Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 14:09:18 - 14:09:37 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text nie je autorizovaný)
8.
Neviem nakoľko, keďže ich je šesť, oni nie sú podobné. Idú, idú viac-menej do hĺbky, ale súhlasím s tým, ak minister odpovie písomne na ostatné otázky, ak sa dá.
9. 2. 2012 14:07:48 - 14:09:05 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text nie je autorizovaný)
4.
Ďakujem, pán minister. Vzhľadom na to, čo, čo ste hovorili, že existuje nejaký metodický pokyn, keďže ministerstvo financií je obstarávateľom pre všetky rezorty, tým pádom nesedí tá odpoveď, že nie je zodpovedné, a nedá sa týmto spôsobom tejto zodpovednosti zbaviť, keďže celkovým zámerom obstarávateľa pri multilicenčných zmluvách pre všetky rezorty je zodpovedné ministerstvo financií. Čiže v odpovedi a v zámere, ktoré samotné ministerstvo deklarovalo a deklaruje do budúcna, že k nemu príde. Ja sa pýtam na spiatočný stav. Či bolo, bolo v nejakej časovej tiesni alebo podobne, že, že prebehol iba ten pilotný audit v rámci ministerstva financií? Prečo sa tak neudialo, keďže je deklarované, že by sa to malo stať na iných rezortoch? To bol zmysel tej otázky a neexistuje podľa mňa možnosť, že ministerstvo nemá zodpovednosť, pretože to obstaráva alebo prihlasuje sa k tej zmluve centrálne za všetky rezorty. Takže nesie zodpovednosť.
9. 2. 2012 10:29:50 - 10:36:33 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 419 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
46.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v celej rade nami predložených zákonov a noviel si dovoľujem predložiť aj ďalšiu. Začnem možno úplne rovnako ako predchádzajúce. Tento návrh sme dávali alebo bol prijatý 10. 6. 2011, takže sme ôsmy mesiac po tom, ako sme chceli o danom návrhu rokovať. Cieľom naším bolo zavedenie nového inštitútu zníženia, krátenia alebo úpravy poslaneckého platu do zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o platových pomeroch").
Podstatou predmetného inštitútu bolo zníženie poslaneckého platu v prípade súbehu výkonu funkcie poslanca a inej verejnej funkcie alebo činnosti v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch právnických osôb a spoločenstiev a s účasťou štátu, v spoločnosti s účasťou štátu, územnej samosprávy alebo Fondu národného majetku a tú sumu, ktorá bude predstavovať 90 percent z úhrnného ďalšieho mesačného príjmu, prevyšujúcu výšku životného minima, ktorý poberá poslanec Národnej rady z týchto iných činností. Volali sme, alebo ľudovo sa tomuto hovorilo zákaz alebo obmedzenie ambície reťazenia funkcií, respektíve obmedzenie činnosti takzvaných superfunkcionárov alebo superposlancov. Zníženie poslaneckého platu sa príjmov z iných činností nebude dotýkať, pričom maximálna hranica, okrem teda verejných, pričom maximálna hranica zníženia platu poslanca je obmedzená výškou aktuálnej platnej sumy životného minima. Ak teda poslanec poberá iný ďalší príjem ako plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, aj po zavedenom znížení musí dosiahnuť aspoň výšku životného minima.
Predkladaný zákon vychádza z dvoch pilierov, a to zdôraznenia zodpovednosti poslanca za náležitý výkon svojej funkcie a v nadväznosti na to znemožnenia neprimeraného používania príjmov plynúcich z výkonu viacerých verejných či iných funkcií pri náležitom výkone.
Článok 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava") implikuje záväzok poslanca Národnej rady Slovenskej republiky svedomito vykonávať mandát. Ústava tak nevychádza len z koncepcie voľného poslaneckého mandátu, ale zároveň jasne postuluje imperatív starostlivého výkonu poslaneckého mandátu. Tento imperatív možno ďalej odvodiť z postavenia Národnej rady ako ústavodarného a zákonodarného orgánu, ktorý používa priamu legitimitu od zdroja moc, a preto z tohto dôvodu poslanci ako reprezentanti ľudu sú povinní vykonávať svoj mandát s náležitou starostlivosťou.
Myslím si, že analogicky je napríklad aj výkon funkcie predsedu vyššieho územného celku, starostu obce, primátora mesta, inej verejnej funkcie v orgáne verejnej správy, napríklad riaditeľ magistrátu hlavného mesta, predstavujúci neuralgický bod pre realizáciu samosprávnych funkcií orgánov územnej samosprávy. Úloha prvého úradníka mesta, respektíve vyššieho územného celku, iná verejná funkcia v orgánoch verejnej správy a funkcia v ústavodarnom alebo zákonodarnom orgáne predstavujú časovo, odborne, verejne exponované funkcie. Náročnosť citovaných funkcií je na druhej strane dostatočne a nad pomery priemerných občanov Slovenskej republiky dostatočne platovo ohodnotená. V praktickom politickom živote sa však možno sústrediť s kumulovaním výkonu, pardon, stretnúť s kumulovaním výkonu verejných funkcií, najmä funkcie poslanca, predsedu VÚC, starostu obce, respektíve primátora, riaditeľa nemocnice, prednostu mestského úradu. Dôsledkom takéhoto súbehu nie je len súbežné používanie dvoch často nadštandardných príjmov z verejných rozpočtov, ale hlavne nedôsledný výkon oboch funkcií či iných činností. Nedôslednosť výkonu možno najveľavravnejšie reprezentuje nedostatočná účasť poslancov na schôdzi Národnej rady, aj keď je nutné povedať, že príčin tohto nezáujmu poslancov o život v plenárnej sále je viac.
Cieľom tejto novely je preto posilnenie zodpovednosti poslanca vykonávať svoj mandát so všetkou vážnosťou a starostlivosťou, ktorá prináleží k výkonu verejnej funkcie. Končím, pán kolega.
Poslanec, ktorý súbežne vykonáva volené funkcie, ktoré sú časovo, odborne náročné, bude znášať iba zníženie poslaneckého platu o zrážku za súbežný výkon verejných a iných funkcií či činností. Predmetné zníženie však nemožno chápať ako sankciu za súbežný výkon, ale práve naopak, vychádza z ústavného imperatívu svedomitého výkonu poslaneckého mandátu a predstavuje tak nepriamy impulz pre to, aby sa vytvoril priestor na náležitý výkon poslaneckého mandátu dbajúceho na dôležitosť ústavodarného a zákonodarného orgánu, akým Národná rada Slovenskej republiky chce byť, má a mala by byť.
Myslím si, že tento návrh zákona mohol byť prerokovaný aj od júna niekoľkokrát, keďže patril do sumy poslaneckých návrhov, bol odložený až na túto dobu.
Vážené kolegyne a kolegovia, nereťazenie funkcií sa vyskytuje nielen vo volebnom programe Obyčajných ľudí, ale aj vo viacerých stranách, preto vás pri tomto kroku, ktorý sa dal ešte urobiť aj toto volebné obdobie, bohužiaľ, teraz už asi nie, vás prosím o podporu tohto návrhu zákona aspoň v tomto prvom čítaní.
Ďakujem.
9. 2. 2012 9:59:29 - 10:01:56 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
26.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani navrhovateľka, kolegyne, kolegovia, pán spravodajca, ja len veľmi stručne. Mňa zaujal presne ten bod, ktorý tu kritizujeme viacerí, chcem povedať, predmetom vášho, vášho vystúpenia alebo odôvodnenia návrhu zákona bolo zavádzanie možného vzdelanostného cenzu a celkom som sa tešil na rozpravu v druhom čítaní, keďže si myslím, že touto otázkou by sa Národná rada mala zaoberať. Mňa však zaujal jeden fakt, ktorý tu kritizujeme viacerí a to je blokovanie poslaneckej zákonodarnej, ústavodarnej iniciatívy. Tuná sa úplne stotožňujem s vami, ani raz som nehlasoval za odsúvanie zákonov, možno aj preto tu teraz vystupujeme tak často, keďže máme predložené množstvo zákonov, ktoré boli od júna, nielen od augusta, odsúvané, myslím si, že na pôde Národnej rady by malo zaznieť, že od júna, z môjho pohľadu hlavne preto, že medzi poslaneckými návrhmi bolo aj zrušenie priestupkovej imunity, sa, bola blokovaná poslanecká iniciatíva, myslím si, že toto je neoprávnený fakt a stav, ktorý v Národnej rade bol od júna, čiže zákony, ktoré boli predložené podľa legislatívneho procesu v máji, vlastne niektoré prerokovávame až teraz. Myslím si, že do budúcna by malo byť toto poučením, a možno verejnosť aj preto je takým spôsobom vyburcovaná, že mnohé návrhy, myslím, že ich bolo päťdesiatdva v sume, neboli a nemohli byť prerokované v riadnom legislatívnom procese, a viac-menej teraz formálne zaznievajú na pôde Národnej rady, vediac, že k druhým čítaniam pravdepodobne nepríde. Takže vás veľmi podporujem a vnímam tú kritiku ako oprávnenú, pretože si myslím, že aj keď s nejakým názorom nesúhlasím, tak, ako voltairovsky sa hovorí, dáme život za to, aby mohol zaznieť. Tuná od mája zaznievať nemohli.
Ďakujem.
9. 2. 2012 9:26:33 - 9:39:20 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 522 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
14.
Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem kolegom, keďže schôdzu mal otvárať bod 54, tak som sa pripravoval na vystúpenie, zároveň tento zákon predkladám spolu s kolegami Poliačikom, Žitňanskou a Beblavým, takže by som veľmi rád prišiel a pristúpil k prvému predloženiu teda zákona v prvom, v prvom čítaní. Jedná sa o zmenu autorského zákona pod, pod gesciou v podstate, alebo kompetentným orgánom pre autorský zákon ako taký je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia médií, audiovízie a autorského práva. Ministerstvo malo novelu autorského zákona pôvodne zaradenú na štvrtý kvartál roku 2013. Následne sme chceli aj pod tlakom odbornej verejnosti a vôbec k tomu, aby sme mohli pristúpiť aspoň k čiastočnej úprave autorského zákona, nám bolo z hľadiska ministerstva vyhovené, mohli sme pristúpiť k tomu, aby sme predložili novelu autorského zákona pod hlavičkou takzvanej Creative Commons. V tomto návrhu sme sa snažili vyjsť aj, alebo vyjsť zo súčasnej právnej úpravy, ktorá je v § 46 autorského zákona Českej republiky, a na základe konzultácie s kolegami aj, aj iných krajín sa zdala práve úprava pre verejné licencie vhodná na používanie aj u nás. V rámci našej zmeny sme chceli vytvorenie, navrhnúť vytvorenie výnimky z použitia písomnej formy pre nevýhradné licenčné zmluvy, do ktorej vlastne, tejto skupiny, patria aj verejné licencie. Zároveň sme v rámci ponechania obojstrannej flexibility zmluvných strán pri autorskom zákone, kedy nadobúdateľ licencie môže byť prijímateľom, alebo naopak, navrhovateľom zmluvy. Obidve tieto situácie sú bežné a hlavne sme chceli vyjsť v ústrety obrovskej komunite ľudí, ktorí sa dotýkajú s autorskými právami pri používaní siete internet, kde súčasná právna úprava sa zdá viac-menej veľmi rigidná alebo pri niektorých formách používania viac-menej až nepoužiteľná. Ide o to, aby sme mohli urobiť v rámci ochrany autorských práv taký krok, ktorý autorov chráni a zároveň umožňuje ich diela používať veľmi flexibilne v sieti, alebo teda v sieti internet. Zároveň však nie je to iba úprava, ktorá by vychádzala v tomto kroku, o čom by som sa vyjadril neskôr.
Hovoríme o tom, že prejav vôle urobený podľa ods. 3 predkladanej novely má byť pokladaný za neodvolateľný, to jest taký, ktorého dôsledky trvajú maximálnu prípustnú dobu, spravidla do doby uplynutia majetkových práv autora alebo po dobu v ňom uvedenú. Ak nie je v návrhu vyslovene uvedené inak, v prípade jeho zmeny je tento považovaný za iný, nový prejav vôle, ktorý zasahuje do trvania platnosti pôvodného návrhu.
Ďalej by som sa vyjadril tak štruktúrovane k predkladanému návrhu k bodu 2, kde sme hovorili o tom, aby neplatnosť vzdania sa práv, ktoré môžu ešte iba vzniknúť, je všeobecne akceptovaná právna zásada, ktorej cieľom je ochrana záujmov autora, a to predovšetkým záujmov autora v ekonomickej oblasti. V niektorých situáciách je však prioritnejším autorovým záujmom umožniť používanie jeho diela, možno v rámci reklamy, marketingu alebo vôbec všeobecného rozšírenia v čo najširšej miere, a to aj vtedy, ak udelenie novej licencie v prípade vzniku nového spôsobu použitia diela je nemožné alebo neúnosne náročné. Tak je to spravidla, ako som spomínal, aj pri použití verejných licencií vzhľadom na často používaný konkludentný spôsob uzatvárania licenčnej zmluvy, dlhé časové trvanie platnosti návrhu na uzavretie zmluvy a vzhľadom na možnosť nadobúdateľa poskytovať licenciu ďalej, tretím stranám. V takýchto situáciách považujeme za vhodné vytvoriť autorovi možnosť udeliť súhlas aj na neznáme spôsoby použitia diela. Obmedzenie tohto práva na nevýhradné bezodplatné licencie, v ktorých je takýto súhlas výslovne uvedený, považujeme za medzinárodne overenú a dostatočnú ochranu pred jeho zneužitím alebo mylným použitím. V porovnateľnom rozsahu je táto možnosť vytvorená napríklad aj v autorskom zákone Nemecka.
Ďalej v bode 3 ohľadom inštitútu postúpenia licencie je možné využiť aj tento inštitút práve pri zavádzaných verejných licenciách. V tomto prostredí je však spravidla možnosť informovať autora o postúpení výrazne limitovaná nedostupnosťou jeho adresy, na ktorú má byť informácia zaslaná, alebo dokonca nemožnosť identifikácie autora. Oba tieto prípady však nastávajú v súlade s autorovou vôľou, ak sa bavíme v miere Creative Commons. Z tohto dôvodu je vhodné umožniť autorovi dať súhlas s postúpením licencie, ak nebude spätne informovaný o vykonaní tohto postúpenia.
V bode 4 ustanovenie § 60, ktorý sme sa snažili vytvoriť, vytvoriť na základe požiadavky smernice 2001/29/ES, ktorá vyžaduje ochranu v omnoho užšom rozsahu. V zmysle čl. VII bod smernice, citujem: „Členské štáty zabezpečenia primeranú právnu ochranu proti akejkoľvek osobe, ktorá vykonáva vedome, bez oprávnenia niektorú z nasledujúcich činností.“ Na základe toho považujeme obmedzenie možnosti autora udeliť súhlas na výkon činnosti podľa § 60 ods. 1 písm. a) za neodôvodnené. Preto takéto udelenie súhlasu je v rámci nami zavádzaných verejných licencií štandardne používané. Porovnateľne s navrhovaným znením je riešená aj požiadavka, ako som spomínal v predlohe, alebo kde sme čerpali nejakým spôsobom v autorskom zákone Českej republiky.
Chcel by som poznamenať, že na základe celkového toho procesu a po dohode s ministerstvom na legislatívnej úprave podľa pravidiel legislatívneho procesu ohľadom tohto návrhu prebehlo, prebehlo aj pripomienkové konanie, kde nebola znesená žiadna zásadná pripomienka. V takom tom, v hlavnom duchu, v návrhu, ktorý sme predložili sa zákon zaoberá formou uzatvárania licenčnej zmluvy. Cieľom návrhu je umožnenie používania verejných licencií, takzvaných Public Licenses, ktoré teraz platný zákon vlastne neumožňuje. Zároveň sme spolupracovali so skupinou Creative Commons Slovensko, ktorá je národným zoskupením nasledujúcim ciele neziskovej organizácie Creative Commons so sídlom v Amerike. Naším zámerom bolo a je teda umožniť voľný prístup k autorským dielam, umeleckým výkonom a iným predmetom ochrany v rozsahu vôle nositeľa práv. Vďaka Creative Commons budeme mať možnosť spoločne zdieľať umenie, vedu, kultúru v našej spoločnosti. Ak sa pozrieme na problematiku Creative Commons, nositeľ práv môže vybrať z rôznych typov voľných licencií, ktoré môže následne použiť pri sprístupňovaní svojho diela. Creative Commons poskytujú RDF/XML metadáta, ktoré popisujú licenciu a dielo tak, aby bolo jednoduché automaticky spracovať a vyhľadať licencované diela a iné predmety ochrany. Ďalšie informácie o Creative Commons by som chcel len stručne vymenovať, kde je zavedený funkčný systém Creative Commons, sú to štáty ako Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Chile, Čína, Kolumbia, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Ekvádor, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Guatemala, Hongkong, Maďarsko, nebudem ich asi vymenovávať všetky, je ich veľa. Je, je až zarážajúce, že v podstate aj štáty ako, ako Vietnam, Taiwan, Peru, Filipíny toto v právnom systéme zavedené majú. My sme uvedení aj na základe našej snahy medzi štátmi v prípravnej fáze s cieľom zavedenia systému v budúcnosti. Zároveň sme boli ocenení za túto snahu aj na medzinárodnej úrovni napriek tomu, že teda legislatívny proces pravdepodobne neumožní hlasovať o tom, o tomto zámere v druhom čítaní a pravdepodobne budeme, pravdepodobne niekto sa bude musieť zaoberať touto aj v nasledujúcom volebnom období. Chcel by som upriamiť pozornosť, že je to výrazná pomoc pre našich autorov a umelcov, aby tento inštitút do nášho právneho systému o zmene autorského zákona zavedený bol. Ide o to, ak ste autorom umeleckého alebo vedeckého diela, výkonným umelcom alebo zhotovovateľom databázy a chcete, aby vaše predmety používali, môžete využiť neportovanú verziu licencií, rozhodne sa, rozhodnete sa, ako sa váš predmet ochrany bude používať a podľa toho zvolíte vhodnú licenciu. Pri výbere licencie vám Creative Commons poskytne html kód, ktorý môžete používať pridaním informácie o licencii na vašu stránku a informáciu o tom, ako si vybrať licenciu na jednej z niekoľkých voľných hostingových služieb, ktoré majú inkorporované Creative Commons. Creative Commons neregistruje vaše záznamy, ani neuchováva záznam o vašej voľbe.
Chcel by som vás upozorniť teda, že sa jedná o rozšírenie slobody autora a jedná sa o to, že minimálne šesť rokov sa s týmto inštitútom na Slovensku nič nerobilo. Keďže chceme, aby sloboda autora bola rozšírená a aby sme upravili náš právny systém do podoby tej, alebo autorský zákon, ako má väčšina štátov Európskej únie, ale aj sveta, chcem vás poprosiť o podporu tejto novely, ktorá rozšíri slobodu autorov a priblíži nás licenčne k štátom, ktoré úspešne túto licenciu a ochranu autorských práv v tejto miere používajú.
Ďakujem.
8. 2. 2012 18:23:31 - 18:24:22 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
298.
Ďakujem. Keďže mám viacero výhrad, som sa vyjadril pri uvádzaní zákona, chcem iba jednu malú poznámku k predvolebnej kampani alebo ku kampani nemohlo prichádzať 21. 9. 2011, kedy sme s touto ambíciou zmeniť absurdné obmedzenie slobodného pohybu ľudí v prírode a v lese prišli, takže neviem z čoho usudzujete, že sa jedná o predvolebné gestá.
Navyše, keďže vieme, že procesuálne podľa zákona o rokovacom poriadku, už pravdepodobne k prijatiu alebo k druhému čítaniu nepríde. Ďakujem.
8. 2. 2012 18:01:36 - 18:03:36 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
287.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega, nechcem riešiť to, čo ste hovorili v závere. V legislatívnom procese je to možné dohľadať, fakt si nemyslím, nebol som tu, teda či tu chodila nejaká fotografia alebo nie. Zmyslom zákona, ktorý som, alebo novely, ktorý sme chceli urobiť a naďalej zostáva, že sa nám zdá až absurdné obmedzenie slobodného pohybu ľudí v prírode.
Vaša argumentácia ohľadom toho, kde a akým spôsobom sú lesné cesty označené alebo lesné chodníky, alebo ochranné chodníky. Myslím si, že tým, čo som hovoril, že zákon popiera zmysel horskej cyklistiky, je zneisťovanie verejnosti a športovej verejnosti v tom, ak sa v lese pohybujú, iba tým, že táto zákonná úprava platí. Táto zákonná úprava nie je vykonateľná, pretože neexistuje žiadny záznam o tom, či niekto udelil, alebo neudelil pokutu v tomto a nemyslím si, že by sme mali ľudí, ktorí sa chcú rekreovať a tráviť voľný čas, zneisťovať tým, či práve sa nachádza na lesnej ceste alebo sa na lesnej ceste nenachádza.
Hovoríte o tom, ja by som vás takisto mohol pozvať na niektoré svahy, ktoré mám zjazdené a pri tej právnej istote, ktorá by mala byť nám legislatívcom svätá, by sme mali presne zavádzať to, čo v tej prírode si ten človek dokáže rozhodnúť a zistiť. Nemyslím si, že stav označovania lesných ciest by mal byť taký, že v každom jednom momente sa človek pri pohybe v lese vie rozhodnúť, či zákon porušuje alebo neporušuje, preto je lepšie, ak... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
8. 2. 2012 17:44:01 - 17:49:29 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
281.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pred časom a predtým, ako sme vedeli o tom, že nám neprejdú iba prvé čítania, sme chceli dospieť k snahe, aby sme odstránili jednu, nemyslím si, že šťastnú zmenu zákona č. 360/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 o lesoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2007.
V tom čase sme s kolegom Drobom a s pánom predsedom výboru Štefancom našli zhodu, že chceme odstrániť neštandardný vzťah a odstrániť vec, ktorá nám tu zostala z predchádzajúcej vlády, kedy poslanec za SMER Tibor Lehocký predložil pozmeňujúci návrh, čím sa stal ten stav, že sa cyklistom zakázalo pohybovať po lese. Tento návrh má teda záujem napraviť nevyhovujúci stav a zabrániť hromadnému porušovaniu tejto nedomyslenej úpravy, ktoré súčasné znenie z dielne vtedajšieho ministerstva pôdohospodárstva pod vedením Miroslava Jureňu bol prijatý.
Pozmeňujúci návrh viac-menej na základe dikcie znemožňujú cyklistom pohybovať sa po lese a napriek deklaratórnej časti tento, táto zmena, alebo tento pozmeňujúci návrh bol natoľko nedobrý, že je viac-menej nevykonateľný a tým pádom nemá čo robiť v právnom systéme nášho štátu.
Nesúhlas možno aj v tom čase a následne aj na viacerých protestoch, ktorý viem vyjadriť aj za cyklistickú obec bol v tom čase prezentovaný aj pred prezidentským palácom, aby pán prezident nepodpísal tento zákon, čo sa nestalo.
Na vrátenie zákona vyzývali aj občania aj prostredníctvom petície, ktorú podpísalo okolo 15-tisíc ľudí. Zákaz zrušenia vstupu cyklistov a koní do lesa bol, alebo zrušenie teda tohoto zákazu sme mali takisto ako Obyčajní ľudia v predvolebnom programe v roku 2010, a práve preto sme boli radi, že sa stal aj súčasťou spoločného, spoločných bodov v programovom vyhlásení Ivety Radičovej.
Túto novelu zákona sme predložili do podateľne ešte 20. septembra a takisto nás prišli podporiť výraznou mierou práve cyklisti, ktorí sa výrazne, výrazne podporovali túto snahu odstránenia tohoto nedobrého stavu, ktorý pretrváva v tomto zákone.
Chcem povedať, že tá nezmyselnosť súčasného právneho stavu má viac-menej dve roviny, tá prvá je nezmyselná v udeľovaní zákazu vstupu do lesa, ktorý patrí všetkým a ktorý využívajú občania na svoju rekreáciu, šport a oddych a zákon popiera vôbec zmysel horskej cyklistiky. Ide o absurdné obmedzenie slobodného pohybu ľudí v prírode.
Druhá rovina nezmyselnosti spočíva priamo v nevykonateľnosti zákona. Cyklisti nesmú jazdiť v lese, mimo lesnej cesty, alebo vyznačenej trasy. Nie je však možné rozlíšiť na základe súčasného označovania, či ide o lesnú cestu, pretože táto nie je v žiadnom záväznom predpise definovaná a už vôbec nie je v lese jasne rozlíšiteľná. Uvádza sa, že dvojstopová cesta je lesná cesta a jednostopový je lesný chodník.
Nie je možné, takže nie je možné uplatniť sankciu, myslím, že údajne a na základe dostupných informácií bola snaha udeliť počas platnosti jednu pokutu, čo myslím že vypovedá o nevykonateľnosti a nezmyselnosti súčasného právneho stavu.
Myslím si, že aby sme vyčistili tento právny stav a aby sme zbytočne nemiatli verejnosť a zároveň poburovali cyklistickú verejnosť, chceme poslať týmto signál, že mali sme snahu tento problém riešiť a na základe toho aj vás prosím o podporu v prvom čítaní ak s filozofiou nami predkladaného návrhu súhlasíte. Ďakujem.
8. 2. 2012 17:08:26 - 17:18:11 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
266.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si predložiť napriek tomu, že pravdepodobne k prijatiu tohto zákona už nepríde a napriek tomu, že sa deje predvolebná kampaň a tento zákon bol predkladaný s úmyslom, aby sa už táto predvolebná kampaň riadila podľa neho, napriek tomu oceňujem, že nebola kladená prekážka k právu poslanca predkladať poslanecké návrhy až úplne do konca volebného obdobia a aspoň takto symbolicky nám bude umožnené predložiť zákon.
Predkladaný zákon mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Za cieľ uvedenej novelizácie sme si dali optimalizáciu financovania politických strán zo štátneho rozpočtu. Sledovali sme snahu o vytvorenie efektívnejšieho modelu financovania politických strán a hlavne posilnenie prvkov verejnej kontroly a transparentnosti nad činnosťami politických strán, ktoré súvisia s hospodárením politických strán.
Na základe mnohých skutočností, ktoré tejto téme predchádzali aj na základe programového vyhlásenia predchádzajúcej vlády, alebo vlády, ktorá v súčasnosti už len vykonáva svoj mandát, aj na základe vnútorného presvedčenia, že výzvy na stransparentnenie hlavne financovania a možnosti efektívnej kontroly financovania politických strán by mali aj v legislatívnom procese nabrať nejaký ohlas, sme si dovolili predložiť úpravu, pretože súčasné zdroje financovania politických strán umožňujú veľké množstvo otázok a nedostatočnú transparentnosť. Aj preto si myslíme, že náš model, ktorý môžeme rozdeliť na súkromný a verejný, potrebuje úpravu.
Z hľadiska súkromných zdrojov financovania politických strán, ktoré tvoria hlavne členské príspevky, príjmy, niektoré príjmy z vlastnej činnosti, respektíve iné plnenia od tretích osôb, je obrovská možná miera úniku, hlavne pri tom, akým spôsobom politické strany dokážu sa k otázke kontroly, prípadného auditu, postaviť.
Verejné zdroje, ktoré do politických strán plynú, možno rozdeliť na priame a nepriame verejné financovanie. Priame verejné financovanie politických strán zahŕňa príspevok za hlasy upravené v § 52 volebného zákona a v § 26 zákona o politických stranách. Príspevok na činnosť upravený v § 27 zákona o politických stranách a príspevok na mandát upravený v § 8 predmetného zákona tvorí nepriamo.
Nepriame verejné zdroje financovania politických strán predstavuje plnenie, ktoré sa ex lege poskytujú reprezentantom politických strán, napríklad platy poslancov Národnej rady, poslanecké náhrady a tak ďalej.
Ako vyplýva na základe nášho predloženého zákona, financovanie politických strán, najmä politických strán zastúpené tuná, v Národnej rade je pomerne dobré a dostatočne finančne zabezpečené. Na druhej strane ekonomické a finančné dopady krízy, a to, že v snahe o šetrenie verejných financií v sebe implikujú aj potrebu šetrenia verejných rozpočtov, aj preto sme sa rozhodli zasiahnuť alebo navrhnúť zmenu, ktorú sme predkladali a mali sme teda ambíciu, aby táto zmena bola účinná ešte pred schvaľovaním rozpočtu na rok 2012.
Z tohto dôvodu sme chceli, z dôvodu vlastne krízy a aj snahy šetriť verejné financie a aj snahy potom, aby nezostávali iba výzvy na šetrenie prázdne, ale aby si aj sami politické strany vedeli obmedziť svoje financovanie a keďže sa dejú predčasné voľby, nedial sa z financovania politických strán z verejných zdrojov iba dobrý, dobrý biznis, sme upravili model verejného financovania politických strán tak, aby dokázal rešpektovať to, že môže prísť k reálnemu ušetreniu.
Cieľom tejto úpravy je vylúčenie duplicitných príspevkov z priamych verejných zdrojov financovania, t. j. zrušenie tých príspevkov, ktoré majú rovnaké účelové určenie. Zároveň sa javí potrebné racionalizovať príspevky politických strán, ktoré sú určené na úhradu výdavkov spojených s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky.
Touto novelou meníme spôsob priameho verejného financovania politických strán. V záujme šetrenia zdrojov racionalizujeme a optimalizujeme príspevok za hlasy. Súčasná výška príspevku za hlas je 1 % z priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady, a my sme sa snažili, alebo snažíme sa, aby sme získali podporu na úpravu a znížili toto jedno percento na tisícinu, čiže na 0,1 %, čiže na tisícinu priemernej nominálnej mesačnej mzdy. Príspevok za hlasy navyšuje o 1 milión eur, na ktorý má nárok každá strana, ktorá má právo podeliť si mandáty, t. j. dostane sa do Národnej rady Slovenskej republiky, respektíve 500-tisíc eur pre strany, ktoré získali viac ako 3 %, ale nezískali nárok na mandáty. Výška príspevku za mandát sa znižuje a zjednocuje na výšku 15-násobku priemernej mzdy.
Cieľom predkladanej novely je zároveň, ako som úvode hovoril, zvýšenie kontroly nad hospodárením politických strán. Za týmto účelom chceme stanoviť obligatórne zverejnenie písomných zmlúv, oznámení o súdnych dojednaniach, ktorých predmetom je poskytnutie peňažného alebo iného majetkového prospechu. Obligatórne zároveň by bolo zverejňovanie faktúr, objednávok, príjmových a výdavkových účtovných dokladov, respektíve iných účtovných dokladov vyhotovených v rámci zmluvných vzťahov, ktorých príslušníkom je politická strana. Uvedené skutočnosti sa zverejňujú v centrálnom registri zmlúv podľa osobitného predpisu.
V prípade porušenia uvedených povinností máme ambíciu stanoviť dva druhy sankcií. Prvou sankciou, súkromnoprávna, t. j. uplatnenie právneho režimu v § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ďalej druhá sankcia je verejnoprávna, t. j. formulácia novej skutkovej podstaty správneho deliktu, ktorej účelom je sankcionovanie porušenia povinností obligatórneho zverejňovania uvedených dokumentov. Túto snahu vnímame aj z hľadiska tlaku verejnosti, našich voličov, veľkej časti tretieho sektora, ktorému sa týmto chcem pripojiť a možno aj týmto malým krokom a snahou vyslyšať hlas o stransparentnenie verejného života, stransparentnenie práve subjektov, ktoré tento verejný život reprezentujú a jediné môžu reprezentovať v Národnej rade, keďže úprava volebného zákona hovorí o tom, že do Národnej rady môžu kandidovať iba politické strany.
Týmto vás prosím o možnú podporu a v prvom čítaní, ak s filozofiou tohto zákona súhlasíte. Ďakujem.
8. 2. 2012 11:58:49 - 11:59:07 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
171.
Ďakujem. Ja by som chcel pre záznam uviesť, že pri hlasovaní 136...

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
172.
Kľud, páni poslanci!

Viskupič, Jozef, poslanec NR SR
173.
... som bol vykázaný, akoby som hlasoval proti a hlasoval som za, pri hlasovaní 136, zákon č. 274/2009 Z. z.
7. 2. 2012 16:46:45 - 16:48:45 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
139.
Ďakujem. Pán poslanec, ja by som sa tiež snažil dotknúť nejakej otázky, ktorú ste hovoril úplne na začiatku. Myslím si, že beží konanie ohľadom toho psíka z .., ktorý to je, a ste ho na začiatku svojej rozpravy spomínali a uviedli ste zopár nepravdivých faktov. Toto konanie nie je uzavreté a myslím si, že tak ako ste sa vy párkrát ohradili, že nemajú sa používať populistické argumenty aj pri tejto téme, tak aj zavádzanie vo veci, kde prebieha priamo ešte šetrenie by sme nemali na pôde parlamentu robiť. Jedná sa o niekoľko faktov, ktoré ste hovorili. Išlo o to, že tento psík bol postrelený buď poľovníkom, keďže v tom čase bola ohlásená poľovačka piatich poľovníkoch. Aj keď to je spochybniteľný fakt, pretože následne bolo uvádzané, že sa pohyboval s maloletým dieťaťom v okolí. Zároveň, čo o tomto viem, je tá vec, že po štyroch dňoch alebo piatych dňoch od uvedeného výstrelu alebo postrelenia tohoto psíka ohlásil strelec po medializácii to, že konal v krajnej núdzi, čo, samozrejme, vyvracia to, že mal to ohlásiť, vlastne ak konal takto hneď daný deň. Zároveň je spochybniteľné to, čo ste hovorili pohyb 200 metrov od, voľný pohyb, pretože pes sa pohyboval so stádom, takže neviem, či je vhodné uvádzať tento príklad, pretože si myslím, že skutočne niekto sa zľakol až potom, ako boli veci okolo postrelenia medializované.
2. 2. 2012 17:01:44 - 17:03:42 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
108.
Ďakujem. Ja sa na základe vášho prejavu chcem spýtať iba jednu vec, keďže ste vraveli o tom, že poznáte a disponujete obrovskou mierou poznania tohto problému. Hovorili ste o tom, že v roku 2008 zasadla odborná komisia a viete určiť paralely medzi ostatnými, v rámci komparácie, medzi ostatnými úpravami tohto problému v štátoch. Ja sa pýtam iba za, aj to, čo ste hovorili na začiatku, ste tu myslím tretie volebné obdobie, a prečo k tomu neprišlo? Prečo teraz pod rúškom ako keby neodbornosti hovoríte o tom, že existujú riešenia, treba sa na ne zamerať. Treba, aby zasadli odborné komisie, odborné tímy a zaoberali sa touto výsostne právnou otázkou. Ja s tým súhlasím, len myslím si, že toto už malo byť dávno za nami. Toto už ste mali urobiť dávno a teraz na základe toho, že skúšame nejakým spôsobom túto tému posunúť ďalej, hovoríte o tom, že nie je dostatočne odborná. Chcem vás poprosiť, aby ste v tejto chvíli dodržali vlastne ten sľub, lebo pri tej celkovej kritike, kde bolo zjavné, že celkom sa vám nepáči tá právna úprava, ktorá je predložená, som myslím si, zachytil, že daný návrh podporíte.
Ďakujem.
2. 2. 2012 16:24:48 - 16:26:31 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
98.
Ďakujem. Pán poslanec Gál, my sme sa asi nerozumeli v jednom bode. Ja som hovoril o tom, že je tu história rušenia imunity, či trestnoprávnej alebo priestupkovej. Cez všetky volebné obdobia boli snahy a nepodarilo sa. To, čo hovoríte, mňa až mrazí inak, druhým dychom, kedy hovoríte, že ak si niekto, predpokladám, že nejaká politická strana, vzala nejakú tému, tak tuná v slovenskom parlamentarizme to fungovalo tak, že iný mu tému, aj keď bola rozumná, aj keď bola pre ľudí, nechceli priznať. Mám pocit, že takéto fungovanie partokracie je presne ďalším rakovinovým národom na fungovaní našej spoločnosti. Dúfam, že ste to mysleli inak, že hovoriť o tom, že ak si niekto prišiel s rozumným návrhom a chcel, aby bol presadený, tak aj vy ste zaňho nehlasovali iba preto, že o ňom hlasne hovoril alebo chcel, aby tento návrh bol prijatý. Ja si myslím, že tak ako som hovoril, dá sa to vnímať, ak je tu nejaká žiarlivosť na nejakú tému, že dnešným hlasovaním žiarlivosť môže skončiť. A myslím si, že do budúcna sa máme zaoberať rozumnosťou návrhov, a nie kto, čo, kde predkladá.
Ďakujem.
2. 2. 2012 16:09:28 - 16:20:14 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
92.
Ďakujem, pán predsedajúci. Možnože si to kolegovia vydiskutujú potom. K tejto téme vystúpilo aj dnes dosť veľa rečníkov, bolo tu hovorené o historickom vývoji. Mňa zaujal jeden podstatný fakt. Imunita a priestupková imunita a vôbec otázka imunity je, na základe tej histórie, ktorú tu hovorila moja predrečníčka, pani Belousovová, stará ako Slovenská republika. Mám pocit, tým prierezom, ako hovorila od jedného volebného obdobia po druhé, že túto tému ťaháme veľmi dlhý čas, a myslím si, že skutočne nastala doba, aby sme na ňu podali jednoznačnú odpoveď. Tá odpoveď by mala znieť možno dnes o piatej, že zahlasujeme za poslanecký návrh štyroch predsedov poslaneckých klubov bývalej koalície a priestupková imunita bude zrušená.
Súhlasím a takisto sa na ňu dívam, na tento podľa mňa neakceptovateľný fakt a neakceptovateľnú výhodu ako na privilégium. Privilégium, ktoré nemá opodstatnenie v slušnej a demokratickej krajine. Myslím si, že tak ako bolo argumentované mojimi predrečníkmi, že sa jedná o vytváranie faktu nerovnosti pred zákonom, že sa jedná o to, že nie je dodržiavaná v bode, v podstatnom bode Ústava Slovenskej republiky, kedy by sme si mali byť rovní v právach a slobodách.
Myslím si, že na základe mnohých rozhovorov, keďže touto otázkou sa viac menej nezaoberáme ani počas toho kratučkého obdobia, ktoré sme tu prvýkrát, ale je to už tretíkrát, čiže bol predložený, tak ako hovoril predrečník, pán poslanec Beblavý, návrh na zmenu ústavy ohľadom trestnoprávnej imunity ako takej, rovnaký návrh sme podávali aj my, štyria poslanci za Obyčajných ľudí a teraz je tu poslanecký návrh štyroch poslancov alebo štyroch predsedov koaličných klubov, ktorý jednoznačne hovorí o tom, aby priestupková imunita bola zrušená.
Ja mám jednu otázku, keďže máme február roku 2012 a mnohí nás tu obviňujú, že ako keby sme si uzurpovali túto tému, čo nie je, samozrejme, pravda, lebo mali sme iba skutočnú snahu, že nezapadne táto téma znovu prachom, že nebudú mnohé argumenty, aj koaličných poslancov, že predsa tento inštitút je správny a nie je dobré, aby poslanec nebol chránený pred orgánmi, ktoré by mohli znepríjemňovať jeho možno osobný život, čo súvisí s výkonom jeho mandátu.
Ja si, pán Jarjabek, pamätám aj debatu na výbore pre kultúru a média, kedy dokonca pán Rafaj hovoril o tom, že ak máme ambíciu niečo robiť s imunitou, tak je to dokonca útok na túto inštitúciu, na inštitúciu Národnej rady, keďže útočíme na mandát výkonu poslanca, a preto by sme vôbec nemali hovoriť o tom, aby sme nejakým spôsobom imunitu obmedzovali. Dokonca si pamätám aj váš názor, že imunita chráni poslanca pri výkone mandátu a nemá byť, a chráni ho hlavne pred otravovaním jeho osobného života. Uvádzali ste príklad o tom, že vás môžu zastaviť počas cesty do práce alebo cesty do parlamentu policajti, môžu urobiť niekoľkokrát za sebou a tým, že ste verejne činná osoba, tak by toto mohli zneužívať na to, aby bol ovplyvnený výkon nášho mandátu. Nemyslím si to, pretože práve tu je ten moment rovnosti, ak takto by fungoval náš Policajný zbor, tak tomuto by mohol byť vystavený každý jeden občan Slovenskej republiky, čo si myslím, že nie je tak a nemalo by tak byť. A ak by sa tak dialo, tak by sa mali stanoviť také pravidlá, aby sa tomu dalo vyhnúť, aby boli vôbec všetky pravidlá nastavené, že nebude sa tohto ani tak mocný človek, akým poslanec je, báť a vôbec to podsúvať, že toto argument na to, aby zostala priestupková alebo trestnoprávna v tom čase imunita.
Ja sa bojím a obávam v tejto debate jedného faktu. Dúfam, že skutočne dnes príde k väčšinovému hlasovaniu k zrušeniu imunity. To, že nám je podsúvané, že táto téma, ako keby sme si ju uzurpovali, sa mi zdá trošička falošné, pretože dobre vieme, že tento návrh, tento poslanecký návrh bol predložený už na júnovú schôdzu. Práve preto sme urobili v zúfalej dobe zúfalý čin a upozornili na to, že odsúvaním poslaneckých návrhov z júna na september, zo septembra na október, z októbra na december až po túto dobu je skutočne dôvodné si myslieť, že ak medzi tými poslaneckými návrhmi je aj návrh na zrušenie priestupkovej imunity, tak môže prísť k tomu, že budú opäť odsunuté všetky poslanecké návrhy, ak k zrušeniu priestupkovej imunity nepríde, ani k jej prejednávaniu.
Môžem upozorniť aj pána, aj na procedurálny návrh pána poslanca Madeja, ktorý v úvode tejto schôdze navrhoval, aby bol, od bodu 20 po bod 76 vyňaté body tejto schôdze. Bod 20 je zrušenie priestupkovej imunity. Myslím si, že tak ako bolo tuná spomínané, v referende vyjadrilo sa takmer milión ľudí za zrušenie, referendum, ktoré organizovali kolegovia zo SaS. Takže je to neprehliadnuteľné množstvo ľudí, pretože ani jedna politická strana, ani ten najmocnejší SMER, ktorý v posledných voľbách dostal 880 000 hlasov nemá taký silný mandát, aby mohol hovoriť o tom, že priestupková imunita nemá byť zrušená. Milión ľudí, milión voličov tejto krajiny sa rozhodlo, že vyjadrí svoj názor a chce zrušiť priestupkovú imunitu.

Hovorilo sa tu aj o tom, že priestupková imunita je iba akýmsi malým prílepkom k celkove veľkej téme zrušenia trestnoprávnej imunity, dokonca bola nazvaná ako apendixom. Myslím si, že aj stomíľová cesta začína malým krokom a zrušenie priestupkovej imunity, aj ja nepovažujem za najdôležitejší problém tejto krajiny. Myslím si, že je to malý krôčik na to, aby sme sa vydali na tú tisícmíľovú cestu, cestu očisty verejného života, pretože tu pred parlamentom stálo tento piatok možno tisíc, tisícpäťsto ľudí, možno ich bude viacej, a nemali by sme ďalej tolerovať to, že politici a politické špičky sú odtrhnuté od reality. Milión ľudí v referende vyjadrilo názor, že túto neoprávnenú výhodu chcú vyňať z právneho systému Slovenskej republiky. Myslím si, že mali by sme naplniť ich volanie a dnes za to zahlasovať.
Súhlasím s tým, že o tejto téme sa hovorí už takú dlhú dobu. Je to takmer od vzniku alebo vôbec od vzniku republiky, že je to skutočne vyčerpávajúce. Vnímam aj vás, kolegovia, že táto téma často v rozhovoroch na chodbách, že nikoho nezaujíma. Nezaujíma vás, tuná nezaujíma, ako keby bola ňou otravovaná umelo spoločnosť. Chcem vás ubezpečiť, že nie je. Nie je to tak. A ak nás to teda vyčerpáva a ak to vyčerpáva a rozdeľuje spoločnosť alebo traumatizuje spoločnosť, vyriešme to. Je to skutočne len na nás, na nás v tejto poslaneckej snemovni, aby sme dnes o tom rozhodli.
Úplne poslednú vec, ktorú by som chcel povedať, je možno taký, len také prevolanie alebo podobne, súvisí presne s tým, aby sme neboli ďalej možní, aby sme nemohli ďalej konfrontovať vás s touto témou, a máte názor, že niekto si tu, ako hovoril aj pán podpredseda parlamentu, sa tuná nechce zviditeľňovať a podobne, tak možno taký malý apel. Zoberte nám tému, ak by mala byť naša, a zrušte dnes hlasovaním priestupkovú imunitu poslancov.
Ďakujem.

2. 2. 2012 15:00:06 - 15:00:37 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
40.
Ďakujem. Pani kolegyňa, ja by som sa vás chcel spýtať, v úvode vášho prejavu a predtým, ako ste sa pustili do čítania pozmeňovacieho návrhu, ste hovorili o tom, že s kolegami chystáte zoznam skutkových podstát. Mňa by zaujímalo, či myslíte na výroky v parlamente, s ktorými kolegami a aký zoznam skutkových podstát to na pána Matoviča chystáte? Ďakujem.
2. 2. 2012 14:45:41 - 14:47:19 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
30.
Ďakujem. Pán kolega, ja len k vecnej stránke mailového bombingu, ako ho nazýva Igor, alebo posielanie hromadného mailu s výzvou na zrušenie imunity je asi dvojkrokové odstránenie alebo vypracovanie zvláštneho folderu v emailovom kliente, ktorý máte nainštalovaný u vás, buď v poslaneckom počítači, alebo v poslaneckom laptope. Myslím si, že množstvo tých mailov sa dalo odstrániť alebo prečítať alebo sa, vôbec malo byť na to, aby ste sa mohli zamyslieť, že skutočne existuje vôľa vyjadrená aj v referende, kde hovorilo okolo milióna ľudí, že túto neoprávnenú výhodu by nemali politici používať a mala by byť zrušená. A zároveň tesne pred hlasovaním urobiť taký krok, aby poslanci nebrali túto otázku na ľahkú váhu.
Myslím si, že sme nemali hlasovanie o priestupkovej alebo vôbec imunite prvýkrát a nestretli sme sa prvýkrát s týmto nástrojom. Vždy, keď sa hovorilo o imunite, občania posielali hromadné maily. Tentokrát sme sa k tejto iniciatíve postavili aj sami. Myslím si, že nie je na tom nič infantilné. Je to legitimný nástroj, ako upozorniť poslancov Národnej rady na to, že je tu skutočne vôľa ľudí na to, aby sme si imunitu, priestupkovú imunitu hlasovaním odňali.
Ďakujem.
2. 2. 2012 14:28:26 - 14:28:49 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
20.
Ďakujem. Vítam to zhrnutie, ktoré, ktoré si predstavil, a hlavne ma zaujal fakt, ktorým hovoríš, o dvadsaťročnej snahe, ktoré dnes možno o piatej, ak príde k hlasovaniu, bude zavŕšené úspechom a stopäťdesiat ľudí, ktorí sedia v tomto parlamente, bude konečne vyrovnané, vyrovnaných pred zákonom v právach a slobodách.
Myslím si, že po hrozne dlhej dobe tu cítim aj to, že deklarujúc z poslaneckých klubov, aj z poslaneckého klubu SDKÚ - DS v tvojom predrečníkovi, že je vôľa. Ja som skutočne zvedavý na hlasovanie o piatej, či sa vôľa premení do skutkov a nájde sa sedemdesiatšesť ľudí, ktorí sa necítia dobre vtedy, ak oplývajú neakceptovateľnou výhodou oproti všetkým občanom Slovenskej republiky.
Ďakujem.
31. 1. 2012 13:08:16 - 13:09:10 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
7.
Ďakujem. Dovoľujem si navrhnúť v rámci predloženého programu, aby sme bod 20 predsunuli na bod 1, čiže bod 20, ktorý hovorí o priestupkovej, zrušení priestupkovej imunity, aby sme o ňom rokovali prioritne, pretože, si myslím, že otvorením tejto schôdze je priamo to, aby sme určili prioritu, že politici by nemali ovplyvňovať a byť vo výhode oproti ostatným občanom a vyrovnávať, a vyrovnať stav medzi občanmi Slovenskej republiky v právach a povinnostiach. Myslím si, že Národná rada by mala dnes rokovať o zrušení priestupkovej imunity, ako o prvom bode programu. Ďakujem.
21. 12. 2011 13:41:14 - 13:41:50 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 605 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
17.
Ďakujem. Ja len dúfam, že slová, ktoré ste hovorili v rozprave, že po voľbách sa chcete pozrieť na platy politikov znova, že to, že sme si zmrazili platy, nie je len predvolebným ťahom vaším, pretože my sme predkladali zmrazenie v septembri, hovorili sme o tom, aby zmrazenie bolo nielen na dočasné obdobie, ale dovtedy, dokiaľ nebude vyrovnaný štátny rozpočet.Takže dúfam, že tú snahu, o ktorej ste hovorili, ktorá má nasledovať po voľbách, nebude, že rovno platy odmrazíte.Ďakujem.
14. 12. 2011 14:16:43 - 14:17:01 26. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Viskupič, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
34.
Ďakujem, pán predseda. Ja by som si dovolil tiež za niekoľkých nezávislých poslancov zaželať pokojné sviatky, šťastný nový rok a veľa úspechov do budúceho roka 2012. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->