Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 11:15:12 - 11:15:13 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 576 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
94.
Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave zaznel jeden procedurálny návrh pána poslanca Faiča, ktorý dal návrh na nepokračovanie o rokovaní, v rokovaní o tomto zákone, návrhu zákona.
Dajte, prosím, hlasovať.
9. 2. 2012 11:15:12 - 11:15:12 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 576 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
86.
Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave nezaznel žiadny návrh, takže môžete dať hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.
Poprosím, dajte hlasovať.
8. 2. 2012 17:40:01 - 17:42:29 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 573 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
279.
Ďakujem, pán predseda, za slovo. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam ako spravodajca určený výborom pre verejnú správu a regionálny rozvoj v prvom čítaní spravodajskú informáciu k predmetnému poslaneckému návrhu zákona č. 369/1990 Zb. a jeho zmene a doplnení.
Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, 15 dní pred schôdzou, na ktorej sa uskutoční prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.
Konštatujem, že uvedený poslanecký návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia poslaneckého návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy a všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu, vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. novembra minulého roku, č. 574 navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Pardon, odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som. Poprosím, otvorte rozpravu.
8. 2. 2012 16:55:14 - 16:57:31 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 580 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
256.
Pán predseda ďakujem. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 odstavec 1 zákona o rokovacom poriadku podávam ako určený spravodajca výborom pre verejnú správu v provom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona, čiže o návrhu zákona 369/1990 a jeho teda novele. Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 zákona o rokovacom poriadku, to je s doručením návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou, na ktorej sa uskutoční prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh zákona podľa rokovacieho poriadku a zaradil ho v súlade s § 72 na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený poslanecký návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku. Zo znenia poslaneckého návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písmeno c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. novembra 2011 č. 584 a podľa § 79 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory Ústavnoprávny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ako gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú spravu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh prerokovali v termíne do 30 a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, poprosím, otvorte rozpravu.
31. 1. 2012 15:48:43 - 15:55:49 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 551 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
87.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, páni kolegovia, kolegyne, dovoľte aby som v tejto súvislosti a pri rokovaní o tomto zákone predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý, si myslím, že vylepší zákon 224 o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Dovolím si prečítať text, následne zdôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Bod 1. návrhu, v čl. I za bod 10 vložiť nové body 11 a 12, ktoré znejú:
"11, za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie: "§ 7a Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu podľa § 7 ods. 2 písm. d), ak je jeho občiansky preukaz neplatný podľa § 10 ods. 1 písm. b) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len "zastupiteľský úrad"), ustanovenia § 5, § 8 ods. 2 až 4 a 9 a § 9 sa vzťahujú primerane s tým, že nasnímanie bezvládneho občana nemožno vykonať v mieste, kde sa zdržuje a o vyhotovenie občianskeho preukazu nemožno požiadať urýchlene do dvoch pracovných dní.".".
Bod 12. V § 10 ods. 1 písm. b) a i), § 11 ods. 1 písm. d), e) a h) a § 12 ods. 1 druhej vete sa slová "príslušnému úradu" nahrádzajú slovami "okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu".
Doterajšie body 11 až 19 následne prečíslovať.
Bod 2. pozmeňujúceho návrhu: V čl. I za bod 12 vložiť nové body 13 až 15, ktoré znejú: "13. v § 11 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o neplatnosť občianskeho preukazu podľa § 10 ods. 1 písm. b) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, môže požiadať aj zastupiteľský úrad,"
Bod 14. V § 11 ods. 1 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "neplatný občiansky preukaz z dôvodu uvedeného v § 10 ods. 1 písm. d) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, je povinný odovzdať zastupiteľskému úradu, ak o vydanie nového občianskeho preukazu požiada na zastupiteľskom úrade,".
Bod 15. V § 11 ods. 1 písm. f) a § 14 ods. 1 písm. g) sa slová "príslušného úradu" nahrádzajú slovami "okresného riaditeľstva alebo zastupiteľského úradu".
Doterajšie body 13 až 19 následne prečíslovať.
Bod 3. pozmeňujúceho návrhu: V čl. I za bod 15 vložiť nové body 16 a 17 ktoré znejú:
"16 V § 13 ods. 1 sa slová "príslušný úrad" nahrádzajú slovami "okresné riaditeľstvo alebo zastupiteľský úrad".
17. v § 13 ods. 2 písm. b) sa za slovo "zboru" vkladajú slová "alebo zastupiteľský úrad".
Doterajšie body 16 až 19 následne prečíslovať.
Bod 4. pozmeňujúceho návrhu: Čl. II doplniť bodom 3 ktorý znie: "3. V sadzobníku správny poplatok položka 259 znie: "Položka 259
a) Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu....15 eur,
b) Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz.... 30 eur,
c) žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.... 50 eur.
Oslobodenie
Od poplatku podľa písm. b) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov veku alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím."."
Bod 5. pozmeňujúceho návrhu: V čl. o účinnosti zároveň ustanoviť účinnosť bodu 11 z prvého bodu tohto pozmeňujúceho návrhu, bodov 13 a 14 z druhého bodu tohto pozmeňujúceho návrhu a štvrtého bodu tohto pozmeňujúceho návrhu na 1. január 2013.
Odôvodnenie: V zákone č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je ustanovené, že iným dokladom na vycestovanie občana do zahraničia je aj občiansky preukaz.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci členských štátov, okrem iného ustanovuje, že členské štáty udelia občanom Únie povolenie vstúpiť na ich územie s platným preukazom totožnosti. Od 1. mája 2011 je otvorený pracovný trh v rámci Európskej únie, z čoho sa dá predpokladať, že občania Slovenskej republiky budú ešte viac využívať príležitosť svojho uplatnenia na tomto pracovnom trhu.
V súčasnosti pracuje v zahraničí približne 129-tisíc občanov Slovenskej republiky. Z toho možno predpokladať, že väčšina z nich sa zdržuje už len na území štátu, kde pracuje, a preto je potrebné im umožniť vybavenie podania žiadosti o občiansky preukaz na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, nakoľko pri strate, odcudzení, skončení platnosti alebo zmene mena a priezviska, musia cestovať na príslušný úrad V Slovenskej republike, čo im v konečnom dôsledku spôsobí nemalé finančné náklady.
Zároveň sa navrhuje určiť aj osobitnú výšku správnych poplatkov, a to podľa rovnakých kritérií ako sú stanovené v položke 22a (vnútorná správa). Výšku poplatkov navrhujeme určiť vyššie ako vo vnútrozemí vzhľadom na objektívne vyššie náklady s tým spojené, rozdielna výška poplatkov vo vnútrozemí a na zastupiteľských úradoch sa pripravuje aj u iných položiek sadzobníka konzulárnych poplatkov (napr. cestovný pas) a je obvyklou praxou v členských štátoch Európskej únie.
Možnosť podania žiadostí o vydanie občianskeho preukazu na zastupiteľskom úrade sa navrhuje od 1. januára 2013. Súvisí to s implementáciou zavádzania elektronického čipu do občianskeho preukazu, ktorý je ustanovený najneskôr na 1. decembra 2012 a s tým súvisiacich úprav v informačných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Tieto zmeny už nebude možné z dôvodu efektívnosti vynaloženia finančných prostriedkov realizovať v súčasnom informačnom systéme. Rovnako je potrebné realizovať aj úpravu v informačnom systéme Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a jeho prepojenia s informačným systémom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne za pozornosť.
8. 12. 2011 17:24:13 - 17:24:13 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR -  
30.
Vykázalo ma, že som nehlasoval.
8. 12. 2011 17:24:13 - 17:24:13 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR -  
28.
Pán predseda, žiadam o zmenu v zápise, pri hlasovaní č. 162 ma hlasovacie zariadenie vykázalo akože som nehlasoval, hlasoval som za. Poprosím o zmenu.
8. 12. 2011 14:30:35 - 14:40:26 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
10.
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, pán minister, páni poslanci, na káve alebo kde, chápem tento predložený zákon ako pokus o riešenie situácie, ktorú nespôsobil ani tento minister, ani súčasné vedenie lesov. To na jednej strane. Na druhej strane potrebuje sanovať problém, ktorý v danej chvíli vyvstal tým, že štátny rozpočet dal povinnosť štátnemu podniku odviesť do štátneho rozpočtu 20 mil. eur, čo je zase, myslím si, namieste, je to správne, je to v poriadku, keď štátny podnik má platiť renty, to znamená mal by slúžiť na podnikanie, na zisk.
Musím povedať, že štátny podnik bol ziskový v minulosti iba pri jednom ministrovi, a to je súčasný minister. To, čo som vám tu už raz vysvetľoval, že za rok a pol dokázala garnitúra predchádzajúcej vlády, ale samozrejme na lesoch pôsobila garnitúra, syn nášho najnepopulárnejšieho politika modernej doby podľa posledných prieskumov, ktorý spôsobil svojimi nevýhodnými zmluvami, podpismi veľmi nevýhodných zmlúv, dlhodobých, na dodávku guľatiny, veľmi nepriaznivú situáciu v drevospracujúcom priemysle, pretože ako správni národovci, ako správni Slováci, podpísali zmluvu nie s odberateľmi, ale s obchodnými firmami, ktoré v tejto chvíli to isté drevo predávajú o 30 eur drahšie, ako je súčasná cena na trhu. Čiže 30 eur ide do súkromného vrecka z každého jedného kubíka a niekto sa dobre vychechtáva a je spokojný, dokonca môže urobiť aj čestné daňové priznanie, pretože všetko je legálne, všetko je v poriadku, akurát štátne lesy, s prepáčením, nemajú z čoho žrať. Ale to už tak býva v našom štáte, a teda je dobré, aby sa tieto strany naspäť vrátili do parlamentu, aby mohli znovu bačovať a aby mohli ďalej zveľaďovať slovenské hospodárstvo aj štátne lesy.
Druhý spôsob, ako sa dalo získavať prostriedky minimálne na chod a teda na správu neodovzdaných lesov, je výkon práva poľovníctva. To je téma, ktorá je dlhodobo zanedbávaná alebo opomínaná, pretože vždy sa nájdu záujmy lobistických skupín, ktoré majú tendenciu najímať lukratívne lesné celky, ktoré majú výnimočnú poľovnú hodnotu, za ceny, ktoré sú veľmi smiešne. Čiže iba raz sa stalo, že ozaj bol odlov a prírastok hodnotený trhovo, a tak boli aj stanovené ceny poľovných revírov, ale samozrejme, že sme na to znovu zabudli a prenajímame 4000-hektárové, 5000-hektárové poľovné revíry za 3 tisíc eur, čo je hodnota jedného strieborného jeleňa, ani nie viac.
Čiže toto všetko som si pokladal, potrebo... povedať na úvod, pretože bez tohto entrée tie ďalšie slová vlastne by nemali ten správny zmysel a menili by možno aj zmysel alebo podstatu slov, ktoré chcem povedať.
Nie som nadšený z tejto novely a vítam návrh predsedníčky výboru a budem takýmto spôsobom teda aj hlasovať. To znamená, že treba sa ďalej zapodievať s týmto návrhom a treba vyriešiť problematiku, ktorá je navrhovaná trošku iným spôsobom a konsenzom vlastne s tými, ktorých sa týka. To znamená s neštátnymi vlastníkmi lesov, ktorým lesy z akýchkoľvek dôvodov neboli vydané.
A teraz o tej tortúre nevydávania. Tá už tu bola omieľaná z každej strany niekoľkokrát. Snaha, či politikov, či združenia, únie neštátnych vlastníkov a podobných všelijakých združení nateraz nedoznala ten úspech, aký by po dvadsiatich rokoch po revolúcii a po reštitúciách, ktoré mali prebehnúť podstatne rýchlejšie, keďže znárodnenie prešlo luskom alebo lusknutím prstom, a dvadsať rokov vlastne tento štát robí prieky vlastníkom pri nadobudnutí vlastníctva.
Samozrejme, že sa na tom podieľajú z istej miery aj štátne lesy a či sa to bude páčiť, alebo nebude páčiť vedeniu štátnych lesov, či súčasnému alebo... Sú procesy, ktoré bežia pomaly, a nehovorím teda už o obvodných lesných úradoch a ďalších inštitúciách, ktoré sú pri tomto dôležité a rozhodujúce. Čiže ale tu treba zmeniť asi legislatívu, a tú poslednú fázu odovzdávania ozaj treba zrýchliť, pretože ja sa fakt čudujem vlastníkom, či pôdy poľnohospodárskej, či lesnej, že toto toľké roky trpia a že sa nedomáhajú svojho práva podstatne razantnejšie a zmysluplnejšie.
Myslím si, že je ešte jeden náhľad, ktorý treba otvoriť a ktorý treba riešiť a netreba pred ním strkať hlavu do piesku ako pštros, čo robíme už dlhé roky a vlastne dávame súhlas na neskutočnú právomoc pre všetky inštitúcie, ktoré sa pohybujú okolo životného prostredia, či sú tu vládne alebo neštátne, a to je otázka postoja k ťažbe kalamitného dreva v chránených územiach, ktorých na Slovensku máme prebytok, nadbytok a hádam, možnože sme najbohatší v celej Európskej únii. V tejto chvíli podľa odhadov kvalifikovaných ľudí, leží na zemi 300- až 400-tisíc metrov kubických dreva. To je presne to, o čo sa uchádza pán minister týmto návrhom riešenia, aby vlastne mohol vyťažiť drevo v takýchto objemoch. Je isté samozrejme to, že pri kalamitnom dreve nedosiahne také speňaženia, s akými tu kalkuluje, ale vedelo by to do istej miery poriešiť problém, o ktorom sa hovorí. Ešte takú poznámku k tomu, že tie čísla, ktoré sa týkajú ako zamestnanosti, nepokladám celkom za dobre vyriešené alebo dobre vypočítané, pretože dnes rentabilita spracovania a vybavenosť aj tých menších píl je už technologicky na úrovni, to znamená, že je už podstatnejší počet zamestnancov, to znamená neohrozujeme v tisícoch, ale ohrozujeme v stovkách zamestnaneckých miest, alebo teda neohrozujeme. Ohrozili tí, ktorí urobili zlé zmluvy a ktorí jednoducho vyfúkli hlavnú spracovateľskú surovinu, a teda predmet podnikania tým, ktorí si ich takto postavili niekoľko rokov dozadu a ktorí investovali do technológií.
Čiže doporučujem, aby sme teda postupovali takým spôsobom, aby tie hospodárske opatrenia, to znamená ťažbu na pozemkoch známych vlastníkov, ktorým nebola pôda vydaná, aby sme ju nekonali bez ich súhlasu, bez ich vedomia a uložili im prevziať svoj majetok. To, či ju budú vlastne ďalej spravovať štátne lesy alebo si ju budú spravovať sami alebo v nejakých spoločenstvách na princípe obchodnej organizácie, akejkoľvek, to už nechajme na vlastníkoch. V tejto chvíli, pokiaľ vám viem dobré čísla, alebo ak sú teda správne, tak vieme o dvestotisíc hektároch neštátnych, neodovzdaných lesných pozemkov a tu treba ozaj riešiť v spolupráci s nimi, pretože vyťažiť im v tejto chvíli les, samozrejme prebierkovým spôsobom, nie holorubom, ale vyťažiť im les, nepokladám celkom za korektné. Čiže prihováram sa za to zmierlivejšie riešenie, ktoré síce nebude promptné a rýchle, ale myslím si, že dôjdeme k spravodlivému riešeniu, tak ako to predložila v návrhu na uznesenie predsedníčka výboru.
Ďakujem pekne za pozornosť.
21. 10. 2011 11:16:02 - 11:16:15 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
50.
Schváliť.
21. 10. 2011 11:16:02 - 11:16:15 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
48.
Pán predseda, keďže sme odhlasovali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslanca Martina Pada, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
21. 10. 2011 11:16:02 - 11:16:15 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
46.
Pán predseda, dajte hlasovať o druhom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu Martina Pada, poslanca Martina Pada o bodoch 1 a 2 spoločne.
21. 10. 2011 11:16:02 - 11:16:15 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
44.
Pán predseda, keďže sme odhlasovali pozmeňujúce a doplňujúce... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Kľud, páni poslanci. Nech sa páči, pán poslanec.


Radošovský, Marián, poslanec NR SR
Pán predseda, keďže sme odhlasovali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy, dajte hlasovať o prvom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu poslanca Martina Pada o bode 1.
21. 10. 2011 11:16:02 - 11:16:15 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
42.
Pán predseda, dajte hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, o bodoch 6, 5 a 19 spoločne, s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
21. 10. 2011 11:16:02 - 11:16:15 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 473 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
40.
Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave vystúpili traja poslanci, odzneli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré podal pán poslanec Pado. Pán predsedajúci, najprv dajte hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy o bodoch 1 až 5, 7 až 14, 16 až 18, 20 až 22 spoločne, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
20. 10. 2011 16:43:03 - 16:49:02 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
102.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene skupiny poslancov predniesol pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktoré sú vlastne predložené k parlamentnej tlači 474.
Cieľom nášho návrhu je upresniť kompetencie Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po jeho začlenení do Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.
Návrh tiež upresňuje postavenie Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky ako okresného riaditeľstva. Navrhované zmeny sú plne v súlade so zámerom vlády v predloženom vládnom návrhu zákona, preto vás chcem požiadať o jeho podporu a podporu aj pri schválení.
Dovoľte, aby som teraz prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona č. 315.
V bode 1 je navrhovaná takáto zmena. V čl. I. za bod 8 vložiť nový bod 9, ktorý znie: V § 5 ods. 2 znie: "Sídla okresných riaditeľstiev zboru a Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, územné obvody krajských riaditeľstiev zboru, Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a okresných riaditeľstiev zboru, ako aj sídla hasičských staníc ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo."
Nasledujúce body prečíslovať.
Vzhľadom na navrhované začlenenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave do Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je potrebné doplniť splnomocňovacie ustanovenia a následne upraviť vo vykonávacom predpise sídlo a územný obvod Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Druhý navrhovaný pozmeňujúci návrh. V čl. I v bode 82 na konci pripojiť za slová, citujem a za slová "na územie kraja" sa vkladajú slová "a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy".
S odôvodnením, že pre riadiace funkcie v Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa navrhuje ponechanie zaradenia do 8. platovej triedy, a to z dôvodu rozsahu plnenia povinností pri plnení úloh na území bývalých piatich okresov hlavného mesta. Veľkosťou a rozsahom realizovaných činností bude tento útvar porovnateľný s krajským riaditeľstvom. V doterajšej systemizácii sú riadiaci príslušníci v Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zavedení taktiež v 8. platovej triede.
3. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. II navrhovaný bod 4 nahradiť týmto znením: 4. V § 22 ods. 2 znie: "Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonáva pôsobnosť okresného riaditeľstva Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy."
Navrhuje sa, aby Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plnil v plnom rozsahu úlohy Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru na území hlavného mesta Slovenskej republiky. Na území Bratislavy by teda neplnili úlohy na tej istej úrovni dva orgány, čo je z hľadiska riadenia efektívnejšie.
4. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. II vypustiť body 10, 13, 21 a 23. Nasledujúce body prečíslovať.
Bod 5 pozmeňujúceho návrhu. V článku II za bod 13 vložiť nový bod 14, ktorý znie: Bod 14. V § 37 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová, citujem: "a Hasičského a záchrannému útvaru", pardon, citujem, "a Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy". Nasledujúce body prečíslovať.
Bod 6. V článku II za bod 16 vložiť nový bod 17, ktorý znie: V § 44 ods. 2 sa za slovami "krajské riaditeľstvo" vypúšťa čiarka a slová "Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy". Nasledujúce body prečíslovať.
Bod 7 pozmeňujúceho návrhu. V čl. II bod 17 nahradiť týmto znením: V § (Zakašľanie.), pardon, v § 49 ods. 2 sa vypúšťa 3. veta.
Bod 8 pozmeňujúceho návrhu. V čl. II bod 18 nahradiť týmto znením: V § 53 ods. 1 v 2. vete sa vypúšťa text za bodkočiarkou a posledná veta.
Bod 9 pozmeňujúceho návrhu. V čl. II bod 20 nahradiť týmto znením: V § 56 ods. 3 sa vypúšťa 3. veta.
Všetky tieto návrhy 4 až 9, sa vlastne jedná o legislatívne úpravy nadväzujúce na úpravu uvedenú v bode 3.
Ďakujem pekne za pozornosť a poprosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.
20. 10. 2011 15:59:59 - 16:02:59 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 436 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
70.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás oboznámil so spoločnou správou Výboru Národnej rady pre..., ohľadom čítania zákona o dobrovoľníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú podávame v zmysle § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 588 z 8. septembra 2011 pridelila vládny návrh zákona o dobrovoľníctve týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady pre sociálne veci, Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo, pre vzdelávanie, vedu a mládež a Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci..., článok II tejto správy. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Článok III správy. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením 307 z 5. októbra 2011 so zákonom súhlasil a odporúča schváliť s pripomienkami. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením 118 zo 6. októbra súhlasil, odporučil schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre sociálne veci uznesením 89 súhlasil schváliť zákon. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo uznesením 89 zo 4. októbra schváliť s pripomienkami; pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 92 takisto súhlasil schváliť s pripomienkami a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením 86 takisto súhlasil so zákonom s podmienkou schváliť s pripomienkami.
Všetky tie pripomienky sú vlastne v spoločnej správe, máte ich všetci pred sebou, čiže záverečné, pre záverečné rozhodnutie gestorského výboru a odporúčanie Národnej rade pre tento zákon je schváliť s pripomienkami.
Ďakujem pekne. Otvorte rozpravu.
8. 9. 2011 11:59:20 - 11:59:44 22. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
112.
Pán predseda, dajte ďalej hlasovať v zmysle s vaším rozhodnutím o pridelení vládneho návrhu zákona o prerokovaní výborom, a to Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, ďalej výboru pre verejnú správu, regionálny rozvoj, výboru pre sociálne veci, pre zdravotníctvo a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ďalej výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že aby za gestorský výbor určila hlasovaním Národná rada výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že treba prerokovať do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní. Dajte hlasovať.
8. 9. 2011 11:59:20 - 11:59:44 22. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
110.
Ďakujem pekne. V rozprave vystúpil jeden poslanec, ktorý ale nemal k predmetnému návrhu pripomienky. Preto prosím, aby ste dali hlasovať v zmysle rokovacieho poriadku, § 73, že predložený návrh posunieme do druhého čítania.
7. 9. 2011 18:32:21 - 18:35:16 22. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 472 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 436). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam teda v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Uvedený vládny návrh zákon bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.
Konštatujem, že uvedený vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky príslušné informácie.
Osobitná čas dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 13. júla 2011 č. 439 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Zároveň odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto zákonu.
6. 7. 2011 17:26:04 - 17:51:57 20. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 403 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Radošovský, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
210.
Pán predsedajúci, žiadam, aby ste dali hlasovať v treťom čítaní o návrhu ako o celku.

Deň v parlamente

<- ->