Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 9. 2015 14:38:15 - 14:40:19 54. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

20.
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1562), v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1878 z 1. júla 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich správ schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 - 3 s návrhom schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 218 zo 16. septembra 2015. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady.
Pani podpredsedníčka, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

1. 7. 2015 9:07:35 - 9:08:58 53. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)

Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015.

Vážená pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

17. 6. 2015 15:53:04 - 15:54:18 53. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
46.
Ďakujem pekne. Vážený pán kolega, som si vypočul vaše vystúpenie, kde ste celú vlastne dobu rozprával o fungovaní rady škôl zriadených mestami a obcami, ale vôbec ste nehovoril, akým spôsobom prebieha proces či už voľby riaditeľa na cirkevných a súkromných školách v doteraz platnej legislatíve. Práve od vás som čakal, že budete nejakou formou obhajovať, alebo poviete nám svoje postoj k tomuto, lebo je to rozdielne v súčasnosti, a práve my touto novelou nabádame k tomu, aby sme práve umožnili ten proces k tomu, že aj poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí budú následne môcť vetovať a prelomiť to veto, budú môcť zasiahnuť nejakým spôsobom do procesu vzdelávania v škole.
Ešte som zachytil jednu otázku, ktorej som nerozumel, a možno by bolo dobre, keby ste mi na ňu zodpovedal. Vy ste vraveli v svojom vystúpení, že obec nie je vlastníkom čoho, a potom ste sa zasekol a nepokračoval ste ďalej. Neviem, k čomu bola táto myšlienka mienená.
Ďakujem pekne.
10. 11. 2014 16:03:57 - 16:05:17 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
782.
Ďakujem za slovo. Pán predseda, ďakujem za vaše vystúpenie. Už skoro 50 hodín tu sedíme a rokujeme o návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky pánovi Robertovi Ficovi a pozrime sa, kam sa táto debata dostala. Dostala sa sem, až tak ďaleko, že pán poslanec Lipšic, ktorého ja neviem, kam mám zaradiť, ktorý prišiel do parlamentu po pleciach KDH, teraz tu sedí ako kto? Ako nezávislý poslanec alebo ako zástupca NOVY? Ja neviem. A snaží sa obviniť nás všetkých, ktorí sme tu, tým, že sme prepojení s finančnými skupinami. Tvrdo toto odmietam, odmietam to za mňa, za predsedu, za nás všetkých, ktorí sme tu.
Odkiaľ máte tú silu a tieto nápady a myšlienky? Vám sa už o tom všetkom musí aj snívať. Vy osobne chcete takú veľkú pomstu, ale ja verím, že všetko raz príde a vy, pán Lipšic, budete tam, kde naozaj máte byť.
Prosím vás, ospravedlňte sa pánovi predsedovi a všetkým nám poslancom.
Ďakujem.
25. 3. 2014 9:37:46 - 9:40:28 33. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 819 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
8.
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 819a.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1004 z 30. januára 2014 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne okrem Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci, ktorý rokoval o uvedenom vládnom návrhu zákona až po rokovaní gestorského výboru a prijal uznesenie č. 100 z 18. 3. 2014. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Vládny návrh zákona odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 394 z 11. marca 2014 so zmenami a doplnkami, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 130 z 11. marca 2014 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prijali šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré máte v spoločnej správe v časti č. IV.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v časti IV tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 6 s návrhom schváliť.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som podal správu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 140 z 18. marca 2014.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu.
29. 1. 2014 10:21:08 - 10:23:36 29. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 819 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
32.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o vládnom návrhu zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konštatujem, že uvedený návrh zákona po formálno-právnej stránke všetky náležitosti spĺňa uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o dôvode novej právnej úpravy a v súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky a záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých uznesení, ustanovení. Návrh zákona obsahuje doložku vybraných vplyvov, vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovaní návrhu, ako aj doložku zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 8. januára 2014 č. 811 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Vážený pán predsedajúci, skončil som. Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.
22. 10. 2013 10:39:29 - 10:40:43 25. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 662 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
38.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som si dovolil zareagovať ohľadom môjho pozmeňovacieho návrhu. No som prekvapený, pán poslanec, keď rozprávate o dvojkoľajnosti, ktorú ste v podstate zaviedli vy zmenou zákona, kedy ste urobili iné podmienky pri udeľovaní analógových licencií a digitálnych licencií. Možno by bola otázka, prečo to tak bolo? Nebolo to z toho dôvodu, že tých analógových licencií už bolo málo, málo pásiem? Neviem, ja som tu vtedy nesedel. Hlasovali ste vy. Čo sa týka ďalších vecí, ktoré ste mali v svojom vystúpení. Na jednej strane hovoríte, že chceme byť netransparentní, aby rada nemohla rozhodovať o udeľovaní licencií, a na druhej strane vy tu rozprávate o posilňovaní právomoci rady vo veci napr. prípravy určitých vyhlášok a nariadení, ktorými by ona mohla následne kontrolovať tento trh.
Je to z môjho pohľadu absolútne dve veci odlišné, ktoré proti sebe bojujú, a je to v rozpore na jednej strane, čo ste hovorili v prvom bode, a na druhej strane, čo potom tvrdíte v tom nasledujúcom. Ďakujem.
22. 10. 2013 9:08:16 - 9:12:49 25. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 662 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
4.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 765 z 11. septembra 2013 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na prerokovanie týmto výborom:
- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Vládny návrh zákona odporučili schváliť výbory:
- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 299 z 8. októbra 2013 so zmenami a doplnkami,
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 104 z 10. októbra 2013 a
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 106 z 8. októbra 2013 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali pozmeňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v časti IV tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 11 s návrhom schváliť. Gestorský výbor určil poslanca Petra Fitza za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 25, § 80, § 83, § 84 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 111 z 15. októbra 2013.
Ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
11. 9. 2013 17:30:01 - 17:41:52 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 662 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
114.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje predložený návrh zákona výboru ústavnoprávnemu a výboru pre kultúru;
ďalej aby za gestorský výbor určila výbor pre kultúru a médiá; že výbory prerokujú návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní.
11. 9. 2013 17:30:01 - 17:41:52 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 662 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
112.
Pán poslanec, pán predseda, dajte hlasovať o tom, o návrhu pána poslanca Simona, ktorý dal návrh, aby predmetný návrh zákona bol prerokovaný aj vo výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny.
11. 9. 2013 17:30:01 - 17:41:52 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 662 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
110.
Pán predseda, dajte hlasovať o tom, aby sa predložený návrh zákona prerokoval v druhom čítaní.
11. 9. 2013 17:30:01 - 17:41:52 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 662 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
108.
Poslanec Simon dal dal návrh, aby predmetný návrh zákona prerokoval aj výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.
11. 9. 2013 17:30:01 - 17:41:52 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 662 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
106.
Pán poslanec Viskupič dal návrh na vrátenie návrhu zákona na dopracovanie.
Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu pána poslanca.
11. 9. 2013 17:14:43 - 17:30:18 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 662 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
104.
Ďakujem za slovo. V rozprave vystúpili piati poslanci: poslanec Sólymos, poslankyňa Žitňanská, Hlina, Viskupič a poslanec Simon.
Poslanec Sólymos a pani poslankyňa Žitňanská dali návrh na stiahnutie predmetného zákona z rokovania.
Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.
11. 9. 2013 11:28:23 - 11:30:48 23. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 662 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
83.
Vážený pán predseda, vážená Národná rada, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o dôvode novej právnej úpravy a súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky a záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Návrh zákona obsahuje doložku vybraných vplyvov a doložku zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 19. augusta 2013 č. 636 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali:
- ústavnoprávny výbor a
- výbor pre kultúru a médiá.
Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, ďakujem, otvorte rozpravu.
20. 6. 2013 17:52:20 - 17:55:28 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 527 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
106.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol správu o výsledku, o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rámcovým dohovorom Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť (tlač 527) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rámcovým dohovorom Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 510 z 27. mája 2013 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Za gestorský výbor predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky predkladá správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Určené výbory prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu s Rámcovým dohovorom Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť v stanovenej lehote.
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, pretože návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 odst. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86 z 11. júna 2013 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s predmetným návrhom vysloviť súhlas. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky po prvé, vysloviť súhlas s Rámcovým dohovorom Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť, po druhé, aby rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Súčasne výbor určil poslanca Petra Fitza za spravodajcu výborov a poveril ho, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania vo výboroch. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky tvorí prílohu tejto správy. Predmetná správa o výsledku prerokovania predkladaného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 94 zo dňa 18. júna 2013.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, skončil som.
6. 2. 2013 18:22:43 - 18:25:16 14. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 311 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
108.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o návrhu poslankyne Národnej rady Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležité určenie v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o dôvode novej právnej úpravy a súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje doložku vybraných vplyv a doložku zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 9. novembra 2012 č. 285 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem. Skončil som. Otvorte rozpravu.
26. 9. 2012 18:03:07 - 18:05:45 7. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 179 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o návrhu poslankyne Národnej rady Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o dôvode novej právnej úpravy a súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Návrh zákona obsahuje doložku vybraných vplyvov a doložku zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európske únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 15. augusta 2012 č. 165 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážená pani predsedajúca, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
20. 9. 2012 11:06:41 - 11:07:41 7. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 121 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fitz, Peter (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
57.
Ďakujem. Dovoľte mi, pán poslanec, aby som zareagoval na vaše slová, kde ste, citujem: "Rozhodovanie o školách, resp. sieti škôl vo vyššom územnom celku je čisto politické." Po vašej, po vašej ľavici sedí jeden z poslancov vyššieho územného celku a skúste sa ho opýtať, akým spôsobom pri racionalizácii škôl vo Vyššom územnom celku v Bratislave pristupujú poslanci. Dovolím si tvrdiť a som o tom presvedčený, je to čisto len z hľadiska hospodárskeho, to znamená, aby vedeli zabezpečiť chod školy, že je nedostatok finančných zdrojov. Čiže pokiaľ máte takýto pohľad na túto problematiku, tak naozaj je treba si pozrieť a zúčastniť sa pár zasadnutí vyššieho územného celku, poprípade si naštudovať podklady, ktoré aj váš pán predseda, pán župan dáva na schvaľovanie. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->