Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
13. 9. 2011 17:30:43 - 17:30:43 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Homoľa, Kamil (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
135.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dajte teda hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2011 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády v II. polroku 2011.
13. 9. 2011 14:30:05 - 14:31:44 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 438 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Homoľa, Kamil (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
12.
Ďakujem pekne. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 13. júla 2011 č. 438 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky predkladá informáciu na základe ustanovenia § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v polročných intervaloch. Platný zákon, vychádzajúc z čl. 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, vymedzil oblasti, v ktorých vláda môže nariadenia vydávať, podmienky ich vydávania a kontrolný mechanizmus. Jeho súčasťou je aj táto povinnosť vlády. Podľa § 4 ods. 3 citovaného zákona Národná rada Slovenskej republiky môže po prerokovaní požiadať vládu, aby právnu úpravu navrhovanú ako aproximačné nariadenie predložila ako návrh zákona.
V hodnotenom období bolo prijatých 20 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky a je predpoklad, že v prvom polroku tohto kalendárneho roka bude prijatých ďalších 15 nariadení daného druhu. Väčšina z nich bola aj bude z oblasti pôdohospodárstva, životného prostredia a dopravy.
Ústavnoprávny výbor prerokoval informáciu vlády 23. augusta 2011 na svojej 38. schôdzi a uznesením č. 262 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vziať túto informáciu na vedomie.
Skončil som, pán predsedajúci, môžte otvoriť rozpravu.
17. 6. 2011 15:34:30 - 15:34:36 19. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 421 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Homoľa, Kamil (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
51.
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, v rozprave zaznel jediný pozmeňujúci návrh, ktorý... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
17. 6. 2011 15:34:30 - 15:34:36 19. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 421 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Homoľa, Kamil (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
53.
V rozprave zaznel jediný pozmeňujúci návrh, ktorý predložil predseda Národnej rady Richard Sulík. Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1, 2, 3, 4 spoločne.
17. 6. 2011 15:34:30 - 15:34:36 19. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 421 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Homoľa, Kamil (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
55.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, ktoré znie:
Národná rada Slovenskej republiky podľa § 39a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 153/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov, v znení schválených pozmeňujúcich návrhov schvaľuje volebný poriadok o voľbe a odvolávaní funkcionárov.
17. 6. 2011 14:37:34 - 14:39:53 19. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 421 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Homoľa, Kamil (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
17.
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zákon č. 253/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, okrem iného vypustil ustanovenia, na základe ktorých Národná rada prijala priebežne niekoľko volebných poriadkov určujúcich pravidlá výkonu volebného práva poslancov vrátane spôsobu hlasovania pri ustanovovaní funkcionárov, ktorí patria do pôsobnosti zákonodarného zboru.
Novela zároveň vytvorila právny rámec pre prijatie jednotného volebného poriadku, keď v § 39a ustanovila, že podrobnosti o voľbe a odvolávaní funkcionárov, okrem takzvaných vlastných funkcionárov Národnej rady, upraví volebný poriadok schvaľovaný na základe návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor sa zaoberal problematikou niekoľkokrát. Výsledkom je návrh nového jednotného volebného poriadku, ktorým... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
17. 6. 2011 14:37:34 - 14:39:53 19. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 421 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Homoľa, Kamil (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
19.
Teda zopakujem, že ústavnoprávny výbor sa zaoberal problematikou niekoľkokrát. Výsledkom je návrh nového jednotného volebného poriadku, ktorý je predmetom rokovania tejto schôdze. Predložený návrh stanovuje pravidlá pre voľbu a odvolávanie funkcionárov, prípadne kandidátov alebo členov orgánov, ak to ustanovuje osobitný predpis.
Zároveň stanovuje formálne a obsahové náležitosti návrhov, postup pri ich podávaní, priebeh rokovaní o nich tak na schôdzi príslušného výboru, ako aj na schôdzi Národnej rady. Podrobne upravuje hlasovanie pri tajnej, ako i verejnej voľbe. Zavádza nový spôsob nakladania s hlasovacími lístkami po ukončení volebného aktu. V prípade tajnej voľby určuje spôsob povinnej archivácie a stanovuje 5-ročnú lehotu. Návrh rieši i niektoré ďalšie aplikačné otázky výkonu tejto formy rozhodovania parlamentu. Ruší doterajšie volebné poriadky vzťahujúce sa na vymedzenú oblasť právnych vzťahov.
Na 34. schôdzi dňa 15. júna 2011 ústavnoprávny výbor uznesením č. 216 odporučil Národnej rade návrh volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváliť.
Pán predseda, skončil som, otvorte rozpravu.
3. 2. 2011 17:09:37 - 17:09:37 12.schôdza NR SR - 3.deň - A. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Homoľa, Kamil (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dajte, prosím hlasovať o nasledovnom uznesení.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2010 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2011. Ďakujem.
2. 2. 2011 18:16:55 - 18:17:58 12.schôdza NR SR - 2.deň - B.popoludní Tlač 219 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Homoľa, Kamil (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo dňa 14. januára 2011 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Vláda Slovenskej republiky predkladá informáciu na základe ustanovenia § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v polročných intervaloch. Táto norma takisto ukladá vláde povinnosť predkladať v polročných intervaloch takéto hodnotenie.
Za hodnotené obdobie väčšina aproximačných nariadení bola z oblasti pôdohospodárstva, životného prostredia, dopravy a technických predpisov.
Ústavnoprávny výbor prerokoval informáciu vlády 25. januára 2011 na svojej 20. schôdzi a uznesením č. 119 odporúča Národnej rade informáciu vziať na vedomie.
Ďakujem pekne, pán predseda, otvorte rozpravu.
8. 9. 2010 10:56:12 - 10:58:27 5. schôdza NR SR-2. deň-streda- A dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Homoľa, Kamil (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
70.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o nasledovnom uznesení Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2010 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2010.
7. 9. 2010 18:51:58 - 18:53:07 5. schôdza NR SR-1. deň-utorok B popoludní Tlač 36 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Homoľa, Kamil (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 26. júla 2010 č. 21 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Aproximačné nariadenia vydáva vláda na základe čl. 120 ods. 2 ústavy, podľa ktorého, ak tak ustanoví zákon, vláda je oprávnená vydávať nariadenia aj na vykonanie Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi európskymi spoločenstvami, ich členskými štátmi a Slovenskou republikou a na vykonávaní medzinárodných zmlúv podľa čl. 7 ods. 2. Informáciu predkladá vláda Slovenskej republiky podľa § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, kontrolný mechanizmus parlamentu.
Ako už bolo spomínané, v hodnotenom období bolo prijatých 26 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, je predpoklad, že v II. polroku tohto kalendárneho roku bude prijatých 7 nariadení daného druhu. Väčšina z nich bola, aj bude z oblasti pôdohospodárstva, životného prostredia a dopravy a farmácie.
Ústavnoprávny výbor prerokoval informáciu vlády 2. septembra 2010 na svojej 7. schôdzi a uznesením č. 14 odporúča Národnej rade informáciu vziať na vedomie.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->