Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
8. 2. 2012 11:25:36 - 11:25:38 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
101.
Schváliť.
8. 2. 2012 11:25:35 - 11:25:38 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
93.
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpila pani poslankyňa Vášáryová, ktorá podala pozmeňujúci návrh. Preto, prosím, dajte hlasovať o skrátení lehoty podľa rokovacieho poriadku.
8. 2. 2012 11:25:35 - 11:25:38 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
95.
Teraz budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1, 2, 3, 4 a 5 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
8. 2. 2012 11:25:35 - 11:25:38 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
99.Teraz, dajte hlasovať o tom, že návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
7. 2. 2012 14:57:43 - 15:00:25 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 362 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
81.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takže dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 472 z 31. mája 2011 pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov (tlač 362) týmto výborom: Výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu skupiny poslancov stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská:
Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť - výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 201 zo dňa 14. júna, ústavnoprávny výbor uznesením č. 234 zo dňa 15. júna, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 93 zo dňa 15. júna; odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 79 zo dňa 21. júna.
Z uznesenia výboru pod bodom III. tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti IV.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch Výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
O bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 4, 5 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť. Gestorský výbor pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neodporučil schváliť, nakoľko predložené uvedené návrhy nespĺňajú potrebné náležitosti v zmysle legislatívnych pravidiel.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady schváliť.
Výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločnú spravodajkyňu a súčasne ju poveril predniesť spoločnú správu výborov a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynú z rozpravy. Ďakujem veľmi pekne, prosím, otvorte rozpravu.
21. 12. 2011 13:52:05 - 13:52:06 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 606 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
29.
O zákone ako celku v pôvodnom znení.
21. 12. 2011 13:47:39 - 13:52:04 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 606 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
27.
Teraz dajte hlasovať o zákone ako celku v pôvodnom znení bez pripomienky pána prezidenta.
21. 12. 2011 13:43:10 - 13:44:27 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 605 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
25.
Prosím, dajte najskôr hlasovať o pripomienke prezidenta s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
21. 12. 2011 13:33:11 - 13:35:35 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 605 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
7.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľte mi informovať vás o výsledku prerokovania zákona z 1. decembra, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, vo výboroch, je to tlač 605. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada schválila dňa 1. decembra 2011 zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) ústavy vrátil Národnej rade SR uvedený zákon a vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z ústavy.
Na základe tohto predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 613 z 20. decembra pridelil na opätovné prerokovanie Národnou radou týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a uvedené výbory prerokovali predmetný zákon v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o zákone z 1. decembra žiadne stanoviská poslancov. V časti III sú uvedené pripomienky pána prezidenta.
K predmetnému zákonu zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská. Odporúčanie pre Národnú radu zákon schváliť v pôvodnom znení bez zmeny výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 315 zo dňa 21. decembra. A ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet odporúča Národnej rade hlasovať o zmene vyplývajúcich z rozhodnutia prezidenta a zmenu neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výboru odporúča Národnej rade zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie, schváliť v pôvodnom znení bez zmeny uvedenej v časti III rozhodnutia prezidenta.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 316 z 21. decembra a výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločnú spravodajkyňu. Súčasne ma poveril informovať Národnú radu o výsledku prerokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru.
Ďakujem veľmi pekne. Otvorte rozpravu.
8. 12. 2011 11:13:51 - 11:16:15 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 556 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
72.
Schváliť.
8. 12. 2011 11:08:23 - 11:08:40 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
67.
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili šiesti poslanci. Pán poslanec Kollár podal pozmeňujúci návrh. Teraz dajte hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
8. 12. 2011 11:08:23 - 11:08:40 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
69.
Keďže v spoločnej správe neboli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal poslanec Kollár.
8. 12. 2011 11:08:23 - 11:08:40 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
71.
Keďže návrh prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, pristúpime k tretiemu čítaniu.
8. 12. 2011 9:08:07 - 9:10:11 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 556 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
4.
Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno. Dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti (tlač 556).
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov:
Národná rada uznesením č. 727 z 1. decembra 2011 pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti prostredníctvom skráteného legislatívneho konania týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre sociálne veci. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu skupiny poslancov stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť. Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 311, ústavnoprávny výbor uznesením č. 354, výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením č. 234, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 140 a výbor pre sociálne veci uznesením č. 114.
Z uznesení výborov nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti schváliť.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 312 z 1. decembra a výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.
Ďakujem veľmi pekne, otvorte rozpravu.
6. 12. 2011 12:05:11 - 12:05:33 26. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
79.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán poslanec Ondruš, nedá mi nereagovať na vašu rozpravu, v ktorej ste terajšej vláde okrem iného vyčítali aj to, že do volieb už neurobí nič. Ja som presvedčená o tom, že terajšia vláda urobila pre Slovensko ďaleko viac, aj napriek tomu, že má skrátené funkčné obdobie, ako vláda Roberta Fica za celé jeho obdobie.
Ďakujem.
1. 12. 2011 17:55:11 - 17:55:12 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
128.
Takže ešte raz poprosím, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý predniesol pán predseda Hrušovský.
1. 12. 2011 17:55:09 - 17:55:10 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
126.
Schváliť.
1. 12. 2011 17:55:07 - 17:55:08 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
124.
Keďže prerokúvame tento návrh v skrátenom legislatívnom konaní, pristúpme k tretiemu čítaniu. Otvorte rozpravu.
1. 12. 2011 17:55:05 - 17:55:06 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
122.
Teraz budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal poslanec Matovič.
1. 12. 2011 17:55:03 - 17:55:04 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Aštaryová, Zuzana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
120.
Teraz pristúpime k hlasovaniu o prvom pozmeňujúcom návrhu, ktorý podala poslankyňa Laššáková.

Deň v parlamente

<- ->