Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 11:45:48 - 11:53:11 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (-) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
127.
Ďakujem, pán predseda. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.
9. 2. 2012 11:02:45 - 11:06:47 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 67 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
60.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Prednesiem spravodajskú správu k návrhu poslancov Národnej rady Ondreja Dostála, Petra Zajaca, Petra Osuského a Františka Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Tento návrh máte pod tlačou číslo 67.
Vážená snemovňa, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k tomuto návrhu predkladateľov, ako som čítal v úvode. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona.
Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, to jest doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený poslanecký návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Poprosím, páni poslanci, o kľud v rokovacej sále, a poslankyne.

Somogyi, Szilárd, poslanec NR SR
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady zo 14. novembra 2011 pod číslom 587 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
8. 2. 2012 17:03:09 - 17:05:09 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 580 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
262.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Musím súhlasiť so slovami pána predrečníka. Totiž obávam sa, zatiaľ len v mojom mene a je to ako môj osobný názor, že ak by sme prijali túto novelu, vytvárali by sme ešte nebezpečnejší precedens, ako je len rozčlenenie na základe finančnej výhodnosti alebo nevýhodnosti byť v jednej alebo druhej časti mestskej časti alebo časti obce.
Rád by som sa spýtal pána poslanca, že či nevidí väčšiu možnosť na riešenie podobných problémov, o ktorých hovoril pán navrhovateľ, ak by sme posilnili skôr trestnoprávnu zodpovednosť vedenia, nielen celej samosprávy, ale aj starostov, respektíve členov zastupiteľských zborov v samosprávach a či si viem predstaviť, že by sme prelomili tú bariéru, ktorá spočíva v neprípustnosti uplatňovania kolektívnej zodpovednosti. Mám na mysli ako kolektívnej zodpovednosti obecného zastupiteľstva. Totiž najviac problémov vzniká v obecných samosprávach alebo pri výklade týchto problematických riešení, že veď to samospráva odsúhlasila. A ak by sme ako uvažovali o tom, že by sme mohli kolektívne stíhať jednotlivých členov týchto zborov, ja predpokladám, že by sme ďaleko väčší a rýchlejší dosah alebo efektivitu dosiahli smerom k tomu istému cieľu, čo aj pán navrhovateľ zrejme ako, mal ako... (Vystúpenie prerušené časomierou.)
8. 2. 2012 14:49:39 - 14:51:02 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
197.
Ďakujem, pán predseda. Pán poslanec Kolesík, ja len v krátkosti, ja čisto len ako laik alebo neodborník do tejto témy ako chcem s touto otázkou prispieť, že či som dobre pochopil, že vy to predstavujete tak, že táto novela zavedie nejakú povinnú metódu, povinný úzus pre každého rodiča, aby svoje dieťa vychovával, aj čo sa týka ako školského vzdelávania, doma.
Ja som to pochopil tak aj z reči predkladateľky, že je to len možnosť pre rodičov, ktorí si môžu ako vybrať. A aj na tom malom Slovensku, to je taká heterogénna vrstva či už horizontálne, alebo vertikálne v jednotlivých školách, že viem si predstaviť, že už aj len podľa konkrétnych miestnych zvyklostí alebo nezvyklostí si nejaký rodič sa rozhodne uvažovať aspoň o tejto metóde, alebo o tejto možnosti, že si zvolí inú alternatívu, no alebo domácu formu toho vyučovania.
Čiže to je skôr ako otázka, či ste to chápali tak, že teraz tu bude ako nové pre každého, aj súce, aj povinné, aby uvažoval nad tým alebo využíval možnosť v tejto predpokladanej prijatej novely zákona. Ďakujem.
2. 2. 2012 15:58:16 - 15:59:22 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
80.
Ďakujem za slovo. S pánom Jarjabkom ako, samozrejme, ako nedá sa nesúhlasiť, takže ani by som to nechcel komentovať.
A kolegovi Gálovi tiež len toľko by som chcel povedať, že on ako profesionálny právnik zrejme oveľa lepšie vie odo mňa, že rozdiel medzi zákonnosťou a spravodlivosťou je asi základný problém práva a my budeme môcť mať akékoľvek dobre vypracované, profesionálne do posledného písmena dobre postavené zákony, ak za ním nebude obmedzená, obmedzená tá ľudská vlastnosť, ktorá tieto zákony používa len ako cestovný poriadok, aby si vypočítavala, do akej miery sa odklonila od zákona, dovtedy márne budeme posilňovať legislatívnu stránku tohto spoločenského zriadenia, ak nebudeme riešiť, čiže ak budeme riešiť len symptomatickú časť, a nie dôvodovú časť.
Ďakujem vám.
2. 2. 2012 15:50:06 - 15:55:15 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
74.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, predkladám pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhujem zmeniť termín účinnosti zákona. Toľko som sa naučil aj ja, že tu v parlamente takýmto drobným zmenám hovoríme ako legislatívno-technickým a väčšinou sa im nevenuje veľká pozornosť. Aj v tomto prípade by to mohlo byť niečo podobné, nakoľko sa zmení len účinnosť zákona, presnejšie v čl. 4 sa slová "1. septembra 2011" nahrádzajú slovami "1. marca 2012". Čiže z pôvodného plánovaného 1. septembra na terajší 1. marec. Dovŕši sa tým dlhá etapa boja za zrušenie poslaneckej imunity a zúčastnené strany by mohli zaknihovať spokojnosť, že sa to podarilo.
A skutočne, ako to už bolo niekoľko stokrát opakované, v dnešných podmienkach nie je dôvod na zachovanie imunity poslancov zákonodárneho zboru, imunity v celom rozsahu. Niekedy v dávnej minulosti to však opodstatnenie malo. Rozdielne názory vtedajších parlamentných poslancov boli natoľko vzdialené, že dalo sa s tým rátať, že nepohodlných členov snemu vtedajší mocipáni sa budú snažiť obmedziť vo svojej práci aj nekalými spôsobmi. Imunita či nedotknuteľnosť poslanca bola všeobecne pokladaná za potrebný nástroj slobodného výkonu práce poslanca.
Dnes, keď zrejme prichádzame do záverečnej etapy skoncovania s imunitou, ešte raz si položme túto otázku. Je imunita poslanca zbytočná, je imunita poslanca neodôvodnená? Odpoveď nemôže byť iná, ako áno. Samozrejme táto odpoveď neodznie s rovnakým dôrazom z jednotlivých strán. Za dôležitejšiu otázku však považujem skôr tú, ktorá sa pýta na budúcnosť poslaneckej imunity, či bude potrebná ešte niekedy takáto imunita. Spoločenské dianie na Slovensku nám predpovedá, že v krátkej budúcnosti dôjde k spochybneniu správnosti niektorých základov terajšieho spoločenského zriadenia. Zatiaľ len hovoríme o kauzách a o konkrétnych osobách, pričom si neuvedomujeme, že prapôvod týchto problémov nie je v osobnostiach, ale prapôvod týchto problémov je v ľudskej chamtivosti. Nemáme však možnosť, ako ju odstrániť či vyoperovať. Je geneticky kódovaná, je nekritickým prejavom pudu sebazáchovy. Ak však nie je v našich silách odstrániť túto ľudskú vlastnosť, musíme zúžiť priestor pre jej pôsobenie. A na to niet iného riešenia, ako spochybniť a obmedziť právo zhromaždenia nadmerného kapitálu a spochybniť a obmedziť právo na nadmerný súkromný majetok. Každá strana a politické zoskupenie, ktoré sedí v tomto parlamente, sa zhoduje v jednej veci, že uznáva možnosť nadobudnutia nekonečne veľkého súkromného majetku.
Dav však stojí predo dverami, dnes si síce ešte možno neuvedomuje, že tento majetok sa tvorí z jeho biedy, ale je to len otázka času a dav nadobudne sebavedomie. Skôr či neskor bude táto sila súčasťou tohto parlamentu a vy, ktorí ste už roky jeho súčasťou, všetci ich budete nenávidieť lebo v skutočnosti budú siahať na nespravodlivo nadobudnutý majetok. Zatiaľ tu bol len jeden nápis s textom skonfiškovať, ale príde čas, keď z neurčitku sa stane sloveso a skonfiškovať nahradí skonfiškujeme. Vtedy už starým silám to bude existenčne nebezpečné a vtedy bude smotánka hľadať všetky možnosti na znemožnenie tejto sily, aby to smotánka nezlízala.
A práve táto nová skonfiškujúca sila bude potrebovať ochranu od starých politických štruktúr, aby svoje spravodlivé spoločenské pôsobenie mohla vykonať slobodne a voľne. Čiže nie starému establishmentu je potrebná imunita, ale ľuďom, ktorí budú tu zastupovať davy z námestí.
Ďakujem.
2. 2. 2012 14:28:26 - 14:28:49 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
22.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Matovič, žiaľ, žiaľ, nemôžem súhlasiť s tou vašou konštatáciu, že korupcia je nádorom tejto spoločnosti. Žiaľ, je to oveľa horšie, je to ako súčasťou tohto spoločenského zriadenia a je len následkom, následkom oveľa horšieho, ktoré, obávam sa, že vyoperovať alebo nejakým zákrokom riešiť sa nedá, je to následkom ľudskej chamtivosti.
Ďakujem.
31. 1. 2012 15:58:11 - 15:58:59 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 551 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
91.
Pardon, prepáčte. Ale predsa, táto moja faktická poznámka súvisí aj so statusom menšín, napriek tomu, že hovoríme o občianskych preukazoch a o administratívnych úkonoch. Preto je zaujímavé z menšinového hľadiska, pozmeňujúci návrh pána poslanca Radošovského, totiž je skutočným, konkrétnym, síce, ako možnože pre niektorých, ako veľmi prozaicky, ale predsa, je to skutočnou starostlivosťou o novodobú menšinu, ktorá vznikáva za hranicami Slovenskej republiky.
Totiž menšiny neexistujú len v tom historickom ponímaní ako autochtónne menšiny na jednotlivých územiach, ktoré tam sídlia už niekoľko sto rokov, ale práve novodobá migrujúca menšina, ktorá ide za prácou a vytvára práve v tých krajinách menšiny, ktoré či už v rámci Európskej únie, alebo trhu práce, sa stávajú ako pre nich zaujímavými.
Týmto úkonom, ktorý zabezpečuje návrh pána poslanca Radošovského, uľahčí niektoré administratívne úkony, ktoré sa môžu vykonávať už aj po prijatí tohto návrhu, sa môžu vykonávať aj na veľvyslanectvách, čiže na zastupiteľských úradoch. Čiže každodenná administratívna prax pre týchto ľudí za hranicami Slovenskej republiky sa zľahčí, takže niet dôvodu, aby sme nepodporovali alebo aby som nevyzýval k podpore tohto poslaneckého návrhu. Ďakujem.
31. 1. 2012 15:56:15 - 15:58:11 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 551 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
89.
Zrejme ste ma hľadali, pán podpredseda, v iných radoch. Ďakujem.
21. 12. 2011 13:38:35 - 13:38:55 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 605 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
11.
Ďakujem, pán predseda. Pán predseda Paška, len aby nedošlo k nedorozumeniu. Poslanecký klub SMER-u - sociálnej demokracie nebude hlasovať za pripomienku pána prezidenta alebo celkovo za celý zákon nebude hlasovať? Ďakujem.
14. 12. 2011 14:16:43 - 14:17:01 26. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
32.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, za klub strany Sloboda a solidarita vám, vašim rodinným príslušníkom, priateľom, ako aj každej osobe, občanom Slovenska želáme pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastlivý nový rok. Ďakujem. (Potlesk.)
8. 12. 2011 10:46:48 - 10:48:48 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 568 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
40.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Blanár, zrejme, aspoň ja ho ináč chápem, cieľ alebo účel tohto uznesenia ako len to, aby sa zistilo, či sa poskytlo dostatočných finančných zdrojov, alebo či sa poskytlo dosť finančných prostriedkov na financovanie tých činností, ktoré ste vymenovali.
Ja aj bez tohto uznesenia môžem vám povedať, a zrejme s tým súhlasia aj kolegovia, že samozrejme sa neposkytlo dostatok financií a je stále čo dofinancovať. A je stále a sú stále ďalšie činnosti, možnosti a úlohy, ktoré by požadovali byť financované cez štátny rozpočet.
Ja si myslím, že tento audit mal vykonať, alebo ukázať nám to, že či boli, či je pripravené prostredie na to, aby aj štátna správa, aj samospráva vedela, že kedy je tá záťaž financovania na ňom, za akých podmienok toto financovanie sa uskutoční. A preto takisto, ako aj váš predrečník to povedal, že zákonné podmienky financovania prenesených kompetencií, je to najpotrebnejšie, ktorý tento kontakt medzi samosprávami a štátnou správou, je žiadané.
Ak ste otvorili aj otázku vyšších územných celkov, ja by som si dovolil ako mierny nesúhlas povedať alebo vysloviť s tou spokojnosťou, ktoré ste vyslovili vy, s činnosťou samosprávnych celkov. Zrejme súhlasíte s tým, že ten centralizmus a najmä rezortizmus naďalej trvá na Slovensku. Napríklad, váš predrečník, pán primátor Choma, zrejme keď chce niečo si vybaviť, pôjde na ministerstvo, a nie k vyššiemu územné... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
8. 12. 2011 10:19:28 - 10:20:40 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 568 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
30.
Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán poslanec, za váš prednes, zrejme asi len z hľadiska časového toľko by som k tomu dodal, že keďže táto vláda skončí, dávate jej takéto úlohy, možno, že z politického hľadiska výnosné, ale možno, že ako z praktického asi zbytočné. V tom však súhlasím s vami, že či už táto vláda alebo nasledujúca a najmä jednotlivé ministerstvá by mali navrhnúť štandardy na výkony týchto jednotlivých prenesených kompetencií a najmä takisto, ako tuná vznikla celoparlamentná dohoda na tom predchádzajúcom ústavnom zákone, zrejme vznikne aj nejaká spoločná dohoda na tom a predloží sa návrh zákona o financovaní prenesených výkonov, ktorú nám predpisuje ústava, ale na drobné to nejako zamenené. A ja si myslím, že najmä toto je to najžiadanejšie, aby sme mali takýmto zákonom ošetrené financovanie každého preneseného výkonu.
Ďakujem vám.
6. 12. 2011 16:17:40 - 16:18:18 26. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
40.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán minister Simon, teší ma vaše vystúpenie. Reagovali ste na pasáže pána Rafaja z okruhu pôdohospodárskych a potravinárskych tém a menšinovú tému ste nechali bokom. Váš postoj sa rovná predstavám strany Sloboda a Solidarita, nakoľko tvrdíme, že zlepšenie hospodárskej situácie občana je najlepším liekom proti národnostnému extrémizmu. Veríme tomu, že ak občan je na tom finančne lepšie, je oveľa menej náklonný k provokáciám.
Ďakujem.
6. 12. 2011 15:58:49 - 16:00:10 26. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
26.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec Rafaj. História sa opakuje. Pred viac ako rokom ste mali zhruba polhodinové expozé k programovému vyhláseniu vlády, špeciálne ku kapitole menšinových práv. Ani vtedy nikto nesedel v laviciach strany MOST-HÍD, takisto ako aj teraz sú prázdne lavice tejto strany, pričom sa dalo naisto predpovedať, že vaše vystúpenie bude zamerané vo veľkej miere na právne postavenie alebo teraz na financovanie menšinovej kultúry a školstva. Takže znova ostáva na mne, aj keď nechtiac, aby som k vášmu vystúpeniu sa vyjadril. Samozrejme, minister Simon je v sále, predpokladám, že po mojom tomto vystúpení svoje vystúpenie urobí v rozprave. Veľmi sa čudujem, že ste sa znova pustili do kritiky týchto výdavkov, ale teší ma, že dĺžka týchto pasáži sa už skrátila. Strata času sa takto premietne do úspory elektrickej energie. Prekvapuje ma však, že váš záujem o národnostné menšiny sa zastavil pri maďarskej menšine a znova ste sa nevenovali rozpočtu úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Samozrejme, ak ste doteraz súhlasili s uspávacou činnosťou tohto úradu, nečudujem sa, že prejavujete takýto nezáujem.
Ďakujem.
6. 12. 2011 11:09:25 - 11:10:04 26. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
57.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Brocka. Ja si myslím, že kredit alebo, kredit alebo prestíž finančnej disciplíny správania sa tejto koalície utrpel prvú škodu vtedy, keď poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie nezahlasovali za vládou navrhnuté zvýšenie dane z piva. Takže prosím vás, čo sa týka ako dátumov, termínov alebo harmonogramu, aby ste si aj toto zarátali.
Ďakujem.
29. 11. 2011 17:14:07 - 17:14:26 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Matovič, ja len v krátkosti by som chcel doplniť váš návrh, že za akých podmienok by sa mohli zvyšovať platy ústavným činiteľom. Vy ste tu navrhli na nárast vyrovnaný rozpočet, pričom ja si myslím, že o náraste by sa mohlo hovoriť len pri prebytkovom rozpočte. Ďakujem.
20. 10. 2011 9:37:41 - 9:37:54 24. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 479 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
8.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Přidal, ja by som chcel len v krátkosti reagovať na úvod vášho vystúpenia. To, že sme rozdielni, to je samozrejmé a prirodzené, preto sme tu zastúpení v rôznych stranách a zoskupeniach, to považujem za normálne a nič, nič zlé v tom nevidím, v tejto konštatácii, ale keď ste to spojili s negatívnymi invektívami, čo sme si my na adresu vašej strany nedovolili zrejme vtedy, keď to nemá žiadnu spojitosť s tou témou, ktorú prerokúvame. Takže ja by som ako vám mohol navrhnúť takú dohodu v tejto sfére, čo sa týka invektív, že ak vy nebudete ako pokračovať v týchto nezmysloch, my tiež ako nebudeme hovoriť realitu o vás.
Ďakujem veľmi pekne.
18. 10. 2011 15:48:48 - 15:50:22 24. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 503 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
46.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Kubánek, vy ste už asi tretí alebo štvrtý v rozprave, ktorý strašíte s automatickým zvýšením miestnych daní. Takže musím znova zopakovať, že rozdiel medzi predpisom miestnych daní a skutočne vybranými daňami je dosť veľký. Neviem vám presne povedať, že v Prešove, u vás, aký je ten rozdiel, ale v priemere napríklad kolegovia ZMOS-u určite by vedeli ako s presnými číslami to potvrdiť, že je veľký rozdiel medzi týmito dvoma číslami. Druhý rozdiel je ten, ako sa stavajú jednotlivé samosprávy k miestnym daniam. Určite aj pre vás nie je ničím neznámym ten časový fakt dokedy alebo počas akej dlhej doby miestne dane sa nehýbali. Nakoľko každá samospráva vychádzala z toho, že podielové dane, resp. peniaze od štátu, zabezpečujú a vykryjú všetko. Ja si myslím, že keď s miestnymi daňami sa zapracuje takisto ako s ostatnými daňami z hľadiska štátu, že dostatok peňazí môže, takto vyzbieraný ako, dostatočné množstvo peňazí eliminuje ten výpadok, ktorý v nasledujúcom roku môže podľa prognóz znamenať tento návrh.
Ďakujem vám.
18. 10. 2011 15:17:47 - 15:19:47 24. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 503 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Somogyi, Szilárd (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
32.
Ďakujem, pán predsedajúci. V strane Sloboda a solidarita sa nekádrujú ani poslanci ani členovia, takže neviem povedať, že ktorý náš kolega mohol byť v tejto súvislosti spomenutý, ja určite nie. Žiaľ, môj otec už je vyše tridsať rokov mŕtvym, takže bez zaujatosti môžem povedať, že to, čo sa v Biblii píše v súvislosti medzi otcom a synom, že kto podľa koho sa posudzuje, zrejme ani tu v samosprávnej politike neplatí. Z vystúpenia jednotlivých rečníkov je už teraz hmatateľné, mystifikácia, ani nie samospráv alebo členov jednotlivých zastupiteľských zborov, ale skôr starostov alebo primátorov.
Strana Sloboda a solidarita nemá žiadny, žiadny problém s tým, že volený poslanec zastupuje, či už v samospráve svojich voličov alebo v Národnej rade, chápeme to ako rozličné úrovne samosprávy. Len nerád by som bol, keby táto debata alebo táto rozprava znova sa zúžila len na nejakýsi ad hoc skupinu odborových alebo záujmových, záujmov prvých mužov alebo prvých ľudí týchto samospráv. Pán poslanec Ondruš, z vášho vystúpenia, keď ste porovnávali percentá alebo daňové pokrytie potrieb samospráv s ostatnou Európou alebo západnou časťou Európy, spomínali ste, že to percentuálne zabezpečenie je oveľa väčšie ako ten návrh, ktorý predkladá pán minister. Dá sa z toho chápať to, že so samotnou konštrukciou tohto návrhu súhlasíte, len by ste mali ako problém s čiastkou alebo s percentuálnym zabezpečením z toho mixu?
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->