada pridelila svojím uznesením tento návrh zákona dvom výborom, výboru pre sociálne veci a výboru ústavnoprávnemu. Zároveň určila výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor.
Predmetný návrh prerokovali a odporúčali obidva výbory. Zároveň boli, v spoločnej správe sa nachádzajú tri pozmeňujúce návrhy, kde gestorský výbor navrhuje tieto, tieto pozmeňujúce návrhy schváliť. Hlasovať o nich ako spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Zároveň bola, bolo, bola spoločná správa schválená uznesením výboru pre sociálne veci zo dňa 10. septembra a určila mňa ako spoločného spravodajcu.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
27. 6. 2019 16:51:12 - 16:52:26 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1494 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo 16. mája 2019 pridelil návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne dvom výborom, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý Národnej rade podáva správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch.
Návrh účtovnej závierky za rok 2018 prerokovali a odporučili Národnej rade oba určené výbory. Výbor pre sociálne veci ma uznesením poveril predložiť správu, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o prerokovaní účtovnej závierky za rok 2018 a návrh na uznesenie, ktorý tvorí prílohu správy. Správa o výsledku prerokovania bola schválená výborom z 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
25. 6. 2019 10:58:22 - 11:02:56 46. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem pekne. Veľmi krátko skúsim zareagovať.
Mne sa strašne páči, ako sa niektorí páni kolegovia oduševnia nad takýmto zákonom. To je fajn, ja som veľmi rád, len ja poznám to, čo bolo zavedené od roku 2010 až 2012 a v tejto oblasti sa nič neurobilo. Jednoducho bolo priznané, že jednoducho rozpočet nepustil, a tým pádom sa žiadne prosociálne a prorodinné opatrenia viac-menej nediali.
Mne sa páči, že pán kolega Mihál má dobré myšlienky, niektoré, otázkou je, že realizácia toľkých opatrení v jednom časovom úseku je taký nárast deficitu, o ktorom tu už bolo na začiatku tejto rozpravy dlho, dlho diskutované. Áno, dá sa začínať. Dá sa začínať daňovým bonusom, možno po šiestich rokoch, to je pre mňa akože novinka, ale keď chceme podporiť mladé rodiny, alebo teda pracujúcich ľudí, tak jasné, možno zvýšiť daňový bonus. Ale ten bol zvýšený ešte v roku 2000-, pokiaľ si dobre pamätám, -8-9 a ten je permanentne zvyšovaný o mieru inflácie.
Rodičovský príspevok verzus príspevok na starostlivosť, to súhlasím, to je jedna z vecí, ktorú som nechcel otvárať, ale súhlasím s tým, že budeme musieť porozmýšľať o tom, aby ten príspevok a rodičovský príspevok, teda príspevok na starostlivosť, bol v korelácii týchto dvoch súm hlavne preto, aby sa tie predškolské zariadenia dali využívať alebo tie zariadenia, ktoré pomáhajú práve tým ženám, aby mohli vstúpiť do pracovného procesu.
Ale mne sa strašne, strašne mi jedno vadí, že každý vyberie si nejakú časť teda tej populácie a povie, no, toto je to najťažšie, ktoré je. Najťažšie je problém študentiek, najťažší problém je povedzme osamelých žien a tak ďalej. Tých príbehov je strašne veľa. Ja si osobne myslím, že tento zákon musí mať ambíciu na to, aby dal do pomeru, do pomeru to, čo bolo tu hovorené, príspevok na starostlivosť, a teda rodičovský príspevok. Musí nájsť riešenie pre to, aby tých 270 dní, to rozhodné obdobie, ktoré je pred nástupom na materskú dovolenku, aby bolo zosúladené pri ďalších, ďalších prírastkoch teda rodiny, prírastkoch v rodine, a ak toto bude mať ambíciu, sme urobili jednu veľmi slušnú novelu na to, že môže posunúť vôbec filozofiu rodičovstva a princíp zodpovedného rodičovstva.
Ja absolútne nesúhlasím s pánom Mihálom v tom, že jednoducho to rozdelenie, práve naopak, bude znevýhodňovať, práve podľa môjho názoru je to ďalší krok na to, aby sme zvýhodnili zodpovedné rodičovstvo aj s prihliadnutím na to, aby sme možno niektoré nezrovnalosti, ktoré môže byť v druhom čítaní opravené, aby sme na to mysleli. Ale faktom je, že ak nikto neodpracuje v priebehu dvoch rokov 270 dní v tom rozhodnom období, ja si myslím, že nebude tak jednoduché, aby sme teraz všetkým vyšli v ústrety len preto, že niekto si urobí ročnú fugu, niekto si urobí dvojročnú fugu a budeme hľadať riešenie na to, aby sme všetkým nejako vyhoveli. Všetkým sa jednoducho nebude dať. Bude sa dať vyhovieť tým, ktorí to zodpovedne a rozumne budú rozmýšľať o tom.
Ak niekto bude mať záujem v budúcom volebnom období a bude mať tú moc, že bude chcieť zmeniť ten celý systém, že jednoducho predĺži materskú, o ktorej už tu bolo rozprávané, mimochodom, Slovensko je krajinou s najdlhšou materskou dovolenku v rámci Európy. A keď sme mali stretnutie s OECD, naopak, sme boli kritizovaní, akým spôsobom upravíme tento parameter. A to neni len vláda SMER-u, to boli aj predchádzajúce vlády týmto nejakým konfrontované s predstaviteľmi či už Európskej únie, alebo OECD a pripravovali sa riešenia na to, aby sa niekde inde našlo to bonusové riešenie práve pre týchto ľudí.
Čiže viete ako, každý si vybere niečo, každý chce ohúriť, každý si vybere nejakú časť ľudí, robme to systémovo. Systémovo preto, že podporme a tá filozofia základná, prečo je rozdelenie, podporme zodpovedné rodičovstvo. Toto by malo základný zmysel a podporme tých ľudí, ktorí to myslia vážne a pracujú a majú záujem ďalej rozvíjať aj tú svoju rodinu.
Ďakujem pekne.
25. 6. 2019 10:15:13 - 10:16:08 46. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená kolegyňa, znovu opakujem, tým, že zvyšovať budeme pre tých ľudí, ktorí nepracovali pred nástupom na materskú alebo pred nástupom na rodičák nepracovali a nebudú ani po ňom pracovať, len budeme povzbudzovať nezodpovedné, nezodpovedné rodičovstvo. To je môj názor a to nemusíte súhlasiť, môžte súhlasiť.
Druhá vec. To, čo hovoril pán Heger, tam je fakt teda to, že to rozhodné obdobie pred nástupom na materskú dovolenku, ak je poberateľom materského príspevku, má nárok na vyšší rodičovský. Ak je ten rozdiel alebo tá fuga vyššia alebo väčšia ako tých 270 dní pred tým rozhodným obdobím, bohužiaľ, je tá dávka nižšia.
A to je asi všetko. Ďakujem.
25. 6. 2019 10:06:28 - 10:10:25 46. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Vážené kolegyne, kolegovia, ja som veľmi rád, že sme sa vrátili k meritu veci, že teda skončili privatizačné aktivity a možno aj iné, iné náležitosti, ktoré nie sú súčasťou tohto zákona.
Ja sa len vrátim a myslím, že už Erik Tomáš začal sa snažiť vysvetľovať vlastne ten proces. Ten proces pri reťazení ako toho, tých materských alebo, nazvem, rodičovských príjmov je fakt problémom, ale problémom v tom, že stále tu platí filozofia tých 270 dní odpracovaných pred nástupom na materskú. Ak pri tej druhej materskej, á, pardon, pri tej, druhom dieťati tá žena, je jej poskytnutý materský príspevok, má automaticky nárok na vyššiu dávku, teda na to zvýšenie, o ktorom tu hovoríme. Ja som osobne, alebo aj na tú tretiu materskú. Ak to je reťazenie a preruší, preruší viac ako na tých 270 dní, bohužiaľ, stráca tú možnosť získania vyššieho rodičovského, ale to je niečo za niečo. Jednoducho potom ako sa pozrieme na tie ženy, ktoré jednoducho pracujú kontinuálne, dokonca pracujú aj počas materskej a budeme hovoriť o tom, že no niekto tri roky nepracoval a dostane tú vyššiu materskú. Nedá sa všetkým vyhovieť, to je jednoznačne jasné.
Ja som ten, ktorý podporujem riešenie, rozdelenie materského na vyššiu, pardon, rodičovského na vyššiu a nižšiu dávku. Pripravovali sme to aj v predchádzajúcom období, bola veľká k tomu nejaká diskusia. Ja osobne si myslím, že je to správne rozdelenie. A musím zase podotknúť, ako, viete, ono sa nedá dať tým ľuďom a zároveň hovoriť o deficite.
Pani Gaborčáková chce ešte zvýšiť teda ten kvázi deficit, pán Heger hovorí o veľkom deficite verejných financií. To proste v rámci jedného klubu by ste si mali dohodnúť, o čom vlastne chcete. Jeden chce navyšovať dlh, jeden chce ho znižovať.
Takže ako je to, je to také dosť diskutabilné, takže v každom prípade by ste si mali ujasniť, v čom teda teraz tkvie ten problém, a to je jedno, ja neviem, či už ste, alebo nie ste v jednom klube (povedané s úsmevom), ja len hovorím, že ak opozične budem kritizovať, tak nemôžem na jednej strane povedať, že chcem pridať, a druhý ihneď kritizuje, že sa zvyšuje dlh.
Osobne si myslím, že, a súhlasím s tým, že je to rozdelené, lebo ak, a veľmi ste tu presne pomenovali a potom ste sa oduševnili, že vyplácame štátnu dávku na báze poistného princípu, že teda tých rodičov, ktorí sú zodpovední a nezodpovední. Tak práve ja podporujem práve preto, že týmto spôsobom podporujeme zodpovedných rodičov.
Ak si myslíte, že je dobré, že niekto, kto pred nástupom na rodičák, lebo nikdy nenastúpil na materskú, lebo nikdy predtým nepracoval, nikdy počas materskej alebo, pardon, rodičovského nepracoval, nebude ani pracovať potom. Ja neviem, ja stále si myslím, že je správne, že bude mať ten človek, ktorý bol na dávkach v hmotnej núdzi, že bude pokračovať v tom rodičáku, dokonca vyššom rodičáku, akú má dávku hmotnej núdze.
Ak, znovu opakujem, chceme podporovať zodpovedné rodičovstvo, zodpovednú starostlivosť o deti, myslím si, že je to správny krok. Ak si myslíte opak, tak potom by som sa rád pozastavil pri hmotnej núdzi a pri, vôbec pri filozofii hmotnej núdze, lebo vy na jednej strane kritizujete, že podporujeme a zvyšujeme nejaké dávky pre nezamestnaných, ktorí nemajú záujem pracovať, na druhej strane tu chcete nivelizovať rodičovský príspevok na základe toho, že nebudeme pozerať na to, či ten človek pracoval alebo nie.
Môj názor, ten, kto pracoval, zaslúži si väčšiu dávku a bude mať väčší priestor alebo vytvoríme podmienky na to, na zodpovedné rodičovstvo.
Ďakujem pekne.
25. 6. 2019 9:13:26 - 9:14:45 46. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ako spravodajca vystupujem k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení ďalších predpisov. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu pod tlačou 1531. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu potom aby tento zákon pridelil ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci a za gestorský výbor určil výbor pre sociálne veci a bývanie, pardon, sociálne veci.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
21. 5. 2019 16:55:38 - 16:57:14 45. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1481 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som ako spravodajca v prvom čítaní vystúpil k návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu tohto návrhu pod tlačou 1481. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií, keďže návrh spĺňa podľa rokovacieho a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávneného na mňa ako spravodajcu vyplýva, že v rozprave budem navrhovať prerokovanie v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím Národnej rady, predsedu Národnej rady bol tento návrh zákona predložený ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, pre hospodárske záležitosti a pre sociálne veci. A gestorom sa, gestorom bol určený výbor pre sociálne veci, ktorý návrh, návrh sa prerokoval na každom výbore a po ukončení teda rozpravy potom vystúpim ako k záverečnému alebo k tomu hlasovaniu o postúpení zákona do druhom čítaní.
Poprosím vás, pán predseda, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
30. 1. 2019 14:43:29 - 14:45:03 40. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1198 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prerokovaní vládneho návrhu zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1573 zo 7. decembra pridelila predmetný návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Zároveň určila gestorský výbor výbor pre sociálne veci. Predmetný návrh zákona prerokovali všetky výbory s odporúčaním schváliť.
Z uznesení výborov v spoločnej správe pod bodom III vyplýva 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor navrhuje hlasovať spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola prerokovaná a bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 148 z 29. januára 2019 a týmto uznesením zároveň poveril mňa, aby som spoločnú správu výboru predniesol v pléne Národnej rady.
Ďakujem, pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
3. 12. 2018 10:26:48 - 10:28:40 38. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1160 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Burian, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, tzv. školský zákon, a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1427 z 23. októbra 2018 pridelila predmetný návrh ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Gestorský výbor určila výbor pre sociálne veci. Predmetný návrh prerokovali uvedené výbory a odporúčali tento návrh, všetky výbory odporúčali tento návrh schváliť.
Z uznesenia výborov Národnej rady vyplynuli dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor ako výbor odporúča tieto dva návrhy schváliť. Zároveň uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 141 z 27. novembra určila mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu informoval o výsledku výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, skončil som.

Deň v parlamente

<- ->