Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
2. 10. 2015 10:13:35 - 10:16:27 54. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1654 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)

54.
Nevadí. (Reakcia rečníka na nesprávne uvedenie jeho mena a priezviska.)
Vážená pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.

Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

2. 10. 2015 9:42:09 - 9:43:19 54. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1654 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

44.
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.

Pani predsedajúca, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

18. 9. 2015 13:10:57 - 13:13:56 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1580 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)

221.
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákona (tlač 1580), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Po prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona Národná rady uznesením č. 1833 z 24. júna 2015 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 454 zo dňa 3. septembra 2015; ústavnoprávny výbor uznesením č. 639 zo dňa 8. septembra 2015; výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 470 zo dňa 10. septembra 2015.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 9 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, daňový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1580) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 467 zo 16. septembra 2015, výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

18. 9. 2015 12:59:26 - 13:02:37 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1568 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
213.
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi prosím ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 1568) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1830 z 23. júna 2015 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov z Národnej rady Slovenskej republiky.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť výbor pre zdravotníctvo uznesením č. 167 zo dňa 30. júna 2015; odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 451 zo dňa 3. septembra 2015; ústavnoprávny výbor uznesením č. 635 zo dňa 8. septembra 2015; výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 467 zo dňa 10. septembra 2015; výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 361 zo dňa 8. septembra 2015.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 1568) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 464 zo 16. septembra 2015. Výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady, po druhé navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
18. 9. 2015 10:58:02 - 10:59:03 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1691 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

92.
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.

18. 9. 2015 10:54:58 - 10:56:02 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1690 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

88.
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor 10. novembra 2015.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.

18. 9. 2015 10:01:36 - 10:02:44 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1633 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
23. 6. 2015 10:54:52 - 10:55:46 53. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1580 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)

46.
Kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: výbor pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.

23. 6. 2015 9:36:36 - 9:37:55 53. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
14.
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 2. 2015 15:42:13 - 15:45:30 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1282 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
86.
Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, prosím, aby som ako určený spravodajca výboru pre financie a rozpočet predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1282. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1454 zo 4. decembra 2014 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre sociálne veci.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu republiky návrh schváliť výbor pre sociálne veci uznesením č. 155 zo dňa 27. januára 2015, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 388 zo dňa 22. januára 2015, ústavnoprávny výbor uznesením č. 551 zo dňa 13. januára 2015, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 214 zo dňa 20. januára 2015.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom 4 tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1282, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výboru, predmetná správa bola schválená uznesením gestorského výboru č. 393 z 27. januára 2015. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
4. 12. 2014 9:37:42 - 9:38:49 44. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1282 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
16.
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
2. 12. 2014 10:36:11 - 10:37:11 44. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1170, 1271 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
12.
Ďakujem. Pán kolega, trošku ma prekvapilo, že si vo svojom príhovore skritizoval podnikateľské prostredie alebo teda že tento návrh rozpočtu škodí podnikateľom, a to z toho dôvodu, spomenul si tam dve veci. A to sú daňové licencie, o ktorých si ja myslím, že určite, len podnikateľské prostredie vyčistia od tých pseudopodnikateľov. Ja už to tu hovorím dlhšiu dobu, že sú podnikatelia, ktorí využívajú len benefity tohto systému, ale sú aj podnikatelia, ktorí poctivo platia dane a zamestnávajú ľudí. A myslím si, že aj ten balíček vo výške tých 150 mil. eur, ktorý je určený na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, podnikateľom pomôže.
Čiže nie je pravdou, že sú to všetko opatrenia, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie, ale ja som presvedčený, že určite, naopak, zlepšujú podnikateľské prostredie.
Ďakujem.
26. 11. 2014 16:34:46 - 16:37:09 44. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1202 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
46.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1202) vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1386 z 21. októbra 2014 pridelila návrh skupiny poslancov týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 363 zo dňa 18. novembra 2014, ústavnoprávny výbor uznesením č. 528 zo dňa 18. novembra 2014. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade návrh skupiny poslancov schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 372 z 24. novembra 2014. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, po druhé navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Ďakujem, pán predseda, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
29. 10. 2014 15:37:58 - 15:39:55 39. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1123 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
36.
Ďakujem pekne za námety aj otázky. Začnem odzadu. Neviem, v akej oblasti pracujete, ale jednoducho tak je postavený nielen na Slovensku aj v Európe daňový systém, že aj keď si kúpite napríklad, a zase sa vrátim k tomu autu, ja som povedal, že odpisy zhruba kopírujú životnosť tých jednotlivých základných prostriedkov, či už sú to autá, výrobné technológie alebo sú to aj budovy. A, samozrejme, tá doba odpisovania býva o málinko alebo o nejakú časť kratšia, ako je, ako je životnosť toho výrobku. Ale keď aj ojazdené auto, ktoré už je odpísané, si kúpi druhý podnikateľ, čiže to auto už má štyri roky alebo šesť rokov, keď si ho kúpi ojazdené, tak či tak ho odpisuje ďalšie štyri roky. A to isté sa, samozrejme, musí diať aj u budov. Ale, samozrejme, adekvátne by mala byť, keď kúpite 20-ročnú budovu, tak tá cena nehnuteľností by mala zodpovedať zhruba, ja neviem, polovičnej hodnote, ako keď bola nová. Samozrejme, je fakt, že potom tú budovu odpisujete ďalších 40 rokov, ale to sú už viac-menej daňové zákony, lebo to sledovanie tej, tej doby nadobudnutia niekoľkokrát späť by bolo veľmi zložité.
A ešte k pánovi Kaníkovi. Pán Kaník, vy ste ma ale vôbec, ale vôbec nepochopili alebo nepočúvali. Ja som, keby ste ma počúvali, tak by ste určite zachytili pár postrehov, ktoré som dal, na ktoré by sme sa my mali spoločne zamerať, ktoré by mali vplyv priaznivý na štátny rozpočet a nemali by žiadny negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Čiže ak by ste dávali pozor, tak by ste vedeli, že takéto zmeny som navrhoval. A takisto som tvrdil, že nie je účelom štátu, aby za každú cenu držal tu také firmy, ktoré zamestnávajú ľudí len za minimálnu mzdu.
Ďakujem.
29. 10. 2014 15:24:38 - 15:33:55 39. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1123 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
30.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, vážený pán spravodajca, dovoľte aj mne, aby som sa vyjadril k tomuto návrhu zákona. Oceňujem vystúpenia väčšiny kolegov aj z radov opozície, že boli vecní, konštruktívni a nevnášali do toho nejako politikum.
Čo je účelom tohto zákona? Mnohí z vás ste povedali, že účelom zákona je vybrať viac na daniach. Samozrejme, že to nikto nepopiera, že účelom tohto zákona je zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu. Len je to len jeden z aspektov tohto zákona. Musíme si priznať, že podnikateľské prostredie je v rámci celej Európy aj na Slovensku sa vyvíja a je potrebné, aby sme reagovali aj my na vyvíjajúce sa podnikateľské prostredie a menili aj zákony podľa danej situácie.
Dovoľte mi, aby som ešte reagoval na tú kritiku, ktorá sa niesla z väčšiny opozičných poslancov, ktorí reagovali takým spôsobom, že sa zhoršuje podnikateľské prostredie výrazným spôsobom. S týmto si dovolím nesúhlasiť, lebo určite viete, že stále investície prichádzajú na Slovensko aj prichádzať budú, a to z jednoduchého dôvodu, podnikateľské prostredie na Slovensku je viac-menej dobré. Je na nás, aby sme to podnikateľské prostredie ešte zlepšili. Samozrejme, že niektoré firmy využívajú len lacnú pracovnú silu, ktorá, keď sa im časom jednoducho zvýši cena nákladov na prácu, tak potom odchádzajú do Rumunska, kde priemerná mzda je 200, 300 euro, ale myslím si, že za takými investormi nám nesmie byť ľúto. I keď najväčší problém, čo sa týka zamestnanosti, majú zamestnanci s nižším vzdelaním.
Moja myšlienka, že ako riešiť túto situáciu, je určite, že musíme sa zamerať na presun takýchto ľudí do služieb. Viete, že v priemysle dochádza k maximálnej automatizácii, zefektívňovaniu výroby a narastá len počet alebo potreba vysokokvalifikovaných a zdatných ľudí. Ja vám poviem len taký osobný príklad. Žiadal som pred rokmi o dotáciu z fondov Európskej únie. Neuspel som, a keď som pátral po tom, že prečo som neuspel, tak jeden z dôvodov bol to, že mal by som zamestnať uchádzača z minoritnej vrstvy, Róma, nízkokvalifikovaného človeka. Ale naozaj som ja to nevedel spojiť, že kúpim vysoko špičkovú technológiu, modernú technológiu a zamestnám k tomuto, čiže tam sa ukázal jeden veľký rozpor, ktorý, si myslím, že je potrebné riešiť.
Nedá mi, aby som nespomenul ešte svoj zážitok z poslaneckého prieskumu, o ktorom som tu už hovoril, v Košiciach, a dovoľte mi, aby som aspoň tých pár údajov, ktoré sú prístupné, lebo niektoré podliehajú daňovému tajomstvu, spomenul, čo sa týka podnikateľského prostredia. Sú to informácie len z Daňového úradu Košice. Tento daňový úrad má za sebou za rok 2013 a prvý polrok 2014 160 súdnych sporov a úspešnosť týchto súdnych sporov, čo sa týka daňových vecí, je 98 %, čo je podľa mňa vynikajúce číslo, a nedoplatky na daniach alebo na týchto súdnych sporoch boli vo výške 23 miliónov. Keď si to vynásobíte počtom krajov na Slovensku, tak vám to dá aj nejakú vypovedaciu schopnosť, že o aké čísla alebo o akú sumu sa snažia niektorí podnikatelia krátiť svoje dane.
Pár vecí k tým, čo tu odzneli, ku ktorým sa aj ja pripojím. Limit na motorové vozidlá 48-tisíc, ja nemám problém sa pripojiť, samozrejme, k tomu, že aby tento platil aj na vozidlá spravované vo verejnej správe alebo v štátnych podnikoch a tak ďalej, samozrejme, s výnimkou možno ministerstiev a členov vlády. Ja s tým nemám, samozrejme, problém a myslím si, že tá, tento názor je správny.
Najväčšou kritikou, najviac kritizovanou oblasťou bolo odpisovanie budov, čiže nehnuteľností, kde sa zmenila doba z 20 na 40 rokov. Samozrejme, aj mne táto zmena odpisovej sadzby vnútorne prekáža a tiež si myslím, že to skokové, táto skoková zmena nie je úplne, úplne, úplne správna, že možno by bolo treba nájsť nejaké vhodné, iné vhodné riešenie. Ale zase keď ten zákon obsahuje dostatok ďalších ustanovení, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie, tak verím tomu, že podnikatelia sú schopní prehodnotiť svoj biznis plán a prispôsobiť sa tejto situácii. Lebo takisto aj daň z nehnuteľností, ktorú platíte obciam a mestám, ani tú neviete na 10, na 20 rokov dopredu. Tá sa takisto mení na základe uznesenia mestského alebo obecného zastupiteľstva. To sú ďalšie faktory, ktoré vstupujú do toho nejakého odpisového alebo nákladového plánu jednotlivých podnikateľov.
Niečo, čo by som chcel zasiať, nejaký, chrobáka vám do hlavy všetkým, aby sme na tom spoločne do konca volebného obdobia popracovali, je zdaniť tých, ktorí dane neplatia, 60 % podnikateľov alebo firiem na Slovensku neplatí dane alebo teda vykazuje nulu alebo stratu. Vieme, že už zo slova podnikanie vychádza to, že človek sa snaží robiť nejakú činnosť tak, aby vykazoval nejaký zisk. Samozrejme, je normálne, že ak človek investuje do výroby alebo podnikateľ investuje do výroby, do technológií, do nehnuteľností, tak je prirodzené, že rok, dva, tri, štyri môže byť aj v strate. Ale nie je to možné, aby niekto bol 10 rokov v strate. Potom si povedzme, že je to živnostník, potom si dajme otázku, prečo to robí. Prečo podniká a je stále v strate? Takže to je taká vec, ktorá mi veľmi vadí, a mali by sme nájsť mechanizmus, aby sme toto odstránili.
Ďalej mali by sme spoločne takisto popracovať na zákonoch, ktoré by zlepšili výber DPH. Vy ste kritizovali ministerstvo financií, že teda pripravuje zákony, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie. Ale len vám do pozornosti, že v rokoch 2010 až 2012 klesal prudko výber, efektívny výber DPH a v súčasnosti efektívny výber DPH je zhruba 14 %, to znamená, že 60 %, 40 % DPH štát stále nedokáže efektívne vybrať. Tie prípady, čo som spomínal, z tých Košíc sú zase príkladom podľa mňa vynikajúcej práce finančnej správy.
Ďalej ešte taká posledná vec, ktorú by som chcel dať do pozornosti, je, že máme problém s tým, kde z môjho pohľadu utekajú veľké finančné prostriedky, že ak si kupuje niekto - podnikateľ alebo už fyzická osoba - byt alebo stavia rodinný dom a kolauduje ho, nikto to nekontroluje, odkiaľ tie peniaze má. To je určitý systém prania čiernych peňazí a veľký vplyv sivej ekonomiky. V susednom Rakúsku je to tak, že ak nie ste schopní zdokladovať peniaze, ktoré máte na kúpu bytu, to znamená, že, že neviete preukázateľne ukázať, že ste zaplatili dane za tie peniaze, ktoré vlastníte, ktoré máte na účte alebo ktoré chcete použiť na kúpu bytu, tak jednoducho ten byt vám na katastri nezaregistrujú. A myslím si, že našou úlohou by malo nájsť aj také, nájsť spoločne takého legislatívne riešenie, že neskolaudujme rodinný dom, ak nie sme schopní preukázať, že sme na ten dom zarobili, alebo tie peniaze, ktoré máme, že sme ich zdanili. A myslím si, že také riešenie, už nepátrajme po tom, že odkiaľ tie peniaze sú, to je úlohou orgánov činných v trestnom konaní, ale aspoň spravme ten krok, že ak nie si schopný preukázať, odkiaľ finančné zdroje na kúpu bytu či stavbu rodinného domu máš, tak zaplať z toho daň. Z toho rozdielu, ktorý nie si schopný preukázať.
To si myslím, že to sú cesty, kde by sme dokázali naplniť čiastočne štátny rozpočet a, samozrejme, tieto veci by nemali vplyv na podnikateľské prostredie.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
29. 10. 2014 14:55:40 - 14:56:55 39. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1123 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
18.
Ja ďakujem kolegovi, že bol vecný. Ja by som ho rád asi poopravil alebo sa zhodneme snáď na tom, že odpisy u tých nehnuteľností by zhruba mali kopírovať životnosť toho základného prostriedku, tak ako máte motorové vozidlá, odpis štyri roky, niektoré výrobné stroje šesť rokov, osem rokov, čiže odpisy zhruba kopírujú a jemne, jemne skracujú tú reálnu životnosť a to isté sa vláda alebo ministerstvo financií snažilo spraviť, že životnosť budov, sa zhodneme určite na tom, že je viacej ako 20 rokov, viacej ako 30. To znamená, že tento zákon len zreálňuje alebo približuje tú odpisovú dobu reálnej životnosti budov.
Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že ste povedali, že efekt to bude mať krátkodobý pre, pre... alebo momentálne bude mať pre štátny rozpočet pozitívny, ale podľa môjho názoru ten pozitívny vplyv na štátny rozpočet bude aj o 5 rokov, aj o 10 rokov, lebo tá nákladová položka, ktorá, ktorá sa teraz v podstate delí na polovicu u toho podnikateľa, sa bude prejavovať aj o 5, aj o 10 rokov.
Ďakujem.
29. 10. 2014 10:00:35 - 10:01:39 39. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1123 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
18.
Ďakujem. Mňa len mrzí, že pán kolega Zajac používa niektoré údaje v slovenských korunách, a to len za tým účelom, aby zvýšil dramatičnosť svojho vystúpenia a dopadov štátny rozpočet. Keby bol korektný, tak by priznal, že odpisovanie áut sa nedotkne normálnych podnikateľov. Dotkne sa to len tých podnikateľov, ktorí generujú stratu, vo väčšine prípadov úmyselne, že sú jednoúčelovo založené eseročky tak, aby si mohol podnikateľ alebo jeho manželka odpísať DPH-čku a dávať do nákladov PHM. Takže v tomto bolo by potrebné, keby ste aj to svoje vystúpenie skorigovali.
A čo sa týka tých odpisov budov, tak isto je tam, ak by sme zase mali korektní, že predlžujeme dobu odpisovania na dvojnásobok, čiže ak má niekto odpísanú budovu už 10 rokov a má odpisovať ešte 10 rokov, nebude odpisovať ďalších 30, ale bude odpisovať 20 rokov. Čiže tá doba, ktorá mu zostáva odpísať, tú zdvojnásobíme. Ďakujem.
23. 10. 2014 17:56:40 - 18:09:26 39. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1123 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
62.
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, tí, čo ste tu zostali, dovoľte mi, kým prednesiem svoj pozmeňujúci návrh, aby som ocenil prístup pána ministra aj pracovníkov ministerstva, že zmeny, ktoré nastali medzi prvým a druhým čítaním, doznali určité zmeny tohto zákona a z môjho pohľadu určite mali priaznivý vplyv na podnikateľské prostredie. Vzhľadom na to, že je nás tu tak veľmi málo, tak to prebehnem len tak telegraficky.
Určite ste zachytili, že sa zvýšil počet položiek virtuálnej elektronickej pokladnice z tristo na tisíc. Vzrástla provízia za sprostredkovanie z 10 na 20 % a tá často v médiách kritizovaná alebo informovaná 80-percentná nákladová položka pri používaní motorových vozidiel, tá zostala ponechaná. A takisto bol zrušený ten zoznam tých základných prostriedkov, ktoré, ktorý, ten zoznam vyvolával určitú nevôľu u podnikateľov, i keď ja sa priznám osobne, že nechápem prečo.
Takisto v rozprave tu zazneli od opozičných kolegov určité kritické názory, a to najmä v oblasti lízingu. A ja, dovoľte mi k tomu vysloviť takisto svoj názor, ja som začal podnikať 22. marca 1990, čo bolo pár dní po revolúcii, takže zažil som aj ten predchádzajúci zákon, ktorý platil do roku ´99, to bol 286 zákon a takisto som zažil aj percentuálnu sadzbu dane 47 percent. Takže tá ich kritika k tomu odpisovaniu lízingu sa mi zdá neadekvátna a myslím si, že každý podnikateľ nemá problém s tým, rozložiť si tie nákladové položky, čiže už odpisy alebo lízingové splátky rovnomerne a vedieť to aj plánovať.
Takisto tá kritizovaná doba odpisovania nehnuteľností, že sa zvýšila z 20 na 40 rokov, priznám sa, že aj vo mne to najskôr vyvolalo určitú nevôľu, ale potom, keď som sa pozrel aj trošku do histórie, aj na okolité štáty, zistil som, že je to teda úplne normálna a ešte čiastočne ústretová doba odpisovania, keďže niektoré štáty majú 50 rokov, aj my sme mali v minulosti 50 rokov.
Nedá mi ešte zareagovať, aj keď tu pán Kollár nie je, k tomu vracaniu tých dépeháčiek, lebo to ozaj bolo také dosť skreslené. Na tom svojom poslaneckom prieskume sme sa zoznámili aj s určitými súdnymi procesmi, ktoré sú vedené voči daňovým subjektom, a ja som bol veľmi milo prekvapený, že úspešnosť týchto súdnych konaní, či na krajskom súde, či už na, takisto aj na Najvyššom súde, bola viac ako 95 % v prospech finančnej správy, čo ma naozaj veľmi príjemne potešilo.
Dovoľte, aby som vám v krátkosti predstavil ten pozmeňujúci návrh, ktorý má zhruba štyri body. V tom bode 1 je už tá spomínaná provízia 10 až 20 percent. Ten pozmeňujúci návrh sa tam dotýka toho, že toto obmedzenie, tých 20 % sa nebude týkať správcovských spoločností.
Bod 2, ktorý určite poteší domácich výrobcov vína, slovenských producentov vína, je tá, že je umožnené v rámci odpočítateľných položiek alebo nákladových položiek na reprezentačné alebo reklamné účely použiť aj fľašu vína s etiketou, maximálne však je to obmedzené v zákone, že 17 eur na jeden predmet, to znamená, že aj 17 eur na jednu fľašu vína. Samozrejme, že tam je určitý dôvetok, ktorý je nevyhnutný, že tieto položky si môžu uplatniť len firmy, ktoré sú v zisku, je tam daná hranica 5 % zo základu dane a bolo by, samozrejme, naozaj veľmi nesprávne a nesystémové, keby reklamné predmety nakupovali firmy v strate alebo účelovo založené eseročky, ktoré sú len zato, aby si jednotliví podnikatelia dávali do nákladov PHM alebo odpisovali dépeháčku, prípadne iné predmety.
Body 3 a 4 sú v podstate len takými technickými bodmi, ktoré odstraňujú nejaké legislatívne nejasnosti, prípadne nedostatky, tak ako tu aj povedal pán poslanec Mihál so svojím návrhom ohľadom toho nepeňažného plnenia u lekárov, tak bod 4 len spresňuje administratívny postup poskytovateľa nepeňažného plnenia na strane teda poskytovateľa a takisto spresňuje aj administratívny postup na strane prijímateľa tak, aby nevznikali nejasnosti pri tomto uplatňovaní.
Teraz mi dovoľte prečítať ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladislava Petráša k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1123. V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
K Čl. I
1. V doterajšom bode 26 poznámka pod čiarou k odkazu 79b znie:
"79b) § 47 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 22 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 písm. b) a § 6 až 12 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 4, 27 a 128 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 2006/2013 Z. z.
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov."
Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa spresňuje poznámka pod čiarou tak, aby sa limit daňovo uznanej odplaty, provízie za sprostredkovanie u prijímateľa služby nevzťahoval aj na správcovskú spoločnosť a realitnú spoločnosť, ktoré pôsobia na základe zákona o kolektívnom investovaní.
2. Doterajší bod 48 znie:
"48. V § 21 ods. 1 písm. h) sa slová "pričom za reklamné predmety sa nepovažujú darčekové reklamné poukážky", nahrádzajú slovami "pričom za reklamné predmety sa nepovažujú
1. darčekové reklamné poukážky,
2. tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,
3. alkoholické nápoje okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu, 103a), v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 103a) znie:
"103a) § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov."
Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa spresňuje, že za daňovo uznaný reklamný predmet možno považovať víno v hodnote neprevyšujúcej 17 eur, pričom u daňovníka, u ktorého nie je výroba vína hlavným predmetom činnosti, je možné uznať náklady, výdavky na víno ako reklamný predmet v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane.
K tomu by som ešte krátke vysvetlenie. Dúfam, že ste z toho pochopili, že to sa netýka tvrdého alkoholu alebo jednoducho alkoholických nápojov, ktoré podliehajú spotrebnej dani.
3. V doterajšom bode 53 v § 21a ods. 3 sa slová "zaisťovne alebo subjektom kolektívneho investovania, 79b)", nahrádzajú slovami "zaisťovne, subjektom podľa osobitného predpisu, 105b), alebo leasingovou spoločnosťou, 105c)" a na konci doterajšieho bodu 53 sa dopĺňa tento text:
"Poznámky pod čiarou k odkazom 105b) a 105c) znejú:
"105b) § 47 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 22 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 písm. b) a § 6 až 12 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 4, § 27, §128 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
105c) § 1 písm. c) opatrenia Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo leasingovou spoločnosťou na štatistické účely, oznámenie č. 248/2014 Z. z."."
Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so spresnením poznámky pod čiarou k odkazu 79b) v doterajšom bode 26.
4. V doterajšom bode 82 v § 43 ods. 17 písm. b) prvom bode sa za slovo "starostlivosť'' vkladajú slová "alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca".
Odôvodnenie: Úprava sa navrhuje v nadväznosti na spresnenie ustanovenia v písmene a) prvom bode, a to z dôvodu, že nie každý zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zároveň aj poskytuje zdravotnú starostlivosť, napríklad riadiaci a administratívni pracovníci. Držiteľ má zároveň povinnosť vystaviť oznámenie o výške poskytnutého nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi, ktoré zašle do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka správcovi dane. Toto oznámenie, rovnako ako potvrdenie o výške nepeňažného plnenia pre prijímateľa vystavuje vždy až konečný priamy poskytovateľ posudzovaného nepeňažného plnenia.
O bodoch 1, 3 a 4 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je potrebné hlasovať spoločne. V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom vynímam body 8 a 17 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Toľko môj pozmeňujúci návrh. Ešte také upresnenie k tým reklamným predmetom. Samozrejme, že toto obmedzenie sa netýka výrobcov vína, takže tí nemajú nejaký limit výdavkov.
Ďakujem pekne.
23. 10. 2014 12:00:10 - 12:01:56 39. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1123 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
67.
Ja by som len chcel zareagovať na kolegu Kollára, ktorý vo svojom vystúpení povedal, že DPH bolo vrátené firmám po iks rokoch, potom to upresnil, že po troch až štyroch rokoch u firiem, ktoré boli kontrolované, a bolo to bez nálezu. Boli sme spolu na poslaneckom prieskume v Košiciach a viete, že tam ste dostali informáciu, že priemerná doba vrátenia DPH u firiem, ktorých výsledok skončil bez nálezu, je 84 dní, čiže bolo by korektné povedať, že nie sú to roky tri až štyri, ale je to 84 dní. Samozrejme, že tá vec úročenia vratky DPH je témou na diskusiu, ktorej sa určite nebránim.
Ďalej ste vo svojom vystúpení spomenuli tých 80 % DPH, no samozrejme, že keď niekto si uplatňuje do nákladov 80 % z akéhokoľvek základného prostriedku, tak je povinný si uplatniť len adekvátnu časť aj DPH. To, samozrejme, platí a myslím si, že všetci podnikatelia sú si toho vedomí, že aj keď máte odcudzený základný prostriedok alebo ho prestanete používať alebo ho predáte, tak adekvátnu časť tej nespotrebovanej DPH počas doby odpisovania musíte vrátiť daňovému úradu. Takže ak to tak niekto robí, že teda uplatňuje si 80 % do nákladov z PHM a podobných vecí a uplatnil si 100 % DPH, tak, samozrejme, že to je celé zle.
A taký posledný dôvetok, nielen 40 rokov bola u nás doba odpisovania budov, ale do roku ´99 bolo 50 rokov, až do roku 2002 bolo 40 rokov a potom sa to znížilo na 30 a následne na súčasných 20 rokov.
Ďakujem.
22. 10. 2014 11:45:54 - 11:48:58 39. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1121 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petráš, Vladislav (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
86.
Vážená pani predsedajúca, milé kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1121) vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1321 zo 16. septembra 2014 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská:
Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: výbor financie a rozpočet uznesením č. 343 zo dňa 7. októbra 2014, ústavnoprávny výbor uznesením č. 499 zo dňa 7. októbra 2014, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 353 zo dňa 7. októbra 2014, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 282 zo dňa 7. októbra 2014,
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom štyri tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 24 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1121) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 351 zo 14. októbra 2014. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, po druhé navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->