Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
16. 5. 2014 12:27:39 - 12:28:29 35. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaži, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
51.
Ďakujem. Ja len krátko. Ono je totiž smutné, pokiaľ generácie lesníkov pestovali les, ktorý šmahom ruky niekto bez nejakej hmotnej zodpovednosti a rozhodnutia vážneho ponechá napospas osudu. A nielen les hospodársky, ktorý je momentálne vyhlásený v piatom stupni ochrany, ale takzvané, takzvané, ale výnimočné pralesy, ktoré sú v Neserovej doline, v Neserke, aj tie ostali ladom rozhodnutím bez zodpovednosti. A s odstupom času, pokiaľ história ukázala, že to rozhodnutie nebolo správne, tak stanovisko kompetentných orgánov bolo: stalo sa, chyba, omyl.
Ďakujem. (Potlesk.)
16. 5. 2014 12:19:27 - 12:25:42 35. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaži, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
47.
Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, môj pozmeňujúci návrh bude sa týkať § 28 ods. 3 zákona o lesoch. A o čo vlastne ide v tomto pozmeňujúcom návrhu? Jedná sa o pufračnú zónu v piatom stupni ochrany. Pre tých, čo neviete, čo to pufračná zóna je, tak je to nárazníková zóna, ktorá má zabrániť šíreniu jednotlivých škodcov z nižšieho stupňa ochrany do stupňa vyššieho, ktorá je chránená bezzásahove. Ide o ponechanie § 28 ods. 3 zákona o lesoch v pôvodnom znení. Ide o zachovanie asi jediného paragrafu v lesnom zákone, ktorý priamo rieši povinnosť, a tým aj hmotnú zodpovednosť pre organizácie ochrany prírody a krajiny za svoje rozhodnutia.
Čiže § 28 ods. 3 znie v pôvodnom znení, a to je: "Opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s piatym stupňom ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny na vykonávanie náhodnej ťažby, zabezpečí v ochranných pásmach s piatym stupňom ochrany organizácia ochrany prírody a krajiny. Vlastník a správca a obhospodarovateľ lesa je povinný strpieť aj vykonanie tých opatrení."
Podľa pôvodného návrhu zákona alebo pôvodného zákona, ako aj mnou navrhnutého zákona túto činnosť zabezpečuje organizácia ochrany prírody a krajiny, čiže znáša všetky náklady na vykonanie tejto ochrany, čo predstavuje ročne vo finančnom vyjadrení značnú čiastku. Samozrejme organizácie ochrany prírody a krajiny znášajú aj sankčné pokuty za nevykonanie, respektíve nedostatočné vykonanie týchto opatrení, ktoré môžu byť uložené orgánmi štátnej správy, čo sa bežne v minulosti stávalo.
Kým v navrhovanej úprave lesného zákona táto zodpovednosť mala byť presunutá na obhospodarovateľa lesa s tým, že obhospodarovateľ lesa si mohol takto vzniknuté náklady nárokovať u orgánov ochrany prírody a krajiny. Tieto mu boli uhradené v súvislostiach so zákonom č. 587/2004 Z. z. o environmentálnom fonde. No v tomto v zákone nastáva problém. Aj keď obhospodarovateľ lesa prejde všetkými legislatívnymi procesmi pri podaní žiadosti na refundáciu nákladov za vykonanie ochranných opatrení na zabránenie šírenia podkôrneho hmyzu v zmysle § 9 zákona o environmentálnom fonde, na poskytnutie týchto náhrad nemá právny nárok. Čiže musí urobiť činnosť a nemá právny nárok na jej úhradu.
Ďalej v § 6 spomínaného zákona jednoznačne diskriminuje príspevkové organizácie, ktoré v zmysle tohto paragrafu, čiže § 6, nie sú oprávnenými žiadateľmi na poskytnutie finančných náhrad. Čiže obhospodarovateľ lesa musí vykonať ochranné opatrenia, má náklady, musí znášať prípadné sankcie za ich nevykonanie, poprípade nedostatočné vykonanie, kde návrh na udelenie sankcie môžu dať aj orgány štátnej správy ochrany prírody a krajiny, nemá zákonom zaručené, že zákonom vynútené náklady mu budú refundované a príspevkové organizácie, napríklad Štátne lesy TANAP-u, ktorá je organizácia spravujúca lesy s najväčšou výmerou lesov v piatom stupni ochrany, nie sú oprávnenými žiadateľmi refundácie nákladov.
To je hlavný argument podania pozmeňujúceho návrhu, ktorý o chvíľočku prednesiem.
Ešte predtým by som chcel reagovať, nie je tu pán kolega Huba, na memorandum, ktoré, kvôli memorandu, s ktorým vystúpil v rozprave,. Memorandum spolupráce lesníkov a ochranárov, ktoré vzniklo po veľkej kalamite v roku 2004 v Tatrách, v ktorom spomína aktívnu spoluprácu ochranárov a lesníkov. Neviem dôvod prednesenia tohto memoranda, ale jediný argument, ktorý tam môže byť a jediný výsledok tohto memoranda je to, že Tatry v súčasnosti vyzerajú ako, ako spúšť a nespočetné hektáre suchých stromov. Takže táto spolupráca je asi skôr jednosmerná a je v prospech tých, ktorí zapríčinili, že Tatry vyzerajú ako púštna krajina.
Dovoľte, aby som vám predniesol pozmeňovací návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Gažiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 724.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I sa vypúšťa bod 51. Doterajšie body sa prečíslujú.
Odôvodnenie: Ide o úpravu ustanovenia, ktoré upravuje zodpovednosť za plnenie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s piatym stupňom ochrany, a túto prenášajú z obhospodarovateľa lesa na organizácie ochrany prírody.
Toľko k môjmu pozmeňovaciemu návrhu.
Ja by som ešte chcel reagovať z tohto miesta na kolegu Jana Mičovského, ktorý dával podobný pozmeňovací návrh k tomuto § 28 ods. 3, kde v druhej vete zmenil právomoc alebo právomoc rozhodnúť o obranných a ochranných opatreniach z orgánu životného prostredia na orgán alebo organizáciu štátnej správy lesného hospodárstva. Ono je to pekné, ale nerieši to poslednú tretiu vetu a to financovanie z tohto envirofondu. A z tohto dôvodu, že nie je to zaručené zákonom, podávam tento pozmeňovací návrh.
Ďakujem.
17. 5. 2013 11:58:57 - 11:59:47 19. schôdza NR SR -4deň - A. dopoludnia Tlač 406 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaži, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
79.
Ďakujem. Nie je to žiadna zmena, ktorá zasiahne organizačnú zmenu TANAP-u, ide len o úpravu legislatívnych chýb, ktoré v minulosti pri zmene zákona o TANAP-e z roku 2003 vznikali, kde v poznámkach pod čiarou bol dlho uvedený neplatný zákon a ten sa legislatívnou úpravou zmenil tak, že tú správu pozemkov TANAP-u, správa pozemkov TANAP-u prešla pod pozemkový fond. Touto úpravou, jednoduchou úpravu, kde sa do tých výnimiek vsunie aj štátna, aj štátna správa Tatranského národného parku, sa prakticky len prevedie správa, správa k poľnohospodárskej pôde vo výmere cirka 260 hektárov naspäť pod správu TANAP-u. To je všetko.
17. 5. 2013 11:54:07 - 11:58:23 19. schôdza NR SR -4deň - A. dopoludnia Tlač 406 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaži, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
75.
Ďakujem. Dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k predmetnému zákonu, k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov.
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, ktorý sa mení a dopĺňa takto:
V čl. II sa dopĺňajú nové body 2 až 5, ktorými sa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov dopĺňa takto:
V bode 2, 2, 3, 4, 5, 2 až 5, hej. Bod 2, v § 17 sa dopĺňajú v ods. 1 písm. a)... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)


Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pozorne to prečítajte celé, pán poslanec. Dobre?

Gaži, Peter, poslanec NR SR
Áno. V bode 2, ešte raz, v § 17 sa dopĺňajú v ods. 1 písm. a) v bode 6 za slovami "Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik" slová "a Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici".
V bode 3. V § 17 sa v ods. 1 písm. a) v bode 6 za slovami "Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik" sa vypúšťa písmeno "a".
Bod 4. V § 17 sa dopĺňajú v ods. 1 písm. b) za slovami "Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik" slová "a Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici".
Bod 5. V § 17 sa vypúšťa v ods. 1 písm. b) za slovami "Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik" písmeno "a".
Pri hlasovaní navrhujem hlasovať o všetkých bodoch spoločne.
Dôvodom navrhovanej zmeny je ochrana majetku vo vlastníctve štátu na území Tatranského národného parku a jednoznačné definovanie správcu majetku vo vlastníctve štátu. Od 1. marca 2003 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2003 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park, ktoré bolo vydané podľa § 19 ods. 1 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Prijatím zákona č. 571/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2008, bolo okrem iného prijaté aj nové znenie § 17 ods. 2 zákona č. 229/91 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, ktorý znie: "Pozemkový fond nespravuje obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe alebo vodnému hospodárstvu, ktoré s ňou súvisia, a ktoré spravujú právnické osoby podľa osobitného predpisu". Odkaz na 16a).
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a) okrem iného znie: "Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2003 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park.". Tento odkaz však mal byť uvedený aj v poznámke pod čiarou k odkazu 16aa), čím by správa pozemkov uvedených v § 1 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení niektorých neskorších predpisov v Tatranskom národnom parku prešla do správy Štátnych lesov Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.
Navrhovanou zmenou dôjde k opodstatnenej zmene správy poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve štátu na území Tatranského národného parku v prospech Štátnych lesov Tatranského národného parku v celkovej výmere cirka 262 hektárov.
Ďakujem.
16. 5. 2013 11:13:46 - 11:15:18 19. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 403 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaži, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
33.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
V opakovanom druhom čítaní podľa § 85 ods. 4 v čl. I bod 4. znie:
V § 3 ods. 8 písm. d) znie:
"písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt sú osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo ich častí s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b) toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti, 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne."
Poznámka pod čiarou: "Odsek k odkazu 4e) sa vypúšťa."
Pán predseda, skončil som.
30. 4. 2013 18:50:12 - 18:51:48 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní - pokračovanie Tlač 459 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaži, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
10.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uviedol spoločnú správu výborov o prerokovaní zákona z 19. marca 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentom Národnej rade na opätovné prerokovanie.
Vrátený zákon pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím č. 429 na prerokovanie dvom výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Oba výbory rokovali o zákone v lehote určenej predsedom Národnej rady, ako je to uvedené v časti I spoločnej správy. Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia predložený na schôdzi výboru nezískal podporu väčšiny všetkých členov výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny svojím uznesením č. 67 odporúčal prijať všetkých 18 pripomienok prezidenta Slovenskej republiky a schváliť vrátený zákon ako celok v znení odsúhlasených pripomienok prezidenta.
V časti II spoločnej správy sú uvedené pripomienky prezidenta. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a všetky schváliť.
Gestorský výbor odporúča aj zákon ako celok schváliť v znení prijatých pripomienok prezidenta Slovenskej republiky.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 68 z 30. apríla 2013.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
15. 3. 2013 12:47:26 - 12:49:23 16. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 358 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaži, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
124.
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi v súlade s § 79 rokovacieho poriadku predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 358) vo výboroch v druhom čítaní.
Uvedený návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 432 z 5. februára 2013 pridelila na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Uvedené výbory vládny návrh zákona prerokovali v určenej lehote a zhodne ho odporúčali Národnej rade schváliť s pripomienkami. Gestorský výbor nedostal žiadne stanovisko od poslancov tých výborov, ktorým návrh zákona nebol pridelený na prerokovanie.
Pripomienky, ktoré vyplývajú z uznesení výborov, sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor navrhuje hlasovať o pripomienkach nasledovne: spoločne o pozmeňujúcich návrhoch č. 1 až 12, 14 až 33 a o bode 37 s odporúčaním schváliť; spoločne o pozmeňujúcich návrhoch č. 34 až 36 a 38 až 46 s odporúčaním schváliť a samostatne o pozmeňujúcom návrhu v bode 13 s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade aj zákon ako celok schváliť v znení pripomienok uvedených v spoločnej správe výborov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 44 z 13. maca 2013.
Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
6. 2. 2013 9:17:24 - 9:19:24 14. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 297 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaži, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
12.
Ďakujem za slovo. Ja som rád, pán kolega, že ste spomenuli, že ste chlapík z Oravy a les poznáte veľmi podrobne. A po druhé, som rád, že ste spomenuli aj kubíky, ktoré štátne lesy alebo Lesy Slovenskej republiky ťažia, distribuujú a predávajú. Matne si spomínam, pokiaľ padla kalamita v Tatrách v roku 2004, vtedy sa táto kalamita spracovala formou predaja dreva na pni, predaj obchodných celkov. Ak sa nemýlim, jeden z kupujúcich, ktorý tento obchodný celok vydražil, ste boli práve vy. A ako správny Oravák, ktorý les podrobne poznáte, ak sa domnievam správne, ste neboli schopný túto kalamitu spracovať v termíne, ktorý vám bol určený, a museli ste od zmluvy odstúpiť s dosť vysokou zmluvnou pokutou. Pokiaľ ste robili túto kalamitu, spracovávali túto kalamitu v Tatrách, vlastníte vlastnú pílu, či ste distribuovali túto hmotu ďalším subjektom?
Mňa mrzí jedna vec. Že lesníci, ktorí kvalitne hospodária a hospodária prakticky už v lesoch, dá sa povedať v zmysle nejakých platných zákonov už od čias Márie Terézie, a jednotlivé generácie lesníkov ten les pestujú a pokiaľ už chcú speňažiť túto hmotu, tak im takzvaní ochranári zabránia doslova vlastnými telami tieto porasty speňažiť, a tým pádom získať zdroje na to, aby mohli les ďalej pestovať. Tiež sa mi zdá, že pokiaľ bola blokáda v Tichej a Kôprovej doline, že ste boli medzi jednotlivými účastníkmi tejto blokády. A mrzí ma len to, že tzv. ochranári nemajú hmotnú zodpovednosť za tie svoje rozhodnutia. V TANAP-e takýmito rozhodnutiami ostalo zhruba milión kubíkov drevnej hmoty, ktorá sa nemôže spracovať a ktorú generácie vlastníkov pestovali na to, aby sa.... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 2. 2013 11:44:01 - 11:57:31 14. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 339 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaži, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
170.
Pán predseda, teraz dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie:
- ústavnoprávnemu výboru,
- výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj,
- výboru pre obranu a bezpečnosť a
- výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny,
ďalej, že za gestorský výbor určuje výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Určené výbory prerokujú predmetný návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní.
5. 2. 2013 11:44:01 - 11:57:31 14. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 339 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaži, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
168.
Pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec.
Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku predložený vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
5. 2. 2013 9:09:28 - 9:11:30 14. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 358 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaži, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
8.
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského výboru, teda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 ods. 1 podal v prvom čítaní spravodajskú informáciu k vládnemu návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 358.
Konštatujem, že návrh zákona bol podaný v lehote určenej § 72 rokovacieho poriadku, to jest 15 dní pred konaním schôdze, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.
Návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu s právom Európskej únie je podľa vyjadrenia navrhovateľa úplný. Návrh položky vybraných vplyvov bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Súčasťou návrhu sú v súlade s legislatívnymi pravidlami aj návrhy vyhlášok Úradu na ochranu osobných údajov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 336 z 11. januára 2013 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval:
- ústavnoprávny výbor,
- výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
- výbor pre obranu a bezpečnosť a
- výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote do 30, resp. do 32 dní, od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
11. 9. 2012 13:56:06 - 13:57:20 7. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 84 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gaži, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
26.
Ďakujem. Pán profesor, ja si vás vysoko vážim ako odborníka, ale ak by som bol na mieste ministra pôdohospodárstva, a za tú vašu vetu, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, tvrdíte, že hospodársky rezort, ktorého cieľom je generovať zisk a nechrániť prírodu, by som sa asi hlboko urazil. Chcem pripomenúť, že lesníci už od roku zhruba 1756, keď platil prvý lesný zákon, takzvaný tereziánsky lesný zákon, lesy zveľaďovali a hospodárili v nich v takom zmysle, aby tú prírodu chránili.
V súčasnosti takzvaní ochranári bez hmotnej a právnej kompetencie a zodpovednosti zapríčiňujú omnoho väčšie škody ako podkôrnik, ktorý lesy v TANAP-e likviduje. Takže ten váš názor, názor na ochranu prírody sa mi zdá trošku scestný.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->