Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 11:45:48 - 11:53:11 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
121.
Ďakujem. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Odporúčam, aby Národná rada uzniesla sa podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.
Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.
9. 2. 2012 11:15:12 - 11:15:12 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 576 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
82.
Odporúčam, aby Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.
Prosím, dajte o tomto hlasovať.
9. 2. 2012 10:36:36 - 10:39:23 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 419 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
48.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k návrhu poslancov Národnej rady Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka a Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov (tlač 419), ako spravodajca výboru pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh bol doručený poslancom v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, to jest doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze. Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s ústavou a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenia jednotlivých ustanovení návrhu. Po rozprave odporučím, aby po prvé, podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní a po druhé, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 423 z 13. júna 2011 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali tieto výbory: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
8. 2. 2012 17:18:36 - 17:21:22 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
268.
Ďakujem. Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k návrhu poslancov Národnej rady Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka a Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 582).
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, to jest doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedeného v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku, a je zrejmý aj jej účel.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s ústavou a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.
Po rozprave odporučím, aby
1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku uvedený návrh zákona prerokoval v druhom čítaní,
2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 586 z 11. novembra 2011 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
2. 2. 2012 10:58:19 - 10:58:20 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
43.
Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, pán predseda, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec.

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím o kľud v rokovacej sále.


Švejna, Ivan, poslanec NR SR
Takže pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli podané, preto dajte hlasovať o tom, že Národná rada SR vyslovuje súhlas s uvedenou zmluvou a rozhodla o tom, že je to medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi tak, ako je to uvedené v uznesení Národnej rady, ktoré je prílohou spoločnej správy. Hlasujme.
1. 2. 2012 11:39:23 - 11:43:01 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 585 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Vážení kolegovia, dovoľte, aby som prečítal spoločnú správu výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady o výsledku prerokovania
návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (tlač 585) v druhom čítaní podľa § 78 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu výborov Národnej rady o návrhu na vyslovenie súhlasu s uvedenou zmluvou.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 603 z 29. novembra 2011 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu s uvedenou zmluvou v stanovenom termíne.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu na vyslovenie súhlasu s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku stanoviská poslancov.
K predmetnej zmluve zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčali pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) ústavy s uzavretím tejto zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom vysloviť súhlas a aby rozhodla, že Zmluva medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady o návrhu na vyslovenie súhlasu s uzavretím tejto zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom bola schválená uznesením gestorského výboru č. 328 z 31. januára 2012.
Vážený pán predsedajúci, otvorte rozpravu, prosím.
6. 12. 2011 11:20:34 - 11:25:27 26. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
71.
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi na úvod poznamenať, že proces schvaľovania štátneho rozpočtu je v období mimoriadne závažnej a neštandardnej situácie. Vonkajšie podmienky sú neisté a turbulentné. Vieme, že lídri Európy Sarkozy a Merkel včera rokovali, a tak poviem trošku na odľahčenie, si zobrali, obidvaja boli oblečení v čiernej farbe, to znamená, že si uvedomujú tú situáciu, tiež si uvedomujú tú situáciu, ktorá vznikla v Európe, a pravdou je aj to, že mnohí významní ekonómovia, ktorých rešpektujem, očakávajú skôr negatívny vývoj v celej Európe, a najmä teda v eurozóne, a určite viete, že na akademickej pôde alebo, povedzme, aj v rôznych finančných inštitúciách sa už kreslia rôzne scenáre, že čo sa stane, čo sa stane s eurozónou, čo sa stane s Európou v najbližšom období, a máloktorý z týchto scenárov hovorí o nejakom pozitívnom vývoji, teda zdôrazňujem z krátkodobého hľadiska.
Takže Slovensko, musíme si uvedomiť, že Slovensko je veľmi otvorenou ekonomikou, a teda objektívne závislou na stave ekonomík našich najväčších obchodných partnerov. To znamená, že keď sa im bude dariť zle, automaticky nič nevymyslíme, proste neexistuje žiadne perpetuum mobile, aby sme sa ochránili, pretože ako zdôrazňujem, sme malou otvorenou ekonomikou.
Takže toto sú vonkajšie, vonkajšie podmienky, čo v súčasnosti sú. Čo sa týka vnútorných podmienok, tiež, žiaľbohu, nie sú, nie sú ideálne, povedzme si rovno, že je 94 dní pred voľbami, a jednoducho aj táto rozprava svedčí o tom, že je 94 dní pred voľbami, takže niektorí poslanci jednoducho začínajú podmieňovať, podmieňovať svoje hlasovanie tým, že aby sa presadzovali ich, ich myšlienky, ktoré potom, samozrejme, chcú sa s nimi chváliť vo voľbách, že to presadili, ale faktom zostáva to, však pravdepodobne, a nikto z nás to nepopiera, že konsolidačné úsilie ochablo, teda objektívne ochablo. To znamená, že z deficitu 4,9 percent schválime alebo dúfam teda, že schválime rozpočet s deficitom 4,6 percent, ale jednoducho je to, je to realita, je to najväčší možný kompromis, ktorý sa mohol dosiahnuť v súčasnej situácii. Samozrejme, nová vláda, ktorá vzíde z volieb, predpokladám, že bude čeliť tým istým problémom, to znamená, bude musieť konsolidovať, konsolidovať verejné financie a, samozrejme, predpokladám, že razantnejšie, a bude musieť prísť, prísť s nejakým, s nejakými opatreniami alebo resp. s mixom opatrení, či už na výdavkovej, príjmovej stránke, ale jednoducho určite aj tá nová vláda pravdepodobne zmení, zmení priority, priority súčasnej dosluhujúcej vlády.
Pri mojom krátkom vystúpení dovoľte mi ešte apelovať na tých poslancov, ktorí váhajú, váhajú s podporou tohto rozpočtu, že nech si uvedomia, že v podstate už tento rozpočet, de facto nejde o priority tejto vlády, ale skôr, poviem to otvorene, udržiavací rozpočet, ale zdôrazňujem, jednoducho v súčasnej situácii sa ináč ani nedá nič, nič ambicióznejšie urobiť. Takže pred tých, ktorí ešte váhajú, ako hovorím, že s podporou, treba si uvedomiť, že to nejde už ani o dôveru vláde, ale ide o to, že pokiaľ by sa rozpočet neprijal a nastúpilo by rozpočtové provizórium, by to automaticky znamenalo zvýšenie úrokov, za ktoré si požičiava štát, a tým vlastne by sa Slovensko zadlžilo. Takže keď niekto bude rozmýšľať o tom, že nepodporí, tak nech rozmýšľa o tom, že nepodporenie rozpočtu znamená zvýšenie zadlženosti tejto krajiny.
Ďakujem za pozornosť.
19. 10. 2011 11:51:06 - 11:51:16 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 441 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
... schváliť.
19. 10. 2011 11:51:06 - 11:51:15 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 441 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Pán predsedajúci, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, dajte hlasovať o tom, že prerokúvaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
19. 10. 2011 11:51:05 - 11:51:14 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 441 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, pán predseda, budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 a 2 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.
19. 10. 2011 10:30:20 - 10:32:57 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 458 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem, vážené dámy a vážení páni, dovoľte mi prečítať spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 576 zo 7. septembra 2011 pridelila vládny návrh týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre sociálne veci. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu stanoviská poslancov.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: Odporúčali pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výboru Národnej rady Slovenskej republiky k tejto správe vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. K článku I. Doterajší bod 13 sa vypúšťa. Doterajšie body článku I návrhu zákona je potrebné primerane prečíslovať.
2. K článku I – novému bodu. Za doterajší bod 28 sa vkladá nový bod 29, ktorý znie: „V § 83 ods. 1 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.“
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 a 2 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
31. 5. 2011 17:22:49 - 17:23:12 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
141.
Ďakujem. Pán predsedajúci, v rozprave nikto nevystúpil, tak z tohto dôvodu dajte hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uzavretím Protokolu medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku a protokol, podpísané v Bratislave 14. februára 1997.
31. 5. 2011 17:01:17 - 17:03:46 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
101.
Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uzavretím Protokolu medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 túto správu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 292 z 15. marca 2011 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím protokolu medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu na vyslovenie súhlasu stanoviská poslancov. K predmetnému protokolu zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s uznesením č. 169 z 11. mája a Ústavnoprávny výbor Národnej rady s uznesením č. 173 z 3. mája. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy SR s uzavretím protokolu vysloviť súhlas a aby rozhodla, že protokol medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte rozpravu, prosím.
31. 5. 2011 17:01:17 - 17:03:46 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
99.
Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, uznesením gestorského výboru som bol určený za spoločného spravodajcu výboru. Dovoľte, aby som predniesol správu... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
7. 12. 2010 17:09:34 - 17:09:34 9.schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 81 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Áno, takže po ôsme, k prílohe č. 4, zmene výdavkov na realizáciu programov. V kapitole Kancelárie Národnej rady SR sa zvyšujú výdavky spolu za kapitolu o 2,3 mil. eur a programu „06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu“ o 2,3 mil. eur. V kapitole Kancelárie prezidenta SR sa zvyšujú výdavky spolu za kapitolu o 0,3 mil. eur a programu „06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR“ o 0,3 mil. eur. V kapitole Úradu jadrového dozoru sa zvyšujú výdavky spolu za kapitolu o 0,32 mil. eur, programu „080 Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou“ o 0,026 980 mil. eur a programu „0970D Príspevky SR do MO – ÚJD SR“ o 0,293 020 mil. eur. V kapitole Všeobecnej pokladničnej správy sa zvyšujú výdavky spolu za kapitolu o 59,929 547 mil. eur. Zároveň sa v kapitole Úradu vlády SR znižujú výdavky spolu za kapitolu o 6,7 mil. eur a programu „06P Tvorba a implementácia politík“ o 6,7 mil. eur. V kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa znižujú výdavky spolu za kapitolu o 14,020 547 mil. eur a programu „020 Národný program rozvoja športu“ o 14,020 547 mil. eur. V kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa znižujú výdavky spolu za kapitolu o 1,7 mil. eur a programu „07E Tvorba a implementácia politík“ o 1,7 mil. eur. V kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa znižujú výdavky spolu za kapitolu o 8,214 mil. eur a programu „053 Cestná infraštruktúra“ o 8,214 mil. eur a podprogramu „05303 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS“ o 8,214 mil. eur.
Odôvodnenie. Pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečuje v Kancelárii Národnej rady bezporuchový a plynulý chod zákonodarného zboru, v Kancelárii prezidenta SR výdavky na opravu Prezidentského paláca a výdavky súvisiace s činnosťou Kancelárie prezidenta. V kapitole Úradu jadrového dozoru ide o výdavky na zabezpečenie príspevku do medzinárodných organizácií z dôvodu zmeny koeficientu OSN, resp. z dôvodu nového komplexného výpočtu príspevku. A v kapitole Všeobecnej pokladničnej správy sa zvyšujú výdavky z dôvodu potenciálneho nenaplnenia príjmov z predaja emisných kvót a dane z emisných kvót. Zároveň sa v kapitole Úradu vlády znižujú výdavky na protipovodňovú ochranu. V kapitole Ministerstva školstva SR sa znižujú výdavky na rekonštrukciu Zimného štadióna Ondreja Nepelu z dôvodu rýchlejšieho postupu prác pri rekonštrukcii v roku 2010 a zabezpečenia finančných prostriedkov už v roku 2010. V kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa znižujú výdavky v súvislosti s prijatými úspornými opatreniami v kapitole. A v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa znižujú výdavky z dôvodu eliminácie nenaplnenia príjmov zo spotrebnej dane z piva vzhľadom na neschválenie novely zákona.
Ďakujem za pozornosť.
7. 12. 2010 16:54:00 - 17:09:34 9.schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 81 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Švejna, Ivan (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Jozefa Kollára, Ondreja Mateja a Ivana Švejnu k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2011. V súlade s ustanoveniami zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2011.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia.
Po prvé, k § 1, zmene výšky príjmov, výdavkov a schodku štátneho rozpočtu. V § 1 ods. 1 sa suma „13,092 402 812 mld. eur“ nahrádza sumou „13,147 833 812 mld. eur“ a suma „16,925 557 812 mld. eur“ nahrádza sumou „16,957 772 812 mld. eur“, v § 1 ods. 2 sa suma „3,833 155 mld. eur“ nahrádza sumou „3,809 939 mld. eur“.
Odôvodnenie. Príjmy, výdavky a schodok štátneho rozpočtu sa menia z dôvodu zmien v daňových príjmoch a zavedenia novej dane z emisných kvót, úprav limitov výdavkov kapitol štátneho rozpočtu a z toho vyplývajúcej zmeny schodku štátneho rozpočtu.
Po druhé, k § 4, novému odseku. Za doterajší odsek 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie: „Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2011 prevziať úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely zmiernenia následkov prírodnej katastrofy a na financovanie dlhodobých preventívnych aktivít na zabránenie povodniam až do výšky 150 mil. eur.“
Odôvodnenie. Ustanovuje sa možnosť prevzatia úveru na účely zmiernenia následkov prírodnej katastrofy a na financovanie dlhodobých preventívnych aktivít na zabránenie povodniam od Rozvojovej banky Rady Európy. V čase predkladania návrhu zákona o štátnom rozpočte nebola bližšie špecifikovaná výška možného čerpania úveru.
Po tretie, k prílohe č. 1, zmene výšky jednotlivých príjmov, výdavkov a schodku štátneho rozpočtu. Príloha č. 1 vrátane názvu „Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011“ znie: „Ukazovateľ: Príjmy spolu 13,147 833 812 mld. eur, z toho A. Daňové príjmy 8,786 829 mld. eur, A.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku 1,925 923 mld. eur, v tom daň z príjmov fyzickej osoby 110,47 mil., v tom zo závislej činnosti 103,854 mil., z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 6,616 mil., daň z príjmov právnickej osoby 1,669 475 mld., daň z príjmov vyberaná zrážkou 145,978 mil., A.2 Dane za tovary a služby 6,735 637 mld., v tom daň z pridanej hodnoty 4,652 259 mld., spotrebné dane 2,083 274 mld., dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 0,000 104 mld., A.3 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 33,908 mil., v tom podiel na vybratých finančných prostriedkoch 33,908 mil., A.4 Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom 21,881 mil., A.5 Iné dane (dane z emisných kvót) 69,48 mil., B. Nedaňové príjmy 703,083 115 mil., C. Granty a transfery 3,657 921 697 mld., Tuzemské granty a transfery 314,031 860 mil., Prostriedky z rozpočtu Európskej únie 3,343 889 837 mld., Výdavky spolu 16,957 772 812 mld., Schodok 3,809 939 mld.“
Odôvodnenie. Príjmy, výdavky a schodok štátneho rozpočtu sa menia z dôvodu zmien v daňových príjmoch a zavedenia novej dane z emisných kvót, úprav limitov výdavkov kapitol štátneho rozpočtu a z toho vyplývajúcej zmeny schodku štátneho rozpočtu.
Po štvrté, k prílohám č. 2, 3, 4 a 5 , zmene názvov. V prílohách č. 2, 3, 4 a 5 sa slová „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo kultúry SR“, slová „Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvo hospodárstva SR“ a slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR“.
Odôvodnenie. Názvy ministerstiev sa upravujú v nadväznosti na zákon č. 403/2010 Z. z. z 13. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Po piate, k prílohe č. 4, zmene skratky. V prílohe č. 4 sa slová „MDPaT SR“ a „MDPT SR“ nahrádzajú slovami „MDVRR SR“.
Odôvodnenie. Názvy ministerstiev sa upravujú v nadväznosti na zákon č. 403/2010 Z. z. z 13. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z.
Po šieste, k prílohe č. 4, novým záväzným ukazovateľom. V prílohe č. 4 sa za slová "06P0202 Podporiť v štúdiu rómskych študentov na stredných a vysokých školách“ vkladajú slová "06P0204 Menšinová a kultúrna politika 4 mil., 06P0209 PROGRES 0,075 mil., 06P020A Akčný plán boja proti rasizmu 2,481 256 mil.“.
Odôvodnenie. Úprava programovej štruktúry v kapitole Úradu vlády SR sa vykonáva v nadväznosti na zákon č. 403/2010 Z. z. z 13. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády v znení neskorších predpisov.
Po siedme, k prílohe č. 3, zmenám výdavkov v kapitolách. V kapitole Kancelárie Národnej rady SR sa zvyšujú výdavky celkom o 2,3 mil. eur a výdavky spolu bez prostriedkov EÚ o 2,3 mil. eur. V kapitole Kancelárie prezidenta SR sa zvyšujú výdavky celkom o 0,3 mil. eur a výdavky spolu bez prostriedkov EÚ o 0,3 mil. eur. V kapitole Úradu jadrového dozoru SR sa zvyšujú výdavky celkom o 0,32 mil. eur a výdavky spolu bez prostriedkov EÚ o 0,32 mil. eur. V kapitole Všeobecnej pokladničnej správy sa zvyšujú výdavky celkom o 59,929 547 mil. eur a výdavky spolu bez prostriedkov EÚ o 59,929 547 mil. eur. Zároveň sa v kapitole Úradu vlády SR znižujú výdavky celkom o 6,7 mil. eur a výdavky spolu bez prostriedkov EÚ o 6,7 mil. eur. V kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa znižujú výdavky celkom o 14,020 547 mil. eur, výdavky spolu bez prostriedkov EÚ o 14,020 547 mil. eur a kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) o 14,020 547 mil. eur. V kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa znižujú výdavky celkom o 1,7 mil. eur a výdavky spolu bez prostriedkov EÚ o 1,7 mil. eur. V kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa znižujú výdavky celkom o 8,214 mil. eur a výdavky spolu bez prostriedkov EÚ o 8,214 mil. eur a kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) o 8,214 mil. eur. Suma „16,925 557 812 mld.“ sa nahrádza sumou „16,957 772 812 mld.“, suma „13,581 667 775 mld.“ sa nahrádza sumou „13,613 882 975“ mld.“ a suma „824,382 555 mil.“ sa nahrádza sumou „802,148 008 mil.“ (v riadku spolu).
Odôvodnenie. Pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečuje v Kancelárii Národnej rady SR bezporuchový a plynulý chod zákonodarného zboru, v Kancelárii prezidenta SR výdavky na opravu Prezidentského paláca a výdavky súvisiace s činnosťou Kancelárie prezidenta. V kapitole Úradu jadrového dozoru ide o výdavky na zabezpečenie príspevku do medzinárodných organizácií z dôvodu zmeny koeficientu OSN, resp. z dôvodu nového komplexného výpočtu príspevku. A v kapitole Všeobecnej pokladničnej správy sa zvyšujú výdavky z dôvodu potenciálneho nenaplnenia príjmov z predaja emisných kvót a dane z emisných kvót. Zároveň sa v kapitole Úradu vlády znižujú výdavky na protipovodňovú ochranu. V kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa znižujú výdavky na rekonštrukciu Zimného štadióna Ondreja Nepelu z dôvodu rýchlejšieho postupu prác pri rekonštrukcii v roku 2010 a zabezpečenia finančných prostriedkov už v roku 2010. V kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa znižujú výdavky v súvislosti s prijatými úspornými opatreniami v kapitole. A v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa znižujú výdavky z dôvodu eliminácie nenaplnenia príjmov zo spotrebnej dane z piva vzhľadom na neschválenie novely zákona. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Deň v parlamente

<- ->