Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 11:02:46 - 11:06:48 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 67 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
70.
Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpil jeden poslanec, keďže v rozprave nebol podaný iný návrh ako môj, v súlade s mojím odporúčaním, prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.
8. 2. 2012 15:32:24 - 15:33:14 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 571 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
225.
Ďakujem, pán predseda. Nechcem zneužívať postavenie spravodajcu, ktoré vyplýva z rokovacieho poriadku Národnej rady, ale dovoľte sa mi vyjadriť k tomuto nehoráznemu obvineniu od pána navrhovateľa. Pán navrhovateľ, vaša novela, tento pamflet, ktorý ste si dovolili predložiť do pléna, umožní len to, aby ste vy a vaši kamaráti z pochybných organizácií ovládli oba fondy. To je pravý cieľ novely tohto zákona a môžte sa škeriť, koľko len chcete, vy a vaši kamaráti na čele s vašou pani manželkou Transparency International, či neviem čo a neviem aká aliancia a neviem aký Fair Play chcete ovládnuť dozorné rady oboch fondov. Ja verím, že vďaka hlasovaniu poslancov a tejto snemovne sa vám to nepodarí. (Potlesk.)
8. 2. 2012 15:25:33 - 15:31:31 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 571 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
221.
Ďakujem, pán predseda, naozaj veľmi stručne. Najprv na úvod mi dovoľte povedať, prečo som využil svoje právo spravodajcu a navrhol som nepokračovať v rokovaní v druhom čítaní. Ja si ctím zákonodarnú iniciatívu, ktorá patrí každému poslancovi Národnej rady podľa ústavy. Na druhej strane si treba ctiť aj ustanovenia rokovacieho poriadku a treba zhodnotiť a pragmaticky vyvodiť dôsledky zo skutočnosti, či sa budú môcť výbory a Národná rada Slovenskej republiky v druhom čítaní reálne zaoberať týmto návrhom zákona. Nech počítam, ako počítam, a pán navrhovateľ vie, že som absolventom jednej z najexaktnejších fakúlt UK, teda prírodovedeckej, 30-dňová lehota na ich prerokovanie uplynie 8. marca a je nereálne, aby výbory o ňom rokovali 9. marca, deň pred voľbami a ešte ich aj Národná rada prerokovala v druhom čítaní.
Z týchto dôvodov som navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky o tomto návrhu zákona nerokovala. Veľmi stručne som si pripravil aj vystúpenie k tomuto návrhu zákona, k tejto novele, ktorú predkladá pán kolega z výboru pán Beblavý a osobne som toho názoru, že tento návrh zákona úplne zmení činnosť a obmedzí vlastnú samosprávnu činnosť a funkčnosť Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov, ktoré fungujú v zmysle zákonov ako neštátne účelové fondy. Ak sa zrušia dozorné rady, tak to nie je do budúcnosti garanciou bezproblémovosti a koncepčnosti riešenia problémov v týchto fondoch, nakoľko spôsob kreovania rád oboch fondov vôbec nezaručuje odbornosť ich riadenia a ani kontroly.
Dozorné rady treba preto ponechať a aj v pôvodnom počte členov už aj z dôvodu, že členstvo v nich je čestné, bez nároku na odmenu. A čím vyšší počet členov je, tým je menšia šanca ovládnutia predmetnej rady a ich členov nejakou záujmovou skupinou alebo neziskovou organizáciou. Je však nemysliteľné, aby za členov rád oboch fondov menovalo iba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Študentská rada vysokých škôl, ale doporučujem, aby niektorých členov volila i Rada vysokých škôl, kde sú mnohí nezávislí a erudovaní odborníci z rôznych oblastí riadenia a s odbornými skúsenosťami. Tým by sa docielilo, že v predmetných fondoch nebudú len úradníci a študenti, ale i odborníci z vysokých škôl.
Pri oboch fondoch pán poslanec Beblavý navrhuje zrušiť dozorné rady, ktoré nenaplnili svoju funkciu a nedokázali zabrániť ŠPF v hazardovaní so zverenými finančnými prostriedkami. Kontrolná funkcia, alebo kontrolnú funkciu navrhuje vykonávať externe, a to ustanovením priamych kontrolných právomocí pre ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ministerstvo financií a Najvyšší kontrolný úrad. Je to však celé smiešne, nakoľko aj doteraz ministerstvo školstva malo dokonca svojich zástupcov priamo v radách fondov, ktorí mohli vykonávať internú kontrolu, ktorú však interne nezvládli, a preto si vôbec neviem predstaviť, že v čom by mala byť lepšia externá kontrola zo strany ministerstva. Najvyšší kontrolný úrad má dokonca i v súčasnosti možnosť kontroly hospodárenia oboch fondov s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu na základe § 2 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. Taktiež aj ministerstvo financií už má v súčasnosti svoje miesto v externom systéme kontroly financií na fondoch prostredníctvom správ finančnej kontroly. V zmysle zákona ich riaditeľov odvoláva a menuje minister financií, ktorým odstupuje svoje zistenia v oblasti porušenia hospodárenia s financiami zo štátneho rozpočtu najvyšší kontrolný úrad.
Cieľom poslaneckého návrhu zákona je údajne zvýšenie transparentnosti pri hospodárení s prostriedkami oboch fondov, znížiť riziká nehospodárneho a neefektívneho nakladania s týmito prostriedkami, znížiť finančnú náročnosť správy fondov a priblížiť tak v tejto oblasti ich fungovanie bližšie k subjektom verejnej správy. Je to naozaj pekný cieľ. Ale neboli to práve zamestnanci ministerstva školstva, ktorí ako členovia rád mali uzavreté dohody o vykonaní práce, a tak obchádzali zákon? Nemali náhodou v zmysle príslušných zákonov odborne a nezávisle kontrolovať hospodárenie a výdavky oboch fondov? O čo budú v budúcnosti lepší noví nominanti ministerstva školstva v radách fondov, ako tí, čo sú tam doteraz?
Preto si myslím, že tento návrh zákona je úplne zbytočný, a je to celé iba o personálnych zmenách na fondoch, pričom paradoxne schvaľovanie a výber členov rád zostávajú i naďalej na výbere pôvodných inštitúcií, teda ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Študentskej rady vysokých škôl, tak ako to bolo doteraz. Potvrdzuje to i poslancom Beblavým navrhovaná skutočnosť, že sa jeho návrhom vypúšťa ustanovenie upravujúce limity na mzdové výdavky pre zamestnancov fondu, čo umožní vedeniu fondu narábať s prostriedkami pre mzdy zamestnancov podľa svojho uváženia. Preto si treba ujasniť, či zachovať verejnoprávny charakter fondov, kde potom navrhujem radšej dohliadať na výber kvalitných nominantov na členov dozorných rád oboch fondov, alebo či oba fondy nezlúčiť do jedného fondu, alebo ich úplne zrušiť a presunúť ich kompetencie a úlohy na inú inštitúciu bez verejnoprávneho charakteru.
Preto návrh pána poslanca Beblavého sa mi zdá iba účelovým a nič neriešiaci a ja osobne ho nepodporím. Ďakujem, pán predseda, skončil som.
8. 2. 2012 15:21:38 - 15:24:53 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 571 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
219.
Ďakujem, pán predseda. Ešte raz sa ospravedlňujem, že som o 14.00 hod. meškal. Veľmi ma to mrzí.
Vážený pán predseda, milé panie kolegyne, vážení páni kolegovia, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vystúpil v prvom čítaní k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. (tlač 571) ako určený spravodajca Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 100 z 24. novembra 2011 a podal spravodajskú informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v zákonnej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 570 z 11. novembra 2011 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor a lehoty na jeho prerokovanie. Konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republike.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po rozprave o návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.
V prípade, ak sa Národná rada Slovenskej republiky rozhodne návrh zákona prerokovať v druhom čítaní, podľa § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky určiť výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, s tým, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, ďakujem, skončil som svoju spravodajskú informáciu a odporúčam otvoriť rozpravu k návrhu zákona. Súčasne sa hlásim do rozpravy ako prvý.

(Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení zákona č. 462/2008 Z.z., tlač 571.)
8. 2. 2012 15:08:10 - 15:09:58 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
207.
Ďakujem, pán predseda. Rovnako chcem poďakovať pani kolegyni za odborné legislatívno-technické ozrejmenie mnohých nedostatkov predkladanej novely. Snáď len na doplnenie, škola aj rodina sú dvomi najdôležitejšími ustanovizňami, ktoré formujú dieťa a mladého človeka. Keď budeme umožňovať či už na úkor z jednej, alebo z druhej strany tieto, túto formáciu mladého človeka alebo dieťaťa obmedzovať, tak to prinesie podľa môjho názoru len negatíva.
A k tvojmu vystúpeniu, pani kolegyňa, áno, škola ponúka veľa dobrého, väčšinu, o tom som presvedčený, ale bolo by naivné si myslieť, že občas ten žiačik alebo dieťa nezažije aj možno niečo nepríjemné a pokiaľ o tých problémoch vieme, tak ich riešme, ale život nie je len prechádzkou ružovou záhradou s ružovými okuliarmi a v teplom počasí. Život prináša aj rôzne negatíva a s tými negatívami sa deti učia v tých situáciách svojim spôsobom vysporiadavať. Volá sa to, že skúsenosť. Tým, že ich uzatváram v domácom prostredí, nepúšťam ich von do normálnych alebo teda štátnych verejných škôl, tak ich o túto časť skúsenosti oberám, a preto si myslím, že áno, domáce vzdelávanie je dôležité, tam, kde je naozaj nutné a kde inde cesty niet, ale absolútne otvorenie bez predchádzajúcej širokej diskusie je na škodu celému inštitútu domáceho vzdelávania, a preto podporím tvoj procedurálny návrh.
8. 2. 2012 14:53:00 - 14:55:01 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
201.
Ďakujem, pán predsedajúci. Na úvod dovoľte, kolegovia, aby som vám naozaj poďakoval za vecný tón vašich faktických poznámok. A naozaj aby nevznikol nejaký mylný výklad, ja nie som proti domácemu vzdelávaniu, tak ako je dnes uvedené aj v školskom zákone. A v princípe, nie som ani proti istému uvoľneniu, len som chcel poukázať, že táto novela má a prináša so sebou aj isté riziká.
Prekáža mi, že sa o nej trošku málo diskutuje, že vôbec som nezachytil nejakú verejnú diskusiu na túto tému, pretože podľa môjho názoru nielen ako člena príslušného výboru, ale aj ako človeka, ktorý má k vzdelávaciemu procesu blízko, je to naozaj dôležitá vec.
Veď vzdelávanie detí na základnom alebo v základných školách má obrovský význam pre ich ďalšie smerovanie v živote, celkovo si však nemyslím, že absolútne uvoľnenie. Áno, odpovedám na vašu otázku, pán kolega Somogyi, je to možnosť, nie je to povinnosť. Ja to chápem, ale to uvoľnenie, ktoré navrhujú predkladatelia, sa mi veľmi nepáči a snáď mám právo na svoj názor.
Tú štúdiu alebo to vyhodnotenie z Českej republiky som nečítal. Budem rád, ak mi ho pani predkladateľka poskytne. Rád si ho naštudujem, ale jediné a cieľom môjho vystúpenia bolo jediné - poukázať na chýbajúcu širšiu verejnú diskusiu v takejto dôležitej veci.
A nemyslím si, že je to správne, tak ako už povedala vo faktickej poznámke pani poslankyňa Obrimčáková, nasilu a "namoc", ako sa u nás hovorí, posúvať to dopredu a všetko absolútne otvárať bez možnosti kontroly.
Všetci dobre vieme, že tá kontrola nemusí byť dokonalá a objektívna, najmä pokiaľ ide o domáce vzdelávanie.
8. 2. 2012 14:37:43 - 14:45:07 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
191.
Ďakujem, pán predsedajúci. Na úvod mi dovoľte ospravedlniť sa vám, ctenej snemovni, ako i pánu navrhovateľovi predchádzajúceho návrhu zákona za moje meškanie, ktoré bolo spôsobené tým, že som si pripravoval krátke vystúpenie práve k návrhu novely, ktorú predkladá pán poslanec Procházka a pani poslankyňa Žitňanská. Takže, prosím vás o prepáčenie. Keďže som mal málo času, aj moje vystúpenie bude krátke, nemusíte sa báť.
Rád by som predtým, než sa vyjadrím k navrhovanej novele z dielne už spomínaného pána poslanca Procházku a pani poslankyne Žitňanskej ozrejmil niekoľko skutočností o význame školy, ako aj dal celkový odborný pohľad na domáce vzdelávanie.
Dochádzka do školy a celkovo základné vzdelanie sa nedeje za primárnym účelom nalievania poznatkov do hláv detí, ale za účelom ich kultivácie v najširšom zmysle slova. Pod pojmom kultivácia myslím vedenie detí k hodnotám, ktoré udržiavajú stabilitu spoločenského systému a zabezpečujú jej kvalitnejšie fungovanie. Podstatou základného vzdelania je formovanie človeka schopného fungovať v našom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Škola takéhoto človeka formuje veľmi efektívne svojím inštitucionálnym a fyzickým usporiadaním. Tradícia masového vzdelávania je tradíciou zodpovedajúcou uspôsobeniu sociálnych inštitúcií ako takých, ich hierarchií i organizácií. Škola produkuje u detí schopnosti, ktoré sú dôležité pre fungovanie človeka v spletitej organizácii verejného života a pre integráciu do neho.
Veľmi dôležitú funkciu spĺňa škola tým, že pomocou tradičných učebných obsahov spoločne všetkým deťom zabezpečuje integráciu nových generácií do existujúcej spoločnosti, čo určite nie je liberálna a primárne ani ľavicová funkcia školy. Horeuvedené ciele, ako aj ďalšie dôležité efekty napĺňa škola najmä mimo oficiálneho kurikula, v tzv. skrytom kurikule. Keď sa pozrieme do literatúry, prídeme na to, že skryté kurikulum má množstvo definícií. Ja by som však použil nasledovnú.
Skryté kurikulum je priliehavá metafora, ktorá opisuje neurčitú, ťažko vymedziteľnú a amorfnú povahu toho, čo je implicitné a je zapustené v edukačných skúsenostiach mimo formálneho kurikula. Dôsledkami skrytého kurikula sú určité sociálne skúsenosti a kompetencie. Napríklad z častého čakania, špecifického pre školu, ktoré v domácom vzdelávaní neexistuje, sa vyvíja cnosť trpezlivosti. Rád by som zdôraznil, že skryté kurikulum funguje iba v rámci školy ako kamennej inštitúcie a nie je možné nahradiť ho v domácom prostredí. Význam a funkcia skrytého kurikula je hlavne vo formovaní sociálne funkčne spôsobilých jedincov a prenose kultúrnych hodnôt z jednej generácie na druhú.
K novele zákona, ktorá liberalizuje podmienky domáceho vzdelávania, by som sa chcel vrátiť cez dôvodovú správu, v ktorej predkladatelia používajú veľmi povrchné argumenty ako dôvod pre prijatie novely tohto zákona.
Individuálna forma vzdelávania alebo tzv. domáce vzdelávanie síce skutočne existuje na Slovensku už niekoľko rokov, ale správne konštatujú predkladatelia novely, ale zabúdajú zdôrazniť, že významným rozdielom súčasného stavu oproti predkladanému je, že dnes je individuálna forma vzdelávania prísne kontrolovaná a vzdelanie je stále v rukách odborníkov. Individuálna forma vzdelávania je dnes určená hlavne deťom, ktoré z objektívnych príčin, a to najmä zdravotných, nemôžu nastúpiť do klasických škôl. Český experiment nie je ešte komplexne vyhodnotený, takže sa odvolávať na jeho úspechy je zavádzajúce a odborne to neobstojí. Vzdelávanie je produktom spoločnosti, v ktorej sa nachádzame. Preto som na rozdiel od predkladateľov hľadal štúdie z kultúrneho priestoru Čiech a Slovenska.
Našiel som iba jednu odbornú prácu k tejto téme, a to od profesora Stanislava Štecha, prorektora Univerzity Karlovej v Prahe. Je známy svojím konzervativizmom v oblasti pedagogiky, a on sám ostro napáda domáce vzdelávanie ako spoločensky a sociálne nefunkčné.
Existujú aj viaceré svetové štúdie, ktoré tento názor profesora Štecha podporujú, ale pre mňa je dôležité niečo iné. V našom kultúrnom a historickom priestore neexistujú žiadne štúdie, ktoré by sa problematikou domáceho vzdelávania komplexne zaoberali, a preto liberalizácia domáceho vzdelávania na Slovensku je riskantným opatrením, takpovediac krokom do neznáma.
Na záver chcem v krátkosti demaskovať politické a ideologické pozadie domáceho vzdelávania. Nie je vôbec alogické, že predkladateľom je pán poslanec Procházka a veľkú podporu má u pána poslanca Poliačika. V tejto otázke sa vzácne prekrývajú libertariánstvo s ideológiou ortodoxného fundamentalistického kresťanstva. Libertariáni hľadajú v domácom vzdelávaní podľa ich ideologických pohnútok legitímnu snahu oslobodiť sa spod vplyvu štátu.
Na rovnakej strane barikády, ale z iných pohnútok ako libertariáni, sú ortodoxné fundamentalistické skupiny napríklad v Spojených štátoch amerických. Tie zase presadzujú domáce vzdelávanie, lebo sa boja sekulárneho vplyvu štátu na výchovu detí. Vyhovuje im vzdelávanie jednotlivcov v izolácii od spoločnosti. Toto je hlavné nebezpečenstvo domáceho vzdelávania, inštitucionálna izolácia skupín od spoločnosti. Práve z takýchto skupín pochádzajú jednotlivci, ktorí pália pred kamerami korán, a správajú sa v rámci Spojených štátov amerických maximálne nepriateľsky voči iným náboženským skupinám, kresťanov nevynímajúc.
Na úplný záver sa chcem spýtať predkladateľov, či chcú svojím návrhom umožniť práve vznik takýchto skupín u nás na Slovensku. Dovolím si skončiť, ctená snemovňa, myslím si, že tak dôležitá téma domáceho vzdelávania si zaslúži oveľa širšiu diskusiu, aká je možno teraz, dnes.
Nebránim sa tejto diskusii. Budem rád, ak budem k nej prizvaný, ale nerobme tento krok do neznáma len preto, že idú voľby a chceme nejakej určitej vybranej skupine ľudí poskytnúť možnosť domáceho vzdelávania, ktoré je podľa môjho názoru, a doteraz mi ho nikto nevyvrátil, či už odborne, alebo nejakým presvedčením, škodí a bude škodiť deťom, ktoré budú v tomto domácom vzdelávaní izolované. Ďakujem.
7. 2. 2012 15:56:17 - 15:56:17 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
109.
Ďakujem, pán predsedajúci. Martin, pri všetkej úcte, ja ako absolvent prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, nemal by som akýkoľvek problém odborne diskutovať na vami predložený návrh novely zákona o poľovníctve. Len vieš, zaráža ma, že ste si vedomí ako predkladatelia situácie, ktorá na Slovensku je a keby sme mali trošku inú prognózu rastu napríklad, ako bola dnes informácia, že bola znížená na 1,1 %, keby bola aspoň tých 1,7, ktorú deklarovala vaša bývalá vláda, ktorú ste vy položili, keby bola vyššia, nemám problém desať rokovacích dní odborne tu vystupovať a polemizovať a potom hlasovať. Ale nehnevaj sa, bohapusto si robiť predvolebnú kampaň na takejto téme, tak to je pod úroveň. A myslím si, že to je aj pod tvoju úroveň.
7. 2. 2012 15:55:26 - 15:56:17 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
107.
Tak ja môžem zatiaľ, pán predsedajúci, ak mi dáte nový čas. Ďakujem.
7. 2. 2012 14:07:34 - 14:09:47 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
56.
Ďakujem pán predsedajúci. Dovoľte mi predniesť informáciu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutučňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov, ktoré sa konalo rovnako dnes dopoludnia a rovnako išlo opakovanú voľbu.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 137 hlasovacích lístkov, teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 137 poslancov. Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutuňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 62 neplatných a 75 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Petra Bebeja hlasovalo za 33 poslancov, 9 bolo proti, 33 sa zdržalo hlasovania, za Máriu Hencovskú hlasovalo za 34 poslancov, 9 bolo proti, 32 sa zdržalo, za Tomáša Kamenca hlasovalo za 37 poslancov, 8 bolo proti, 30 sa zdržalo, za Ľuciu Kurilovskú hlasovalo za 38 poslancov, 9 bolo proti, 28 sa zdržalo, za Ľubomíra Schweighofera hlasovalo za 41 poslancov, proti boli 4, 30 sa zdržalo.
Na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že za kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov nebol zvolený žiaden kandidát. Ďakujem pán predsedajúci, skončil som.
7. 2. 2012 14:05:23 - 14:07:13 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
54.
Ďakujem pán predsedajúci. Dovoľte mi oboznámiť vás, ctené plénum, s výsledkami verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré sa konalo dnes dopoludnia. Išlo o opakovanú voľbu. Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 137 hlasovacích lístkov, teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 137 poslancov. Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 63 neplatných a 74 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Henricha Krejču hlasovalo za 7 poslancov, proti 23 poslancov a hlasovania sa zdržalo 44 poslancov. Za Ľubomíra Lintnera hlasovalo za 49 poslancov, proti 2 poslanci a zdržalo sa 23 poslancov.
Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebol v opakovanej voľbe za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska zvolený žiaden z kandidátov.
2. 2. 2012 14:49:23 - 14:49:58 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
36.
Ďakujem, pán predsedajúci. Oceňujem vaše vedenie schôdze a dovolím si vás požiadať, aby ste dali hlasovať o mojom procedurálnom návrhu. V zmysle § 32 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vás chcem poprosiť, aby ste dali hlasovať o tom, aby bol pán Matovič vyvedený zo sály, keďže ste ho viac ako trikrát upozornili a on vaše upozornenia nerešpektoval. Pán predsedajúci, dajte, prosím, o mojom procedurálnom návrhu hlasovať.
Ďakujem.
31. 1. 2012 14:31:07 - 14:32:25 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 606 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
50.
Ďakujem, pán predsedajúci. Mňa len veľmi mrzí, že pri tejto rozprave nie je prítomný aj navrhovateľ, aj keď viem, že tu nemusí byť pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán Mihál, pretože zjavne nepozná veľmi známu slovenskú rozprávku o troch grošoch. Rád by som mu pripomenul, že v skrátenej verzii z jedného groša žijete, jeden požičiavate a druhý vraciate. Tretí. A ten tretí, ktorý sa má vracať, na ten pán minister zabúda. Mňa to však vôbec neprekvapuje, keďže naň zabúda človek, ktorý ako majiteľ, ešte stále je majiteľ spoločnosti Relia s.r.o., ktorá radila ľuďom, podnikateľom, občanom, ako obchádzať diery v zákone, ako neplatiť odvody do zdravotnej poisťovne, resp. platiť minimálne odvody a požívať za to maximálne pôžitky, ktorý neplatil žiadne odvody do Sociálnej poisťovne, a toto ešte aj radil a urobil si z toho živnosť a biznis. Čo vás prekvapuje, kolegovia, ktorí ste proti tomuto zákonu, že takýto zákon je práve z jeho dielne? Mňa na tom neprekvapuje nič.
6. 12. 2011 15:09:43 - 15:10:49 26. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
14.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán kolega, milý Dušan, dovoľ, aby som ti poďakoval za tvoje vystúpenie nielen ako kolega z výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, ale aj ako prezident Asociácie športových klubov Inter Bratislava. Mrzí ma, že minister financií si neuvedomuje, že lopta, či už futbalová, basketbalová alebo hádzanárska, je guľatá, a nie je ani pravicová ani ľavicová. Mrzí ma, že šport je na okraji záujmu, čoho je tento návrh štátneho rozpočtu neklamným dôkazom.
Neprekvapuje ma to však, veď za takýto slabý rozpočet pre šport, za mimoriadne slabý rozpočet pre šport môže mimoriadne slabý minister za SDKÚ - DS. Škoda len, že na to doplatia športovci, najmä deti a športový dorast.
Ďakujem.
1. 12. 2011 11:37:51 - 11:38:12 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
66.
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Pán poslanec Beblavý, chcel by som vás veľmi pekne a naozaj úprimne poprosiť, aby ste aspoň dvestokrát vytlačili tento pozmeňujúci návrh a zabezpečili osobne jeho doručenie na Správu štátnych hmotných rezerv a na vedomie do centrály SDKÚ.
Ďakujem.
13. 10. 2011 19:12:21 - 19:14:02 24. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 540 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie  
139.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 142 hlasovacích lístkov, teda na tajnom hlasovaní bolo prítomných 142 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky žiaden z poslancov neodovzdal hlasovacie lístky, teda 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 142 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol žiaden neplatný.
Zo 142 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na odvolanie Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za odvolanie 115 poslancov, proti odvolaniu 25 poslancov, hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Podľa článku 89... (Potlesk.)
Podľa článku 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní Richard Sulík bol odvolaný z predsedu, z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.
Pán predsedajúci, skončil som. (Potlesk.)
14. 9. 2011 14:14:58 - 14:16:19 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 397 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
42.
Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem kolegovi Glváčovi a Maďaričovi za vecné faktické poznámky.
Mňa naozaj veľmi mrzí, že pán minister financií touto novelou naozaj kladie neuveriteľné prekážky na ceste životom najmä pre mladých ľudí. Veď, keď rozmýšľam úplne jednoducho, mladý človek po skončení školy alebo vysokej školy alebo nejakej školy, potrebuje dve základné veci - prácu a bývanie. Znova jednoduchá úvaha. Keď bude mať možnosť zobrať si úver zo stavebnej sporiteľne, podporuje predsa spotrebu. Podporuje predsa investície v stavebníctve. To znamená, že kupuje tovary a služby, z ktorých platí DPH. To znamená, že časť tých prostriedkov, ktoré si požičia, sa znova vrátia do štátneho rozpočtu. Jednoducho nerozumiem tomu, prečo túto možnosť, najmä mladým ľuďom, a nielen im, beriete.
A čo sa týka faktickej poznámky kolegu Matoviča, myslím si, že po včerajšej ťažkej noci by sa niektorí poslanci mali  ísť naozaj dobre vyspať a oddýchnuť si.
Ďakujem.
14. 9. 2011 13:59:22 - 14:09:18 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 397 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
34.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne poslankyne, páni kolegovia poslanci, vážený pán minister, stavebné sporenie funguje na Slovensku už devätnásť rokov. V tlači publikované výsledky stavebných sporiteľní o počte postavených, kúpených a obnovených bytov a rodinných domov, o počte a objeme poskytnutých úverov potvrdzujú, že funguje dobre. Napriek tomu minister financií predkladá šestnásty krát novelu, ktorá ho má opäť znevýhodniť pre občanov.
V roku 1991 ešte federálna vláda zrušila podporu komplexnej bytovej výstavby. Na Slovensku a ani v Čechách nebola alternatíva financovania bývania. V roku 1992 Slováci našli model a implantovali do legislatívy aj praxe know-how z Nemecka a Rakúska, Česi ho využili až o rok neskôr a nasledovali nás všetky postkomunistické krajiny. Môžeme byť právom hrdí na to, že Slovensko ako prvé z transformujúcich sa krajín po roku 1989 zaviedlo tento transparentný a pre všetkých prístupný systém podpory financovania bývania.
Môžete sa však aj hanbiť, všetci ako tu sedíte za koalíciu, lebo ste stihli tento roky vysoko efektívne fungujúci systém podpory financovania bývania určený naozaj pre všetky vekové a príjmové kategórie obyvateľstva zo všetkých okolitých krajín najviac deformovať.
Ak odrátam štvorročné volebné obdobie vlády Roberta Fica, tak za pätnásť rokov pätnástimi negatívnymi zásahmi do legislatívy a šestnásty je teraz pred nami na stole. Keď som tento návrh čítal, zamýšľal som sa najmä nad tým, z čoho návrh vychádza, pre koho je určený a čo nám prinesie.
Podrobne som si preštudoval aj analýzu Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií a žasol som nad jej závermi. Okrem nekorektných porovnaní neporovnateľných faktov o výškach úrokových sadzieb úplne odlišných typov úverov som najmä žasol nad tým, že treba zrušiť podporu bývania ako takú, pretože v ňom štát vytvára riziko cenovej bubliny a potenciálnej finančnej krízy.
Pán minister, kde boli títo analytici, keď ste v koalícii koncipovali programové vyhlásenie? Veď v ňom garantujete kontinuity podpory financovania bývania všetkými nástrojmi, stavebným sporením počnúc a Štátnym fondom rozvoja bývania končiac. Aké materiály študujú a za čo sú platení títo analytici, ak si nevšimli štatistiku Eurostatu, že až 40 % slovenských domácností je preplnených a v Európskej únii máme najvyšší podiel mladých ľudí do 35 rokov, ktorí trvale bývajú s rodičmi. Je to až 60 percent.
Verím, že chceme, aby sa Slovensko ekonomicky, vzdelanostne, kultúrne aj sociálne rozvíjalo. Ako sa však má rozvíjať spoločnosť, ak si mladí ľudia nebudú mať kde založiť rodinu? Do roku 1990 mladé rodiny čakali na družstevný byt päť až desať rokov. Dnes,ešte stále máme v porovnaní s vyspelými európskymi štátmi o viac ako 100 bytov na 1 000 obyvateľov menej. Dokonca nájomný sektor sme dokázali zlikvidovať úplne a dnes ho zo Štátneho fondu rozvoja bývania slimačím tempom, dva- až tritisíc bytov za rok, staviame. Tých bytov potrebujeme minimálne 10 % z bytového fondu, a to je viac ako 180 tisíc bytov.
Kolegovia poslanci z koaličných strán, prerátajte si, či dnešní mladí ľudia majú čas čakať 60 rokov na dostavbu nájomného bytu v mieste ich zamestnania. Aj pri predlžovaní veku odchodu do dôchodku sa asi svojho nájomného bytu jednoducho nedožijú. Myslíte si, že ich spolužitie s rodičmi, aj keď samozrejme starostlivosť o rodičov je chvályhodná, prospeje nárastu pôrodnosti, kvalitnej výchove a vzdelaniu v jednej preplnenej miestnosti o veľkosti 12, v lepšom prípade 16 až 20 metrov štvorcových? Ja si myslím, že nie.
Keď v roku 1991 zrušila federálna vláda podporu bývania, trvalo rok, kým sa našla náhrada, stavebné sporenie. A trvalo tri roky, kým sa systém sfunkčnil a rozbehol aj proces poskytovania úverov. Za uvedené štyri roky poklesol počet novo stavaných bytov z 25 tisíc ročne na 5 tisíc ročne. Ďalšie tri roky trvalo, kým sa uzákonila forma podpory cez Štátny fond rozvoja bývania, a až desať rokov po zmene systému sa podarilo rozbehnúť aj hypotekárne bankovníctvo. Preto zaostávame v počte bytov za vyspelou Európou a určite si nemôžeme dovoliť redukovať podporu financovania bývania. Alebo si chceme to nelichotivé prvenstvo v preplnenosti domácností ponechať pod hlavičkou "lepšie aspoň v niečom byť prvý"?
Má na Slovensku mladý človek s nepravidelným príjmom, zamestnaný na dobu určitú vďaka vášmu skvelému Zákonníku práce určitú alternatívu, ako získať byt? Má alternatívu, ako sa presťahovať za prácou? Má alternatívu, ako a kde si založiť samostatnú rodinu? Napriek veľkému množstvu zásahov do stavebného sporenia v minulosti, aj napriek neúmerne vysokým cenám nehnuteľností v porovnaní s výškou priemernej mzdy, tvrdím, že vďaka stavebnému sporeniu ju dnes má.
Veď práve stavebné sporiteľne poskytujú úvery pre občanov až do výšky 40 tisíc eur aj bez skúmania bonity alebo zábezpeky nehnuteľnosťou. Veď práve stavebným sporením môžu rodičia už malým deťom pripravovať prostriedky na bývanie a osamostatnenie sa po ukončení školy a založení si rodiny. A viac ako polovica z 1,2 milióna stavebných sporiteľov vo veku do 30 rokov potvrdzuje, že program stavebného sporenia je pre nich atraktívny. Pre väčšinu z nich sú práve programy úverov bez zabezpečenia nehnuteľnosťou a preukazovania príjmu jedinou šancou, ako si zabezpečiť svoje vlastné bývanie.
A, vážení páni poslanci vládnej koalície, to platí aj pre občanov nad 55 rokov. Pre nich iná možnosť skvalitnenia alebo zmeny bývania z úveru ako stavebné sporenie na Slovensku nejestvuje. Ktorá banka dá človeku nad 55 rokov s priemerným alebo vyšším ako priemerným príjmom hypotekárny úver? Stavebná sporiteľňa mu ho dá. Práve vďaka deficitu bytov, ktorý sme zdedili ešte z predchádzajúcej éry, aj vďaka pretrvávajúcej nestabilite v hospodárskej oblasti pôrodnosť na Slovensku klesá. V obciach a mestách stoja poloprázdne školy, kvalita výučby však klesá, mimoškolská výchova alebo ponuka záujmových aktivít veľakrát neexistuje. Výsledok sa dostavil. Kriminalita mládeže, ktorej počet permanentne klesá, napriek tomu tak stúpla, že sa musel posunúť vek trestnej zodpovednosti na 14 rokov. A nie je ďaleko návrh na jej ďalšie zníženie.
Vážené panie poslankyne a páni poslanci, odpovede na otázku, komu poslúži novela zákona o stavebnom sporení, som nenašiel. Odpoveď na otázku, komu prospeje, som našiel. Podľa môjho názoru nikomu. Ako uvádzajú nezávislí analytici z navrhovaným zmien sa dá očakávať vyšší deficit príjmov do štátneho rozpočtu ako úspora výdajov na štátnu prémiu, hrozí strata pracovných príležitostí a pre mladých ľudí, čo mňa osobne najviac trápi, sa oddiali šanca získať vlastný byt a pre všetkých ostatných šanca obnoviť si svoj byt.
Návrh novely v čl. I v bode 7 diskriminuje sporiteľov, ktorí požiadajú o medziúver voči sporiteľom, ktorí požiadajú o úver v komerčnej banke, možno tiež podporený zo štátneho rozpočtu. Návrh novely v čl. I v bode 5 diskriminuje sporiteľov, ktorí nemajú na jednorázový vklad v prvom štvrťroku a chcú sporiť pravidelne. A to sú predovšetkým mladí ľudia, ktorí žiadajú o medziúvery, sú to ľudia postihnutí rôznymi živelnými udalosťami, ale sú to však aj starší ľudia, ktorí potrebujú zatepliť svoj dom, aby vládali platiť neustále sa zvyšujúce náklady na energie. A tiež sú to predovšetkým mladí ľudia, ktorí uzatvárajú zmluvy o stavebnom sporení, a tí naozaj nedosahujú príjmy, z ktorých by mali jednorázovo vkladať 600 alebo viac eur.
Preto skutočne nenachádzam racionálny dôvod na podporu návrhu novely zákona o stavebnom sporení a apelujem aj na vás, kolegov poslancov z koalície, kazí a sa berie sa ľahko, stavia a tvorí sa ťažko. Nevytvorte týmto nepremysleným krokom ďalšiu bariéru vzniku mladých rodín, záujmu o privedenie detí na svet. Nevytvorte bariéru záujmu po ukončení školy zostať na Slovensku alebo sa na Slovensko vrátiť.
Preto, vážený pán spravodajca, dávam procedurálny návrh, aby bol vrátený tento návrh, táto novela zákona na prepracovanie.
Ďakujem.
14. 9. 2011 2:34:06 - 2:34:40 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
381.
Ďakujem, pán predsedajúci. Takže prehovoril veľký vodca gangu štyroch volebných podvodníkov, aby sme si upresnili čísla, áno, darmo krútite hlavou, pán podpredseda, ktorý ste ich zobrali na kandidátku, títo štyria páni vám priniesli 49 104 preferenčných hlasov. Týchto 49 104 preferenčných hlasov, vážení páni, je menej ako 2 %. Keby ste kandidovali a mali na to odvahu sami pod vlastnou značkou, nezískali by ste ani 2 %, to znamená, že by ste nemali ani nárok zo štátneho rozpočtu, ktorý zákon priznáva tým stranám, ktoré získajú viac ako 3 %. Vážený pán Zajac, vodca gangu štyroch. Dobre viete, čo to gang štyroch bol, a ja verím, že dejiny vás pošlú tam, kam poslali aj gang štyroch.
13. 9. 2011 21:54:26 - 21:55:36 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesík, Andrej (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
164.
Ďakujem, pán predseda. Rovnako ti chcem poďakovať, pán primátor, že si nám ukázal, kde teda to ten povestný daňový úrad v Košiciach sídli. A je mi veľmi ľúto všetkých Košičanov, ktorí k nemu budú musieť merať dlhú a nebezpečnú cestu. Rovnako nerozumiem ani tomu, že aj my meriame v Bratislave dlhú cestu, lebo podľa niektorých pánov poslancov, ktorí ani nie sú z Bratislavy, je určite Radlinského veľmi ďaleko. Mám pocit, že je to Staré Mesto, že? Ševčenkova je tiež veľmi ďaleko, Račianska ešte ďalej, Clementisova ešte ďalej. A, pán poslanec Štefanec, kúpim vám mapu nabudúce.
Druhá vec, čo si spomínal, pán primátor, zrušenie verejnosti prístupných zasadnutí Kategorizačnej komisie, no keby to tak urobila predchádzajúca vláda, už by tu revali všelijaké Transparency International, neviem, ani s kým teraz na čele, to by pán Beblavý vedel lepšie, alebo čo to je Aliancia Fair play. A teraz nič. Proste nič, ticho. Žiaden problém, lebo to ruší dobrá demokratická a transparentná vláda na čele s najtransparentnejšou pani premiérkou.

Deň v parlamente

<- ->