Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
2. 12. 2015 9:19:05 - 9:20:44 58. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela zareagovať na vystúpenie pána kolegu Mikloška, ktorý tu hovoril predovšetkým o nestrannosti kandidátov.
Ja si myslím, že o žiadnom možno z kandidátov, ktorí sú práve na komisára pre deti, nemôžeme hovoriť, že sú nestranní. Každého navrhuje nejaká politická strana a už tým je zrejmé, že majú nejaké stranícke krytie. Ešte sa dotknem kandidátky pani JUDr. Stavrovskej, ktorej spochybňoval činnosť alebo prácu, aj keď povedal, že je právnička, ale že nemá skúsenosti so zdravotne postihnutými ľuďmi.
Chcem povedať, naozaj že pani JUDr. Stavrovská osobne zastupuje na súdoch zdravotne postihnutých, hendikepovaných ľudí v rôznych konaniach, sama im píše odvolania, reprezentuje v rôznych organizáciách pre zdravotne postihnutých ich potreby a záujmy a ja osobne sa s ňou stretávam na odborných fórach, prednáša pre riaditeľov a zamestnancov domovov sociálnych služieb, participuje na projekte, národnom projekte deinštitucionalizácie, vzdelávanie odborných zamestnancov, takisto ako aj pani doktorka Brichtová, čiže ani u jednej, ani u druhej sa nemôže spochybňovať to, že by nepracovali alebo nepoznali problematiku zdravotne postihnutých občanov.
Ďakujem pekne.
11. 11. 2015 10:52:36 - 10:55:22 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1634 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Dovoľte mi na záver teda na rozpravu zareagovať ako jednej z predkladateliek.
Budem reagovať hlavne na pána kolegu Brocku, ktorý si myslí, že v tomto pléne je jediný odborník na sociálnu problematiku a sociálne veci. Pán kolega Brocka, hovorím k vám, ak budete taký láskavý, venujte mi, prosím, pozornosť.
Chcem vysvetliť, vy ste reagovali na to, že je to ministerský návrh zákona, to neznamená, že keď sme poslankyne z vládnej strany za SMER, že naozaj nevieme, aká je potreba v sociálnych službách alebo aká je potreba zmeny v tomto zákone. Vy ste boli desať rokov vo vláde a mali ste dostatočný priestor na to, aby ste mohli postaviť úplne nový zákon o sociálnych službách, aby ste nastavili financovanie v sociálnych službách. A nestalo sa tak. Je veľmi ľahké vykrikovať dnes z opozičných lavíc, ako sa to má robiť.
Tento návrh zákona vznikol naozaj na základe podnetov z praxe. To neznamená, keď sme poslankyne z vládnej strany, že o tom nič nevieme. Kolegyňa pani Hufková reálne pracuje v zariadení sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach, kde je 311 klientov. Ja pracujem takisto na skrátený úväzok v zariadení sociálnych služieb pre mentálne postihnutých mužov. S kolegyňou Pavlovičovou sme prešli na východe Slovenska množstvo sociálnych zariadení, pričom všade sme sa stretávali práve s takouto požiadavkou, aby sme to v zákone napravili. Takže nemusíme tu rozprávať o tom, že je to ministerský zákon. Tento návrh zákona je naozaj poslanecký návrh zákona a rieši potreby, ktoré vznikli priamo v zariadeniach sociálnych služieb. Veľmi dobre vieme, že mnoho zariadení sociálnych služieb sa nachádza v stavebne nevyhovujúcich objektoch, či už sú to staré kaštiele, rôzne staré budovy historické, ktoré absolútne nespĺňajú technické štandardy, nedá sa tam riešiť bezbariérovosť, nedajú sa tam vybudovať výťahy. Často ide o objekty, ktoré sú pamiatkové chránené. Čiže z takéhoto dôvodu musíme posúvať štandardy, nehovoriac o tom, že stále počúvame, že financií hlavne u tých neverejných poskytovateľov je nedostatok. Takže personálne štandardy takisto úzko súvisia s financovaním sociálnych služieb. Takže preto vznikol, a preto sme priniesli tento návrh zákona, pán Brocka. Ja len toľko som chcela povedať. Ďakujem.
11. 11. 2015 10:29:37 - 10:33:30 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1634 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložila návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery Šedivcovej, Viery Tomanovej, Svetlany Pavlovičovej, Márie Janíkovej a Evy Hufkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.
V súvislosti s elektronizáciou služieb poskytovaných verejnou správou bude jednou zo služieb možnosť požiadať elektronicky o vydanie výpisu z registra trestov. V rámci zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách môže byť len subjekt zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb. A registrujúcim orgánom sú v tomto prípade samosprávne kraje. Doteraz žiadateľ musel k žiadosti o zápis priložiť aj doklad o jeho bezúhonnosti, teda výpis z registra trestov. Týmto návrhom sa žiadateľ oslobodzuje od tejto povinnosti, ktorá prechádza na samosprávny kraj. Za týmto účelom bude žiadateľ iba povinný uviesť k žiadosti aj údaje, ktoré sú povinnými obsahovými náležitosťami žiadosti o výpis z registra trestov, čiže musí predložiť údaje, ktoré sa uvádzajú na tlačive k výpisu z registra trestov.
Dôvodom takto koncipovanej právnej úpravy je zosúladenie s okruhom informácií o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach vedených v registri trestov Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky.
Ďalej, účelom predkladaného pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť odklad účinnosti vybraných ustanovení tohto zákona týkajúcich sa úpravy minimálnych personálnych štandardov, debarierizácie a hodnotenia podmienok kvality z 31. decembra 2015 oproti pôvodne navrhovanému odkladu do 31. decembra 2016 až na 31. decembra 2017 , teda o dva roky.
Dvojročný odklad plnenia povinností poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí začali poskytovať sociálne služby ešte v inom právnom prostredí, ktoré neupravovalo minimálne personálne štandardy ani debarierizáciu prevádzkových objektov na účely sociálnych služieb podľa platných predpisov z oblasti stavebného práva, je odôvodnený nevyhnutnosťou vytvorenia dostatočnej lehoty na zabezpečenie zdrojových predpokladov na napĺňanie tejto povinnosti, a to tak u verejných ako aj u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Dvojročný odklad pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e) zákona o sociálnych službách je opodstatnený nevyhnutnosťou prípravy poskytovateľov sociálnych služieb na toto hodnotenie. Navrhovaný dvojročný odklad pôsobnosti vytvára dostatočný časový priestor na komunikáciu metodiky zavedenia kvality poskytovaných sociálnych služieb medzi zainteresovanými stranami.
Uchádzam sa, vážené kolegyne, kolegovia, o vašu podporu.
11. 11. 2015 9:56:41 - 9:58:30 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Pán kolega Mihál, musím opätovne zareagovať na tú časť vášho príspevku, kde podrobujete tvrdej kritike projekt opatrovateľskej služby, ktorý sa skončil v novembri. Všetci, ktorí do tohto projektu išli, či už to boli obce alebo mestá, alebo neverejní poskytovatelia, predsa vedeli, že ten projekt trvá určitú dobu. A nikto vopred nesľuboval nejakú kontinuitu alebo plynulé pokračovanie v tomto projekte.
Je tu mnoho iných nástrojov, ktoré môžu starostovia, primátori miest využiť, z ktorých napríklad spomeniem § 54 zo zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý umožňuje zamestnať napríklad znevýhodnených uchádzačov o prácu práve aj ako opatrovateľov a opatrovateľky. Je to jeden veľmi výhodný nástroj, ktorý umožňuje obciam, mestám a iným poskytovateľom vytvoriť pracovné miesta práve pre opatrovateľky s tým, že úrad práce refunduje po dobu deviatich mesiacov 95 % nákladov z ceny práce a iba 5 % z toho hradí zamestnávateľ. Čiže ja som sa stretla teraz konkrétne v praxi s tým, že niektoré naše starostky využili práve tento nástroj a zamestnali na to prechodné obdobie, kým tu bude ďalšia výzva a ďalší národný projekt, ľudí práve cez tento § 54. A okrem toho naozaj stále musíme zdôrazňovať, že tu ide o originálnu kompetenciu samosprávy miest a obcí. Takže to je iba toľko na margo opatrovateľského projektu.
10. 11. 2015 18:46:48 - 18:47:49 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1648 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
173.
Vážený pán kolega Brocka, ja musím zareagovať na vaše vystúpenie, pretože znovu ste použili expresívne slová tam, kde absolútne nepatria, keď ste povedali, že benevolentne a trestuhodne sme dopustili, aby 3600 opatrovateliek prišlo o prácu. Ja vás chcem poopraviť, ony neprišli úplne o prácu, iba skončil jeden národný projekt, ktorý zabezpečoval opatrovanie občanom nad rámec tých opatrovateľských služieb, ktoré poskytujú samosprávy obce a mesta. A vy veľmi dobre viete, pretože ste znalý problematiky, že tento druhý národný projekt pôjde, pôjde pravdepodobne od decembra, možno od januára, pán minister určite vám k tomu povie viacej, a preto nie je veľmi dobré, aby ste verejnosť takýmto spôsobom zavádzali. Pretože naozaj viete, že bude projekt pokračovať.
10. 11. 2015 18:28:45 - 18:32:56 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1648 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
169.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, tlač 1648.
Výbor Národnej rady pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady:
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1892 z 18. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 676 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 486 z 3. novembra 2015 a výbor pre sociálne veci uznesením č. 192 z 1. októbra 2015. Výbory Národnej rady, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 6 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor ma ďalej určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 204 z 10. novembra 2015.
Ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
25. 9. 2015 13:10:24 - 13:12:53 54. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1634 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)

212.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predkladám návrh novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná právna úprava má zabezpečiť odklad účinnosti vybraných ustanovení tohoto zákona, pretože túto potrebu priniesla aplikačná prax.
1. Povinnosť poskytovateľov sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb, ktorí začali poskytovať túto sociálnu službu v inom právnom prostredí, dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov z doterajšej lehoty do 31. decembra 2015 na lehotu do 31. decembra 2016. Čiže hovoríme o tzv. personálnych štandardoch.
2. Povinnosť poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí začali poskytovať sociálnu službu v inom právnom prostredí, splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu z doterajšej lehoty do 31. decembra 2015 na lehotu do 31. decembra 2016. Hovoríme o bezbariérovosti v sociálnych zariadeniach, či sú to už verejní, alebo neverejní poskytovatelia.
Tiež rieši nehodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e) Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z doterajšej lehoty do 31. decembra 2015 na lehotu do 31. decembra 2016. Tu hovoríme o tzv. štandardoch kvality.
Verím, že tento návrh podporíte.
Ďakujem.

18. 9. 2015 9:27:52 - 9:29:42 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Vážený pán kolega Mihál, ja vás naozaj považujem za odborníka na sociálne služby a ako bývalý minister ste zorientovaný v tejto problematike, chválim vás, že sa zastavíte aj v sociálnych zariadeniach po Slovensku. Toto určite robíme všetci poslanci a všetci členovia sociálneho výboru.
Ja som tiež bola pred týždňom na východe Slovenska v jednom nemenovanom sociálnom zariadení. Rada zájdem aj k neverejným poskytovateľom a viem porovnať aj financovanie a úroveň zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov miest a obcí. Máte pravdu, že to financovanie nie je rovnaké v týchto dvoch typoch zariadení. Ale ja by som dala do pozornosti to, že súkromní poskytovatelia majú možnosť získať finančné prostriedky z viacerých zdrojov. Vyberajú sponzorské príspevky. Častokrát im títo občania, ktorí tam prichádzajú, dajú k dispozícii celý svoj majetok, svoje byty, svoje domy. S týmto som sa naozaj stretla. Čiže nie je to vždy tak, ako sa prezentuje častokrát a zneužíva sa doslova situácia, robia sa nátlakové akcie.
A musím zareagovať na tú vašu poznámku, kde ste povedali, že vláda alebo rezort neurobil nič v sociálnych službách za tri roky. Skúste si iba porovnať dotáciu, finančný balík, ktorý išiel do sociálnych služieb posledné roky. Ja si myslím, že pán minister povie presné čísla. Ja mám informácie, že je to o 100 % viac. Takže naozaj treba vážiť slová a treba vychádzať z čísiel.
Ďakujem.
18. 9. 2015 9:06:48 - 9:08:22 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Vážený pán kolega, ja naozaj od kresťanského politika očakávam inú rétoriku pri akejkoľvek dotácii, pri akejkoľvek dávke, ktorá smeruje k dôchodcom, k rodinám s deťmi. A to vaše vystúpenie považujem za čistý politický marketing z vašej strany. Je to demagogické vytŕhanie z kontextu, pretože vláda naozaj sa venuje aj mladým rodinám, o čom svedčí aj zákony, ktoré idú. Napríklad včera sme zvýšili príspevok na starostlivosť o dieťa. Určite aj v treťom sociálnom balíčku budú nejaké opatrenia, ktoré budú smerovať k rodinám s malými deťmi.
Dovolím si povedať, že chápem rodiny, chápem matky, ktoré sú na materskej dovolenke, starajú sa o deti a tých peňazí nemajú veľa. Na druhej strane vždycky je tam možno alebo teda vo veľkej miere je tam aj otec, ktorý môže pracovať, ktorý pracuje. Samozrejme, sú aj osamelé matky, ktoré nemajú takúto možnosť, ale tí dôchodcovia niektorí sú vo vysokom veku, sú chorí, už nemôžu pracovať a nemôžu si prilepšiť k dôchodku, takže prečo by sme im nedopriali aspoň na Vianoce nejakú dávku, aby sme im trošku uľahčili situáciu.
Takže ja považujem vaše vystúpenie za tvrdý politický marketing.
17. 9. 2015 17:16:57 - 17:18:58 54. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1648 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1648. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.

Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1653 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci. A odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Pán predseda, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
30. 6. 2015 10:17:40 - 10:21:48 53. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
44.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, aby ako určenej spravodajkyni výboru pre sociálne veci predniesť spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2014.
Výbor Národnej rady pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2014 podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady. Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1569 z 21. mája 2015 pridelil návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2014 (tlač 1548) na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil výbor pre sociálne veci.
Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2014 prerokoval a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 426 z 9. júna 2015 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 179 z 15. júna 2015. Výbor Národnej rady pre sociálne veci a Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet odporúčajú Národnej rade návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2014 schváliť s tým, že celková tvorba fondov a výdavky boli: tvorba fondov 7 421 303-tisíc eur, výdavky – náklady 6 959 916-tisíc eur, bilančný rozdiel 461 387-tisíc eur.
Gestorský výbor ma určil za spravodajkyňu a poveril ma predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2014 a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu tejto spoločnej správy. Táto spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č.180 z 15. júna 2015.
Dovoľte mi predniesť návrh na uznesenie z prílohy spoločnej správy, ktorú máte predloženú. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 30. júna 2015 k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2014:
"Národná rada Slovenskej republiky
A. konštatuje, že návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2014 bol predložený v súlade s § 122 ods. 4 písm. c) tretí bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 677/2006 Z. z. v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky;
B. schvaľuje účtovnú závierku Sociálnej poisťovne za rok 2014 s tým, že celková tvorba fondov a výdavky boli: tvorba fondov 7 421 303-tisíc eur, výdavky – náklady 6 959 916-tisíc eur a bilančný rozdiel 461 387-tisíc eur."
Ďakujem, pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
25. 6. 2015 14:59:37 - 15:00:12 53. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho  
41.
Ďakujem, pán minister. Ja sa ešte chcem spýtať, keďže sa tento nástroj osvedčil, ale jedno pracovné miesto v zmysle § 54 zákona 5/2004 o zamestnanosti bolo podporené po dobu minimálne tri a maximálne šesť mesiacov, že či uvažuje rezort o ďalšom predĺžení tohto nástroja s tým, že by boli pracovné miesta podporené po dobu dvanástich alebo až osemnástich mesiacov.
Ďakujem.
=====
24. 6. 2015 10:21:45 - 10:22:31 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1628 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
36.
(Začiatok faktickej poznámky bol povedaný mimo mikrofónu.) ... Blaha poukázal jasne na príčiny veľkej nespokojnosti a vlastne poukázal na to, prečo v nedeľu tieto protesty sa takýmto spôsobom zneužili. Téma migrácie sa naozaj veľmi flagrantne zneužila. Úlohou politikov, nielen sociálnych, ale aj pravicových, liberálnych, kresťanských, je absolútne jasne odsúdiť rasistické prejavy a akékoľvek útoky na ľudí, aj keď sa to spája s migráciou alebo s rasizmom, alebo s akoukoľvek inou témou v spoločnosti. A myslím si, že toto veľmi presne pán Blaha povedal.
16. 6. 2015 14:12:50 - 14:14:50 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1588 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

42.

Vážený pán kolega, zareagujem iba na niekoľko myšlienok vo vašom príspevku. Predovšetkým otvorenie II. piliera splnilo vami očakávaný cieľ. Samozrejme, prečo sme otvorili II. pilier? Preto, aby občania, sporitelia, ktorých vaša nekalá masívna kampaň vohnala do II. piliera a vôbec si nevedeli predstaviť dôsledky vyplácania dôchodkov, pretože tu bola veľká skupina aj nízkopríjmových občanov a teraz, keď sa prvýkrát začali vyplácať tie dôchodky z II. piliera, tak tieto boli u mnohých sporiteľov nulové alebo veľmi nízke. Preto sme otvorili opakovane II. pilier. Takže netreba tu zavádzať občanov, že máme nejaký iný cieľ. Toto bol jediný cieľ, prečo sa otvoril II. pilier.
Ďalšia myšlienka. Hovorili ste, že neskúmame u sporiteľov, či bol hazardér alebo nebol hazardér, že nepracoval a dostane minimálny dôchodok, nie je to pravda, pretože pravidlá sú stanovené veľmi jasne. Je určené zákonom, aký počet rokov musel občan odpracovať, koľko rokov musel byť poistený, aby získal minimálny dôchodok. Takže žiadne zavádzanie, že hazardéri dostanú minimálny dôchodok a sporitelia, ktorí boli v II. pilieri, nie. Predsa bolo to ich vlastné rozhodnutie, že išli do II. piliera.

Ďalšia vaša myšlienka. Peniaze pracujú v II. pilieri. Aj keď on, teda ten poistenec je nezamestnaný. Nuž, akože tie peniaze pracovali v II. pilieri? Keď mnoho dôchodcov, ktorí dostali prvé dôchodky, majú ich nulové? Ako im tie peniaze pracovali? Takže treba povedať otvorene a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

21. 5. 2015 10:06:50 - 10:08:23 51. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1553 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
22.
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, ja som rada, že ste veľmi vecne poukázali na to, čo ste vo svojom rezorte našli po predchádzajúcej vláde. Naozaj nie je jednoduché čerpať eurofondy, pretože všetci vieme, že administratíva okolo samotných projektov je veľmi náročná, často až byrokratická a s tým sa stretávame nielen počas našej vlády, ale počas všetkých predchádzajúcich vlád. Ja som vo svojej profesnej kariére úspešne absolvovala dva projekty cez Regionálny operačný program. Obidva boli schválené, jeden sa implementoval, jeden bol pozastavený naším zriaďovateľom a nemôžeme z tohoto viniť ani našu vládu, ani príslušného ministra.
Na druhej strane som veľmi rada, že sa do obcí, miest a hlavne pre dobrovoľných hasičov dostáva protipovodňová technika, pretože vidíme, že nie vždy je to tak, na čo opozícia poukazuje, že za všetkým sú lobistické skupiny, čiže naozaj treba toto oceniť, že aj takéto úspešné projekty slúžia našim obciam a našim mestám.
12. 5. 2015 15:26:04 - 15:27:44 51. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1424 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

18.
Pán kolega Kaník, zaznelo tu z vašich úst mnoho argumentov na podporu a obhajobu II. piliera. Ja vás do istej miery aj chápem, pretože ste jedným z otcov II. piliera, takže je to pochopiteľné, že obhajujete svoj produkt. Ja ale zareagujem iba na tú časť vašej rozpravy, kde ste niekoľkokrát zdôraznili, že premiér Robert Fico vyháňa ľudí z II. piliera. Ja si nemyslím, že by sme vyháňali niekoho z II. piliera. Je veľmi dobré, že ľudia majú možnosť slobodne sa rozhodnúť, či v II. pilieri zotrvajú, alebo z neho vystúpia, pretože mnoho ľudí vstupovalo s vidinou švajčiarskych dôchodkov práve do II. piliera zásluhou masívnej a veľmi klamlivej kampane, ktorá sa predtým viedla. Takže treba naozaj ľudí nechať slobodne sa rozhodnúť, či zotrvajú alebo vystúpia. Vás niekto núti, aby ste vystúpili z II. piliera? Ak áno, skúste povedať verejnosti, akým spôsobom vás Robert Fico, vláda alebo minister núti, aby ste vystúpili z II. piliera? Takže nechať naozaj na ľudí, či zotrvajú v II. pilieri alebo vystúpia, keď po desiatich rokoch majú nulové alebo veľmi nízke dôchodky z II. piliera, pretože je tam naozaj veľké množstvo ľudí, pre ktorých je II. pilier absolútne nevýhodný. Ďakujem.

21. 4. 2015 15:25:42 - 15:40:56 49. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1489 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Mňa veľmi prekvapuje, keď pán kolega Galko hovorí o politickom analfabetizme, nehovoriac o tom, že spomínal sprostosť, zožratie, nemehlá, slovo trkvasi, ale môže politik, ktorého vlastná strana povalila vládu, hovoriť o nejakom analfabetizme? To je prinajmenšom smiešne.
A takisto ste tvrdili, že si ctíte dôvernosť rozhovoru s pánom Hanzelom. No tvrdenie bývalého ministra, ktorý dal odpočúvať vlastných kolegov a potom rozpráva tu o tom, že si ctí dôvernosť rozhovoru s kýmkoľvek, tak vyznieva prinajmenšom smiešne a určite aj nedôveryhodne.
17. 4. 2015 12:39:17 - 12:40:09 49. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
100.
Ďakujem za slovo. Ja práve po tých dvoch dňoch šarvátok a rôznych emotívnych a často nekultivovaných vystúpeniach kolegov z opozície chcem poukázať na vystúpenie pána kolegu Blahu, že dá sa aj takto argumentovať, vecne, bez osobných urážok, bez invektív, bez emócií. Mňa hlavne v tom zaujala odvolávka na zákon z roku 2005 o reštrukturalizácii. Ktože to tento zákon prijal, ktorá vláda tento zákon prijala?
Pán Blaha naozaj pomenoval veci presne a ten záver, kde sa vyjadril, že mňa primitív nemôže uraziť, na margo niektorých poslancov, tak to naozaj je poznámka na mieste.
Ďakujem.
10. 3. 2015 19:03:09 - 19:04:10 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1424 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
183.
Ja by som zareagovala iba na tú časť príspevku pani podpredsedníčky, kde hovorí, že môžeme to vnímať samozrejme zase ako dobrý predvolebný ťah. Neviem, ako by sa dalo toto vnímať ako dobrý predvolebný ťah, pretože hovoríte, že táto snaha o určenie minimálnych dôchodkov tu bola už aj za predchádzajúcej vlády, len akosi to tá predchádzajúca vláda nestihla zrealizovať, čiže aký predvolebný ťah? A porovnávať minimálny dôchodok s nejakými dávkami v hmotnej núdzi alebo s načítavaním nejakých súm sa absolútne nedá, pretože niet spravodlivejšej miery, ako určiť výšku minimálneho dôchodku presne za odpracované roky, ako je to nastavené. Tam ako niet čo spochybňovať. Ja len toľko, ďakujem.
3. 2. 2015 15:07:11 - 15:08:06 46. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1395 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šedivcová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
20.
Ďakujem za slovo. Ja by som zareagovala iba na tú časť vašej rozpravy, pán kolega, kde hovoríte, že zostanú sporitelia na krku štátu, hlavne tí, ktorých vyženieme z II. piliera. Ja si dovolím povedať, že nikoho nevyháňame z II. piliera, pretože ľudia sa môžu slobodne rozhodnúť, či v II. pilieri zostanú, aj keď je pre nich nevýhodný, alebo vystúpia.
A to, že zostanú na krku štátu, to ste povedali vy. Ja to vidím tak, že hlavne tí, ktorí majú veľmi nízke príjmy, veľmi nízke vymeriavacie základy, tak keď začnú poberať dôchodok z II. piliera, tak sa naozaj ocitnú na hranici chudoby a budú odkázaní na to, aby im štát vyplácal dávku v hmotnej núdzi.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->