Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 11:02:46 - 11:06:48 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 67 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
72.
Pán predseda, kolegyne, kolegovia, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Kľud, páni poslanci.


Kvasnička, Marián, poslanec NR SR
Prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní. Neboli totiž žiadne pozmeňovacie návrhy, ani procedurálne.
Dajte, prosím, hlasovať.
8. 2. 2012 15:44:57 - 15:47:28 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 576 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
229.
Ďakujem, pán predseda. Milé kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo určený za spravodajcu k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z.z. Máte to v tlači 576.
Na základe uvedeného podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v patričných paragrafoch zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách. Predložený návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nebude mať dopad ani zvýšené nároky na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Návrh zákona nebude mať dopad ani na hospodárenie verejnoprávnych inštitúcií.
K vecnému, teda k tomu obsahu. Myslím, že Janka Žitňanská povedala to meritórne všetko. Napokon vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 577 z 11. novembra 2011 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a napokon Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali v stanovenej lehote od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
To je všetko. Pán predseda, otvorte rozpravu.
8. 2. 2012 11:58:49 - 11:59:07 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
157.
Pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, poslankyňa Sabolová a poslanec Raši. Poslankyňa Sabolová dala návrh, aby sme nepokračovali v rokovaní, aby o tomto bolo hlasované, a myslím, že aj pán poslanec Richard Raši sa k tomuto teda vyjadril, že keby to nedala pani poslankyňa Sabolová, tak sám takýto návrh podá. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
158.
Pán poslanec, nekomentujte, dajte návrh na hlasovanie.

Kvasnička, Marián, poslanec NR SR
159.
Takže dajte hlasovať, dobre, dajte hlasovať o návrhu nepokračovať v rokovaní o predmetnom zákone.

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
160.
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 141 prítomných, 124 za návrh, 4 proti, 11 sa zdržalo, 2 nehlasovali. Schválili sme návrh. Ďakujem.
Pán spoločný spravodajca, pán poslanec Senko bol poverený výborom pre kultúru a médiá, aby predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu skupiny poslancov Kaníka, Štefanca, Harmana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Nech sa páči, pán poslanec.

Senko, Ján, poslanec NR SR
161.
Ďakujem, pán predseda. Prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
162.
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.
(Hlasovanie. ) 139 prítomných, 54 za návrh, 58 proti, 26 sa zdržalo,1 nehlasoval. (Krátka pauza.) Pardon.
Návrh sme neschválili.
Poprosím teraz pána poslanca Galbavého, aby z poverenia výboru pre kultúru a médiá predložil Národnej rade návrhy v hlasovaní k návrhu poslancov Zajaca, Dostála, Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnych sviatkoch, tlač 572.
Nech sa páči, pán poslanec.

Galbavý, Tomáš, poslanec NR SR
163.
Pán predseda, ďakujem. V rozprave vystúpili traja poslanci. Nikto nepodal žiadny procedurálny návrh. Preto vás poprosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.
8. 2. 2012 9:14:54 - 9:18:02 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
8.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán predsedajúci, pán minister, pani ministerka, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Máte to v tlači č. 607.
Na základe uvedeného podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti, ktoré sa uvádzajú v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, ako aj náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie a zamestnanosť. Návrh obsahuje aj doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Vecnú stránku predmetného návrhu zákona zdôvodnil minister zdravotníctva a myslím, že jednoznačne v prospech ochrany zdravia našich občanov, na čo majú ústavný nárok, a najmä v situáciách, ktoré sú neštandardné, avšak môžu nastať. Bližšie by som ho nechcel komentovať.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 621 z 11. januára 2012 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Z povahy veci za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona boli prerokované v stanovených lehotách od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
To je nateraz všetko. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
14. 12. 2011 11:16:02 - 11:17:58 26. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
74.
Ja len krátko a nevecne. Takú svoju koncovku osobnú, ak môžem. Svojho času som otváral výstavu umeleckých fotografií mladého absolventa FAMU, ktorý robil svoju diplomovú prácu v jednom zo špitálov na Liptove, a vybavuje sa mi celkom presne pred očami fotografia s takým zvláštnym personálnym napätím. Ide o fotografiu z detského oddelenia v Liptovskom Mikuláši. Krátko ju popíšem. Na chodbe stojí lekár, ktorý z automatu telefonuje, treba povedať, že je to Vianočný večer, tak sa tá fotografia volá, telefonuje zo služby svojim najbližším, pár metrom od neho zastal malý kučeravý chlapček v pyžame. Na tej fotke ma zaujal zvláštny očný kontakt týchto dvoch protagonistov, pretože hovorí o živote, o láske a nádeji, aj o strachu zo smrti, aj o solidarite, aj o vľúdnosti, aj o tej samote lekára a jeho pacientov cez vianočný večer, keď ostatní sedia doma v kruhu rodiny.
Ako syn lekára, brat lekára, otec lekárky, svokor lekára, švagor lekárky, priateľ mnohých lekárov im chcem vysloviť vďaku za všetko čo pre nás robia. Vďaku, ktorú vyslovila a vyjadrila aj Iveta Radičová v otvorenom liste tým, ktorí neodišli, tým, ktorí cítia, aj ctia svoje poslanie a povolanie. Lekári nikdy nie, to len doktori môžu opustiť pacientov.
Ďakujem.
14. 12. 2011 9:10:47 - 9:15:02 26. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
2.
Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, pán minister, dovoľte mi, aby som uviedol návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v druhom čítaní, tlač 600.
Ako som uviedol už včera pri predkladaní prítomného návrhu v prvom čítaní, koncept zákona v podstatnej miere vychádza z kľúčových formulácií memoranda, ktoré pars pro toto podpísala premiérka stále dočasnejšej vlády Iveta Radičová.
Pre vecný poriadok chcem zopakovať, že memorandum bolo ratifikované obomi stranami sociálnej transakcie, ktorej mediátor a predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský zároveň upozornil, že sľúbené sa nebude dať vynútiť poslaneckým diktátom, ktorý by bol v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.
Minister zdravotníctva per extensum, v plnom rozsahu, legislatívne realizoval všetky podstatné zadania vyplývajúce z pozícií dohodnutých v memorande. Vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo sa našla väčšinová zhoda pre úpravu platov lekárov v roku 2012, pre jej primeranú etapizáciu, nie však pre rozpočtový rok 2013, ktorý bude riešiť nová vládna garnitúra.
Tiež sa našla zhoda pre vstup do Zákonníka práce, najmä v oblasti nadčasov a ich primeranej pracovnoprávnej saturácie. Návrh zákona sa týka aj legislatívnych posunov vo veciach Inšpektorátu práce. Toto všetko máte v písomnej a normatívnej podobe v predloženom zákone, preto nebudem uvádzať všetky detaily a opakovať, čo som povedal už včera.
Pokiaľ ide o problém transformácie nemocníc, teda vlastne zrušenia tohto zásadného kroku v rezorte zdravotníctva, chcem len akcentovať, že pre túto požiadavku z memoranda nejestvuje porozumenie v radoch bývalých koaličných poslancov, prinajmenšom v radoch Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Filozoficky, ale aj vecne vzaté, je táto požiadavka v kontradikcii s víziou ozdravenia verejného zdravotníctva, aj dôstojnejšieho existenčného statusu lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Pravda, ak za ozdravenie nepovažujeme skutočnosť, že budeme tezaurovať a betónovať súčasný neutešený stav s jedinou víziou, navaľ prachy, ja už viem, ako ich minúť. Chce sa mi dodať, nad rámec reálnych možností tejto krajiny. Krajiny, ktorú aj v nesmierne krehkej oblasti zdravotníctva čakajú veľmi zložité roky. Aby sme nedopadli ako ten svrček z rozprávky, ktorého muzika v zime a v mraze nikoho nezaujímala.
Táto vláda spustila aj náročnejšie procesy e-health-u, spravodlivejšieho DRG systému, liekovej politiky aj racionalizácie a liečenia malígnych prvkov v systéme zdravotníctva, a to dokonca nad rámec inflácie memoránd.
Som presvedčený, že koaličný poslanecký zbor a jeho exekutíva urobili pre zdravotníctvo viac ako protektívna rétorika, ktorá tu zaznieva. Našich kolegov z druhej strany protektívna rétorika, ktorá tu zaznieva, rétorika našich kolegov z druhej strany.
V presvedčení, že zdravie má len jednu stranu, vám predkladám prítomný návrh zákona. Desatoro dnes nebude, nechcem nikoho zraniť. Vďaka.
13. 12. 2011 9:47:09 - 9:59:01 26. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
23.
Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister,... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
24.
Páni poslanci, prosím o kľud.

Kvasnička, Marián, poslanec NR SR
25.
... dovoľte mi, aby som odôvodnil návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorý predkladá zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
26.
Pán poslanec Kaník, prosím, prestaňte telefonovať v rokovacej sále.

Kvasnička, Marián, poslanec NR SR
27.
... a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo dňa 9. decembra 2011 schválil návrh zákona, tak ako som ho citoval. Ďalej pre skrátenie aj procedúry budem používať len "zákon o poskytovateľoch".
Vláda na svojom mimoriadnom rokovaní 12. decembra 2011 schválila skrátené legislatívne konanie zákona, preto ho teraz prerokovávame v pléne Národnej rady.
Návrh zákona vychádza z obsahu Memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve, ktoré uzatvorila vláda Slovenskej republiky s Lekárskym odborovým združením dňa 3. decembra 2011. Priznám sa, že v celom tom dramatickom kontexte rukojemníckej drámy s pacientom sa mi prieči konštatovanie, ktoré zaznelo v médiách, že premiérka Iveta Radičová nie je celá vláda. Nič menej, návrh bona fide a v zmysle dosiahnutých pozícií vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Výbor pre zdravotníctvo Národnej rady Slovenskej republiky však neakceptoval pôvodné znenie návrhu zákona a návrh upravil. Tú podobu takto upravenú ste dostali písomne. A ja by som z nej chcel iba niektoré akcenty.
Jednou z hlavných požiadaviek Lekárskeho odborového združenia bola garancia postupného navýšenia základných platov niektorých zdravotných pracovníkov, a to lekárov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky si osvojil nasledovnú právnu úpravu; vyberiem len tie najzávažnejšie veci.
V čl. I Platy lekárov. Do zákona č. 577/2004 Z. z. o poskytovateľoch sa navrhujú vložiť nové § 80a a 80b, ktoré upravujú minimálnu výšku základnej zložky mzdy lekárov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, predovšetkým v nemocniciach. Od 1. januára 2012 sa bude základná zložka mzdy lekára bez atestácie rovnať najmenej 1,05-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve, čo predstavuje sumu 807,45 eur, a u lekára s atestáciou najmenej 1,60-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, to znamená 1 230,40 eur. Úprava je v prechodných ustanoveniach § 102 písm. j).
Ďalšie navýšenie sa ustanovuje od 1. júla 2012, kedy sa bude základná zložka mzdy lekára bez atestácie rovnať najmenej 1,20-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve, to znamená 922,80 eur. A u lekára s atestáciou najmenej 1,90-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, to znamená 1 461,10 eur. Ak pracuje lekár na kratší pracovný úväzok, patrí mu čiastka úmerne znížená podľa dohodnutého pracovného času.
Do základnej zložky mzdy nemôže zamestnávateľ zahrnúť príplatky, iné nárokovateľné zložky mzdy, nenárokovateľné zložky mzdy, mzdu za prácu nadčas a mzdu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku.
Ide o mesačnú mzdu lekára, ktorá sa upravuje každoročne k 1. januáru podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Zdravotnícky výbor Národnej rady Slovenskej republiky neakceptoval návrh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby bolo v zákone garantované aj navýšenie platov lekárov v roku 2013. Výbor sa zhodol na tom, že o zvýšení platov lekárov v roku 2013 musí rozhodovať vláda s legitímnym mandátom a poslanci Národnej rady po parlamentných voľbách v marci 2012.
V čl. II novelizácia Zákonníka práce. K bodu 1. Do § 3 ods. 2 Zákonníka práce sa vkladajú slová "zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie", čo znamená, že na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie sa vzťahuje Zákonník práce, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
K bodu 2. Ustanovenie § 140 Zákonníka práce obsahuje úpravu zvyšovania kvalifikácie zamestnancov. V Zákonníku práce v § 97 je definovaná práca nadčas. Nová úprava, ktorá je súčasťou tohto návrhu, dopĺňa ustanovenie týkajúce sa náhrad za prácu nadčas pre zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie. Za prácu nadčas patrí takémuto zamestnancovi náhradné voľno, pričom sa sprísňuje doba poskytnutia náhradného voľna do dvoch kalendárnych mesiacov. Ak zamestnávateľ poskytne toto náhradné voľno, nezapočíta sa doň pracovné voľno päť dní v priebehu kalendárneho roka na sústavné vzdelávanie a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku (§ 140 ods. 4 Zákonníka práce).
K bodu 3. Do platného znenia § 150 týkajúceho sa inšpekcie práce sa dopĺňa, aby okrem zamestnancov, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, mohli dať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere v danom zdravotníckom zariadení a ktorí u zamestnávateľa kontrolnou činnosťou zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov.
§ 155 Zákonníka práce - tento teda obsahuje úpravu možnosti uzavrieť dohodu, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom. Dopĺňa sa, že zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie, nevzniká povinnosť na úhradu nákladov spojených so štúdiom, ak zamestnávateľ porušil ustanovenia Zákonníka práce a toto porušenie zistil Inšpektorát práce a právoplatne o ňom rozhodol súd.
Čl. III. Nakoľko úpravu inšpekcie práce upravuje osobitný zákon, čl. III sa týka aj novelizácie zákona o inšpekcii práce. Čiže vstupujeme aj do Zákonníka práce, aj do zákona o inšpekcii práce. Navrhuje sa tu, aby bol Inšpektorát práce povinný vykonať inšpekciu práce do 30 dní od doručenia podnetu podľa Zákonníka práce a o výsledku práce bezodkladne informoval osobu, ktorá podnet podala.
Napokon v čl. IV sa navrhuje nadobudnutie účinnosti zákona. Vzhľadom na postupnosť navýšenia základnej zložky mzdy v dvoch obdobiach od 1. januára a 1. júla 2012 je aj účinnosť v tomto zmysle delená.
Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, zákon vychádza z memoranda, ktoré podpísala premiérka Iveta Radičová a Lekárske odborové združenie. Len pre osvieženie pamäti cítim potrebu dodať, že táto rukojemnícka ruleta mohla dopadnúť oveľa horšie, nebyť neúnavnosti mediátora predsedu parlamentu Pavla Hrušovského, ako aj triezveho supportu prvého podpredsedu vlády Jána Figeľa.
Navrhnuté zvýšenie platov lekárov v priemere o 300 eur na budúci rok je maximum, čo si dnes Slovenská republika smerom k lekárom môže dovoliť.
Vo fantazmagóriách sú, pravdaže, možné aj grécke alternatívy. Nikto zodpovedný však s takýmito možnosťami pracovať nemôže. Akékoľvek garancie ďalšieho zvyšovania platov, a to nielen v medicínskej oblasti, ale aj v mnohých ďalších, a dlhodobo nedocenených profesiách, povolaniach a sociálnych stavoch, by boli hazardom, ktorý si v súčasnej ekonomickej kríze Slovensko jednoducho nemôže dovoliť.
Mnohí z vás sú lekári. Je pravda, že platy lekárov neboli ani nebudú po schválení tohto zákona adekvátne. Vláda a určite aj Národná rada sú za ďalšie zvyšovanie platov lekárov aj v roku 2013. Treba však počkať aj na vývoj ekonomiky a rozhodnúť sa na základe aktuálnej situácie a po predčasných voľbách v roku 2012.
Ešte mi nedá aj vzhľadom na krátky diskus, ktorý tu bol k skrátenému legislatívnemu konaniu, aj k tomu, čo prebiehalo v dnešnom zdravotníckom výbore, aby som nespomenul, čo prítomný návrh zákona nerieši, ale čo kontextuálne patrí do architektúry memoranda, a to je odborársky imperatív úplného zrušenia transformácie nemocníc. Tento zásadný systémový nástroj vyplývajúci priamo z programového vyhlásenia vlády bol koncipovaný ako brzda flákaniu a nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi v zdravotníctve a možno pre niektorých, aj paradoxne, aj ako rezervoár možností zlepšiť sociálny status kvalitných - podčiarkujem kvalitných - lekárov a celého systému zdravotnej starostlivosti.
Tým, ktorí radi líčia katastrofické scenáre a pre ktorých je každý, kto podniká v tomto lukratívnom prostredí, rovný diablovi, rád ako kresťan dávam do pozornosti Pentateuch a najmä jeho veľmi osvedčenú časť, totiž Dekalóg, alebo povedané ešte inak, Desatoro: nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš.
Akokoľvek chcieť od bývalej koalície a od stále dočasnejšej vlády, aby verejne vykonala rituálne suicídium zoči-voči terorizmu, by som, a nielen ja, považoval za totálnu stratu súdnosti a svedomia a cti. Nemyslím si, že nám až tak haraší. Rozhodne si pri hlasovaní o tejto veci neberte péenku. Rozhodne si pri hlasovaní o tejto veci neberte péenku ani napriek stresu a únave, ani napriek kométe, ktorá ukazuje k jasliam zdanlivo bezmocného pacienta.
Chcel by som na tomto mieste poprosiť svojich ctených kolegov z bývalých koaličných radov, ale aj nemenej ctených kolegov dobrej vôle, aby prítomný návrh zákona podporili.
Ďakujem. (Potlesk.)
11. 7. 2011 16:27:38 - 16:36:55 20. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 340 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, skôr ako podám svoj pozmeňujúci návrh, ktorý súvisí s jedným parciálnym problémom v Zákonníku práce, a teda najmä s témou, ktorá vyplynula z petície zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, chcel by som trošku ani nie politologicky, ale tak významovo sa kontaktovať s touto témou. Svojho času som z tohto miesta vystúpil k zákonu o zbraniach a strelive. Ako učiteľ literatúry som si neodpustil malý exkurz do dejín loveckej témy aj zabíjania, do filozofie atavizmov a ich kultúrnych náterov a kamufláži. Skôr ako podám svoj pozmeňujúci návrh k Zákonníku práce, chcem podobne učiniť aj pri téme, o ktorú ide teraz, sociálny status zdravotných sestier, ich misia a nenahraditeľnosť. Naozaj, zdravotné sestry predstavujú zvláštne privilegovanú profesijnú i ľudskú skupinu, niečo, ja som si to tak formuloval, medzi erosom, substitučným materstvom a zraniteľnosťou.
Ako malý chlapec z rodiny detského psychiatra som zažil heroickú tvár zdravotných sestier v mníšskom habite v Ústave pre mentálne retardovaných v Adamovských Kochanovciach. Bol to ústav typizovaný pre takto postihnuté deti a mládež. Avšak prežívali v ňom aj dospelí chovanci, ktorí nemali kam ísť. A spávali so skrčenými nohami v detských postieľkach. Inšpekcia tohto ústavu v čase hlbokej normalizácie rozhodla, že rehoľné sestry musia odísť a že ich nahradia civilné sestry. No robiť s najťažšími formami ležiacich chovancov bez elementárnych hygienických návykov a možností bolo zrejme nad možnosti vtedajšej sekulárnej starostlivosti. Experiment s civilmi skončil za dva mesiace a znovu museli povolať ženy schopné sublimácie svojej energie a obetavej služby v podmienkach absolútneho prijatia ľudskej biedy a utrpenia. Tie rehoľné sestry nechceli nič. Boli šťastné v takom, povedal by som, vertikálnom zmysle, ak mi rozumiete. Nechcem však hovoriť o konfesionálnych a alternatívnych formách zdravotnej či sociálnej starostlivosti.
Mám v živej pamäti a hlbokej úcte, dokonca aj vo svojej senzuálnej histórii mnohé zdravotné sestry, ktoré ma sprevádzali počas mojich bied, chorôb i hospitalizácií, zvlášť sa mi vybavuje jeden taký indiánsky typ sestry pevnej ako húžva, ktorá nám celú noc na urologickej JIS-ke po epidurálnych a spinálnych anestézach vymieňala katétre. Väčšiu intimitu, hanbu i biedu a bezmocnosť som odvtedy nezažil a dodnes sa mi jej tvár s veľkými kruhmi pod očami a trpezlivou emocionalitou vybavuje v snoch. Neskôr som ju vídaval na ceste do práce. A vždy som mal taký zvláštny pocit, ako keby medzi nami niečo bolo. Iste som bol pre ňu jeden z mnohých, anonymný kus v núdzi, no jej aura napriek tomu dodnes žiari.
Aby som sa dostal k mojim literárnym láskam. Myslím, že čosi z tohto všetkého inšpirovalo aj Ernesta Hemingwaya v autobiografickej próze A Farewell to Arms (Zbohom zbraniam). Tam je profesia zdravotnej sestry a ošetrovateľky Catherine Barkleyovej konfrontovaná s mužmi, vojakmi, invalidmi, ktorých vojna obrala o budúcnosť, mobilitu, mužnosť. A pre poručíka Fredericka Henryho sa vojnové nešťastie po šrapnelovej explózii stane šancou získať zdravotnú sestru, druhú mamu, milenku snov. Nočná služba má niekedy aj takúto partnerskú motiváciu. Pravda, u Hemingwaya ide skôr o romanticko-dobrodružný pohľad na zvláštnu väzbu, ktorá vzniká medzi trpiacim a pomáhajúcim, čo je zvlášť významné, ak ide o muža a o ženu. Vtedy môže byť sestra animou, animátorkou túžby, svetlom na konci tunela bolesti.
Úplne iný pohľad na sesterský personál nájdeme v Keseyho knihe One Flew Over the Cuckoo´s Nest známej aj z Formanovej filmovej verzie Prelet nad kukučím hniezdom. Tam veľká sestra Ratchedová na psychiatrickej klinike direktívne vmanipuluje mužov do odovzdanej vegetatívnej existencie, láme v nich mužnosť, oberá ich o ich energiu. A kto sa vzoprie ako v románe McMurphy a vo filme Jack Nicholson, toho dá mentálne popraviť elektrickými šokmi, alebo lobotómiou. Priznám sa, poznám aj zložité sesterské typy, s takýmto terorizmom som sa však medzi sestrami ešte nestretol. A dúfam, že s ním ani nestretnem.
Aby toho nebolo dosť, do tretice by som ešte rád pripomenul obraz zdravotnej sestry ako ju básnicky definoval Boris Filan v chronicky známej pesničke. S typickým a trochu okázalým samectvom tam Jožo Ráž spieva „milá, tichá super pichá infúzie, injekcie“ alebo iný citát „hojí, lieči, dáva klystír, modlia sa k nej ateisti“, alebo ešte iný citát „od jej čaju zrazu majú starčekovia erekcie“, alebo ešte inak: „Vždy keď na ňu rukou myslím, nestačia mi dávať kyslík.“ Myslím, že to stačí k statusu zdravotných sestier.
Áno, z mnohých dôvodov je téma zdravotnej sestry dráždivá, ale aj hodna úcty a uznania. Myslím, že aj toto bol silný dôvod, pre ktorý premiérka Iveta Radičová prijala petičný výbor Slovenskej komory lekárskych sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sa oprávnene domáhajú lepších pracovných podmienok a viac než len morálneho či literárneho ocenenia.
Vláda Slovenskej republiky dňa 8. júna 2011 prijala uznesenie, v ktorom sa vyhovuje viacerým požiadavkám petície s tým, že ich aplikáciu majú na starosti minister práce, sociálnych vecí v koordinácii s ministrom zdravotníctva. Z tohto titulu sme aj na Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo opakovane prijali celý petičný výbor a nad rámec stanoveného času. To boli maratóny. So sestričkami sme veľmi citlivo, triezvo a konštruktívne hľadali cestu k dialógu, aj ku konkrétnym riešeniam.
Chronická a dlhé roky neriešená téma sa dostala do parlamentu za niekoľko týždňov, čo považujem za malý zázrak. Detaily však radšej nebudem spomínať. Nebudem spomínať ani hystériu, ktorá vtedy v našom výbore vládla, ani eskalovanie požiadaviek miesto elementárnej vďaky. Aj z tohto dôvodu sa niektorí kolegovia aj z koaličných radov alebo najmä z koaličných radov nasrdili a zúžili veľkorysosť vládneho uznesenia, čo teraz čiastočne musím napraviť aj týmto malým pozmeňujúcim návrhom. Keď som toto zadanie dostal, bolo mi povedané, že ma sestry budú ľúbiť. Ďakujem, stačí ak ma ľúbi moja žena, ktorú aj ja veľmi ľúbim, hoci by sa na mňa, Dušan, teraz to príde, azda mohla aj hnevať, myslím, moja žena. Ako stredoškolská gymnaziálna kantorka s tromi postgraduálnymi štúdiami po tridsiatich rokoch praxe doniesla domov za jún výplatu päťstotridsať eur v čistom. Ak budú zdravotné sestry precedensom ďalších nespokojných sociálnych a profesijných skupín, máme sa veru na čo tešiť.
A teraz už konkrétny pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 340).
V článku I sa za bod 74 vkladá nový bod 75, ktorý znie: „Paragraf 97 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie: „Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu a ktorý dovŕšil vek 50 rokov, nemožno nariadiť prácu nadčas. Práca nadčas je prípustná len po dohode s týmto zamestnancom.“.“
Doterajšie body 75 až 145 sa primerane označia.
Dôvod som uviedol, myslím, v tej záverečnej časti. To je všetko. Ďakujem.
30. 6. 2011 17:53:50 - 18:07:51 20. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 403 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
94.
Vážený pán predsedajúci, pán minister, milé kolegyne, kolegovia, ja by som chcel vo svojom vystúpení reagovať len na jeden prvok tej diskusie, konkrétne toho, čo sa týka generickej preskripcie. Je možné, že niečo z toho, čo poviem, tu už zaznelo alebo ešte zaznie. Ale myslím, že to nebude na škodu, keď si v tej diskusii niektoré veci ozrejmíme.
Už pri prerokovaní zákona o lieku v zdravotníckom výbore, ale aj potom vo výstupoch, ktoré sa objavili v médiách, ma prekvapili články aj postoje, ktoré boli artikulované. Spomínam námatkovo denník Sme, kde bola titulka, že Výber lieku asi zostane na lekárovi. A v tom istom čase v Pravde bol článok, ktorý sa volá, že Uhliarikov liekový zákon kritizovali sprava i zľava. A treba povedať, že aj v týchto výstupoch, aj v diskusii, ktorá bola v zdravotníckom výbore, dokonca aj poslanci koalície, mnohí sa vyjadrovali, že navrhovanú generickú preskripciu liečiv, teda predpisovanie liekov na úrovni ich účinnej látky, a nie pod ich obchodným menom, nepodporia.
Prekvapuje ma to predovšetkým preto, lebo zavedenie generickej preskripcie si dala vláda Slovenskej republiky do svojho programu. Ak môžem citovať, vláda Slovenskej republiky zavedie predpisovanie liekov na úrovni účinnej látky. A až do tejto diskusie sa ani koaliční politici nevyjadrovali proti tomuto inštrumentu liekovej politiky.
Dovolil by som sa pozrieť na predchádzajúce predošlé profesie poslancov. Pán poslanec Raši, pán poslanec Zelník z SNS, ale aj kolegovia z výboru, z SDKÚ - Ivan Chaban, Peter Kalist, viem, že sa vyjadrovali proti navrhovanej generickej preskripcii kriticky. Spoločným menovateľom týchto vystúpení, alebo týchto komentárov, napokon napovedá to aj zoznam prihlásených rečníkov, je, že sú to zväčša lekári. A musím predoslať, že nemám nič proti lekárom, pretože som z lekárskej rodiny. Brat je lekár, dcéra je lekárka, zať je lekár, švagriná je lekárka. Takže, aby som nebol obvinený, že mám nejaké výhrady voči lekárom. Zdá sa... Otec bol lekár, áno, veď som to povedal, otec bol lekár. Vyzerá to tak, že sa stotožnili s názormi ich bývalých kolegov z lekárskeho stavu, ktorí sa takmer jednohlasne postavili za predpisovanie, proti predpisovaniu liekov na úrovni účinnej látky, dokonca boli iniciované aj petičné kroky.
Výrobcovia, najmä originálnych liekov, sa pridali tiež. Podstatné je, či argumenty, o ktorých niektorí analytici hovoria ako o pseudoargumentoch tejto skupiny ľudí, sú hodnovernejšie ako argumenty v prospech generickej preskripcie.
Niektoré šírené mýty o nevýhodnosti generickej preskripcie veľmi dobrým spôsobom vyvracia Angelika Szalayová z Health Policy Institute v čerstvo vydanej publikácii, ktorú sme dostali na Výbore Národnej rady pre zdravotníctvo, kde sa venuje problematike predpisovania a vydávania liekov na báze účinnej látky. Myslím, že táto autorka veľmi komplexne popisuje prínosy, samozrejme aj riziká generickej preskripcie a substitúcie.
Rád by som sa v tejto krátkej rozprave chcel venovať len niektorým, priznám sa, mám to naštudované najmä z týchto zdrojov, a teda najmä tým, ktoré kvalifikuje ako pozitívne aspekty navrhovaného legislatívneho inštrumentu.
Som si vedomý možných rizík vyplývajúcich zo zavedenia povinnej generickej preskripcie na Slovensku, ale považujem ich za nižšie, ako možné prínosy. A navyše si myslím, že negatíva sa dajú celkom úspešne obmedziť cielenými regulačnými opatreniami.
Za jednu z najväčších výhod generickej preskripcie považujem, ako to uviedol aj predseda zdravotníckeho výboru, že nesie v sebe potenciál znižovania výdavkov pacientov na doplatky za predpísané lieky. Szalayová v tej spomínanej štúdii uvádza, že pacienti by mohli šetriť až do 30 % na doplatkoch za lieky, keby si vždy vybrali, resp. dostali najlacnejší preparát v danej farmakoterapeutickej skupine. Ministerstvo zdravotníctva odhaduje, že po zavedení generickej preskripcie by pacienti mohli na doplatkoch ročne ušetriť okolo 45 miliónov eur. So zvyšujúcou sa intenzitou súťaže medzi farmaceutickými firmami je možné očakávať, a to vyplýva aj z tej štúdie, určitú úsporu vo verejných financiách, aj keď samozrejme v menšom rozsahu ako pri doplatkoch pacientov, keďže je predpoklad, že ceny liekov sa postupne znížia, nakoľko výrobcovia, najmä generických liekov sa budú snažiť byť čo najlacnejší, aby boli lekárňami ponúkané ako prvá alternatíva. A to potom pozitívne pocítia aj zdravotné poisťovne na nižších úhradách za tieto lieky. Bývalý poradca ministerstva zdravotníctva Martin Filko, myslím niekedy začiatkom roka predpokladal, že generická preskripcia by mohla ušetriť až štyri percentá z nákladov na lieky a odhadoval 13 % z doplatkov pacientov.
Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že väčšie úspory vo verejných financiách v dôsledku uplatňovania generickej preskripcie či substitúcie boli dosiahnuté v krajinách, kde nie je používané externé referencovanie cien liekov, teda medzinárodné porovnávanie cien liekov. A teda ide o krajiny, ako je Švédsko, Veľká Británia a Nemecko.
Ak sa môžem vrátiť k štúdii autorky Szalayovej, vo Švédsku sa v dôsledku zavedenia povinnej generickej substitúcie - to je ten stav, kedy je lekárnik povinný nahradiť predpísaný liek lacnejším, spravidla generikom - v priebehu troch rokov znížili ceny liekov o 15 až 18 percent.
Druhou významnou oblasťou, kde vidím pozitíva pri predpisovaní účinnej látky, je bezpečnosť pacienta. To, čo sa tu trošičku podľa mňa nie celkom odborne a seriózne uvádza, bezpečnosť pacienta. Poznám príklady, kedy pacient so zažívacími problémami navštívil svojho praktického lekára, potom internistu a nakoniec aj gastroenterológa, a každý mu predpísal iný liek, avšak s totožnou účinnou látkou. Pacient v domnienke, že užíva rozličné lieky, ktoré mu majú pomôcť, sa pravidelne niekoľkonásobne predávkoval.
Pri generickej preskripcii si pacient v takom prípade pravdepodobne skôr všimne, že má na recepte napísané stále to isté. Prípadne mu lekárnik ponúka stále ten istý liek. Generická preskripcia skrýva v sebe tiež možnosti obmedzovania tzv. indukovaného predpisovania liekov, kedy lekár napríklad uprednostňuje lieky jedného výrobcu, spravidla na základe vzájomnej dohody s cieľom získať materiálnu alebo inú peňažnú či nepeňažnú výhodu, alebo predpisuje lieky vo väčšom množstve, ako je potrebné, alebo lieky, ktoré si zdravotný pacienta ani nevyžaduje. Tak sa niekedy stáva, že lekár nevyberie liek podľa skutočného zdravotného stavu pacienta ani podľa ceny lieku. Poškodení sú v takomto prípade pacienti, ako aj verejné financie.
Čísla, ktoré uvádzala premiérka Iveta Radičová, myslím, že pri stretnutí minulý štvrtok, na spoločnom koaličnom stretnutí o množstve liekov, ktoré sa ocitajú v našich domácnostiach takpovediac nezmyselne. Myslím, že tieto čísla boli varovné. Paradoxne, ak počúvam tú diskusiu, lekári argumentujú, že sa bezpečnosť pacientov zhorší, keďže nebudú mať prehľad, aké lieky pacienti konzumujú a že tak môžu vzniknúť rôzne nežiaduce interakcie liekov. K tomu možno niekoľko pripomienok. Prvá. Na Slovensku je už v súčasnosti legislatívne povolená generická substitúcia a dokonca aj preskripcia, aj keď sa substitúcia v praxi využíva len veľmi obmedzene. Ako odhaduje Szalayová, asi 5 percent a preskripcia takmer vôbec. A tak si pacient môže svoj predpísaný liek nechať zameniť v lekárni za lacnejšie generikum. Druhý z poznatkov. Generiká sú odskúšanými a mnohými odbornými autoritami odsúhlasenými bioekvivalentnými, bioekvivalentnými náhradami za originálne lieky a teda sú bezpečné a s originálmi takmer totožné. Rozdielne sú väčšinou, ako spomínal aj predseda zdravotníckeho výboru, len pridané látky. A samozrejme potom tie lieky majú rovnakú účinnosť. Tretí poznatok. Do akej miery vedia naši lekári, aké všetky lieky užívajú ich pacienti? Myslím, že dá sa veriť odhadom, že podobný stav bude aj po generickej preskripcii. Netreba totiž čakať, pretože ide o systém, ktorý sa nedá zaviesť zo dňa na deň, že E-Health s tým, túto situáciu, aspoň nateraz, výrazne zmení.
Je pozoruhodné, že lekári vytiahli práve argument, argument možno v úvodzovkách, týchto nežiaducich liekových interakcií a nežiaducich účinkov, ktoré údajne po zavedení generickej preskripcie stratia spod kontroly. Údaje Štátneho ústavu na kontrolu liečiv, ktoré hovoria o tom, že lekári podali v roku 2010 len 789 vážnejších hlásení o nežiaducich účinkoch liekov pri liečbe pacientov pri ročne vydaných, počúvajte dobre, 160 miliónov kusov balení liekov na Slovensku. Čiže hlásení o vážnejších, nie úplne vitálnych nežiaducich účinkoch je len sedemstosedemsiatdeväť. Toto číslo naznačuje, že ani v súčasnosti nepripisujú lekári reportovaniu nežiaducich účinkov príliš veľkú vážnosť.
Ministerstvu zdravotníctva, myslím, sa nedá uprieť značná, podľa viacerých analytikov, aj z tých štúdií, ktoré som mal možnosť vidieť, až veľká opatrnosť v prístupe ku generickej preskripcii. Veď ministerstvo určilo napríklad v pozitívnom zozname len približne 380 liečiv, účinných látok, ktoré sa budú musieť predpisovať genericky, ak lekár navyše na zadnej časti receptu nezakáže vydať konkrétny liek a medicínsky to aj nezdôvodní. Na Slovensku sa teda plánuje genericky predpisovať približne tretina liečiv, pričom pre porovnanie vo Veľkej Británii, kde je generická preskripcia systémom len podporovaná a nie povinná, tvorí podiel receptov vystavených na účinnú látku okolo 80 percent. Sú to údaje citované z National Health Service Information Center. Hoci je generická preskripcia povinná len v štyroch krajinách Európskej únie, myslím, že to aj bolo v tých diskusiách, Litva, Estónsko, Rumunsko a Portugalsko, a povinná generická substitúcia, ktorá má pri dôslednom uplatňovaní podobné účinky, v ďalších šiestich - Nemecko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Lotyšsko, Cyprus. Váha predpisovania a vydávania liekov na základe účinnej látky sa rozširuje v drvivej väčšine štátov Európskej únie. Je to trend, ktorým ide Európska únia, pričom svoje významné postavenie má napríklad aj za oceánom, spomeňme USA, Kanadu, Austráliu.
Podľa Szalayovej, tej štúdie, ktorú citujem, predstavujú generiká celosvetovo 65 percent objemu predpísaných liekov. Nie som odborník, snažil som sa niektoré veci vybrať z materiálov, ktoré som dostal ako člen zdravotníckeho výboru. Vzhľadom na poznatky, ktoré som našiel, vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu, aj argumenty odborné, ktoré zaznievajú, budem podporovať toto legislatívne aggiornamento ministerstva zdravotníctva a špeciálne Ivana Uhliarika, inšpirované jak dobrou vierou, tak kvalifikovaným odborným prístupom.
A ešte možno mimo, mimo tohoto, ktorí ste mali možnosť sledovať diskusiu o zdravotníctve, svojho času, možno je to 3 - 4 týždne dozadu, keď sa preberala situácia v zdravotníctve, myslím komplexne, tak medzi iným prišlo aj na iniciatívy ministerstva zdravotníctva a špeciálne nášho ministra Ivana Uhliarika. Jeden z diskutérov, musím povedať, že to bol lekár z fakultnej nemocnice, povedal, že, že oceňuje posun, ktorý nastáva, aj keď si myslí, že Augiášov chliev sa nedá čistiť zubnou kefkou. Ja hovorím, pánboh zaplať aj za zubnú kefku.
Ďakujem.
27. 5. 2011 9:31:13 - 9:32:07 18. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 371 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
16.
Ďakujem. Chcel som len krátko reagovať na vystúpenie Szilárda. V tomto čase vyšla kniha rozhovorov s významným českým teológom Tomášom Halíkom, kde medzi mnohými inými problémami diskutuje aj česko-nemecké nacionálne traumy. Na oboch stranách vidí rovnaké nebezpečenstvo. Varuje pred tými, ktorí vyvolávajú démonov a príšery, a ako hlbinný psychológ a teológ v dialógu im odporúča, aby sa pri takýchto temných snoch dobre pozreli tej príšere do očí, že veľmi často, ak budú poctiví, uvidia sami seba.
Ďakujem Szilárdovi za triezvy, nepredpojatý pohľad, ktorý netrpí touto frustráciou, ale dokáže mať dištanc aj voči mýtom vlastného etnika. Ďakujem, že aj na Slovensku je možná "zmierená rôznosť", ak môžem citovať názov knihy Tomáša Halíka. Ďakujem Szilárd.
24. 5. 2011 17:04:05 - 17:05:58 18. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 284 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
V rozprave nezazneli žiadne pripomienky ani návrhy, preto, vážený pán predsedajúci, dajte hlasovať o predmetnom návrhu uznesenia.
19. 5. 2011 16:59:21 - 17:00:48 18. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, jeden poslanec, kolega Švihura, uviedol pozmeňujúci návrh, kde sa zároveň aj dohodli, že ho stiahnu. Takže tento pozmeňujúci návrh nebude predmetom tohto hlasovania.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, o bodoch 1 až 7 a 9 až 12 uvedených vo IV. časti tejto spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
19. 5. 2011 16:59:21 - 17:00:48 18. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy pod bodom 8 s návrhom gestorského výboru schváliť ho.
19. 5. 2011 16:59:21 - 17:00:48 18. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Nebudeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy, nakoľko bol tento stiahnutý.
Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, mám odporúčanie gestorského výboru, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď, prosím, dajte o tomto hlasovať.
19. 5. 2011 16:59:21 - 17:00:48 18. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako celku s prijatými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. (Ruch v sále.)
19. 5. 2011 11:19:23 - 11:20:52 18. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 235 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
... nasledovne, o bodoch 1 až 7 a 9 až 12 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich, o bode 8 osobitne s návrhom gestorského výboru schváliť ho.
Ako spoločného spravodajcu výborov určil gestorský výbor moju osobu, poslanca Mariána Kvasničku.
To je všetko, môžete otvoriť rozpravu.
19. 5. 2011 11:16:21 - 11:18:21 18. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 346 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, poslankyne, poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k predmetnému návrhu zákona.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. (tlač 235) podáva túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 361 z 24. marca 2011 po prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona rozhodla, že podľa patričných paragrafov rokovacieho poriadku prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní, a pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval tento materiál a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj takisto prerokoval predmetný návrh zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami.
Spoločná správa, ako ste si všimli, obsahuje 12 pozmeňujúcich návrhov.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 235) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 12 uvedených v IV. časti tejto správy... (Ruch v sále.)
31. 3. 2011 17:16:48 - 17:26:37 16. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
111.
Vážený pán predsedajúci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
31. 3. 2011 17:16:48 - 17:26:37 16. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
113.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, v rozprave vystúpili traja poslanci, pričom jeden z nich, poslankyňa Sabolová podala procedurálny návrh, aby sme o bodoch 1 až 4 zo spoločnej správy hlasovali osobitne. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, aby sme, nie... Dajte hlasovať o bode č. 1 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
31. 3. 2011 17:16:48 - 17:26:37 16. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kvasnička, Marián (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
115.
Dajte, prosím, hlasovať o bode č. 2 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Deň v parlamente

<- ->