Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
10. 12. 2014 9:21:44 - 9:23:26 44. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1247 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lišková, Iveta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia navrhnutého gestorského výboru, teda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, v súlade s § 73 podala v prvom čítaní spravodajskú informáciu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote do 30, respektíve 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
27. 6. 2014 13:24:14 - 13:25:31 36. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1044 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lišková, Iveta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
176.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predkladám spravodajskú informáciu k poslaneckému návrhu zákona na novelizáciu zákona o slobodnom prístupe k informáciám (tlač 1044).
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote do 4., resp. 8. septembra 2014.
Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
27. 11. 2013 11:15:59 - 11:16:15 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 728 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lišková, Iveta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
89.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcela by som poprosiť o uvedenie do záznamu zmenu môjho včerajšieho hlasovania č. 2. Hlasovala som proti a hlasovacie zariadenie vykázalo, že za. Ďakujem.
28. 10. 2013 10:04:48 - 10:06:21 25. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 646 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lišková, Iveta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
4.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi z poverenia gestorského výboru predložiť spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom č. 15, ktorým sa mení Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, tlač 646a.
Predmetný návrh pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím z 2. septembra 2013 č. 671 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a zhodne odporúčali, aby Národná rada podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Protokolom č. 15, ktorým sa mení Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 ústavy prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru z 10. októbra 2013 č. 107. Súčasťou spoločnej správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Ďakujem.
25. 10. 2013 14:03:10 - 14:04:43 25. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 644 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lišková, Iveta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
172.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi v súlade s § 79 rokovacieho poriadku predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, tlač 644 vo výboroch v druhom čítaní.
Uvedený návrh zákona
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. septembra 2013 č. 781 pridelila na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Uvedené výbory návrh zákona prerokovali v určenej lehote a zhodne ho odporúčali Národnej rade schváliť bez pripomienok. Gestorský výbor nedostal žiadne stanovisko od poslancov týchto výborov, ktorým návrh zákona nebol pridelený na prerokovanie. Gestorský výbor odporúča Národnej rade zákon schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru z 10. októbra 2013 č. 109.
Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
17. 9. 2013 10:59:32 - 11:07:44 23. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 415 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lišková, Iveta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
27.
Pán predseda, teraz dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie:
- ústavnoprávnemu výboru a
- výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny;
a že za gestorský výbor určuje výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny,
určené výbory prerokujú predmetný návrh do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní.
17. 9. 2013 10:59:32 - 11:07:44 23. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 415 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lišková, Iveta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
25.
Pán predseda, v rozprave vystúpil jeden pán poslanec, ale nepodal žiadny procedurálny návrh. Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku predložený návrh, vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
13. 9. 2013 12:52:24 - 12:54:50 23. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 415 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lišková, Iveta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
109.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia navrhnutého gestorského výboru, teda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 ods. 1 podala v prvom čítaní spravodajskú informáciu k návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, tlač 644. Konštatujem, že návrh zákona bol podaný v lehote určenej § 72 rokovacieho poriadku, to je 15 dní pred konaním schôdze, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Podľa vyjadrenia navrhovateľa problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, preto sa stupeň zlučiteľnosti nevyžaduje. Návrh bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 618 z 19. augusta 2013 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote do 30, resp. 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
21. 3. 2013 17:08:32 - 17:10:15 16. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 400 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lišková, Iveta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
74.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani verejná ochrankyňa práv, dovoľte mi, aby som z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uviedla správu o prerokovaní Správy o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2012, tlač 400, v gestorskom výbore.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 25. februára 2013 č. 383 pridelil správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2012 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. (Ruch v sále.)
Gestorský výbor v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky rokoval o správe o činnosti verejného ochrancu práv na svojej 20. schôdzi 14. marca 2013 a prijal k nej uznesenie č. 65, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zobrať na vedomie Správu o činnosti verejného ochrancu za rok 2012. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky máte k dispozícii ako súčasť tlače 400a.
Pani predsedajúca, skončila som, otvoríte rozpravu?
14. 9. 2012 10:31:28 - 10:33:21 7. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 126 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lišková, Iveta (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
40.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny podala správu o prerokovaní Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti za rok 2011 (tlač 126) v gestorskom výbore.
V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky z 11. októbra 2007 č. 862 predložila vláda Slovenskej republiky Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011 (tlač 126) na prerokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo 6. júla 2012 č. 130 pridelil správu na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Gestorský výbor v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky rokoval o Súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011 na svojej 6. schôdzi 23. júla 2012 a prijal uznesenie č. 21, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zobrať na vedomie Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011. Návrh na uznesenie Národnej rady je súčasťou tlače 126a.
Pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->