Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 6. 2012 15:54:08 - 16:00:05 3. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 30 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
145.
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, keď zhrniem rozpravu, tak odznelo tu aj od pána poslanca Chrena, aj od Hudackého názory na to, že, samozrejme, aj pán Chren dal procedurálny návrh na to, že takýmito článkami osobitnými sa nemá meniť tento zákon, ktorý predkladám ja. V zásade to vysvetlenie vám podal minister financií, neviem, či tu bol, keď som to povedal, že už odmietam takéto novely zákonov predkladať, kde 10 min. z neho mi zaberie len názov zákona o dani z príjmov, čiže ešte raz ho osobne vyzývam, aby zjednotil a urobil nový zákon o dani z príjmov, ktorý bude mať len jeden nadpis a nie 10-minútový nadpis. Ale teraz naozaj vyzerá to tak a stotožnil som sa s tým, že je to spoločensky nevyhnutné, aby sme prijali aj takýmito osobitnými článkami tieto novely, pretože tie negatíva, ktoré vyplynú, ak takéto zmeny nepríjmeme, sú podstatne vyššie a ešte raz opakujem, zdôvodnil to minister financií, čiže nebudem sa k tomu venovať.
Ja sa budem venovať len tomu, aby som duplicitne nehovoril, a budem sa venovať len tomu, čo tu odznelo, čo sa týka zdrojov, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov energií. V podstate poslanec Huba 10 kW vidí ako možno nie najlepšiu hranicu a chcel by ju zvýšiť. To isté zaznelo aj od pána poslanca Hudackého s tým, že nie je jednoduché stanoviť nejakú hranicu, ktorá je na to vhodná, ale pán poslanec Chren to pomenoval správne, že inštalovaný výkon 10 kW je buď nejaká obrovská hacienda, alebo 2, možno aj 3 rodinné domy. Čiže filozofia tejto zmeny alebo tejto novely zákona je, aby sme naozaj tých normálnych, keď to tak poviem, oslovili takýmto zákonom, ktorí majú bežný rodinný dom alebo nejaký bežný priestor a ktorí si chcú nainštalovať takýto zdroj. Naviac teda keď odhliadnem od toho, že toto je filozofia, aby sme rozlíšili malých a veľkých, čo sa v minulosti neudialo, čo bolo pre mňa záhadou prečo, ale aby tí malí ozaj mali nejakú vyššiu motiváciu, lebo tých malých nevedie pohnútka podnikať a tvoriť zisk, čo je legitímne, ale ich vedie najmä environmentálny pocit a zobratie si časti svojej energetickej potreby do vlastných rúk.
Ale sú tu ešte dva momenty, jeden moment je ten, že keď by sme zvýšili inštalovaný výkon nad 10 kW, už je teoreticky a niekedy aj prakticky možné, že sa takýmto výkonom dá vygenerovať daňová povinnosť, to znamená tých 3,31 eura za mesiac a tým pádom sa stráca zmysel aj toho, čo som urobil v tom alebo v čo dúfam, že tu schválime, že keďže nevie vytvoriť ani teoreticky, ani prakticky z 10 kW zdroja také množstvo energie, ktoré by podliehalo daňovej povinnosti, tak vyhoďme tie daňové povinnosti, registrácie, evidencie a daňové priznanie, ale keď to zdvihneme nad 10 kW, vzniká tu už problém, že by k takejto skutočnosti mohlo dôjsť, a museli by sme mať zásah do celého daňového zákona a, samozrejme, aj konflikt s ministerstvom financií, ktoré oprávnene chráni každý cent uniknutej dane.
Takže je tu vzťah na daňovú povinnosť, je tu vzťah na domácnosti, ktoré chceme najmä týmto osloviť. A sú tu ešte aj európske alebo pravidlá Európskeho spoločenstva ako tretí argument, ktoré hovoria, že v budúcnosti sa má riešiť "inform and fit", to znamená oznam a pripojiť. Čiže ešte zjednodušený režim voči "distribučkám" pre takéto zdroje energie, čo bude za tri, za štyri roky. A to je takisto zavesené na tzv. malé zdroje. Je to definované istením, 16-ampérové istenie na jednu fázu, čo zodpovedá 3,5 kW zhruba, čo zodpovedá 10,5 kW, čo je zase tá hranica tých 10 kW. Čiže mohli by sme mať aj tam problémy. Preto je veľmi dôležité, aby sme si zadefinovali jednu hranicu. Nebola to taká hranica, ktorú som si ja z večera do rána vymyslel, ale po rôznych analýzach a trápeniach so všetkými som stanovil takúto hranicu, ktorú, za ktorou si stojím.
Čo sa týka 9 kW hranice, ktorá je v tej novele, ktorú som predložil, ktorá je na tejto schôdzi Národnej rady v prvom čítaní, v podstate všetky problémy, ktoré v tej novele sú, ktorá je v prvom čítaní, som zahrnul osobitným článkom do tejto novely, ktorú máme tu dnes na stole a zadefinoval som tam tých 10 kW. Znamená to v praxi to, že tú novelu, ktorá je v prvom čítaní som písomne stiahol z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, takže netreba robiť ani tú zmenu tých 9 kW, ale tých 9 kW zase len vyplynulo z toho, že sme sa to snažili stlačiť. Ale, samozrejme, tá maximálna hranica z hľadiska daňových povinností a čo som povedal pred chvíľou, tých desať, tak dajme tomu tých 10 kW.
Takže to je asi všetko, čo som chcel vysvetliť. Ďakujem vám za pozornosť a chcem vás požiadať o podporu tejto novely zákona. Ďakujem.
20. 6. 2012 15:03:46 - 15:36:39 3. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 30 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
133.
Ďakujem. Vážená podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Vážneho k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky tiež Vážneho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktorý máte ako tlač 30.
1. Mení sa názov. K názvu zákona sa pripájajú tieto slová: "a o zmene a doplnení niektorých zákonov". Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technické zmeny.
2. Za čl. I sa vkladajú nové čl. II až V, ktoré znejú:
"Čl. II. Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 2 sa v písm. b) vkladá nový bod 44, ktorý znie:
"44. malým zdrojom zariadenie na výboru elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW". Ustanovením sa definuje malý výrobca elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdroja, ktorým je osoba, ktorá vyrába a dodáva elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW.
2. § 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu (odkaz na 4d) a ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti. Pri nových odberných miestach sa 12 mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení. Na osoby podľa tohto odseku sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa prvej vety § 5 ods. 5."
Poznámka pod čiarou v odkaze 4d znie: "§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Odôvodnenie je také, že malý výrobca elektriny, ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a vyrába maximálne 1,5-násobok vlastnej skutočnej spotreby, nie je podnikateľom v energetike. Pre malého výrobcu následne platia sadzby elektriny pre domácnosti. Pretože momentálne malý výrobca vyrába elektrinu, ale príslušná, a dodáva do distribučnej siete, ale príslušná distribučná sieť ho považuje za podnikateľa a to, čo v noci odoberá, keď nevyrába, tak mu účtuje sadzbu pre podnikateľa, ktorá je cca o 20 % vyššia a zase mu len znepríjemňuje život v tom, že vzal svoju energetickú spotrebu do vlastných rúk z časti a chce zabezpečiť environmentálnu výrobu elektriny a spätne mu "distribučka" účtuje podnikateľskú sadzbu. Pre malého výrobcu tiež platí oznamovacia povinnosť o začatí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a toto ohraničenie inštalovaného výkonu, tých 1,5-násobok, ktorého výška závisí od spotrebného miesta, má za cieľ to, aby príslušní výrobcovia inštalovali malé zdroje s výkonom, a to je aj tá filozofia tohto pozmeňujúceho návrhu. S takým výkonom, ktorý prevažne pokrýva ich vlastnú spotrebu, to jest, aby nevyrábali veľké prebytky, ktoré by musela distribučná spoločnosť potom vykupovať, a pri ich veľkom množstve by mohlo aj rozkývať sieť distribučnej spoločnosti. Toto opatrenie zabezpečí, aby výrobca dimenzoval svoj malý zdroj prevažne na krytie vlastnej spotreby a ten prebytok, ktorý je minimálny by spätne dodával do distribučnej siete, tak aby sa ten prebytok nestratil. Takýto malý výrobca tiež nemusí žiadať povolenie na podnikanie, to je ďalšia úľava, ale na podnikanie v energetike, pardon, to je ďalšia úľava, ale stačí, ak splní svoju oznamovaciu povinnosť voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Ďalej je to čl. III v tomto pozmeňovacom návrhu k zákonu č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. § 3 sa dopĺňa ods. 11, ktorý znie:
"(11) Pri výrobe elektriny, ktorá sa nepovažuje za podnikanie v energetike sa na výrobcu nevzťahujú povinnosti podľa § 4 ods. 2."
Takýto malý výrobca bude oslobodený od administratívnych povinností, ktoré sú pre malý zdroj nadbytočné. Administratívne zaťažujú nielen výrobcu, ale aj ÚRSO, aj príslušnú distribučnú spoločnosť, resp. sú duplicitné, ako napríklad povinnosť oznámiť predpokladané množstvo dodanej elektriny úradu do 15. augusta príslušného roku na nasledujúci kalendárny rok, pričom zase podľa § 21 zákona 656 o energetike má obdobné informácie povinnosť poskytnúť úradu každoročne do 30. mája.
2. V § 4 ods. 1 sa v písmenách b) a c) sa za slová "za kalendárny mesiac" vkladajú slová "alebo v prípade malého zdroja (odkaz na 11a) za kalendárny rok". Poznámka pod čiarou v odkaze 11a znie "§2 písm. b) bod 44 zákona č. 656/2004 Z. z."
Tento návrh upravuje povinnosť vyhotoviť účtovný doklad skutočne vyrobeného množstva elektriny prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy nie na mesačnej báze, ale na ročnej báze. A touto úpravou sa tiež odstráni 12-násobne administratívna záťaž pre takýto malý zdroj, ktorý nie je prioritne zameraný na nejaké podnikanie a na nejaký finančný benefit, ale prioritne je zameraný na svoj enviropocit a zaťažujeme ho takisto 12-násobnou fakturáciou a táto fakturácia postačuje v priebehu za jeden príslušný rok. Teda za kalendárny rok. Čiže toľkoto, je to zjednodušenie, ktoré som povedal pri uvedení zákona, ktorý sa týkal tej spotrebnej dane z elektriny.
Toto zjednodušenie zasahuje aj do zákona o energetike, aj do zákona o obnoviteľných zdrojov, kde tento malý výrobca do 10 kW má dve možnosti. Buď si zvolí cestu ako podnikateľ a bude distribučka, od neho vykupuje elektrinu na krytie strát a zároveň mu platí aj doplatok za vyrobenú elektrinu, ale je na ňom pomerne vysoká administratívna záťaž a administratívne úkony súvisiace so štatútom podnikateľa ako takého, alebo podľa takejto novely si zvolí cestu, že nie je podnikateľ. Distribučka od neho vykúpi iba elektrinu, ktorú dodá na krytie strát a odpadá mu doplatok, ale zas mu odpadajú aj tie administratívne povinnosti, ktoré súvisia s tým, že nie je podnikateľ v energetike a zároveň je odstránené aj to, že príslušná distribučná spoločnosť mu nebude účtovať tarifu, ktorú odoberá od distribučnej spoločnosti vtedy, keď nevyrába z vlastného zdroja. Nebude mu účtovať tarifu podnikateľskú, ale tarifu pre domácnosti, ktorá je o necelých 20 % nižšia. Čiže takto sa snažíme získať zvýšený apetít tých občanov a domácností, ktorí chcú vziať časť svojej energetickej spotreby do vlastných rúk, a chceme odbúrať niektoré administratívno-byrokratické úkony, ktoré s tým súvisia. Je to taký prvý krok pri zadefinovaní tohto malého zdroja do 10 kW a, samozrejme, zrejme budú pokračovať aj ďalšie, ale je treba tento prvý krok spustiť tak, aby mohli byť tie ďalšie nadstavbové kroky byť realizované.
Takisto mi dovoľte, aby som tento pozmeňujúci návrh ešte doplnil o nejaké ďalšie. Tie ďalšie sú najmä, najmä problematika biopalív, kde predchádzajúca vláda zaviedla alebo uložila zákonom povinnosti primiešavať biopalivá pre našu lodnú dopravu. Biopalivá do nafty pre našu lodnú dopravu na našom území, pričom ale táto povinnosť nebola definovaná striktne. Slovensko sa rozhodlo pred rokom a pol, že je potrebné primiešavať tieto biopalivá. Z toho ekologického hľadiska je to v poriadku, ale v podstate Slovenská republika a lodní dopravcovia sú týmto diskriminovaní, najmä aj nielen lodní dopravcovia, ale aj predajcovia pohonných hmôt. Pričom sa zase sčasti odbúrava aj administratívna náročnosť. Problém je v tom, že naše susedné krajiny sa nerozhodli akceptovať túto možnosť, a tí nemajú túto povinnosť v lodnej doprave primiešavať biopalivá do pohonných hmôt v lodnej doprave a tým pádom sú naši predajcovia aj naša lodná doprava svojim spôsobom diskriminované, čiže toto ustanovenie má za cieľ odstrániť túto povinnosť. Musím ho celé predniesť, lebo tak mi káže rokovací poriadok.
Takže sme stále v pozmeňujúcom návrhu v mojom v čl. III a pokračujem bodom 3, kde v § 14a ods. 3 prvá veta znie:
"Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa ods. 2 je povinná plnenie povinností podľa ods. 1 zabezpečiť za kalendárny štvrťrok prostredníctvom pohonných látok s obsahom biopalív, pričom minimálny obsah biopalív v každom litri jednotlivého druhu pohonných látok je ustanovený v prílohe č. 1, najviac však v množstve ustanovenom v technickom predpise upravujúcom kvalitu pohonných látok (odkaz na 17e), ak tento zákon v ods. 11 neustanovuje inak." Navrhovaná zmena upresňuje znenie povinnosti, ktorá vyplýva zo zosúladenia povinností plnenia minimálneho obsahu a podávania príslušného hlásenia.
4. § 14a ods. 4 znie: "(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa ods. 2 je povinná najneskôr do 25. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka podávať colnému úradu hlásenie o plnení povinností uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív (ďalej len "hlásenie"), a to na tlačive, ktorého vzor zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky údaje z hlásení poskytne ministerstvu a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo životného prostredia"), a to do 60 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý bolo podané hlásenie colnému úradu." V záujme vyhodnocovania plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti biopalív je potrebné zabezpečiť poskytovanie relevantných informácií pre ministerstvo hospodárstva a ministerstvo životného prostredia.
5. V § 14 sa ods. 7 dopĺňa písmenom c), ktoré z nie: "c) minerálny olej, ktorým je vodná prevádzková látka podľa osobitného predpisu (odkaz na 17ha)". Poznámka pod čiarou k odkazu 17ha znie: "17ha) § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. pre plnenie cieľov využívania obnoviteľných zdrojov energie v doprave sa nezapočítava spotreba motorovej nafty v lodnej doprave." A tu je vlastne to, čo som povedal vzhľadom na to, že v susedných krajinách na Dunaji nie je takáto povinnosť, sú dodávatelia takejto nafty na Slovensku diskriminovaní v porovnaní s predajcami v Maďarsku, v Rakúsku a návrh zabezpečuje, aby predať motorovej nafty v lodnej doprave bol konkurencieschopný okolitým krajinám.
6. § 14a sa dopĺňa ods. 11, ktorý znie: "(11) Ak sa na trh uvádza pohonná látka s obsahom biopalív a podľa § 2 ods. 4 písm. i) plnenie povinností podľa ods. 1 je možné zabezpečiť aj prostredníctvom biopaliva podľa § 2 ods. 4 písm. i)." Návrh upresňuje, že je možné plnenie povinností minimálne energetického obsahu biopalivom.
7. V § 14 ods. 6 sa slová "Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky" (ďalej len "ministerstvo životného prostredia") nahrádzajú slovami "ministerstvom životného prostredia". Ide o legislatívno-technickú úpravu.
8. V § 14d ods. 5 slová "dva roky" sa nahrádzajú slovami "päť rokov". Pôvodne navrhovaná platnosť osvedčenia je 2 roky, čo je nedostatočné, preto sa navrhuje z dôvodu zníženia administratívy predĺžiť platnosť osvedčenia na príslušných 5 rokov.
9. V § 14d ods. 6 slová "ďalšie dva roky" sa nahrádzajú slovami slovami "ďalších päť rokov". Navrhuje sa, aby platnosť osvedčenia sa predĺžila na z dvoch na päť rokov, čo je primerané vo vzťahu k zmene vyššie uvedenej platnosti osvedčenia.
10. Za § 18c sa vkladá § 18d, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 18d) Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2012. Platnosť osvedčenia odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ktoré bolo vydané do 1. augusta 2012 sa predlžuje na 5 rokov od jeho vydania, ak o to do 30. decembra 2012 odborne spôsobilá osoba požiada ministerstvo životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia po doručení žiadosti údaje upraví v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu." Toto prechodné ustanovenie rieši vydanie osvedčenia pred nadobudnutím účinnosti tejto novely.
11. V prílohe č. 1 v tabuľke č. 1 sa slová "271 19 41, 271 19 45 a 271 019 49" (správne má byť "2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49" - pozn. red.) nahrádzajú slovami " 271 020 11, 271 020 15, 271 020 17 a 271 020 19" a v tabuľke č. 2 sa slová "271 011 41, 271 011 45 a 271 011 49" nahrádzajú slovami "271 012 41, 271 012 45 a 271 012 49". Ustanovenie sa navrhuje upraviť v nadväznosti na prijatie nového harmonizovaného colného sadzobníka.
Dámy a páni, ešte vás musím chvíľu otravovať v rámci tohto pozmeňujúceho návrhu v tom duchu, že je potrebné riešiť aj zákon o dani z príjmov, ktorý otváram článkom IV. Predchádzajúca vláda, som si vedomý tohto neštandardného spôsobu riešenia situácie, predložením takéhoto pozmeňujúceho návrhu, ktorý z časti nesúvisí s prerokovávaním návrhom zákona, ale je nevyhnutné urýchlene riešiť túto kritickú situáciu, ktorá vznikla ako v dani z emisií, tak aj v rezorte práce sociálnych vecí, ktoré za chvíľočku uvediem. Čiže predchádzajúca vláda zaviedla daň tzv. daň z emisií na roky 2011 - 2012 vo výške 80 % výnosu z ich následného predaja. Takto zavedenú daň však musíme zrušiť, a to vo veľmi rýchlom termíne, pretože existuje nález Ústavného súdu a Európska komisia začala konanie voči Slovenskej republike a poškodené spoločnosti pripravujú arbitráže, pardon. Neexistuje nálež, ale vyjadrenie Ústavného súdu. Nález bude nasledovať za chvíľu, prepáčte, a poškodené spoločnosti pripravujú arbitráže, ak nezjednáme nápravu do 30. 6. 2012. Podstata návrhu spočíva v tom, že tie... (Krátka pauza.), prepáčte, že tie spoločnosti, ktoré sú podľa súčasného platného právneho predpisu povinné do 30. 6. zaplatiť preddavky na daň z emisií, ak ich teda zaplatia a dôjde k zmene zákona, štát ich bud musieť a, samozrejme, pod tlakom Ústavného súdu a pod tlakom oznámenia európskej komisie, štát bude musieť tieto preddavky spoločnostiam vrátiť aj s príslušnými sankciami. Je preto zmyslom tohto zákona, aby sme do 30. 6., aby tento zákon do tridsiateho, aby táto novela zákona do 30. 6. nadobudla účinnosť a aby tieto preddavky na daň z emisií nemuseli tieto dotknuté subjekty platiť.
Zase len zmyslom alebo podstata filozofie, nechcem teraz nadávať na predchádzajúcu vládu, pretože podstata tej dane z emisií podľa môjho názoru mala určité "ratio", akurát nebola dotiahnutá do konca a subjekty musia v súčasnosti platiť nielen preddavky, ale aj vlastnú daň z emisií vo výške 80 % z výnosu ich predaja a tento stav, ktorý tu navrhujeme, ruší túto daň z emisií vrátane preddavkov vo výške 80 % a opätovne zavádza daň z príjmu, ktorá bola pri tejto dani z emisií zrušená. Mne na tomto chýba len to, že v podstate hasíme ten stav, ktorý sme dostali či už od Európskej komisie, tak aj od Ústavného súdu, aby sme neurobili na Slovensku ďalšie a ďalšie problémy s tým vrátením preddavkov na daň z emisií vrátane sankcií, ktoré štát postihnú. Ale chýba mi tu tá koncovka, že ako sa to bude vlastne riešiť v budúcnosti, tak aby mali aj emisie a celý systém okolo emisií, aby mal určitý systém a aby tieto emisné procesy nepodliehali nejakým komplikovaným machináciám. Preto vyzývam z tohto postu ministerstvo životného prostredia, ako aj ministerstvo financií, aby sa neuspokojili s tým, ak tento návrh schválime, ktorý hasí ten stav, ktorý je, ale aby pripravili v čo najkratšom čase koncepčné riešenie, ktoré zabezpečí všetky pochybnosti okolo obchodovania s emisiami, lebo momentálny stav určite nemotivuje tieto veľké spoločnosti k tomu, aby neprodukovali také alebo vyššie množstvo emisií, a nemotivuje k tomu, aby znižovali emisie ako také. Ale riešme ten stav, ktorý tu musíme hasiť a ktorý je tu na stole.
Preto si dovolím predložiť v rámci čl. IV zmenu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 31/2005 Z. z. (správne má byť: zákona č. 314/2005 Z. z. - pozn. red.), zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., to som ešte len v polovici, zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z, zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
2. V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno x).
Doterajšie písmeno y) sa označuje ako x).
3. V § 13 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).
4. V § 21 ods. 2 sa vypúšťa písmeno l).
A doterajšie písmeno m) sa označuje ako l).
5. V § 51b sa vypúšťa, a, prepáčte, § 51b sa vypúšťa.
6. V § 51c ods. 2 sa vypúšťajú slová "a na správu dane bez emisných kvót".
7. Za § 52o sa vkladá § 52p, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 52p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. júna 2012.
(1) Ustanovenia § 51b v znení účinnom od 29. júna 2012 sa použijú pri podávaní daňového priznania k dani z emisných kvót za posledné zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu do roka 2012, pričom ustanovenie § 52j ods. 9 sa neuplatní.
(2) Ustanovenia § 9 ods. 2 písm. x) a § 13 ods. 2 písm. j) v znení účinnom do 29. júna 2012 sa použijú na výnosy (príjmy) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v roku 2011podľa osobitného predpisu (odkaz na 59h) plynúce povinnému účastníkovi schémy obchodovania (odkaz na 59f), ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu (odkaz na 59g), pričom ustanovenie § 52j ods. 8 sa neuplatní. Výnosy (príjmy) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v roku 2012 podľa osobitného predpisu (odkaz na 59h) plynúce, pardon, povinnému účastníkovi schémy obchodovania (odkaz na 59f), ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu (odkaz na 59g) sú súčasťou základu dane. Výnosy (príjmy) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v roku 2012 podľa osobitného predpisu (odkaz na 59h) plynúce do 29. júna 2012 povinnému účastníkovi schémy obchodovania (odkaz na 59f), ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu (odkaz na 59g) sú súčasťou základu dane pri podaní daňového priznania k dani z príjmov po 29. júni 2012. Ak tieto výnosy (príjmy) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v roku 2012 podľa osobitného predpisu (odkaz na 59h) plynúce do 29. júna 2012 neboli súčasťou základu dane v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom do 29. júna 2012 a nie sú súčasťou základu dane z emisných kvót, daňovník je povinný zahrnúť ich do základu dane v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období.
(3) Ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c), pardon, § 21 ods. 2 písm. l) a § 51c ods. 2 v znení účinnom do 29. júna 2012 sa uplatnia na daňovú povinnosť k dani z emisných kvót, ktorá vznikla za posledné zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu roka 2012, pričom ustanovenie § 52j ods. 10 sa neuplatní.
(4) Ak daňovník zaplatil preddavky na daň z emisných kvót na rok 2012, uplatní sa primerane postup podľa § 42 ods. 13.
Odôvodnenie.
Navrhovanou úpravou sa ruší daň z emisných kvót na rok 2012. Ustanovenia § 51 b zákona o dani z príjmov sa už nepoužijú pri vyčíslení daňovej povinnosti a podaní daňového priznania k dani z emisných kvót za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2012. Z dôvodu zrušenia dane z emisných kvót sa súčasne ruší aj oslobodenie od dane z príjmov, ktoré sa týka výnosov (príjmov) z predaja zapísaných emisných kvót na rok 2012. Zapísané emisné kvóty v roku 2012 nebudú podliehať dani z emisných kvót, ktorej sadzba bola stanovená, ako som už spomínal, vo výške 80 %, ale tieto výnosy plynúce z ich predaja budú súčasťou základu dane z príjmov a zdanenia ako súčasť základu dane z príjmov sadzbou dane v súčasnosti 19 %, tak ako to bolo pred zavedením dane z emisných kvót.
Takisto sa ešte ospravedlňujem, ale je potrebné riešiť aj článok V, ktorý je predmetom môjho pozmeňujúceho návrhu. Tento článok V rieši zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, kde od 1. 8. 2012 mal byť spustený projekt elektronické služby ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi. Tento projekt priamo nadväzoval a bol priamo závislý na projekte ústredného portálu verejnej správy. K 1. 8. 2012 bola teda nastavená aj účinnosť všetkých zákonov, tak aby bolo možné podávať predmetné žiadosti, ktoré som vyššie spomenul elektronicky. Predchádzajúca vláda však pozastavila projekt ústredného portálu verejnej správy, nebolo možné získať ani len záväznú informáciu, kedy bude opätovne projekt spustený, preto ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny malo záujem vyriešiť takúto situáciu vlastnou elektronickou podateľňou. V súčasnosti však nie sú funkčné všetky služby ústredného portálu verejnej správy a nie je teda možné ukončiť projekt elektronické služby ministerstva práce vo veci sociálnych dávok, sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi a neexistuje možnosť občanom teda podávať žiadosti elektronicky, tak ako to predpokladajú zákony s účinnosťou od 1. 8. 2012. Z tohto dôvodu je potrebné túto situáciu vyriešiť a posunúť účinnosť predmetného zákona č. 448 na 1. 7. 2012, čo tak činím mojím pozmeňujúcim návrhom čl. V., ktorý znie:
Zákon č. 468/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. XI sa slová "1. augusta 2012" nahrádzajú slovami "1. júla 2013".
Doterajší Čl. II sa označuje ako Čl. VI.
3. Čl. VI znie:
"Čl. VI. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2012 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2012 a okrem Čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 15. júla 2012."
Dovoľujem si požiadať spravodajcu, aby sme hlasovali o celom tomto mojom pozmeňujúcom návrhu, predloženom pozmeňujúcom návrhu, spoločne. Takisto sa vám chcem ospravedlniť, ale neexistuje iný režim, ako skrátiť takéto predkladanie, čiže musel som to otrocky celé prečítať. A je to tiež výzva na ministerstvo financií, aby už robili niečo s tým daňovým zákonom, lebo desať minúť som čítal všetky len tie novely zákona o dani z príjmov. Tiež chcem požiadať spoločného spravodajcu, aby sme o bode 7, ktorý je v spoločnej správe ohľadne účinnosti, hlasovali osobitne, pretože tento môj pozmeňujúci návrh rieši aj tento bod 7.
Dámy a páni, ešte raz sa ospravedlňujem a ďakujem vám za pozornosť.
20. 6. 2012 14:54:19 - 14:59:07 3. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 30 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
129.
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predložil návrh predmetného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. v druhom čítaní.
Návrh zákona má za cieľ zjednodušiť administratívnu náročnosť pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energií, ktorí vyrábajú a dodávajú elektrinu z výrobného zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW. V uvedenom prípade ide o výrobcov, ktorí vyrobenú elektrinu prednostne dodávajú do vlastnej siete pre svoju spotrebu a prípadný prebytok do distribučnej siete. V podstate sa jedná o to, že z inštalovaných výkonov, ktoré sú do 10 kW z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú umiestnené prevažne v rodinných domoch alebo na rodinných domoch, nie je možné dosiahnuť taký objem vyrobenej energie, aby vznikla daňová povinnosť pre výrobcu, pretože základom dane je množstvo elektriny vyjadrené v MWh násobené príslušnou sadzbou dane, ktorá predstavuje v tomto prípade 1,32 eur na MWh, a nie je technicky ani teoreticky možné, aby sa z inštalovaného výkonu do 10 kW vyrobilo také množstvo energie, ktoré podlieha dani. Preto je potrebné, aby sme vylúčili tieto povinnosti voči príslušnému colnému úradu, t. z. evidenčná, registračná povinnosť ako platiteľa dane pre takéto subjekty, a zároveň, čo je najdôležitejšie, aby nemuseli podávať daňové priznanie na spotrebnú daň z elektriny, ktoré každý mesiac do 24. v príslušnom mesiaci alebo v nasledujúcom mesiaci musia tieto subjekty podávať, a na záver tam napíšu nulová povinnosť vo vlastnej dani na spotrebnú daň z elektriny. Zjednodušene je to taký prvý krok k tomu, aby sme ešte ďalej zjednodušili administratívu a podporu takýchto malých výrobcov z obnoviteľných zdrojov energií do 10 kW s tým, že pre nás, ako pre štát dosiahnutie napríklad 5 000 kW inštalovaného výkonu vhodnejšie a lepšie, keď to nainštaluje a dosiahne sa 5-tisíc kW, keď to dosiahne, nainštaluje tisíc subjektov s výkonom napríklad 5 kW, ako keď to zabezpečí 10 subjektov s výkonom 500 kW, pretože aj z hľadiska zamestnanosti, ale aj z hľadiska vzťahu tých domácností k environmentu ako takému, ale aj k vlastnej spotrebe elektriny je to, myslím, že výhodnejšie pre štát. Preto je ambíciou tejto novely zadefinovať tzv. malých výrobcov z malých zdrojov do 10 kW, ktorí pôjdu iným smerom ako tí veľkí, ktorých základným cieľom je podnikanie, ktoré ja nespochybňujem, ale u týchto malých je základným cieľom najmä ten environpocit a to, že si časť z vlastnej spotreby zabezpečí vlastnou výrobou a, samozrejme, je možno v treťom slede aj nejaká návratnosť takéhoto projektu, ktorá v súčasnosti osciluje niekde okolo 10 rokov. Takže podpora štátu v tejto oblasti môže byť finančná, ktorá sa z časti aj deje, ale veľmi dôležitá, pomerne jednoduchá a pre štát lacná je takáto podpora, že sa odbúrajú tieto nadbytočné administratívne, a dovolím si tvrdiť, niekedy až byrokratické úkony, ktoré znepríjemňujú život tým, ktorí chcú a cítia environmentálne a chcú zabezpečiť časť svojej spotreby z takýchto zdrojov, a jednoducho tú bariéru, ktorú v súčasnosti majú, tá bariéra, ktorú v súčasnosti majú, ich odradzuje od takého prístupu a zmyslom tejto novely zákona a, samozrejme, aj pozmeňovacieho návrhu, ktorý predložím o chvíľu, je to, aby sme túto bariéru odstránili.
Z mojej strany na úvod všetko, ďakujem vám za pozornosť.
16. 5. 2012 10:19:12 - 10:26:00 2. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 30 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
60.
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh predmetného zákona má za cieľ zjednodušiť administratívnu náročnosť pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí vyrábajú a dodávajú elektrinu z výrobného zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW. V uvedenom prípade ide o výrobcov, ktorí vyrobenú elektrinu prednostne dodávajú do vlastnej siete pre svoju spotrebu a prípadný prebytok do distribučnej siete. Štát novou právnou úpravou platnú od 1. januára 2012 nerozlišuje medzi malým a veľkým výrobcom, t. j. zjednodušene medzi domácnosťou a podnikateľom.
Podľa zmeny zákona č. 609/2007 Z. z. je výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie platiteľom dane z elektriny bez ohľadu na to, či ide o dodávku do distribučnej siete, alebo o pokrytie vlastnej spotreby s prebytkom, ktorý je privádzaný do distribučnej siete.
Z inštalovaných výkonov obnoviteľných zdrojov, napríklad fotovoltaických zariadení umiestnených prevažne na rodinných domoch, to znamená s inštalovaným výkonom do 10 kW, nie je možné dosiahnuť taký objem vyrobenej energie, aby vznikla daňová povinnosť pre výrobcu. Základom dane v takomto prípade je množstvo elektriny vyjadrené v MWh, násobené sadzbou dane, ktorá predstavuje 1,32 eur na MWh. Zdaňovacím obdobím je jeden mesiac. Platiteľ dane z elektriny, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 3,31 eur, nie je povinný zaplatiť daň. Výrobca, takýto malý výrobca do 10 kW inštalovaného výkonu podáva daňové priznanie s nulovou výškou dane, pretože nie je technicky možné, aby zariadenie s inštalovaným výkonom, s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW vyrobilo mesačne také množstvo v MWh, aby pri vynásobení sadzbou dane presiahla povinná daň 3,31 eur na mesiac.
Ďalšie zjednodušenie v navrhovanej novele zákona je vypustenie registrácie, vypustenie evidencie a, samozrejme, povinnosť podávania daňových priznaní s nulovou sadzbou a zbytočné zaťažovanie takýchto malých výrobcov. Takéto ďalšie vypustenie aj registrácie, aj tých daňových podaní neznamená, že štát nebude mať prehľad o množstve vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov, pretože evidenčnú povinnosť, ako aj štatistiku výrobcov vrátane objemu výroby má k dispozícii Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ministerstvo hospodárstva tiež a takisto distribučné energetické závody.
V súčasnosti sa jedná o cca 300 až 500 malých výrobcov, avšak s potenciálom významného rastu v prípade, že štát nebude vytvárať, resp. že štát odstráni takéto nadbytočné administratívne prekážky, ale, naopak, bude vytvárať také prostredie, aby sa ekologické systémy na výrobu elektrickej energie mali možnosť rozvíjať. Je to taký prvý krok v odstraňovaní bariér a podpory zo strany štátu pre mikrozdroje z obnoviteľných zdrojov energie. Zjednodušene, pre nás ako štát by malo byť výhodnejšie dosiahnuť napríklad 5 000 kW, dosiahnuť takýto výkon napríklad 5 000 kW tisícmi malých, tisícom malých výrobcov s inštalovaným výkonom 5 kW a je to výhodnejšie dosiahnuť tých 5 000 kW ako desiatimi veľkými výrobcami s inštalovaným výkonom 500 kW.
Čiže k tomu číslu 5 000 kW sa môžme dopracovať tisíc malými po 5 kW z inštalovaného výkonu, ale aj desiatimi väčšími po 500 kW. Tých 10 väčších po 500 kW, myslím, že to všetci poznáte, sú tí, ktorí majú inštalované takéto výrobne na lúkach, pasienkoch a v peknom, veľakrát peknom prostredí, a práve preto chcem rozlíšiť touto novelou a odstrániť takúto administratívnu bariéru a zvýhodniť svojím spôsobom odstránením takejto administratívnej bariéry tých malých, ktorých vedie k takejto výrobe ekologickej, ktorých vedú ekologické pohnútky a nie nejaká podnikateľská zárobková činnosť. Hoci nemám nič ani proti tej podnikateľskej zárobkovej činnosti, ale som presvedčený, že pre štát je výhodnejšie podporiť odstránením takýchto bariér tých tisíc malých, ktorí majú 5 kW, a, samozrejme, nechať svojím spôsobom žiť aj tých 10 veľkých po 500 kW.
V zásade chcem ešte zjednodušene povedať, že podpora štátu môže byť finančná, ale veľmi dôležitá a pre štát veľmi jednoduchá a v zásade štát to nič nestojí, môže byť aj podpora takejto nadbytočnej administratívnej záťaže, ako je to v tomto prípade, a to rieši táto malá novela predmetného zákona.
A na záver. V zásade je to len taký stimul, aby sa občania nezdráhali vziať si aspoň časť svojej energetickej sebestačnosti pri spotrebe elektrickej energie do vlastných rúk a aby sa tieto bariéry odstránili a aby sme trošku spriechodnili týchto malých výrobcov elektrickej energie do 10 kW.
Na záver len chcem, dámy a páni, skonštatovať, že predmetná novela zákona nemá vplyv na rozpočet, a ak, tak len kladný pre spoločnosť, keďže odpadne evidencia, registrácia a najmä mesačné podávanie daňových priznaní s nulovou sadzbou dane pre dotknuté subjekty, ktorých sa predmetná novela týka.
Ja toto považujem za taký prvý krok a chcel by som pokračovať ešte v ďalších krokoch, o ďalších krokoch v zvýhodňovaní takýchto mikrozdrojov, ktorí vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie, tak, aby sme ďalej a ďalej odstraňovali tie administratívne bariéry, ktoré s týmto procesom súvisia. Pretože energia z obnoviteľných zdrojov je nielen záväzkom Slovenskej republiky Európskej únii, kde ju máme maximálne zvyšovať, ale, samozrejme, pomáha aj štátu pri zabezpečovaní spotreby a dodávky elektrickej energie ako takej.
Ďakujem vám za pozornosť.
9. 5. 2012 18:13:33 - 18:15:33 2. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 37 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
96.
Ďakujem. Pán poslanec Šebej, problém širokorozchodnej trate má dva rozmery, je to politicko-štátny rozmer a technicko-ekonomický. Ty si sa venoval viacej tomu politicko-štátnemu, možno, možno viacej tej ideológii, hoci si hovoril, že budeš o nej málo hovoriť, ale, samozrejme, preto, aby širokorozchodná trať mohla byť realizovaná, musia byť splnené obidva atribúty alebo obidva rozmery, aj ten politicko-štátny, aj ten technicko-ekonomický. A momentálne je treba pracovať na tom technicko-ekonomickom a ver mi, že kým nebude spoľahlivá feasibility study alebo štúdia uskutočniteľnosti zrealizovaná, tak zrejme nebude ani tento projekt alebo neuzrie tento projekt svetlo sveta, ale v tom technicko-ekonomickom rozmere za ten, za ten krátky čas, ktorý mám, chcem ti povedať len to, že momentálne sa preváža cez našu slovensko-ukrajinskú hranicu, a sú to najmä tovarové toky z Ruska, 50 percent, cirka 30 percent cez poľskú a cirka 20 percent cez maďarskú. Ak tieto pozície ako dopravná, tranzitná krajina opustíme, tak sa stane v blízkej budúcnosti to, že cez Slovensko pôjde 10 percent a cez nášho severného, respektíve južného suseda 90 percent týchto tovarov, čiže to garde sa úplne obráti.
Chcem ti zdôrazniť ešte to, že Rusko, samozrejme, môže tam byť aj určitý vplyv vniku Ruska do Európskej únie, ale Rusko v tomto prípade hrá úlohu tranzitnej krajiny tiež. Ide najmä o tovarové toky z Ázie a tie tovarové toky, ktoré prichádzajú z Ruska, respektíve z Ukrajiny, sú momentálne riešené dostatočne pre Európsku úniu. Čiže je tu snaha o ten tranzit a o nejakom profite na tých dopravných výkonoch cez ten tranzit z Ázie, a nie z Ruska, preto, preto treba pristupovať aj hlbšie k analýze toho technicko-ekonomického rozmeru, nielen k tomu ideologickému alebo politicko-štátnemu rozmeru, ako si sa to snažil naznačiť. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Deň v parlamente

<- ->