Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 2. 2012 19:10:05 - 19:10:11 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
196.
Poslanecký klub MOST- HÍD sa tiež pripája k tomuto návrhu.
8. 2. 2012 11:06:49 - 11:07:17 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 339 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
65.
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov, klubov MOST - HÍD, SDKÚ - DS a SaS by som chcel dať procedurálny návrh, aby sme hlasovali o tom, že body, ktoré doteraz sme neprerokovali v prvom čítaní, aby sme o nich nerokovali na tejto schôdzi, keďže už nebude možnosť to prerokovať v druhom a treťom čítaní, a po voľbách ten legislatívny proces začína odznova. Ďakujem.
2. 2. 2012 11:28:30 - 11:29:05 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (-) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
57.
Pán predseda, dajte teraz hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním...
2. 2. 2012 11:28:30 - 11:29:05 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (-) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
55.
Keďže sme hlasovali o pozmeňovacích návrhoch zo spoločnej správy aj o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
2. 2. 2012 11:28:29 - 11:28:30 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (-) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
53.
...k hlasovaniu o návrhu pána poslanca Jurčíka.
2. 2. 2012 11:28:28 - 11:28:29 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
51.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o skrátenie lehoty na hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.
2. 2. 2012 11:27:30 - 11:27:55 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
49.
Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o návrhoch pána poslanca Jurčíka, o všetkých bodoch spoločne.
2. 2. 2012 11:21:25 - 11:21:42 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
47.
Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave vystúpil poslanec Jurčík a podal jeden pozmeňujúci návrh. Takže teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bodoch 1 až 48 spoločne s odporúčaním schváliť.
1. 2. 2012 14:13:27 - 14:15:22 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 564 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 8. decembra 2011 č. 745 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 24. januára a uznesením č. 364 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom IV tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky (body 1 až 48) schváliť a tiež odporúča o nich hlasovať spoločne.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 31. januára 2012 č. 237.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
31. 1. 2012 17:00:33 - 17:00:33 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
146.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil nikto. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.
31. 1. 2012 15:39:30 - 15:41:22 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 609 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
80.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa (tlač 609).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 16. januára pridelil návrh na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, lehotu na prerokovanie návrhu vo výboroch, vrátane v gestorskom výbore určil do 30. januára 2012.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o návrhu rokoval 17. januára a prijal uznesenie, v ktorom odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohodou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 24. januára 2012. O predloženom návrhu uznesenia nehlasoval, nakoľko v čase hlasovania nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
14. 12. 2011 14:16:19 - 14:16:40 26. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
26.
Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte, vážené kolegyne a kolegovia, aby v mene nášho dvojjazyčného klubu, aby som vám mohol zaželať krásne a pokojné Vianoce a šťastný a úspešný nový rok. (Potlesk.)
És engedjék meg, hölgyeim és uraim, hogy a HÍD parlamenti frakció nevében békés áldot Karácsonyt és boldog új évet kívánjok mindenkinek. Köszönöm.
8. 12. 2011 17:21:23 - 17:21:43 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
14.
Ďakujem pekne. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu tejto správy.
8. 12. 2011 17:20:57 - 17:21:22 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
12.
Ďakujem, pekne pán predseda. Dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu tejto správy.
8. 12. 2011 15:18:11 - 15:19:59 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 537 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
37.
Ďakujem pekne. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 537). Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady bol pridelený výborom: výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Výbory, ktorým bol návrh pridelený, o ňom rokovali nasledovne: Výbor Národnej rady pre financie rozpočet rokoval o návrhu 15. novembra 2011 a prijal k nemu uznesenie č. 277, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh na použite majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2012 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú súčasťou spoločnej správy.
Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu prerokoval návrh 16. novembra 2011 a prijal uznesenie č. 221, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2012 vo výške 505 863 600 eur. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bola parlamentná tlač pridelená, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2012 vo výške 505 863 600 eur schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe tejto správy.
Pán predsedajúci, prosím vás, otvorte rozpravu.
8. 12. 2011 15:10:16 - 15:11:57 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 536 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
33.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2012 až 2014, tlač 536, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s príslušným ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 14. októbra 2011 pridelil návrh na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet o predmetnom návrhu rokoval 15. novembra 2011 a prijal uznesenie č. 276 a Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu rokoval 16. novembra 2011 a prijal uznesenie č. 2022.
Oba výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2012 schváliť s tým, že bude zabezpečená účelná úspornosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov na činnosť Fondu národného majetku.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov Národnej rady, ktorým bola parlamentná tlač pridelená, v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2012 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe tejto správy.
Pán predsedajúci, prosím vás, otvorte rozpravu.
8. 12. 2011 11:08:22 - 11:08:40 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -  
51.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do tridsiatich dní a v gestorskom výbore do tridsiatich dvoch dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
8. 12. 2011 11:08:22 - 11:08:39 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -  
49.
Ďakujem pekne. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
2. 12. 2011 11:33:46 - 11:35:30 26. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 564 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
83.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 564) a podľa zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcovi vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. novembra 2011 č. 581 podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
19. 10. 2011 11:06:56 - 11:07:15 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Solymos, László (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov, strany Most – Híd, KDH a SDKÚ, by som chcel poprosiť, aby sme hlasovali o bode programu č. 28 (tlač 476) v poobedňajšom hlasovaní o 17.00 hodine. Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->