Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 14:26:36 - 14:37:00 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 530 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
14.
Pán predsedajúci, konštatujem, že v rozprave vystúpil jeden poslanec a nepadli žiadne pozmeňovacie návrhy. Dajte, prosím, hlasovať o uznesení, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov schvaľuje smernicu o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v znení, ako je uvedená v tlači č. 530.
9. 2. 2012 14:11:52 - 14:13:41 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 530 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
10.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Opäť sa ospravedlňujem za svoj zatiahnutý hlas, ešte stále maródujem. Snáď mi bude rozumieť. Účelom Smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky je stanovenie postupu pre navrhovanie, schvaľovanie a organizovanie zahraničných pracovných ciest poslancov a zamestnancov pre poskytovanie náhrad a pre predkladanie vyúčtovania a hodnotení týchto ciest, ktoré súvisia s výkonom funkcie poslanca alebo s výkonom práce zamestnanca Národnej rady. V súčasnosti platná Smernica o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená 9. februára 2007 uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 262. Z tohto dôvodu v nej ešte nemohol byť zohľadnený prechod na novú menu – euro, ale ani vstup Slovenska do schengenského priestoru. Okrem zohľadnenia týchto skutočností má navrhovaná smernica za cieľ zefektívnenie procesu predkladania a rozhodovania o zahraničných pracovných cestách poslancov a zamestnancov, a tiež dosiahnutie úspor pri realizácii samotných zahraničných pracovných ciest, keďže ma zároveň zahraničný výbor Národnej rady uznesením č. 86 poveril plniť úlohy spravodajcu, podávam aj spravodajskú informáciu.
Zahraničný výbor návrh smernice prerokoval 11. októbra 2011 na svojej 23. schôdzi, pričom prijal uznesenie č. 86, ktorým vyslovil s návrhom smernice súhlas a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky smernicu schváliť.
Pán predsedajúci, buďte taký láskavý a otvorte, prosím, rozpravu.
8. 2. 2012 18:25:15 - 18:26:55 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
302.
Vážený zbytok poslaneckej snemovne, tí, čo tu ešte sú. Ja budem veľmi stručný a v podstate som ani nechcel ísť do rozpravy, chcel som to vybaviť faktickou poznámkou, ale nakoniec som sa rozhodol, že to poriešim týmto spôsobom.
Chcem povedať, že v plnej miere, keďže som jeden z predkladateľov, podporujem tento návrh. Vnímam to ako rektifikáciu alebo nápravu niečoho, čo bolo umelé, niečoho, čo jednoducho bolo nevykonateľné. Zákaz neprimerane obmedzoval vstup ľudí do lesa a podmienky na využitie lesa na športové a rekreačné aktivity.
Myslím si, že v slovenských lesoch, tak ako viacerí z vás poznamenali, je dosť, tých ciest je tam dosť a pri rešpektovaní, vzájomnej úcty a korektného správania, sa tam zmestia rovnako hubári, cyklisti, chodci a všetci ostatní dovolenkári, kočikári, a ktokoľvek ďalší.
Takže tento fakt spôsobuje tým, že ľudia chodia na bicykloch a platí súčasný zákon, tak jednoducho tí cyklisti sú stále v niektorých lesoch a na niektorých lesných cestách ilegálne. Zároveň je ale nevymožiteľné im preukázať a zároveň ich trestať. Takže si myslím, že to že hromadne dochádza k porušovaniu zákona, jednoducho vedie k spochybňovaniu dodržiavania a vynucovania zákonov Slovenskej republiky všeobecne.
Z tohto titulu podporujem tento nový návrh zákona. A ak by bola šanca hlasovať v druhom a treťom čítaní zaň, tak určite by som zaň hlasoval. Tá šanca, bohužiaľ, už nebude. Ďakujem, dovidenia.
8. 2. 2012 15:48:31 - 15:54:28 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 577 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
231.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, chcem sa mojim cteným kolegom ospravedlniť za hlas, ktorý je trošku iný a bude zahmlený. Som síce chorý, ale napriek tomu si splním svoju povinnosť a poinformujem vás o zámeroch, ktoré sledujeme návrhom s kolegyňou Jankou Kiššovou. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som uviedol tento návrh novely zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Predmetom návrhu novely Občianskeho zákonníka a Notárskeho poriadku je do slovenského právneho poriadku vrátiť inštitút umožňujúci snúbencom a manželom slobodne si vzájomne upraviť svoje majetkové pomery, čiže vylúčiť, zrušiť, založiť alebo presne stanoviť rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, túto možnosť, to znamená zmluvne rozdeliť tzv. koakvizíciu mali manželia aj podľa uhorského práva, ktoré bolo postupne nahradzované socialistickými kodifikáciami v rokoch ´49 a ´51 minulého storočia. Prepáčte, vyberiem si malú technickú prestávku. (Krátka pauza.) V oblasti rodinného práva boli tieto zmeny zdôvodňovanie odpútaním inštitútu rodiny v socialistickej spoločnosti od vlastníckeho práva, ktorého výkon mal byť podľa dobových teórii podstatou rodiny v buržoáznom práve. Naproti tomu je však súčasné občianske právo Slovenskej republiky vystavené na možnosti slobodnej dispozície s majetkom. Navrhovaná úprava zároveň plne rešpektuje a dovršuje ekonomickú emancipáciu ženy a zásadu rovnosti oboch manželov i v rovine majetkovej.
S úpravou inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a umožnením voľnejšieho nakladania s majetkom nadobudnutým počas trvania manželstva počíta aj legislatívny zámer novej právnej úpravy v Občianskom zákonníku, zverejnený v roku 2007. Tento zámer počíta s tým, že sa manželom umožní uzavretie manželskej zmluvy, v ktorej si manželia môžu slobodne upraviť svoje majetkové pomery. Z uvedeného dôvodu nie je predkladaný návrh novinkou. Predkladáme však tento návrh zákona už teraz, pretože prijatie nového moderného Občianskeho zákonníka je v nedohľadne a problém v Európe nezvyčajne rigídnej úpravy majetkového usporiadania manželov považujeme za naďalej neúnosný.
Zároveň navrhujeme možnosť pre snúbencov ešte pred manželstvom upraviť ich vzájomné majetkové vzťahy tzv. predmanželskou zmluvou. Vo všeobecnosti je v súčastnosti podľa štatistického úradu v Slovenskej republike možné odpozorovať niekoľko trendov, pokiaľ ide o uzatváranie manželstiev a aj rozvody. Dlhodobým trendom je zvyšovanie veku osôb uzatvárajúcich manželstvo a párov, ktoré spolu žijú bez uzavretia manželstva. Zároveň sa zvyšuje počet detí narodených mimo manželstva, ktorých je v súčastnosti už 26,5 %. Aj mne sa jedno také nedávno narodilo. Ekonomickými dôvodmi pre odkladanie manželstva je i vôľa týchto ľudí realizovať sa v zamestnaní a možnosť aj bez partnera si zabezpečiť bývanie. Odkladanie manželstva však de fakto spôsobuje, že mladí ľudia vstupujú do manželstva v zásade zabezpečení, a teda počas trvania manželstva napríklad nenadobúdajú spoločne nehnuteľnosť, lebo si ju kúpia ešte pred manželstvom a podobne. Čoraz častejším javom je tiež uzatváranie druhého manželstva staršími rozvedenými osobami, ktoré taktiež môžu mať legitímny záujem na jednoduchšej úprave správy spoločného majetku. Pre páry, ktoré neuzatvárajú manželstvo vôbec môže byť dôvodom skutočnosť, že najmä vo veľkých mestách absentuje spoločenský tlak na uzavretie manželstva. Nebudem teraz filozofovať teraz o tom, či je to správne, alebo nie. Len popisujem súčasnú situáciu. Častým dôvodom môže ale byť i nechuť podstupovať komplikovanú správu spoločného majetku a v prípade rozchodu absolvovať rozvod prostredníctvom súdneho konania a proces zložitého rozdeľovania spoločne nadobudnutého majetku. Vzhľadom na to, že manželská alebo predmanželská zmluva je možnosťou, ako tieto spory a potenciálne prekážky uzatvárania manželstva odstrániť.
Veríme, že nami navrhovaná novela môže prispieť k rozhodnutiu niektorých párov manželstvo uzavrieť, namiesto toho, aby ich od toho odrádzala. Treba tiež dodať, že v súčasnosti podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky súdy v 90 % prípadoch rozvodov návrhu vyhovejú a manželstvo rozvádzajú. Vzhľadom na počet rozvodov a v roku 2010 bolo zaznamenaných 12 015 rozvedených manželstiev, teda asi 40 % z počtu uzavretých manželstiev, nie je možné hovoriť ani o tom, že proces rozvodu je odstrašujúcim faktorom pre manželské páry a že ich núti spolu zotrvávať v manželstve. Preto nie je opodstatnenou ani námietka, že predmanželské alebo manželské zmluvy môžu prispieť k vyššej rozvodovosti. Môžu nanajvýš prispieť k eliminácii majetkových sporov vyplývajúcich zo zložitej úpravy vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva, čo by malo byť všeobecne účelom práva. Cieľom návrhu teda nie je ohrozenie tradičnej rodiny alebo manželského zväzku. Návrh je, naopak, logickým krokom k opusteniu marxistického poňatia manželského majetkového práva, ktoré jeho tradičnú úpravu nahradilo.
Veríme, že časom bude nasledovať celkom nová úprava Občianskeho práva ako celku, ale vzhľadom na dynamicky sa meniace pomery v našej spoločnosti sa domnievame, že je na mieste umožniť už dnes manželom slobodne sa rozhodnúť, ako budú nakladať so svojim majetkom. Ďakujem za pozornosť.
1. 2. 2012 11:29:13 - 11:29:13 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Chcem pripomenúť všetkým pozvaným členom Skupiny priateľstva so Spojenými štátmi a Kanadou, že dnes sa koná stretnutie s veľvyslancom USA a kanadskou chargé d´affaires v hoteli Albrecht o 12.30 hodine, kde je doprava individuálna. Dole tu pri schodoch budú o 12.20 hodine dve autá, takže ak niekto sa chce ešte odviezť, tak sa môže pridať.
1. 2. 2012 10:56:49 - 10:57:25 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 601 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Vážení kolegovia, ja som chcel ušetriť čas, preto som sa nehlásil do rozpravy. Ale vybavím to vo forme faktickej poznámky. Chcem uistiť Národnú radu Slovenskej republiky, že poslanecký klub SaS podporí súhlas so Zmluvou o pristúpení Chorvátska k Európskej únii. Evidujeme dlhé roky pomoc Slovenskej republiky Balkánu, evidujeme úlohu, ktorú zohral bývalý predseda vlády a súčasný minister zahraničných vecí pán Dzurinda. A jednoznačne bude dobré, ak Národná rada jednohlasne podporí vstup Chorvátska do EÚ. Ďakujem.
30. 11. 2011 11:14:05 - 11:14:05 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 500 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho  
72.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku. Odporúčanie gestorského výboru bolo neschváliť. Ospravedlňujem sa, nebolo odporúčané. Nie neschváliť, nebolo odporúčané.
30. 11. 2011 11:14:05 - 11:14:05 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 500 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
70.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že tento návrh prerokujeme ihneď v treťom čítaní.
30. 11. 2011 11:14:05 - 11:14:05 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 500 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
68.
Pán predseda, ďakujem za slovo. Účelom smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov, pardon, prepáčte, zlá tlač.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Dajte, prosím, najprv hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch 1 a 2 z informácie.
30. 11. 2011 9:08:40 - 9:11:08 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
4.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v zmysle § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podávam informáciu o výsledku rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v tlači 491 v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 18. októbra 2011 č. 647 pridelila návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Tým istým uznesením zároveň určila Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky za gestorský výbor k uvedenému návrhu zákona.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 22. novembra 2011 č. 331 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením z 23. novembra 2011 č. 99. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV spravodajskej informácie, tlač 491a.
Gestorský výbor rokoval o spoločnej správe výborov s odporúčaním návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločnú správu výbor neprijal, nakoľko návrh nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov.
Predseda výboru ma poveril, aby som podľa § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledkoch rokovania výborov a predložil návrh na ďalší postup.Podľa aktuálnych výsledkov rokovania som oprávnený predkladať návrhy na ďalší postup podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, nech sa páči.
18. 10. 2011 17:19:31 - 17:19:48 24. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR -  
96.
Ďalej navrhujem, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory návrh zákona prerokujú v termíne do tridsiatich dní a v gestorskom výbore do tridsiatich dvoch dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
18. 10. 2011 17:19:31 - 17:19:48 24. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR -  
94.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať, pán predseda, prepáčte, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a Zahraničnému výboru Národnej rady.
18. 10. 2011 17:19:31 - 17:19:48 24. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR -  
92.
Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
18. 10. 2011 10:05:47 - 10:08:29 24. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia (pokračovanie) Tlač 491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
5.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením z 11. októbra 2011 č. 90 určil za spravodajcu k návrhu zákona o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú uvedené v tlači 491.
Podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní nasledovnú spravodajskú informáciu.
Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom stanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na rozpočet verejnej správy, o dopade na životné prostredie a o sociálnych vplyvoch.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. septembra 2011 č. 497 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
Za gestorský výbor navrhujem Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predseda, nech sa páči.
13. 10. 2011 16:45:47 - 16:46:18 24. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
82.
Chcem poďakovať pánovi kolegovi Osuskému. Peter, hovoríš mi úplne z duše, teda to ti ďakujem. A chcem zároveň veľmi slušne a veľmi korektne poprosiť mojich kolegov a zároveň, stále si myslím, že priateľov, hlavne z poslaneckého klubu SDKÚ, aby sme naďalej zostali ľuďmi. Aby po 10. 3. nenastala taká situácia, že sa nebudeme schopní vďaka ironickým, uštipačným poznámkam a hádzaniu bahna pozrieť jeden druhému do očí. Lebo ani jeden z nás nevie, čo po 10. 3. nastane. Ďakujem.
11. 10. 2011 18:52:59 - 18:53:28 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
158.
Vážený pán podpredseda, Milan, poviem to, čo som už povedal viacerým, veľmi si ťa vážim ako človeka, ale držme sa faktov. Strana SaS prišla vo štvrtok na koaličnú radu s návrhom, o ktorom sa dokonca ani nereagovalo. Takže ešte raz zopakujem, ak padne vláda, tak je to zásluha našich troch koaličných partnerov, ktorí spojili hlasovania.
Ďakujem.
11. 10. 2011 18:19:15 - 18:19:51 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
132.
Ďakujem, pán minister. Zhrnuli ste pozíciu našej strany veľmi dobre. Myslím, že pod vaše slová sa dokážeme všetci podpísať na sto percent. Nechtiac zareagujem na pána Přidala, aj keď je to reakcia na pána Galka.

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Nemôžete, pán poslanec.

Droba, Juraj, poslanec NR SR
Nie, ja reagujem na pána Galka. Myslím si, že zabudol dopovedať jednu vec, a tá je, že SaS nespojila hlasovanie. Hlasovanie spojili traja ďalší koaliční partneri. Myslím si, že ak táto vláda padne, tak výčitky svedomia si môžu robiť títo traja koaliční partneri. Vynechajte, prosím vás, z toho láskavo SaS. Ďakujem. (Potlesk.)
11. 10. 2011 17:44:32 - 17:45:18 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
110.
Pán poslanec Solymos, Laci, iba opravím jednu vec, ktorú si povedal. Hovoril si o programovom vyhlásení vlády a o tom, že poslanci SaS sú pripravení ho dnešným hlasovaním porušiť. Ja ťa chcem upozorniť na to, že práve naopak. Poslanci SaS idú programové vyhlásenie vlády dodržať, bohužiaľ, ho idete porušiť vy, naši traja partneri. Zdržím sa invektív, lebo jednak si ich nezaslúžite, stále si myslím, že ste dobrí ľudia a dobrí partneri, a akurát ma trošku sklamáva, keď sa takýmto spôsobom zastávate systému, ktorý toxické dlhopisy spraví štandardnou menou v Európe, ktorá môže fakt to euro zruinovať omnoho skôr, ako keď sa zbavíme tých toxických.
Ďakujem ti veľmi pekne.
11. 10. 2011 16:07:14 - 16:09:15 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
48.
Vážený pán minister, ďakujeme za váš príhovor, ktorý občas zaznieval ako prednáška, alebo školenie, ale myslím si, že srandy bokom, téma je veľmi vážna. Neznevažujeme prínos Európskej únie a prínos Spojených štátov amerických v čase, keď bolo naozaj najhoršie a keď ste spolu s pánom Miklošom, mnohými ďalšími preberali túto krajinu v troskách. Za všetkých poslancov SaS môžem povedať, že si vás veľmi vážime a veľmi vám ďakujeme za to, čo ste za osem rokov spravili zo škaredého káčatka a ako ste ho vypiplali. A ako ste mu pomohli ísť priamo.
Vzali nás do klubu. Počkali na nás, nechali nám to voľné miesto, ale my sme sa nedostali do toho klubu preto, lebo sme boli možno nejak, zjednodušené podmienky by sme mali, jednoducho sme splnili kritériá, neklamali sme, nepodvádzali, snažili sme sa, zreformovali sme niekoľko sektorov štátu a so vztýčenou hlavou sme vstupovali do Európskej únie. Za to patrí vďaka vám a mnohým ľuďom, ktorí v tom čase okolo vás boli.
To ihrisko, na ktorom sme začali hrať, sa však zásadne zmenilo. Tí, čo nám pravidlá pomáhali vysvetľovať, tí starší spoluhráči, tak zrazu sme zistili, že niektorí z nich tie pravidlá od začiatku nedodržiavajú. Porušovali ich do tej miery, že ak mali pravidlá ďalej platiť, tak rozhodca im musel dať červenú kartu.
Čo ste hovorili o názoroch, že nás počúvajú, že máme rešpekt na témy ako Bielorusko, Srbsko, samozrejme, máme ho. Ale nemáme ho preto zase, že by nám chceli urobiť dobre. Máme ho preto, lebo máme silných, schopných ľudí, ktorí tam v tých krajinách niečo dokázali.
No a trošku ma prekvapil argument, že euroval musí prejsť a musí prejsť preto, lebo chcete to vy, pán Figeľ a pán Bugár. Myslím si, že ak by ste sa pozreli týmto smerom a nechcem vám to radiť, ale myslím si, že páni zo SMER-u, aj dámy zo SMER-u ten euroval nakoniec tak či tak podporia a vy to dobre viete. Takže, euroval... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
11. 10. 2011 15:10:05 - 15:11:20 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Droba, Juraj (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
16.
Pán predseda, ďakujem za vaše slová. Opätovne poukážem na zásadný rozpor toho, čo je tu predkladané, s programovým vyhlásením vlády. Spojenie hlasovania považujem za nezmyselné a kladiem si otázku, aké motívy asi ženú našich troch koaličných partnerov k tomu, aby tieto hlasovania spájali. SaS bola a je súčasťou tejto koalície, má plnú podporu vláde, plnú podporu pani premiérky. Čo sa týka solidarity, so solidaritou táto pomoc nemá nič spoločné. Solidarita je vtedy, keď sa stanú prírodné katastrofy, povodne, nešťastia, solidarita určite nie je pomoc nezodpovedným politikom v zahraničí, dajme tomu v Grécku, aj v iných krajinách. A solidarita má nič alebo pramálo spoločného s pomocou bankám, ktoré desaťročia profitovali na vysoko úročených úveroch.
Solidarita pre mňa je solidaritou doma. Na dôchodky, na cesty, na sociálne služby. Preto budem hlasovať tak, aby som nepodporil to, čo je tu predkladané, navrhované.
A ešte na záver, Robert Fico nie je bumerang a sám sa nevráti. Vráti sa iba s niekým.

Deň v parlamente

<- ->