Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 10. 2011 11:29:36 - 11:29:36 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -  
87.
Schváliť.
21. 10. 2011 11:29:36 - 11:29:36 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -  
85.
Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch zo spoločnej správy i o návrhu z rozpravy, mám splnomocnenie gestorského výboru. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že uvedený návrh národná rada prerokuje v treťom čítaní ihneď.
21. 10. 2011 11:29:36 - 11:29:36 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -  
83.
O bodoch spoločnej správy číslo 15 a 16 navrhujem hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.
21. 10. 2011 11:29:36 - 11:29:36 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -  
81.
Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec, neboli prednesené žiadne pozmeňujúce návrhy. Najskôr však budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch spoločnej správy, o bodoch spoločnej správy číslo 1 až 14, 17 až 22 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
20. 10. 2011 16:53:16 - 16:56:57 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
108.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 584 z 8. septembra 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 450, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Všetky výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, s ním súhlasili a odporučili ho národnej rade schváliť s pripomienkami, tak ako ich máte uvedené v časti 4 spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 14, 17 až 22 hlasovať spoločne, s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. V bodoch spoločnej správy č. 15 a 16 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 450, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 133 z 18. októbra 2011.
V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov, predložil Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
8. 9. 2011 11:19:00 - 11:30:31 22. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 403 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
96.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania vládneho návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Ďakujem.
8. 9. 2011 11:19:00 - 11:30:31 22. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 403 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
94.
Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
7. 9. 2011 18:10:43 - 18:14:23 22. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením č. 113 z 31. augusta 2011 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej, 22. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o jeho súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie a je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. augusta 2011 č. 484 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
8. 7. 2011 12:29:54 - 12:29:58 20. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 316 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
169.
Ďakujem, pán predsedajúci. Dámy a páni, ak dovolíte, prečítal by som spoločnú správu.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 421 z 19. mája 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, s ním súhlasili a odporučili ho Národnej rade Slovenskej republiky s pripomienkou schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 215 zo 14. júna 2011 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 90 zo 16. júna 2011.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III tejto správy vyplýva tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý máte uvedený v spoločnej správe. Gestorský výbor odporúča hlasovať o jedinom bode spoločnej správy s návrhom uvedený bod schváliť. Gestorský výbor ďalej odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 104 z 28. júna 2011. V citovanom uznesení výbor poveril mňa predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť, skončil som. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu. Ďakujem.
8. 7. 2011 11:15:32 - 11:16:33 20. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 316 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
66.
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ak dovolíte, chcel by som predložiť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 316).
V čl. V sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
Bod 2. V § 23 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
Vypúšťa sa odsek 4, nakoľko predmetné ustanovenie je v rozpore so Zmluvou o Európskej únii, Zmluvou o fungovaní Európskej únie a právnymi aktami Európskej únie. Vypustenie nadväzuje na stanovisko Slovenskej republiky k výzve Komisie Európskych spoločenstiev. Porušenie z roku 2009/4548 týka sa obmedzenia vývozu nebezpečného odpadu.
Ďakujem.
20. 5. 2011 11:54:59 - 11:57:11 18. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 333 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
64.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dámy a páni, vypracovanie predkladaného návrhu na vydanie zákona, konkrétne novely zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyplynulo z potreby zabezpečiť predovšetkým uľahčenie a urýchlenie čerpania prostriedkov z fondov EÚ pre také typy zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktoré sú bez adekvátnych dôvodov založených na environmentálnych záujmoch doteraz zaťažené povinnosťou povinného hodnotenia. Z druhej mojej iniciatívy boli početné podnety z miest a obcí, ktoré sa pokúšali získať finančné prostriedky na vybudovanie zberných dvorov a systémov zberu a úpravy komunálnych odpadov a separovaných zložiek komunálneho odpadu. V súčasnosti platné znenie predmetného zákona ukladá povinnosť každému, kto chce upravovať odpad, drviť či lisovať, a to v akomkoľvek množstve, aby vypracoval potrebnú dokumentáciu posúdenia vplyvov v predmetnej činnosti na životné prostredie a absolvoval celý proces posudzovania tejto činnosti až po vydanie záverečného stanoviska, ktoré s podmienkami umožní alebo neumožní realizáciu predmetnej činnosti.
Toto záverečné stanovisko je podkladom jednak pre stavebné konanie, ako aj nevyhnutnou prílohou žiadosti o finančné prostriedky z fondov EÚ. Celý proces posúdenia je ale časovo náročný, a tak v mnohých prípadoch bol takýmto spôsobom vytvorený časový sklz pri vybavovaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ, dôvodom pre vyradenie predmetných zariadení z predložených projektov. Predložený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie v znení neskorších predpisov by sa mal týmto postupom zjednodušiť.
Návrh je aj v súlade s ustanovením smernice Rady 85/337 Európskeho spoločenstva v znení jej zmien a doplnkov, ktorá takúto procedúru pre predmetné činnosti nevyžaduje.
Ďakujem.
19. 5. 2011 11:30:25 - 11:30:25 18. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s tým, aby určené výbory vládny návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
18. 5. 2011 11:44:05 - 11:47:06 18. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 329 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
119.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že... (Nesúhlasná reakcia z pléna, skandujúci potlesk a zapískanie.)
18. 5. 2011 11:43:13 - 11:44:04 18. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 329 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
113.
Ďakujem. (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
18. 5. 2011 11:43:13 - 11:44:04 18. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 329 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
115.
Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom... (Ruch v sále.)
18. 5. 2011 11:43:13 - 11:44:04 18. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 329 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
117.
... že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní. (Ruch v sále a zapískanie.)
18. 5. 2011 9:40:24 - 9:44:03 18. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 329 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
28.
Ďakujem, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením č. 83 z 12. mája 2011 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej, 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenia jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie, nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 29. apríla 2011 č. 331 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
14. 12. 2010 17:20:23 - 17:20:23 9.schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 55 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku v znení schválených pripomienok s návrhom gestorského výboru schváliť ho.
14. 12. 2010 17:19:08 - 17:19:08 9.schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 55 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy i o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že prerokúvaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
14. 12. 2010 17:19:08 - 17:19:08 9.schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 55 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sidor, Igor (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ako prvý vystúpil v rozprave pán poslanec Fecko, ktorý podal jeden pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje tri body. Pán poslanec navrhuje hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne.

Deň v parlamente

<- ->