Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
30. 11. 2011 9:26:11 - 9:28:09 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 496 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
16.
Druhý pokus, pán predsedajúci, už ma viac nemýľte, prosím. Pozmeňujúci návrh, ktorý chcem predniesť sa priamo netýka tohto zákona, ale týka sa iných dôležitých vecí.
Za čl. II chcem uložiť čl. III, ktorý znie:
"Článok III. Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona 358/2007 Z. z., zákona č. 90/2008 Z. z., zákona č. 55/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Predseda ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky nevymenuje nového predsedu.".
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
2. V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "pokiaľ tento zákon neustanovuje inak (§ 6 ods. 3)".
Doterajší článok III sa označuje ako článok IV.".
Odôvodnenie. Zámerom predkladaného pozmeňovacieho návrhu zákona je zabezpečiť kontinuitu výkonu funkcie predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky a tým aj plnú zodpovednosť za riadenie Štatistického úradu Slovenskej republiky aj po uplynutí jeho funkčného obdobia až do vymenovania nového predsedu Štatistického úradu. Touto úpravou sa navrhuje riešiť problém nespochybniteľného a bezproblémového riadenia Štatistického úradu SR štatutárnym orgánom v čase skončenia funkčného obdobia predsedu, ak ku dňu skončenia funkčného obdobia ešte nie je vymenovaný, ešte keď nie je vymenovaný nový predseda.
Ďakujem pekne.
21. 10. 2011 11:29:36 - 11:29:36 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR -  
95.
Pán predseda... S návrhom gestorského výboru schváliť.
21. 10. 2011 11:29:36 - 11:29:36 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR -  
93.
Môžeme otvoriť rozpravu.
21. 10. 2011 11:29:36 - 11:29:36 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR -  
91.
Nakoľko sme schválili body spoločnej správy, navrhujem, aby sme postúpili zákon do tretieho čítania.
21. 10. 2011 11:29:36 - 11:29:36 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR -  
89.
Pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec a nepodal žiaden pozmeňujúci návrh, takže budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy 1 až 21 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
20. 10. 2011 17:02:46 - 17:04:24 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 470 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
112.
Ďakujem pekne, pán predseda. Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 585 z 8. septembra 2011 pridelila vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 470, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, s ním súhlasili a odporučili ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, tak ako sú uvedené v časti 4 spoločnej správy, o bodoch spoločnej správy číslo 1 až 21 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru, vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona, v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku odporúča schváliť s pripomienkami.
Zároveň ma v citovanom uznesení výboru poveril ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. Môžete otvoriť rozpravu.
19. 10. 2011 11:13:34 - 11:13:34 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Teraz budeme hlasovať o bodoch 4 a 5 pripomienok pána prezidenta, ktoré upravujú len účinnosť zákona.
19. 10. 2011 11:13:34 - 11:13:34 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Áno.
19. 10. 2011 11:13:34 - 11:13:34 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec, nepredniesol žiaden pozmeňujúci návrh.
Nakoľko sme neschválili spoločnú správu výborov, navrhujem takýto postup hlasovania: Najprv budeme hlasovať o bodoch 1, 2, 3 pripomienok pána prezidenta, ktoré spolu súvisia.
18. 10. 2011 18:23:41 - 18:25:26 24. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 529 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
172.
Ďakujem, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku túto informáciu výborov Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 14. septembra 2011 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z.. Prezident Slovenskej republiky však podľa č. 102 ods. 1 písm. o) ústavy vrátil zákon na opätovné prerokovanie.
V súlade s citovaným rozhodnutím potom rokovali o zákone vrátenom prezidentom tieto výbory: výbor ústavnoprávny a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí zo dňa 7. októbra 2011 uviedol dôvody na vrátenie zákona. Navrhol, aby Národná rada po opätovnom prerokovaní zákon schválila so zmenami tak, ako ich máte v rozhodnutí pána prezidenta.
Ústavnoprávny výbor vo svojom uznesení č. 315 z 10. októbra 2011 odporúča schváliť, aby Národná rada schválila vrátený zákon s pripomienkami upravujúcimi účinnosť tohto zákona. Avšak výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval vrátený zákon a odporúča prerokovaný zákon opätovne schváliť so všetkými pripomienkami pána prezidenta.
Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu, avšak výbor neschválil spoločnú správu výborov.
Ďakujem pekne.
14. 9. 2011 17:31:21 - 17:31:21 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 408 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho  
164.
Schváliť.
14. 9. 2011 17:31:21 - 17:31:21 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 408 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho  
162.
Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch zo spoločnej správy, tak mám splnomocnenie gestorského výboru, aby sme dali hlasovať o zákone v treťom čítaní.
14. 9. 2011 17:31:21 - 17:31:21 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 408 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho  
160.
Pán predsedajúci, budeme ďalej pokračovať v hlasovaní a budeme hlasovať o bode č. 13 spoločnej správy. Tu nie je odporúčanie gestorského výboru žiadne.
14. 9. 2011 17:31:21 - 17:31:21 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 408 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
158.
Pán predsedajúci, teraz budeme hlasovať o bode č. 11, ktorý navrhol pán poslanec Fecko na osobitné hlasovanie, s návrhom gestorského výboru schváliť. Jedná sa o ryby.
14. 9. 2011 17:31:21 - 17:31:21 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 408 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
156.
Schváliť.
14. 9. 2011 17:31:21 - 17:31:21 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 408 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
154.
1 až 10, 12, 14 až 18.
14. 9. 2011 17:31:21 - 17:31:21 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 408 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
151.
... 12, 14 až 18 s návrhom gestorského výboru schváliť.
14. 9. 2011 17:31:21 - 17:31:21 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 408 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
149.
Ďakujem, pán podpredseda. V rozprave vystúpil jeden poslanec, pán poslanec Fecko, ktorý navrhol vyňať dva body zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Jeden bol aj tak bol vyňatý, to je bod 13. A najprv budeme hlasovať teda o bodoch 1 až 10, 12, 14 až 18.
14. 9. 2011 10:31:22 - 10:31:41 22. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 409 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
48.
Bod 13, kolegovia, by aj tak bol, samozrejme, na samostatnom hlasovaní. Tak je to aj v predkladacej správe, ktorú budem uvádzať. Ale ja iba krátko by som zareagoval. Bod 11, aby nám všetkým bolo jasné, o čo ide, ide o Slovenský rybársky zväz. Viac nebudem hovoriť.
14. 9. 2011 10:27:14 - 10:27:23 22. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 409 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muránsky, Peter (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
42.
Ďakujem, pán predseda. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 514 z 30. júna 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
Na prerokovanie to bolo dané týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor bol určený výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali takéto stanoviská: Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie. Výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením č. 184 z 25. augusta 2011 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho schváliť s pripomienkami. A rovnako výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 111 z 13. septembra 2011 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Pán predseda, môžeme otvoriť rozpravu k tomuto zákonu. A po rozprave, potom budem uvádzať návrhy na hlasovanie.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->