Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
31. 1. 2012 17:16:05 - 17:16:06 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
158.
Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpil pán Poliaček, pán poslanec Poliačik, pán poslanec Kubovič, ktorý predložil jeden doplňjúci návrh a pani poslankyňa Rosová, ktorá predložila dva pozmeňujúce návrhy. Najskôr, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
31. 1. 2012 17:15:52 - 17:15:52 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
170.
Pán predseda, žiadam vás, aby ste teraz nechali hlasovať o tom, že prerokujeme tento návrh ihneď v treťom čítaní.
31. 1. 2012 17:15:52 - 17:15:52 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
168.
Teraz by sme hlasovali o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne v súvislosti s...
31. 1. 2012 17:15:52 - 17:15:52 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
166.
Ak bude pani poslankyňa Rosová súhlasiť, dám hlasovať spoločne, samostatne o každom bode. Dobre, čiže najskôr by som dal hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Rosovej v súvislosti s obecnou políciou.
31. 1. 2012 17:15:52 - 17:15:52 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
164.
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré vzišli z rozpravy. Najprv prosím dajte hlasovať o doplňujúcom návrhu pána poslanca Kuboviča.
31. 1. 2012 17:15:52 - 17:15:52 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
162.
Prosím, dajte hlasovať o bodoch 2 a 5 spoločne.
31. 1. 2012 17:15:51 - 17:15:52 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
160.
Najskôr budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch z informácie, ktorú som predložil, navrhujem, aby sa hlasovalo o bodoch 1, 3, 4 a 6 spoločne. Takže dajte, prosím, hlasovať o týchto bodoch.
31. 1. 2012 16:01:45 - 16:07:10 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 558 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
95.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Podávam informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o doplnení a o zmene niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 558) - druhé čítanie.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 717 z 30. novembra 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Pani poslankyňa Tatiana Rosová predložila v určenej lehote gestorskému výboru pozmeňujúci návrh k predmetnému návrhu zákona, ktorý si osvojil pán poslanec Fedor, predseda výboru. Poslanci hlasovaním 3 za, 9 proti, neschválili pozmeňujúci návrh poslankyne Rosovej. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov. Z celkového počtu členov výboru 13, bolo prítomných 12 poslancov, pričom za hlasovali 6 poslanci, proti hlasovali 6 poslanci. Ostatné výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s týmito pripomienkami:
1. V Čl. I 2. bod doplniť § 139g, ktorý znie: „§ 139g Držiteľ vozidla má voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej zveril motorové vozidlo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a, nárok na náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej časti, ktorú zaplatil na základe rozhodnutia o správnom delikte držiteľa vozidla.“
Navrhované znenie rieši nárok doterajšieho držiteľa vozidla na náhradu ním zaplatenej pokuty za správny delikt skutočného prevádzkovateľa tak, aby účinnosť novej úpravy a absencia doterajšej zákonnej a zmluvnej úpravy nepoškodila veľký počet subjektov v súčasnosti zapísaných ako držitelia.
Tento návrh bol schválený na Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
2. V čl. I sa za 2. bod dopĺňajú body 3 a 4, ktoré znejú:
„3. V § 143b ods. 1 písm. o) sa za slovo „D,“ vkladajú slová „D1E, D1,“.
4. V § 143b ods. 1 písm. q) sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a to len na území Slovenskej republiky.“.“ Dopĺňajú sa prechodné ustanovenia účinné od 19. januára 2013, kedy sa v nadväznosti na transpozíciu smernice 2006/126/ES o vodičských preukazoch zmenia súčasné podskupiny vodičských oprávnení na skupiny a taktiež sa zavedú niektoré nové skupiny. Prvá zmena reflektuje na skutočnosť, že v súčasnosti udelené vodičské oprávnenie skupiny D+E oprávňuje... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
96.
Prepáčte, pán poslanec, teraz sa ospravedlňujem, troška mi unikla súvislosť. Vy teraz čítate spoločnú správu, áno?

Hladký, Pavol, poslanec NR SR
97.
Informáciu.

Hort, Milan, podpredseda NR SR
98.
Teda informáciu. Čiže to nie je pozmeňujúci návrh, ale informácia, lebo spoločná správa nebola prijatá. Nech sa páči. Môžte, ja som bol troška vyrušený, tak som bol mimo kontextu. Nech sa páči, môžte pokračovať.

Hladký, Pavol, poslanec NR SR
99.
Páni poslanci a pani poslankyne nechcú počuť celý ten text. Nemusím to čítať celé. Netreba. Dobre, tak prejdem na záver. Záverečné ustanovenie. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto informácie, rokoval 31. januára 2012 o spoločnej správe na svojej 32. schôdzi. Spoločnú správu neschválil, nakoľko výbor neprijal platné uznesenie. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky určil spoločného spravodajcu poslanca Pavla Hladkého informovať Národnú radu Slovenskej republiky o priebehu a výsledkoch rokovaní výborov podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Toľko k informácii.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto návrhu.
2. 12. 2011 11:35:53 - 11:37:14 26. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 564 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
85.
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja nebudem dlho rozprávať, iba pár myšlienok k predkladanému materiálu.
Je symbolické, že v tomto období, kedy vrcholí hračkárska sezóna, prichádzame s návrhom, s vládnym návrhom zákona. Ja by som, ak by som ho mohol zhrnúť jedným slovom, mohol by som povedať konečne. Konečne je tu materiál, ktorý jasne a transparentne popisuje pravidlá; pravidlá pre výrobu, obchod, spotrebu aj kontrolu. A konečne je tu jeden ucelený dokument, ktorý je v prvom rade určený pre spotrebiteľa a v druhom rade, samozrejme, aj pre tých, ktorí hračky vyrábajú, ktorí s nimi obchodujú a ktorí, vlastne ďalší segment je tí, ktorí majú tento segment trhu kontrolovať.
Takže ja z môjho pohľadu človeka, ktorý v tomto segmente dlhé roky pracoval, chcem vyjadriť podporu tomuto vládnemu návrhu zákona a požiadať všetkých takisto o podporu.
Ďakujem pekne.
30. 11. 2011 11:42:39 - 11:43:29 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
104.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre obranu a bezpečnosť. Ďalej, aby týmto hlasovaním za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona výborom do tridsať dní a gestorskému výboru do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
30. 11. 2011 11:42:39 - 11:43:29 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
102.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
30. 11. 2011 10:25:56 - 10:26:46 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
50.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No ja by som svojou faktickou poznámkou chcel podporiť prijatie tohto vládneho návrhu zákona. Chcel by som pripomenúť v krátkosti, že hlavným impulzom na jeho vypracovanie boli podnety občanov, samotných občanov obcí a vyšších územných celkov na to, aby sa zmenila situácia, aká je v súvislosti s vojenskými obvodmi. Čiže tu nejde o nejaké súkromné záujmy niekoho, ide tu o záujmy skutočne našich občanov, aby mohli využívať vojenské obvody v čase, kedy nebudú využívané ozbrojenými silami na napríklad na rekreáciu, turistiku alebo šport.
Ďakujem.
30. 11. 2011 9:57:30 - 10:00:33 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 558 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
32.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja sa ospravedlňujem, nejako som si to zle vypočítal.
Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci... Som utekal trošku. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona (Smiech.), už to bude dobre, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 558. V súlade s § 73, odstavec 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 odstavec 3 písmena c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. novembra 2011 číslo 562 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem za slovo.
14. 9. 2011 11:44:15 - 11:44:15 22. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 398 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
112.
S odporúčaním gestorského výboru návrh zákona schváliť.
14. 9. 2011 11:44:15 - 11:44:15 22. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 398 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
110.
Pán predsedajúci, uznesenie výboru ma oprávňuje požiadať vás, aby ste nechali hlasovať o tom, že prerokujeme tento návrhy hneď v treťom čítaní.
14. 9. 2011 11:44:15 - 11:44:15 22. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 398 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
108.
Ďakujem, pán predseda. V rozprave k predmetnému návrhu zákona nevystúpil nikto, ani nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh. Dajte, prosím, preto hlasovať o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy, pričom gestorský výbor odporúča tento návrh schváliť.
14. 9. 2011 9:34:29 - 9:39:01 22. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 405 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
14.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, poslanci, poslankyne, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 405) v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 510 z 29. júna 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa prerokovávaný zákon, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o návrhu nerokoval, lebo nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu trinásť členov výboru boli prítomní šiesti členovia výboru. Ostatné výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s touto pripomienkou:
V čl. I piatom bode úvodná veta znie: "Za § 215k sa vkladá § 215l, ktorý znie:
"Navrhovaný § 215k sa označí ako § 215l.".
Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie je potrebné prečíslovať v nadväznosti na prijatie zákona č. 220/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (čl. XI 38. bod). Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor odporúčajú tento bod schváliť.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcom návrhu hlasovať a tento schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa prerokovaný zákon v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 93 na svojej 23. schôdzi.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu.
13. 9. 2011 17:30:43 - 17:30:43 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
119.
Keďže sme hlasovali o všetkých pripomienkach pána prezidenta, sme v treťom čítaní.
13. 9. 2011 17:30:43 - 17:30:43 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
117.
O bodoch 2, 3, 4, 5 a 6 hlasovať spoločne a tieto podľa odporúčania gestorského výboru schváliť.
13. 9. 2011 17:30:43 - 17:30:43 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hladký, Pavol (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
115.
O bodoch 2, 3, 4, 5 a 6 hlasovať spoločne a tieto schváliť.

Deň v parlamente

<- ->