Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 11. 2015 16:47:34 - 16:50:09 58. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1707) (ďalej len „gestorský výbor“), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady túto spoločnú správu výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1894 z 18. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 678 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 488 z 3. novembra 2015 a výbor pre sociálne veci ustanovením č. 194 z 1. októbra 2015.

Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušným ustanovením zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky navrhnutý zákon schváliť.

Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 206 z 10. novembra 2015.Výbor ma zároveň poveril za spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predložila spoločnú správu výborov a návrh na ďalší postup v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem, skončila som, poprosím, otvorte rozpravu.
29. 9. 2015 16:17:59 - 16:18:55 54. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Tento silový odbor je mi veľmi blízky. Nikdy som nemala uniformu, ale neodpustím si faktickú. Pán poslanec, naozaj prvých dvanásť minút to bola taká zmeska všetkého možného, ako sa pripravujeme na opozíciu, ako toto sa nehodilo k tomuto zákonu.
Tak isto svätí muži, ja neviem KDH podľa mňa je najsvätejšie, aspoň tu v parlamente, takže možno medzi tých svätých mužov patríte. Trošku tých sedem minút nebolo naozaj takých, aké som možno od vás čakala. Ale čo sa dá čakať od toho, každú chvíľu filozofovania, neustáleho prelaďovania sa za niečo, proti niečomu. Vy prakticky spravíte scenár aj komédie aj horory.
A naozaj najvyššia forma demokracie je výberové konanie. A sme v prvom čítaní treba prísť s nápadmi. Povedzte ich.
18. 9. 2015 9:29:43 - 9:31:43 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Pán kolega Mihál, ako ja sa čudujem, že tu robíte už také predvolebné mítingy a miešate hrušky s jablkami, lebo naozaj ako predkladať zákony je o niečom inom ako o sociálnych službách, a ja si dovolím povedať, že aj včerajšie vaše vystúpenia a hlavne dneska ma troška zaráža. Viete, poviete, že sociálne služby je výsmech. Ja vám poviem, vyše 90 % ľudí, tí, čo žijú doma, to je výsmech, že majú nízke dôchodky. To je výsmech, že si navaria na tri dni, jedia tri dni, ja to teraz poviem, aby aj občania počuli, aj kolegovia, ktorí nevedia, čo sú verejní aj neverejní.
Je štatistika, ja si ju vyžiadam, nabudúce vám poviem presné čísla, dávajú ešte spred dvoch rokov. Verejní poskytovatelia majú osobné náklady o polovicu nižšie jak neverejní. O 800-850 v našom kraji sa tak pohybuje, aspoň čo máme po verejných. Neverejní majú vyše 1 000 euro. Viete, tie ekonomicky oprávnené náklady sa dajú spraviť. Ja spravím luxusné zariadenie, donesiem si tam dôchodcov, kde už sú 50-roční kvázi, predajú všetok majetok, rodina sa o nich nepostará. Máme takéto prípady a sú tie prípady, dobre viete, že musíme sa o nich postarať. Ja v prvom rade, keď sa spraví zákon, kde budú na rovnakej úrovni, ja vám tu garantujem, ja si v momente 10 takých sociálnych zariadení vytvorím, lebo viem, že na nich budem zisková.
Ale toto neni problém, tuto je problém, že tí ľudia, ktorí sú doma, ktorí sú dôchodci, nemajú také možnosti jak v týchto sociálnych službách, kde majú 5-krát za deň stravu, kde majú krajčírky, práčovňu, kde je o nich totálne postarané. Ja nehovorím, že všade je rovnako. Keby sa dalo, keby máme rozpočet veľký, tak dáme všetkým, ale ja v prvom rade chcem dať tým ľuďom a tým chcem zvyšovať, nech sa zvyšujú dôchodky tým, čo sú doma, lebo tých je väčšina, a nie polovica z týchto, čo sú v týchto sociálnych službách, v týchto zariadeniach, predajú majetky. A na tom si trvám. Keď mi nájdete 100 ľudí, 100 ľudí teraz, ktorí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
17. 9. 2015 18:46:08 - 18:47:29 54. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani poslankyne, poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, ktorý je uverejnený pod tlačou 1707. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.

Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku i legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1691 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci. A odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
12. 5. 2015 10:11:42 - 10:14:28 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1500 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctení kolegovia. Dovoľte mi predniesť správu Výboru Národnej rady pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ktorú máte uvedenú pod tlačou 1500a. Podľa § 123 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade návrh na odvolanie a voľbu zástupcu navrhovaného vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, tlač 1500.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1501 zo 16. apríla 2015 pridelil návrh na odvolanie a voľbu zástupcu navrhovaného vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne na prerokovanie Výboru Národnej rady pre sociálne veci. Výbor Národnej rady pre sociálne veci prerokoval dňa 5. mája 2015 predložený návrh a uznesením č. 170 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 4 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov:
1. Odvolať Mareka Lendackého, zástupcu navrhovaného vládou Slovenskej republiky z Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
2. Zvoliť Janu Kolesárovú, zástupkyňu navrhovanú vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Výbor Národnej rady pre sociálne veci odporúča Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolaní funkcionárov, aby sa odvolanie a voľba zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne vykonali verejným hlasovaním pomocou technického zariadenia. Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykoná nová voľba na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre sociálne veci má predložiť Národnej rade návrh na odvolanie a voľbu zástupcu navrhovaného vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou tejto správy, tlač 1500.
Ďakujem, skončila som. Poprosím, otvorte rozpravu.
16. 4. 2015 10:38:14 - 10:40:01 49. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
78.
Pán Brocka, povedali ste, že je donebavolajúca nespravodlivosť odvolať pána Figeľa. No ja poviem, donebavolajúca nespravodlivosť je, že ste robili, tí ľudia, ktorí robili na tých stavbách, nedostali peniaze, tie ich rodiny nemajú z čoho žiť a neni to len nezaplatené faktúry jedného roka, dvoch rokov, sú to viaceré roky. Donebavolajúca nespravodlivosť je to, že pán Figeľ získal od mesta Bratislava v roku 2000 byt s rozlohou 156 metrov štvorcových, ktorý si odkúpil za 1 805 euro. Donebavolajúce je aj to, že v roku 2005 až v roku 2011, keď sa dvakrát prerokovával tento zákon o reštrukturalizácii, ste zaň hlasovali celá opozícia. Ani jeden smerák zaň nehlasoval. A donebavolajúce je aj to, že dlhé roky vieme o tomto probléme, a KDH, kvázi kresťanská strana, ako si hovoríte, že ste kresťania, nechcete riešiť tento problém. Že sme tu už dávno mohli včera vyriešiť, mohli sme otvoriť prvé čítanie a mohli sme týmto ľuďom pomôcť.
A nehnevajte sa, naša strana nie sú boľševici (reakcia z pléna), naša strana, nechajte ma rozprávať, nebuďte nervózny... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
79.
Nechajte hovoriť pani poslankyňu, prosím vás.

Janíková, Mária, poslankyňa NR SR
80.
... vy máte tie kresťanské tradície, tak nechajte ma hovoriť. (Reakcia z pléna.) Môžem dohovoriť?

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
81.
Nechajte ju dohovoriť, prosím vás, pán poslanec Abrhan.

Janíková, Mária, poslankyňa NR SR
82.
Vy ako kresťania ste tu mohli pomôcť tým ľuďom, mohli ste sa pridať, mohli ste zapojiť vaše hlavičky, váš mozog a mohli ste pomôcť. My chceme pomôcť, my máme, nie sme boľševici, prečítajte si ten zákon, dobre a potom hovorte. A keď sa budete večer modliť, pripomeňte si na tých ľudí, ktorí nemajú zaplatené, aj tých zamestnancov.
Ďakujem.
29. 1. 2015 11:22:37 - 11:23:51 46. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1394 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Takže, pán kolega, ja som ti tlieskala a možno by som aj druhému pánovi kolegovi pánovi Kaníkovi tlieskala, lebo naozaj tu nejde o politiku. A ja si vysoko vážim aj tvoj prejav dneska, že tam nejde o politiku, ale naozaj o tých ľudí. Aha, keď si pozriete naozaj to číslo, koľko máme ešte tam sporiteľov, máme ich tam 28-tisíc, ktorých budeme možno riešiť o rok, o dva roky. Takže znovu to budeme musieť otvoriť. Ja tu nechcem zneisťovať, ale naozaj tých 28-tisíc ľudí je už pred dôchodkovým vekom. Polovica z nich vôbec nerobí. Ja sa teším na tie čísla, čo nám pán Muňko povie, lebo ten naozaj má tie štatistiky presné. A ja si myslím, že normálny analytik a odborníci keď si k tomu sadnú, tak nám ukážu také čísla, že, ja si myslím, každý rok ich budeme musieť otvoriť, lebo títo ľudia budú hodení do sociálnej siete, kde naozaj im nevyjde ani hmotná núdza. A ja som zvedavá, potom komu budú chodiť klopať a komu budú chodiť pred domy, s prepáčením, demonštrovať. Naozaj teraz nejde o politiku, či ten alebo ten spravil zle. Každý môže spraviť zle. Ale treba priznať si chybu, otvorene to povedať a otvorene riešiť spoločný problém. A máme tu problém.
29. 1. 2015 10:28:52 - 10:29:51 46. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1394 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Pán poslanec Kaník, priznali ste, že sa II. pilier neoplatí pre všetkých. A ja vám poviem tie čísla. A naozaj vo veku po 50. roku v štatistike k 31. 12. 2014 je 19,8 % podielu týchto sporiteľov, čo znamená 289 557 občanov. Vo veku od 56. roku je tých sporiteľov 1,9 %, čo znamená 27 211 ľudí. Ja si myslím, že kvôli týmto vyše 300 000 ľuďom, u ktorých už vieme, že naozaj sa im tam neoplatí byť, a to mi teda môžete vyvrátiť, či sa im to oplatí, lebo nebudú toľko sporiť, sa tento pilier oplatí otvoriť. Mne tých 300 000 ľudí, u ktorých už teraz vieme, že nebudú mať z toho nič, stojí za to, otvoriť II. pilier.
12. 12. 2014 17:04:44 - 17:05:37 45. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1326 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
284.
Ďakujem za slovo. Takže ja sa ozývam, aby som neprišla o tých 50 euro, ale to tu hovorím teraz ironicky.
Ako, pán kolega, a ono treba mať trošku aj úroveň a dúfam, že si svoje vystúpenie aspoň trikrát prehráš a usúdiš v januári, že sa nám ospravedlníš, lebo naozaj ako niekoho urážať s tým, že sa prihlási, že číta. Ako ja vidím na tvojom stole, čo máš všetko popísané, čo si pozeráš na notebooku a tiež ťa tu nikto neuráža. Čiže trošku fakt chýbajú tie argumenty. Prosím ťa, Lojzík, pozri si to aspoň trikrát a dúfam, že sa nám niektorým ospravedlníš, naozaj, ako 50 euro za to neberem, neberem za to nič. Berem taký istý plat ako ty.
A asi máš veľmi dobré informácie o tom Kempinskom, ja som pozvánku tam nedostala, ale ty keď to vieš, tak možno tebe prišla. (Potlesk.)
12. 12. 2014 16:46:17 - 16:47:12 45. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1326 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
274.
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Ja sa tiež chcem dotknúť, pán Hraško, ako mne sa strašne páčilo osemkrát "údajne sa to takto deje", "údajne je to tak", "údajne sa tak robí", "ja som ešte nerobil výberové konania", ako naozaj by som chcela poprosiť, "údajne", "údajne" a "údajne v súlade so zákonom". Ste tu poslanec Národnej rady, takisto môžete meniť zákony. A ja by som poprosila, ak viete, že niekto patrí, ako ste vy povedali, patrí do basy, patrí na stíhanie, trestné stíhanie, a nikto nie je stíhaný, nikto nesedí v tej base a "údajne by mal" a "údajne sú takí", "biele goliere, ktoré to riadia", tak poprosím vás, buďte aj vy taký "údajný" odborník a dajte trestné oznámenie, keď viete, že je niečo protizákonné.
12. 9. 2014 10:05:27 - 10:05:55 37. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1047 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
38.
Pán poslanec Brocka, ja ako som prekvapená, že zo strany KDH sú takéto invektívy, ale nehnevajte sa, máte len jeden meter pohľadu a ste úzko zameraný vo svojom prejave boli iba na poslancov SMER-u. A ja by som bola rada, keby ste sa pozreli aj do vlastných radov a tam nájdete určite viac tých farizejov ako u nás. Ďakujem.
30. 1. 2014 10:16:44 - 10:17:18 30. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 866 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Tak mne sa napríklad to video strašne, Lojzo, páčilo. Ako kolegyňa ti prajem, aby si aj ty v budúcnosti so svojou novou stranou mal veľa takýchto snemov. A som zvedavá na tvojich hostí, na tvojich členov, na tvoju členskú základňu a na to, koľko tvoja strana vydrží. Ja ti to len prajem. Ale naozaj je úbohé natierať sa a dávať sem dokumentácie. Ja sa teším na to fakt, kedy uvidíme tvoj snem, tvojich členov, ľudí, ktorí sú za tebou a kedy uvidíme aj tvojich hostí a tie príhovory. Všetko.
29. 1. 2014 15:45:01 - 15:46:46 30. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 866 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
54.
Ja by som chcela pripomenúť, že naozaj táto celá aféra sa hlavne dotkla policajtov. A ja ako občan, nie ako politik, ja sa chcem poďakovať policajtom za to, že chránia občanov, či už na jednej strane barikády, alebo na druhej, ale sú tu na to, aby chránili. Aby chránili tých obyvateľov, ktorí sú pri týchto rómskych osadách, ale napríklad aby aj chránili, ako to bolo v Partizánskom, kde bolo nasadených 400 policajtov a kde bol pochod za slušných ľudí a bolo tam 4 200 obyvateľov, ktorí išli na túto osadu, ktorú máme takú problematickú.
Takže neberme tu teraz, naozaj, títo policajti, ja im verím, majú ťažkú robotu, ale toto, čo sa tu deje, ako je to hanba aj nás, aj občanov, že, a hanba pani ombudsmanky, a poviem to otvorene a doporučujem jej, aby išla do terénu.
Minulý rok sa tu sťažovala vo svojej správe, aký má drahý nájom. Ja jej doporučujem, aby išla na voľáky mesiac, dva mesiace na východ, nech si pobehá Slovensko, aby videla, akí občania sú tam v týchto osadách. A, naozaj, trestný čin, raz je trestný čin, treba ho vyšetriť.
Neviem, čo by ste tu robili, keby nebola objasnenosť? Tak ministra by ste tu povesili.
A chcem poprosiť, pani ombudsmanka, dúfam, že si vstúpi trošku do svedomia, ja si myslím, že v demokratickej spoločnosti má byť ombudsman nestranný, má mať fakty, má, nemôže rozhodovať bez súdu, bez faktov a nemôže niekoho, s prepáčením, znevážiť celý Policajný zbor bez faktov.
A toto by som chcela poprosiť, naozaj, že pani ombudsmanka by si mala vstúpiť do svedomia, čo vyvolala. Lebo vyvolávajú sa tu vášne a vyvoláva sa tu niečo, čo by nemalo byť.
27. 11. 2013 16:56:26 - 16:57:58 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
58.
Ja by som chcela podporiť pána Blanára už len s tým, že naozaj tento zákon je veľmi ťažký a určite ho budeme viackrát meniť za toto obdobie. A treba zobrať do úvahy veľa vecí. Naozaj neverejní, verejní poskytovatelia, viete, keby sa dalo skontrolovať financovanie, hlavne oprávnené ekonomické náklady, u tých neverejných, tak vtedy sa môžme určite pobaviť o tie, o rovnakom financovaní. Takisto klient, ktorý je v tomto zariadení si musí uvedomiť, že financovanie nie je len na jeho ťarchu. Je tam viaczložkové, ale a hlavne je to o tom, že aj rodina sa musí postarať, máme to v zákone, nespĺňa sa to. A viete, hlavné také gro, ja som od nikoho z diskutujúcich nepočula, čo napr. s tými ľuďmi, ktorí sú doma? Máme veľa dôchodcov doma. Viete, možno stojí za úvahu aj taká terénna sociálna práca, opatrovateľské služby sociálne, lebo v týchto klientskych centrách a DSS-kách máme postarané o tých dôchodcov. Tá štandardizácia je rovnaká, či už u neverejných, alebo neverejných. Ale pozrite sa na tých dôchodcov, ktorí sú doma a nenavaria si tých päť jedál, jak to majú v domovoch, sociálnych službách za deň, ale navaria si jedno jedlo, ktoré jedia tri dni, musia sa sami o seba postarať. Čiže toto by som trošku nepovyšovala tieto DSS-ky pre týchto ľudí nad tých dôchodcov, ktorí naozaj nemajú tento komfort v domácom prostredí. (Potlesk.)
27. 11. 2013 10:58:38 - 10:58:39 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
52.
Ja by som len v krátkosti chcela k osobitnému príjemcovi. Ako osobitný príjemca je nástroj, ktorý veľa pomôže hlavne pri tých neprispôsobivých a rómskych občanoch, kedy naozaj tá úžera a všetky tieto veci, že nemajú možnosť a schopnosť rozpočtovať si svoje vlastné príjmy, tak tento osobitný nástroj, ja môžem povedať z praxe, že je veľmi vítaný. My v meste Partizánske sme takto 180 rodín týmto nástrojom osobitného príjemcu donútili platiť nájomné, platiť elektriku, platiť plyn. Čiže my sme vyčistili si mesto a naozaj ja by som uvítala, keby aj ostatné obce a ostatné samosprávy tohto osobitného príjemcu prakticky praktizovali, lebo je ich málo. Ten zákon neviem koľko rokov už funguje, ale naozaj ten osobitný príjemca je dobre postavený. Možno také maličké zmeny by sa tam mohli spraviť. Ale to, že sa zabránila úžera, môžem povedať toľko k tomu, že napr. tie ženy nám plakali, nedávajte mi tie peniaze hneď, dajte mi ich na desaťnásobky alebo kúpte toto, toto. Čiže zo 180 rodín rómskych my v malom meste máme takto poriešených už viac rokov. Čiže toto by som považovala za niečo, čo by malo zostať. A čo sa týka tohto vášho návrhu, je to pre mňa novinka ako. To je trošku na takú väčšiu, širšiu debatu. Nepočula som, že sa vyplácali dávky dvakrát, takže spätne.
27. 11. 2013 10:04:16 - 10:09:03 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
28.
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesla spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 715. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 715 (ďalej len "gestorský výbor"), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 827 z 15. októbra 2013 pridelila parlamentný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
2. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
3. Návrh zákona odporučili schváliť:
- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 344 z 20. novembra 2013, - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 245 z 12. novembra 2013 a
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 82 z 21. novembra 2013.
4. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, predložili 9 návrhov, ktoré sú v správe.
5. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v bode III. tejto spoločnej správy, v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písmeno f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
6. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 9 v čtvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Máriu Janíkovú vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 94 z 26. novembra 2013.
Pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
15. 10. 2013 13:29:52 - 13:32:53 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -  
37.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 715, ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 77 z 10. októbra 2013 a podala spravodajskú informáciu k návrhu zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 685 z 27. septembra 2013 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh zákona odôvodnil pán navrhovateľ. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní. V súlade s § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a citovanými návrhmi predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Poprosím, otvorte rozpravu.
19. 6. 2013 12:00:41 - 12:02:29 21. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
88.
Ja by som sa, pán poslanec, chcela dotknúť tých nových okresných úradov a ako vám vadia nové okresné úrady. Ale nechápem, prečo vám nevadili pred 10 rokmi, keď za vlády pána Dzurindu boli zobraté a boli zobraté takým okresom, jak u nás napríklad Partizánske, 43-tisíc ľudí, 24 dedín a momentálne, aby ste vedeli, jak u nás napríklad taká správa, konkrétne by vám to vedeli povedať obyvatelia. Všeobecná zdravotná poisťovňa je mimo náš kraj. Chodíme do Topoľčian. Sociálna poisťovňa je v Prievidzi. Doprava je v Prievidzi, 40 km ľudia musia chodiť. Tri detašované pracoviská sú na úrade práce, kde chodia pracovníci z Prievidze jeden deň. Nosia sa pečiatky, nosia sa papiere do Prievidze, aby rozhodnutia, ledva stíhajú úradníci rozhodnutia, aby neporušili zákony. Čiže naozaj opýtajte sa občanov, či toto bolo a je vhodné.
A hovoriť o tom, že bude viac nejakých tých vyvolených. Veď, preboha, pozrite na úrady práce. Na úradoch práce napríklad v Partizánskom 150 zamestnancov, 140 a máte tam 13 vedúcich, 3 riaditeľov. Preboha, ako kde sme to?! Veď nemôže byť napríklad vedúci odboru, kde sú traja zamestnanci. Ja tomuto fandím a naozaj mal by sa spraviť poriadok, mali by sa zjednodušiť veci. Není možné, aby napríklad zo sociálky vedľa do dverí musel človek utekať si nové potvrdenia hľadať si. Naozaj nie je to prepojené a obyvateľa sú tomuto nadšení a ja tiež. Ja len držím palce, aby sa to všetko zvládlo, aby všetko dopadlo tak, že rozhodnutia všetko sa bude dodržiavať. Ďakujem.
17. 5. 2013 13:23:39 - 13:28:03 19. schôdza NR SR -4deň - A. dopoludnia Tlač 396 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
126.
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podala spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej, Evy Horváthovej, Jána Podmanického a Viery Šedivcovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 396, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej, Evy Horváthovej, Jána Podmanického a Viery Šedivcovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 396 (ďalej len "gestorský výbor"), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
Po prvé. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 535 z 26. marca 2013 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 204 zo 7. mája 2013 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 48 z 9. mája 2013.
Po štvrté. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali dva návrhy uvedené v tejto správe.
Po piate. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorských výborov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákonov v súlade s § 77 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení, ďakujem (Reakcia na podaný pohár vody.), pozmeňujúcich návrhov.
Po šieste. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v štvrtej časti tejto spoločnej správy nasledovne: spoločne o bodoch 1 a 2 so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Máriu Janíkovú vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 54 zo 14. mája 2013.
Pán predseda, skončila som, otvorte rozpravu.
25. 3. 2013 14:17:10 - 14:20:24 16. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 396 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janíková, Mária (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
36.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila ako spravodajca v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej, Evy Horváthovej, Jána Podmanického a Viery Šedivcovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 396, určených uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 40 zo 7. marca 2013 a podala spravodajskú informáciu k novele zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 379 z 25. februára 2013 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh zákona odôvodnil navrhovateľ. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.
V súlade s § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do tridsať dní, a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som svoju spravodajskú informáciu a, prosím, otvorte rozpravu k návrhu zákona.

Deň v parlamente

<- ->