Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
6. 10. 2015 8:39:54 - 8:41:42 54. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1654 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukša, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
4.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní Správy za rok 2014 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2016.
Návrh pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1663 z 3. augusta 2015 na prerokovanie: zahraničnému výboru, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor určil zahraničný výbor.
Zahraničný výbor uznesením z 10. septembra 2015 č. 149, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny z 10. septembra 2015 č. 187 a výbor pre kultúru a médiá uznesením z 10. septembra 2015 č. 210 odporúčajú Národnej rade zobrať správu na vedomie.
Gestorský výbor na základe stanovísk výboru vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade zobrať predmetnú správu na vedomie.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetnej správy, tlač 1653a, bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady č. 151 zo 16. septembra 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, pani predsedajúca, spoločná správa, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.
29. 9. 2015 18:49:36 - 18:52:48 54. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukša, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala Lukšu, Jána Podmanického, Juraja Blanára a Mikuláša Krajkoviča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (tlač 1566).
Po prvé. V článku I 2. bod znie: „V § 3 odsek 1 znie: „Horské oblasti na účely tohto zákona sú: a) Belianske Tatry, b) Bukovské vrchy, c) Javorníky, d) Kremnické vrchy, e) Kysucká vrchovina, f) Kysucké Beskydy, g) Malá Fatra, h) Moravsko-sliezske Beskydy, i) Nízke Tatry, j) Pieniny, k) Slovenský raj, l) Stredné Beskydy, m) Veľká Fatra, n) Vysoké Tatry, o) Západné Tatry.“
Účinnosť § 3 ods. 1 písm. b) až f) a h) sa navrhuje od 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
Odôvodnenie.
Navrhuje sa rozšíriť územnú pôsobnosť Horskej záchrannej služby o ďalšie horské oblasti, a to Bukovské vrchy, Javorníky, Kremnické vrchy, Kysuckú vrchovinu, Kysucké Beskydy a Moravsko-sliezske Beskydy. Ide o horské oblasti na základe konzultácií s niektorými starostami obcí a primátormi miest, ktoré sa nachádzajú v týchto územiach, kde najmä v súvislosti so zvýšeným turistickým ruchom, budovaním lyžiarskych stredísk, cyklotrás, náučných a poznávacích chodníkov je zvýšená úrazovosť, pričom pri poskytovaní pomoci a ochrane života a zdravia mnohokrát v neprístupných terénoch je potrebné zabezpečiť túto pomoc aj prostredníctvom Horskej záchrannej služby. Pritom sa počíta s nasadením príslušníkov Horskej záchrannej služby, ako aj s využitím potenciálu miestnych dobrovoľných horských záchranárov.
Účinnosť § 3 ods. 1 písm. b) až f) a h) sa navrhuje od 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona. Navrhovaným posunom účinnosti príslušných ustanovení sa utvoria nevyhnutné podmienky na plnenie úloh Horskej záchrannej služby aj v novoustanovených horských oblastiach. Rozšírenie horských oblastí o ďalšie horské oblasti totiž nevyhnutne vyžaduje primerané personálne obsadenie, profesionálne aj dobrovoľné, s požadovanou odbornou spôsobilosťou a materiálno-technické vybavenie, teda zvýšené finančné nároky na štátny rozpočet, čo však nemožno zabezpečiť ihneď ku dňu účinnosti navrhovanej právnej úpravy. Taktiež je potrebné utvoriť dostatočný časový priestor na informovanie verejnosti o povinnostiach osôb nachádzajúcich sa v horských oblastiach.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som.
22. 9. 2015 9:28:52 - 9:30:52 54. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1626 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukša, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  

22.
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohovorom Organizácie Spojených národov o jurisdikčných imunitách štátov a ich majetku.
Návrh pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1644 zo 7. júla 2015 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady. Ústavnoprávny výbor uznesením z 8. septembra 2015 č. 656 a Zahraničný výbor uznesením z 10. septembra 2015 č. 147 odporúčajú Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohovorom a rozhodnúť, že dohovor je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s dohovorom podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že dohovor je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s predmetným dohovorom (tlač 1626a) bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 150 z 10. septembra 2015. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, pani predsedajúca, spoločná správa, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.

 
22. 9. 2015 9:28:52 - 9:30:52 54. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1626 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukša, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  

22.
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohovorom Organizácie Spojených národov o jurisdikčných imunitách štátov a ich majetku.
Návrh pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1644 zo 7. júla 2015 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady. Ústavnoprávny výbor uznesením z 8. septembra 2015 č. 656 a Zahraničný výbor uznesením z 10. septembra 2015 č. 147 odporúčajú Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohovorom a rozhodnúť, že dohovor je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s dohovorom podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že dohovor je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s predmetným dohovorom (tlač 1626a) bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 150 z 10. septembra 2015. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, pani predsedajúca, spoločná správa, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.

 
22. 9. 2015 9:28:52 - 9:30:52 54. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1626 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukša, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  

22.
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohovorom Organizácie Spojených národov o jurisdikčných imunitách štátov a ich majetku.
Návrh pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1644 zo 7. júla 2015 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady. Ústavnoprávny výbor uznesením z 8. septembra 2015 č. 656 a Zahraničný výbor uznesením z 10. septembra 2015 č. 147 odporúčajú Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohovorom a rozhodnúť, že dohovor je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s dohovorom podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že dohovor je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s predmetným dohovorom (tlač 1626a) bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 150 z 10. septembra 2015. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, pani predsedajúca, spoločná správa, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.

 
22. 9. 2015 9:28:52 - 9:30:52 54. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1626 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukša, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  

22.
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohovorom Organizácie Spojených národov o jurisdikčných imunitách štátov a ich majetku.
Návrh pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1644 zo 7. júla 2015 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady. Ústavnoprávny výbor uznesením z 8. septembra 2015 č. 656 a Zahraničný výbor uznesením z 10. septembra 2015 č. 147 odporúčajú Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohovorom a rozhodnúť, že dohovor je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s dohovorom podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že dohovor je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s predmetným dohovorom (tlač 1626a) bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 150 z 10. septembra 2015. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, pani predsedajúca, spoločná správa, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.

 
10. 2. 2015 9:24:35 - 9:24:35 46. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lukša, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
4.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní Zamerania zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2015. Návrh pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1348 z 30. decembra 2014 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor pre európske záležitosti uznesením z 27. januára 2015 č. 151 a zahraničný výbor uznesením z 27. januára 2015 č. 129 odporúčajú Národnej rade zobrať predmetný materiál na vedomie.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade zobrať predmetný materiál na vedomie. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Zamerania zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2015, tlač 1338a, bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 130 z 27. januára 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, pán predseda, spoločná správa, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.

Deň v parlamente

<- ->