Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 11:45:48 - 11:53:11 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
123.
Ďakujem. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec, preto vás prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
9. 2. 2012 10:47:43 - 10:50:44 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 420 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
52.
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením z 15. júna 2011 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka, Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 420).
Podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.
Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, právnymi predpismi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
V doložke verejných vplyvov prekladatelia uvádzajú, že navrhovaný právny predpis neovplyvní rozpočet verejnej správy, čomu oponuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v stanovisku z 10. júna 2011, keď žiada kvantifikáciu vplyvu na rozpočet verejnej správy na bežný rok a tri nasledujúce. Ostatné vplyvy v doložke sú charakterizované negatívne.
Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. III legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, ani obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 13. júna roku 2011 č. 424 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 26. augusta, pardon, do 30 dní od prerokovania a gestorský výbor, aby prerokoval predmetný návrh zákona do 31 dní od prerokovania, od prerokovania v prvom čítaní.
Ďakujem. Otvorte, prosím, rozpravu.
7. 2. 2012 17:11:50 - 17:14:54 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
163.
Ďakujem. Hovorí sa, že vyspelosť spoločnosti sa dá posúdiť podľa toho, ako sa tá spoločnosť správa ku zvieratám. V našom prípade sa jedná o veľmi nevyvážený zákon a jeho výsledkom nie sú virtuálne prípady. To sú nie sú len domnienky o tom, že zlé prípady sa stali, to sú konkrétne reálne činy, ktoré sa udiali, a ja netvrdím, a to nie je nemierené proti všetkým alebo väčšine poľovníkom, ale, bohužiaľ, existuje aj v skupine týchto poľovníkov, existuje skupina ľudí, ktorí nehľadia na nič. A ešte ak ich v tom ten zákon podporuje, ak im umožňuje nehľadieť na akékoľvek okolnosti, ktoré nasvedčujú o tom, že nie je správne, aj keď mi to zákon povoľuje, nie je správne konať, tak ako konám, tak v tom prípade sa dejú strašné veci. Tento zákon nie je vyvážený a celou a celým účelom tejto novely je len vyvážiť tento zákon. A je to tak vyvážené, že aj samotní zástupcovia poľovníkov uznávajú, že toto je dobré riešenie, aj samotní zástupcovia ochranárov uznali, že je to dobré riešenie. A, samozrejme, že na obidvoch stranách aj na strane majiteľov ochranárov aj na strane poľovníkov sa našli tí extrémisti, ktorí tvrdia, že uhoďme to na jednu stranu úplne alebo na druhú stranu úplne, jedni by chceli strieľať poľovníkov, druhí by chceli vystrieľať všetky psy a všetky mačky, aj keby sedeli vedľa majiteľa, ale toto nie je to, o čom Národná rada je. Národná rada je o tom, aby v rámci demokratických hodnôt nastavila pravidlá slušného fungovania spoločnosti, aby čo najväčšiu skupinu aj majiteľov aj poľovníkov chránila a zároveň im ukladala práva a povinnosti, aby bolo na obidve strane vyvážené. Čo sa týka tých vyjadrení, ktoré tu odzneli, že poľovníci, ktorí sa správajú protizákonne, tak by nemali byť poľovníkmi. No áno, ja s tým súhlasím, bohužiaľ, sa takíto ľudia vyskytujú medzi nami a v tomto prípade ich ten zákon chráni a ja vám konkrétne poviem môj osobný príklad, nie niečo čo som počul, nie niečo, čo bolo medializované, ale konkrétne môj osobný príklad, kde pri farme, keď som pracoval s koňmi, tak prišli tam poľovníci, ktorí strieľali v dohľadnej vzdialenosti, to bolo pár sto metrov odo mňa, strieľali len preto, aby mohli streliť bažanta, ešte to aj smerom na farmu a keď som sa ohradil, že či sa naozaj zbláznili, tak mi zahlásili, že či majú zastreliť aj mňa. Našťastie tam bol jeden z nich, to je konkrétny príklad, ktorý som ja zažil, to nie je vypočuté. Našťastie tam bol jeden, našťastie, ja vám len hovorím o tom, aká situácia je. Boli dosť ďaleko na to, boli dosť ďaleko na to, aby som ich naháňal a zároveň sa stalo to, že jednej z nich bol trocha vyspelejší mentálne, tak im povedal,že poďte radšej preč, pretože boli nejakí traja alebo štyria. Nemal som čas riešiť ich, pretože som riešil kone, ktoré sa mi v tom čase splašili. Čiže toto je problém, ktorý sa stáva, a ja opäť hovorím, že nie je to väčšina poľovníkov, ktorí robia problémy, ale je tu veľmi malá skupina poľovníkov, ktorí nehľadia na okolnosti a ešte ich v tom zákon podporuje. Takže ja vás prosím, aby ste tú súčasnú formu zákona z tej vyslovene nevyváženej zmenili na vyváženú. To neznamená, že ideme teraz vychádzať v ústrety akémukoľvek extrémistickému majiteľovi alebo akémukoľvek extrémistickému ochranárovi zvierat. Ďakujem.
7. 2. 2012 16:54:01 - 16:55:01 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
149.
Ďakujem. Pán kolega, miešate rôzne situácie, rôzne prípady, aby ste dokladovali to, že tento zákon alebo táto novela zákona o poľovníctve je nezmyselná. Napríklad miešate do toho aj krajnú núdzu a nutnú obranu. To sú prípady, ktoré ste popisovali o trhaní nejakých malých detí a podobne. Na toto sa tento poľovnícky zákon nevzťahuje a ani táto novela to nerieši. To zostáva v platnosti tak, ako to bolo doteraz. To znamená, že úplne bez problémov funguje stav ochrany a obrany v prípade, že pes sa správa agresívne. Na základe toho, čo ste spomínali, vy ste apelovali, aby sme neboli populistickí, tak ich zasa naopak strašíte. Na jednej strane poviete, že do 10-tich metrov vy vlastne nemôžete vidieť v poraste nejakého vodcu, nejakého s sprievodcu toho zvieraťa. Na druhej strane sa vás pýtam, ak vy do 10-tich metrov neviete, že či pri tom psovi je človek a vy po ňom vystrelíte, je toto normálne?
7. 2. 2012 16:05:08 - 16:05:53 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
121.
Ďakujem. V súvislosti s tým, čo ste spomínali, že každý majiteľ zbrane by mal byť za ňu zodpovedný a mal by vedieť, kedy ju má použiť. No áno. Mal by. V reálnej praxi sa to nedeje, nedeje sa to napriek tomu, že zákon túto povinnosť ukladá, k tejto zodpovednosti a v tomto konkrétnom prípade, v prípade toho odstrelu psa, ten zákon dokonca ani tú povinnosť neukladá, čiže tam je vlastne úplne ponechané tomu poľovníkovi na svojvôli akého psa a za akých okolností zastrelí. Čiže toto je to, k čomu vlastne smerujeme, aby tá svojvôľa bola z toho zákona odstránená, a ak niekto porušuje zákon, tak potom má niesť zodpovednosť. Ale v súčasnej podobe toho zákona, zodpovednosť za zastreleného psa na vlastnom pozemku blízko majiteľa nikto nenesie.
7. 2. 2012 15:45:45 - 15:45:55 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
101.
Ďakujem. Ja len veľmi krátko zareagujem. Tak, ako ste spomínali, keď každý rok ulovíme 9-tisíc mačiek, a každý rok ďalší budeme zas loviť 9-tisíc mačiek, tak to znamená jediné, že toto opatrenie je absolútne neúčinné. Ďakujem. (Potlesk.)
7. 2. 2012 15:06:10 - 15:14:07 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
85.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v druhom čítaní predkladám novelu zákona o poľovníctve, ktorá reaguje na veľmi silný dopyt zo strany verejnosti, zo strany majiteľov domácich zvierat, aby novela zákona o poľovníctve doznala zmien, ktoré, bohužiaľ, v roku 2000 boli prijaté v takej forme, ktoré sú na dnešné pomery na to, aby vlastne bol vyvážený vzťah medzi majiteľmi zvierat a poľovníkmi a v správaní sa vlastne v poľovníckom revíre, v poľovnom revíre, aby boli tieto vzťahy vyvážené.
Pôvodný zákon o poľovníctve z roku 1962 definoval, že člen poľovnej stráže môže usmrcovať v poľovnom revíri psy, ktoré mimo svojho vplyvu, mimo vplyvu svojho vedúceho vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšie trvale obývaného domu, môžu byť zastrelené.
V roku 2009 bol prijatý úplne nový zákon o poľovníctve, ktorý zabezpečil, že z neho vypadlo to slovné spojenie, ktoré zabezpečovalo definíciu, že to zviera je mimo vplyvu svojho majiteľa alebo vedúceho, a vďaka tomu sa stalo, že od roku 2009 od novelizácie, teda resp. od nového zákona o poľovníctve, vlastne bolo možné zastreliť v poľovnom revíri psa, ktorý bol do 200 m od akejkoľvek trvalo obývanej budovy, dokonca aj v blízkosti svojho majiteľa, napriek tomu, že sa jednalo o psa, ktorý bol evidentne dobre živený, ktorý mal obojok, ktorý bol označený a ktorý evidentne nebol mimo kontroly svojho majiteľa. Týchto prípadov sa začalo množiť tak veľa, že vznikol spoločenský dopyt na vyriešenie tohto problému. Vznikla petícia, ktorú podpísalo niekoľko desiatok tisíc ľudí, majiteľov zvierat domácich na to, aby novela poľovníckeho zákona bola upravená a aby vzťahy medzi majiteľmi zvierat a poľovníkmi boli dané do vyváženej polohy. Vďaka tomu, sme sa s pánmi poslancami Kalistom a Sujom, ktorý, bohužiaľ, medzitým prišiel o mandát, ako náhradník, to znamená, že pán Suja už nefiguruje v zozname predkladateľov tohto zákona, takže vlastne momentálne ten zákon figuruje pod dvomi menami, pod mojím a kolegom Kalistom, sme sa rozhodli, že túto nápravu zjednáme. V roku 2011 28. 4. bol predložený tento zákon, ešte predtým bol síce v pôvodnej verzii 3. 3. predložený, ale vzhľadom na dohodu koaličnú o sťahovaní poslaneckých návrhov, musel byť opätovne o mesiac predložený znova, takže teraz hovoríme o tom, ktorý bol predložený 28. 4. 2011, s navrhovanou účinnosťou od 1. 8. 2011. Bohužiaľ bol síce prerokovaný v prvom čítaní, ale druhé čítanie sa odkladalo takmer rok. Máme už rok 2012, začiatok roka 2012, tento zákon je chvalabohu konečne v druhom čítaní, máme príležitosť ho uviesť do praxe. Pevne verím, že do praxe bude uvedený. O čo v tejto novele ide?
V tejto novele zákona o poľovníctve ide o to, aby definícia voľne pohybujúceho psa, voľne pohybujúceho sa psa, bola jednoznačne určená. To znamená pes, ktorý je v dohľadnej blízkosti od svojho majiteľa, to znamená v konkrétnom znení, v tomto prípade do 50 m, nemôže byť považovaný za voľne pohybujúceho sa psa bez kontroly a vďaka tomu nemôže byť a nesmie byť zastrelený.
Ďalšia vec je, že pokiaľ ten pes je jednoznačne označený, to znamená, že nejedná sa o túlavého psa, má náhubok alebo postroj výraznej farby odlišnej od farby srsti, tak takisto sa nemôže jednať o psa, ktorý môže byť len tak zastrelený, a preto je aj definícia ďalšia v novele zákona tohto uvedená, aby v prípade, že sa takéto niečo stane, tak aby vlastne v rámci tých vyvážených vzťahov, bolo možné, aby mohol majiteľ žiadať odškodné, v prípade takéhoto zastrelenia, takého psa. To je to, čo napr. v súčasnej verzii, v súčasnej podobe zákona absentuje. Takisto v rámci vyváženia týchto pravidiel a vzťahov, je zavedené aj nové pravidlo. To znamená, ak voľne pohybujúci sa pes predsa len spôsobí škodu v rámci poľovného revíru, tak, naopak, poľovné združenie alebo reprezentanti poľovného združenia majú zas právo vymáhať odškodné, vymáhať náhradu škody na zveri, ktorú takýmto spôsobom pes, dajme tomu, roztrhal. Zároveň sa definuje aj vzdialenosť, teda resp. predmet vzdialenosti, na ktorú sa vzťahuje tento zákon, pretože doteraz to bolo 200 m od trvalo obývanej budovy, čo napr. v prípade chát alebo fariem, neplatilo. To znamená, že podľa súčasnej verzie zákona, kedykoľvek môžme zastreliť psa alebo mačku, rovno pred dverami napr. chaty víkendovej alebo farmy, v prípade, že pozemok, na ktorom sa toto zviera pohybovalo, bol zaradený do poľovného revíru, a v tomto prípade musím poznamenať, že poľovných revírov, teda resp. poľovné revíry pokrývajú viac než 90 % územia Slovenska, čo v praxi znamená, že na drvivej väčšine územia Slovenska je možné v súčasnej verzii zákona zastreliť psa napriek tomu, že sedí vedľa majiteľa, len preto a dokonca môže byť aj na pozemku toho dotyčného majiteľa, je to, bohužiaľ, tak, nesmejte sa. Sú také konkrétne prípady, vôbec to nie je smiešne, pretože sa jedná o významný zásah aj do práv vlastníckych, toho majiteľa, pretože jeho vec mu bola poškodená, a dokonca bez náhrady škody, podľa súčasnej verzie zákona.
V navrhovanej novele zákona sa rieši aj odstrel mačiek, ktorý bol v rovnakom režime ako odstrel psov, vzhľadom na to, že mačky ani zďaleka nemajú možnosť vplývať v poľovnom revíri tak významným spôsobom ako psy, to znamená, že páchať také škody a takého rozsahu, napr. obzvlášť na vysokej, tak mačky navrhujeme zakázať strieľať úplne. Poviem aj z jedného dôvodu, prečo. Nielen preto, že by tá mačka, dajme tomu, ako to bolo spomenuté, páchala napríklad škody na vtákoch alebo napríklad, ja neviem, ako bolo spomenuté, na krížení sa s mačkou divou, ale aj v tom prípade, že mačky majú veľmi silnú, mačky majú veľmi silnú sebakontrolnú, sebakontrolný mechanizmus pri reprodukcii a to v takom zmysle, že v prípade, že na danom území funguje určité množstvo mačiek, a vy ich stade postupne odstraňujete tie mačky, tak ich silnou reprodukciou sa tie mačky zas dostávajú naspäť do obehu. Čiže vlastne odstrel mačiek, nech by bol v akomkoľvek množstve, tak nezabezpečí pokles množstva tých mačiek v danom teréne. To znamená, že vlastne my odstrelom mačiek nedokážeme zabezpečiť elimináciu mačiek z daného prostredia. Jediné, čo by tu pomohlo, by bola systematická kastrácia mačiek, pretože mačka je teritoriálne zviera, a v rámci daného teritória si udržiava rozptyl špecifický, aby na danom území iná mačka nepôsobila. Ak vykastrujeme mačku, tak to teritórium si udrží a zároveň znížime jej reprodukčnú schopnosť. Ak odstránime mačku, tak iná mačka, ktorá sa narodí, tak má šancu prežiť na tom novo získanom území a generujeme vlastne nové a nové generácie, ktoré vlastne sa nijakým spôsobom týmto odstrelom neredukujú.
Čiže toto je navrhovaný zákon a poprosím vás o podporu, aby konečne tento nepriaznivý stav, ktorý je dokumentovaný na množstve smutných prípadov bol odstránený. Ďakujem. (Potlesk.)
29. 11. 2011 13:11:36 - 13:11:49 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Pán predseda, dávam návrh, aby bod programu č. 94 (tlač 347) bol prerokovávaný ako bod č. 38 v poradí. Čiže ostatné body sa posunú. Ďakujem.
1. 6. 2011 18:21:52 - 18:22:06 18. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
192.
Ďakujem. Ja som za zníženie počtu poslancov, a preto tento návrh podporím a súhlasím s tým, že ďalšie legislatívno-technické detaily sa dajú doriešiť v druhom čítaní. Ďakujem.
1. 6. 2011 10:27:13 - 10:27:43 18. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
38.
Ďakujem. Pani ministerka, ja chcem len poďakovať za energiu, ktorú ste venovali tomuto návrhu zákona. Sám som sa zúčastnil diskusií o úpravách tohto zákona a môžem potvrdiť, že diskusie a konzultácie prebiehali naozaj v korektnom a konštruktívnom duchu . A neviem sa dočkať, kedy konečne táto novela bude účinná, pretože tu sa naozaj nejedná o ovládnutie prokuratúry. Prokuratúra už ovládnutá politicky je, žiaľbohu, my sa ju snažíme teraz oslobodiť. Ďakujem.
31. 5. 2011 9:24:35 - 9:25:23 18. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
8.
Ďakujem. Pán poslanec, zareagujem len na prvú časť vášho príspevku. Prerokovávame riešenie priestupkovej imunity, nie trestnoprávnej imunity, takže ten príklad, ktorý ste použili o tom volení pána prezidenta Havla, je nie úplne korektný. Vzhľadom na to, že sa jedná o priestupkovú imunitu, tak vám nemôže hroziť, že vás niekto zatkne.
Na druhej strane, táto novela rieši aj prípad, že by vás chcel niekto riešiť na mieste, čo sa týka priestupku, a vy ste sa ponáhľali na hlasovanie. Vy môžete odmietnuť riešenie priamo na mieste a odložiť takto konanie o priestupkoch voči vašej osobe a vďaka tomu nebudete meškať na akékoľvek rokovanie alebo hlasovanie v parlamente.
Ďakujem.
27. 5. 2011 13:22:36 - 13:22:42 18. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
124.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec, pôjdem postupne po tých častiach, ktoré ste vlastne vymenovávali.
Čo sa týka rovnocennosti tých rozhodnutí súdov, tak je zaujímavé, že ak považujeme tie jednotlivé rozhodnutia, to znamená otec, matka alebo striedavá starostlivosť, za rovnocenné, potom štatistika tomu nenasvedčuje, možnosti. Tá štatistika tomu nenasvedčuje, ak v praxi dochádza iba takmer k jednopercentnému napĺňaniu tej striedavej osobnej starostlivosti, tak potom asi tá rovnocennosť niekde pokrivkáva.
A čo sa týka tej drvivej väčšiny vášho príspevku a kritiky tej obligatórnosti toho rozhodnutia v prospech striedavej starostlivosti, tak v rámci toho zákona o rodine a v rámci toho § 24 ods. 2, kde sú vymenované tie kritériá, kedy vlastne súd má rozhodnúť o striedavej starostlivosti, tak sme už, resp. po podaní do podateľne Národnej rady sme sa zhodli aj predkladatelia aj s osobami, s ktorými sme to konzultovali, že vlastne k tým kritériám pribudne aj zohľadnenie záujmu dieťaťa, čo znamená, že vlastne ten celý váš príspevok kritický na margo tohto zákona vlastne je postavený iba na tejto jednej zmene. Preto nerozumiem dosť dobre vášmu návrhu, aby celý zákon bol kvôli tejto jednej zmene, ktorá sa dá v druhom čítaní napraviť, aby bol celý návrh vrátený na prepracovanie.
Na jednej strane ste kritizovali obligatórnosť, ktorú ako som teraz adresoval, bude veľmi jednoduchým spôsobom vyriešená. Na druhej strane ste navrhli ako alternatívne riešenia obligatórne tresty, obligatórne sankcie. Tam už zrazu obligatórnosť nevadí. To znamená, že tam jednoduchým spôsobom, áno, tam už jednoduchým spôsobom predurčíme, ako súd má rozhodnúť v danom prípade, či už má teda zveriť to dieťa inému rodičovi alebo, to je jedno, proste akýkoľvek iný druh sankcie. V tomto prípade, v tomto prípade práve si myslím, že treba, aby súd zvážil tie okolnosti, za ktorých to vzniklo.
Ďakujem.
27. 5. 2011 12:48:35 - 12:49:20 18. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
116.
Ďakujem. Pán poslanec, veľmi pekne ďakujem za vaše podporné stanovisko. My ako predkladatelia, myslím, že môžem hovoriť za všetkých predkladateľov, máme záujem o spoluprácu a o širokú spektrálnu podporu tohto riešenia. Tak ako ste spomínali, týchto prípadov, ktoré sa v praxi vyskytujú, je naozaj veľmi veľa a sú veľmi smutné. Jednak z pohľadu rodičovských práv, z pohľadu toho práva dieťaťa napríklad na obidvoch rodičov, ale mnohí, lebo existujú aj takí odporcovia tohto riešenia, sa vôbec nezamýšľajú nad tým, že my vlastne v demokratickej spoločnosti zásahom štátnych orgánov bránime styku dvoch ľudí, ktorí sa ničoho nedopustili a nič nespáchali. A to je tragédia.
20. 5. 2011 12:29:14 - 12:30:29 18. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
82.
Ďakujem kolegovi Poliačikovi za príspevok do rozpravy. Chcel by som ho len doplniť v jednom, čo sa týka mačiek a ich teritoriálnosti. Toto je problém, s ktorým sa potýkajú napríklad aj tí, ktorí majú záujem vyriešiť problém túlavých mačiek v mestách. Zásadný problém a nepochopenie toho, ako mačky fungujú, a tým, že ich teritoriálne správanie je také, aké je, je v tom, že ak mačku odstránite z daného teritória, tak tam príde iná mačka.
Mačky majú veľmi silnú populačnú explóziu, pokiaľ majú priestor na to, aby si získali svoje vlastné územia. Pokiaľ je tam pretlak mačiek, to znamená, že už majú obsadené tie svoje územia, tak automaticky tá populácia sa sama reguluje. To znamená, že nie je možné, aby došlo k premnoženiu. Na rozdiel od psov mačky nelovia v skupinách, nelovia v svorkách, nedokážu sa združovať do svoriek tak, aby vznikali nejaké obrovské, ja neviem, množiny týchto mačiek, ktoré by naraz lovili alebo hnali zver, alebo niečo podobné.
To znamená, že jediné, čo odstrelom mačiek dosiahnete, je, ich budete musieť odstreľovať stále viac a viac a stále nové a nové budú pribúdať. Žiaľbohu, tak to je a toto nepochopenie spôsobuje, prečo vlastne ten zákon bol postavený na hlavu.
Ďakujem.
20. 5. 2011 12:14:52 - 12:14:52 18. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
76.
Ďakujem. Pán poslanec, súhlasím s vami, že starostlivosť o mačku divú je namieste, ale je absolútne nemiestne, aby túto starostlivosť o genofond mačky divej mal na starosti poľovník.
Ja by som fakt chcel vidieť poľovníka alebo aj člena poľovnej stráže, ktorý má aspoň základnú predstavu o tom, ako vyzerá mačka divá, ako vyzerá skrížená mačka a ako to vie na diaľku posúdiť.
A čo sa týka tých vašich výpočtov metrov, tak to ani nebudem komentovať, pretože strieľať vo vzdialenosti do 50 metrov k osobe, tak ako to bolo napríklad doteraz možné, je niečo neuveriteľné. Keď sa po lese, bez ohľadu na to, či porušuje niekto predpisy, alebo nie, keď sa po lese pohybuje osoba so psom, ktorý je vo vzdialenosti do 50 metrov a poľovník si vynucuje právo zastreliť toho psa, tak potom asi nie sme v správnej krajine.
Ďakujem.
19. 5. 2011 17:53:06 - 17:53:59 18. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Pán poslanec, ako ste na začiatku naznačili, opäť ste to zopakovali po svojich predrečníkoch, táto novela je rasistická alebo má teda také náznaky. Je veľmi zaujímavé, že hneď vzápätí za tým ste polovicu vášho prejavu rozprávali iba o rómskej menšine sám. A dokonca ste túto rómsku menšinu nepriamo obvinili z toho, že ak sa jej siahne na peniaze, tak automaticky to zvyšuje kriminalitu. Tak je otázka, kto je tu naozaj rasista?
Čo sa týka trestania, tak táto novela nemá za účel trestať za nezamestnanosť. To vôbec nie je tá téma. To je téma výchovy, výchovy k zodpovednosti, aby jednoducho slabé rodiny, aby sociálne odkázané rodiny neriešili svoju sociálnu situáciu tým, že budú zväčšovať svoju rodinu, lebo to je absolútne scestný krok. Ďakujem.
19. 5. 2011 16:43:28 - 16:43:51 18. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Pán poslanec, veľmi rád by som si vypočul vaše vysvetlenie, prečo tento návrh zákona je podľa vás rasistický. Veľmi rád by som si to vypočul hlavne z toho titulu, aby ste sa pri vysvetľovaní nedopustili sám rasizmu. Vzápätí ste označili týchto ľudí za neschopných podnikania, čo už, by som povedal, sa dotýka určitého kastovníctva. A z toho celého mi vyplýva, že vy ste prvý, ktorý by bol veľmi rád, keby sociálne odkázané skupiny boli naďalej sociálne odkázanými, pretože potom im stačí aj sedem eur pri voľbách. (Potlesk.)
19. 5. 2011 16:41:28 - 16:42:11 18. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Pán poslanec, zamysleli ste sa už niekedy nad tým, prečo tie najslabšie skupiny sú naozaj najslabšie, kto ich také vyrobil? Totiž pokiaľ by ste aktívne napr. aj vy s nimi pracovali, tak dneska by sme neboli pred tým problémom, že tieto skupiny si riešia svoju finančnú situáciu zväčšovaním svojich rodín. Tu nejde vôbec o šetrenie peňazí štátu, tu ide o určitú výchovu, výchovu k zodpovednosti. Ak niekto vie, že za ďalšie a ďalšie a ďalšie dieťa dostane nové a nové peniaze, a oni sami sa tak vyjadrujú, to nie je môj výmysel, tak potom niekde sa stala chyba, ak si takýmto spôsobom riešia svoje sociálne pomery. Ďakujem.
17. 5. 2011 14:26:32 - 14:27:20 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 331 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
43.
Ďakujem. Pán poslanec Fico, chcem len zareagovať na vašu výhradu, že žiadny poslanec vládnej koalície nikdy neprejavil záujem o verejnú voľbu pred konaním tej prvej tajnej voľby. Prečítam vám citát z môjho článku na blogu 25. októbra, to znamená tri dni pred podaním prvého návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora. Citujem: "Predtým však urobím všetko preto, aby voľba generálneho prokurátora mohla byť verejná a aby verejnosť presne vedela, kto súčasnú nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní podporuje. Keďže v tajnej voľbe nie je viditeľné, kto koho podporil, nepripustil by som podozrenie, že jedným z podporujúcich súčasného generálneho prokurátora som aj ja."
Ďakujem. (Potlesk.)
5. 4. 2011 11:25:43 - 11:27:33 16. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 187 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krnáč, Kamil (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
88.
Ďakujem. Zareagujem ku niektorým bodom, ktoré odzneli v rozprave. Na margo kontrolórov. Jedna sa o zákon o obecnom zriadení, ktorý určite bude novelizovaný, pretože je to v legislatívnom pláne. To znamená, že neriešili sme to nepriamou novelou v tomto zákone. Ďalšia vec, čo sa týka faktu, že či tí kontrolóri budú alebo nebudú viac platení. Tak nebudú. To, že u kontrolóra sa dá navýšiť plat a u primátora nie, tak to platilo aj doteraz. Čiže tá situácia mohla nastať kedykoľvek aj teraz, aj v pôvodnom znení. Ku ZMOS-u. Ak je to reprezentatívny orgán, potom ma veľmi prekvapuje, že na stretnutí, ktoré sme mali, nezaznela z ich strany ani jedna konštruktívna pripomienka, ani jeden konštruktívny návrh. Zúžilo sa to vlastne, to rokovanie, iba na to, že s návrhom nesúhlasia. A s tým vládnym návrhom, ktorý vlastne ani nebol predložený, ktorý vlastne len figuroval na stránkach "rokovanie.sk" v nezaradených materiáloch, tak k tomu mali ešte zamietavejší postoj.
Čo sa týka kompetentnosti predkladateľov, ako to už bolo viackrát spomenuté, mali sme rokovania s viacerými zúčastnenými, aj s tými, ktorí vlastne dlhodobo pracujú v samosprávach, či už čo sa týka poslancov, starostov, predstaviteľov ZMOS-u, zároveň poslancov koaličných strán, aj opozičných strán, ktorí priamo pôsobia v štruktúrach samospráv ako napr. starostovia. Čiže ten pozmeňovák, ktorý vlastne vznikol, nebol otázkou nejakých našich vlastných ambícií, ale všeobecných dohôd a všeobecne akceptovateľných návrhov na zmeny. Takže...
Ešte k jednej veci, čo ma veľmi zaujalo, pán poslanec Petrák, ak poslanci ako kolektívny orgán nemajú žiadnu zodpovednosť, potom som veľmi prekvapený, ako beriete svoju zodpovednosť v Národnej rade.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->