Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 2. 2012 11:22:35 - 11:23:05 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 617 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
71.
Ústavnoprávny výbor o 11.30 hodine, ďakujem.
29. 2. 2012 11:22:08 - 11:22:08 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 617 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
63.
Ďakujem, pán predseda. Ja som mal v úmysle zvolať ústavnoprávny výbor na 13.00 hod., ale v závislosti teda od toho, ako dopadne hlasovanie o procedurálnom návrhu pani poslankyne Laššákovej.
9. 2. 2012 10:03:57 - 10:07:17 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 484 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
30.
Veľmi pekne ďakujem, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je to prvé čítanie o návrhu zákona dvadsaťosem dní pred skončením volebného obdobia, čiže nemá význam, aby som vás zaťažoval technikáliami a detailami. Možno na vysvetlenie účelu a cieľu tejto zákonnej úpravy taký osobný príbeh. A práve v tejto chvíli som si to rozmyslel, vidím, že by to bolo úplne zbytočné, takže, takže k tomu cieľu bez osobného príbehu. Návrh zákona odpovedá na spoločenskú potrebu vyvolanú skutočnosťou, že napriek množiacim sa správam o extrémne vysokých škodách, ktoré štát utrpel v dôsledku rôznych nevýhodných transakcií uzavretých v jeho mene konkrétnymi osobami, žiadna z týchto osôb nečelí reálnej hrozbe, že by za takéto konanie mohla niesť inú než iluzórnu zodpovednosť, majúcu v tom najhoršom prípade podobu jedného-dvoch dní mediálnej pozornosti. V časoch, keď enormne rastie tlak na verejné financie a môže byť ohrozená schopnosť štátu financovať niektoré zo svojich základných funkcií, je nevyhnutné prijať opatrenie, ktoré jednak priblíži povinnosti verejných funkcionárov k povinnostiam ostatných občanov a jednak vytvorí priestor pre aspoň čiastočnú náhradu škôd, ktoré Slovenskej republike vzniknú v dôsledku úmyselného alebo vedome nedbanlivého porušenia povinností zo strany verejných funkcionárov. Účelom navrhovanej úpravy je teda dať štátu, respektíve jeho daňovníkom reálnu a účinnú možnosť získať späť prostriedky, o ktoré štát alebo jednotky územnej správy prídu v dôsledku vedomého porušenia povinnosti verejných funkcionárov pri práve a nakladaní so zvereným majetkom a s finančnými prostriedkami. V tejto súvislosti dáva zákon nové procesné nástroje aj tým orgánom, ktoré sa doteraz často sťažovali na absenciu reálnych možností usilovať o nápravu pochybení, na ktoré vo svojej kontrolnej a dozorovej činnosti prídu. V návrhu zákona sa teda zavádza hmotná zodpovednosť verejných funkcionárov s rovnakým štandardom zavinenia, aký sme prijali v nedávnej novele trestného zákona, teda so štandardom zavinenia v podobe takzvanej vedomej nedbanlivosti, zavádza sa možnosť poistenia verejného funkcionára pre prípad vzniku takejto zodpovednosti a zároveň sa zavádza návrhové oprávnenie generálneho prokurátora podať v mene štátu alebo samosprávy žalobu o náhradu takejto škody. Z rokovaní, ktoré som ako navrhovateľ zákona absolvoval jednak s predstaviteľmi poisťovní a jednak s vedením generálnej prokuratúry, vyplynula potreba prijať viaceré úpravy predloženého návrhu zákona, čo by sa za normálnych okolností dalo absolvovať v druhom čítaní. Ale to je v tejto chvíli možno ani nie otázne, ale rozhodnuté. Čo sa týka súladu s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky, predložený návrh zákona do nich nijako nezasahuje, nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí a vyšších územných celkov a nebude mať dopad ani na environmentálnu oblasť, podnikateľské prostredie či zamestnanosť, s výnimkou teda dopadu pozitívneho.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, aj vám, vážené kolegyne, kolegovia.
8. 2. 2012 16:49:47 - 16:55:01 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 580 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
254.
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil návrh zákona, ktorý máte pred sebou pod tlačou 580, je to návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhujem, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tomto zákone.
Článok 1. Zákon Slovenskej Národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 ods. 3 znie: "Vláda zlučuje obce, rozdeľuje obec a zrušuje obec nariadením. Rozhodnúť o zlúčení obcí, rozdelení obce a zrušení obce možno len so súhlasom obce podľa § 11a a na základe stanoviska ministerstva; obvodný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza, predkladá ministerstvu vyjadrenie."
V § 2 odsek 4 sa za slovami "obvodný úrad v sídle kraja" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "ak osobitný zákon neustanovuje inak". Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
V § 2a sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
"Obec možno rozdeliť v dôležitom verejnom záujme aj bez splnenia podmienky počtu obyvateľov v odseku 5, najmä ak obec porušuje niektorú z povinností ustanovenú zákonom, a tým nepriaznivo ovplyvňuje potreby obyvateľov obce alebo jej časti. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Paragraf 2a sa dopĺňa odsekom 8 ktorý znie:
"Ak dohoda o zlúčení obce, alebo dohoda o rozdelení obce nebola uzavretá do 90 dní od vyhlásenia výsledkov miestneho referenda, môže starosta obce, splnomocnenec petičného výboru alebo osoba určená v petícií podať návrh na súd, aby rozhodol o povinnosti uzavrieť dohodu o zlúčení obcí alebo dohodu o rozdelení obce."
V § 11a ods. 1 písm. c) sa za slovami "oprávnených voličov" bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o petíciu na rozdelenie obce, postačuje 30 % oprávnených voličov časti obce, o ktorej o odčlenenie ide".
V § 11a ods. 2 znie:
"Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum o rozdelení obce, ak sú splnené podmienky podľa § 2a ods. 5 a 6. V prípade podľa odseku 1 písm. c) v časti vety sa za bodkočiarkou miestne referendum sa uskutoční len v časti obce, o ktorej odčlenenie ide."
V § 11a ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová "a ak ide o rozdelenie obce aj náležitosti podľa odseku 2".
V § 11a ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Ak sa miestne referendum uskutočnilo v časti obce, jeho výsledky sa zisťujú podľa prvej vety len v tejto časti obce."
Paragraf 11a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
"(10) Ak obecné zastupiteľstvo nevyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. c) časti vety za bodkočiarkou, obvodný úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza, na návrh poslanca, starostu obce, splnomocnenca petičného výboru alebo osoby určenej v petícii, vyhlási a uskutoční miestne referendum podľa pravidiel ustanovených týmto zákonom na náklady obce, a to po preskúmaní náležitostí petície a podmienok podľa § 2 a odsek 5 a 6."
Článok II. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Cieľom tohto návrhu zákona je na základe informácii a poznatkov získaných z jeho uplatňovania v aplikačnej praxi upraviť ďalšie podmienky týkajúceho sa rozdelenia obce. Návrh reaguje na diane v niektorých obciach, v ktorých nastali zásadné nezhody medzi obyvateľmi v častiach obcí navzájom územne nesúvisiacich, a na stým spojenú nespokojnosť týchto obyvateľov s činnosťou orgánov obce vo veciach nesprávneho a nespravodlivého nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom obce.
Zákon o obecnom zriadení v § 2 ods. 5 ustanovuje podmienky na rozdelenie obce, tieto podmienky však za istých okolností môžu pôsobiť príliš reštriktívne, najmä vo vzťahu k takým prípadom, v ktorých by rozdelením obce boli lepšie zabezpečované oprávnené potreby jej obyvateľov.
Z týchto dôvodov navrhovaná právna úprava sleduje cieľ umožniť odčlenenie časti obce, ak orgány obce porušujú pri jej správe finančnú disciplínu, čím zároveň dochádza k nepriaznivému vplyvu na uspokojovanie životných potrieb obyvateľov v obci. Odčleniť časť obce od pôvodnej obce bude možné na základe petície skupiny oprávnených voličov časti obce, ktorá sa chce osamostatniť, a následného miestneho referenda, ktoré sa vykoná len v dotknutej časti obce. V prípade nečinnosti obce pri vyhlasovaní miestneho referenda sa navrhuje pôsobnosť obvodnému úradu zabezpečiť namiesto obce a na jej náklady úlohy súvisiace s miestnym referendom. Rád by som, vážené kolegyne a kolegovia, upozornil na to, že tento návrh zákona nie namierený proti žiadnej z etnických skupín a už vôbec nemá za cieľ napomáhať, napomáhať ich segregácii alebo getoizácii, naopak, prijatie tejto novely požadujú a domáhajú sa ho obyvatelia z viacerých etnických skupín, nielen z tej majoritnej, a to práve preto, že majú pocit segregácie a marginalizácie zo strany samosprávnych orgánov niektorých obcí. Dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne, pán predseda.
8. 2. 2012 11:58:49 - 11:59:07 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
149.
Áno, pán predseda. Ďakujem, že nebol schválený žiaden z tých predložených pozmeňovacích návrhov, a zároveň v dôsledku toho, že nebol schválený ani pozmeňovací návrh pána poslanca Madeja, ak schválime tento návrh zákona, tak vlastne mal by nadobudnúť účinnosť ešte predtým, ako nadobudne platnosť, čo... (Vystúpenie prerušené predsedajúcim.)
8. 2. 2012 11:58:49 - 11:59:07 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
147.
Ďakujem. Teraz vás chcem poprosiť, pán predseda, aby ste dali hlasovať o postúpení návrhu ústavného zákona do tretieho čítania ihneď.
8. 2. 2012 11:58:47 - 11:59:06 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
145.
Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Madeja. Ten sa týka posunutia účinnosti návrhu novely ústavy.
8. 2. 2012 11:58:22 - 11:58:46 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
143.
Ďakujem pekne, pán predseda, teraz o druhom bode môjho pozmeňovacieho návrhu, prosím, dajte hlasovať. Ďakujem.
8. 2. 2012 11:58:03 - 11:58:20 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
141.
Ďakujem, pán predseda, teraz prosím, dajte hlasovať o prvom bode môjho pozmeňovacieho návrhu.
8. 2. 2012 11:30:18 - 11:30:22 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
139.
Ďakujem pekne, pán predseda, teraz by sme mali hlasovať o doplňujúcom návrhu k druhému bodu z informácie, tento návrh doplňujúci má legislatívno-technickú podobu a dovoľujem si vážené kolegyne a vážených kolegov upozorniť, že v prípade, že bude schválený, nebude už možné hlasovať o druhom bode môjho pozmeňovacieho návrhu, ktorý významným spôsobom zlepšuje návrh zákona. Ďakujem. (Smiech v sále.)
8. 2. 2012 11:30:18 - 11:30:22 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
137.
Ďakujem pekne, pán predseda, vo včerajšej rozprave vystúpili piati poslanci, pán poslanec Vörös, pán poslanec Rafaj, ja, pán poslanec Blanár a pán poslanec Madej. Pán poslanec Vörös dal procedurálny návrh, aby sme nepokračovali v rokovaní o navrhnutom zákone. Dvaja poslanci predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a pán poslanec Madej, pričom je to ešte aj doplňujúci návrh z informácie, čiže dovoľujem si vás teraz, pán predseda, požiadať, aby sme hlasovali o procedurálnom návrhu pána poslanca Vörösa nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.
7. 2. 2012 18:19:27 - 18:20:26 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
202.
Ďakujem pekne, pán predseda. Sám ste ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 23. januára 2012 č. 625, pridelili návrh poslanca Národnej rady a podpredsedu Národnej rady Milana Horta na prijatie uznesenia k výzve adresovanej prezidentovi Slovenskej republiky, bol práve prednesený ten návrh uznesenia. Výbor tento návrh prerokoval na svojej 54. schôdzi 24. januára 2012 a 31. januára na svojej 57. schôdzi o tomto návrhu uznesenia hlasoval. Hlasoval tak, že uznesením č. 361 odporučil Národnej rade predložený návrh uznesenia schváliť.
Dovoľujem si vás požiadať o otvorenie rozpravy, pán predseda. Ďakujem.
7. 2. 2012 17:49:54 - 17:54:39 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
181.
Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcel predložiť pozmeňovací návrh k tlači 363a, a to v tomto znení:
Prvý bod pozmeňovacieho návrhu: "Čl. 1 novelizačného bodu 1 sa vypúšťa."
A to z týchto dôvodov: Navrhovaná úprava v článku 11 ústavy je duplicitná a mätúca vo vzťahu k už existujúcej úprave v článku 12, z ktorej vyplýva, že základné práva sa v Slovenskej republike zaručujú všetkým (ods. 2), pričom tento pojem odkazuje na ľudí, ktorí sa rodia rovní v dôstojnosti a právach (ods. 1). Je preto zrejmé, že nositeľom základných práv a slobôd môžu byť len osoby, pričom z ústavnej aj európskej judikatúry vyplýva, že ak to povaha predmetného práva pripúšťa, jeho nositeľom môže byť okrem fyzickej osoby aj právnická osoba. Zakotvenie pojmu "základné individuálne práva a slobody" nemá vo vzťahu k tejto otázke žiadnu pridanú hodnotu.
Okrem toho ide o pojem neštandardný a odporujúci terminológii, zaužívanej vo vnútroštátnych, aj nadštátnych katalógoch ľudských práv a základných slobôd. Tá zaužívaná terminológia je práve buď ľudské práva a základné slobody, alebo základné práva a slobody.
Použitím navrhovaného pojmu by sa text ústavy zbytočne zahltil verbálnym balastom bez akéhokoľvek normatívneho významu a s otáznym symbolickým významom.
Podstatným dôvodom pozmeňovacieho návrhu v tejto časti je tiež fakt, že deklarovaný účel úpravy je možné dosiahnuť úpravou v štvrtom oddiele druhej hlavy ústavy, tak ako to navrhovatelia navrhujú v druhom bode novelizačného bodu 1 a ako to ja navrhujem zmeniť druhou časťou pozmeňovacieho návrhu, ktorá znie takto:
"Čl. 2 novelizačného bodu 1. sa mení takto:
Článok 34 ods. 3 znie takto: Práva podľa tohto oddielu sa občanom, patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám, zaručujú ako osobné práva a ich výkon nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky, k zmene jej štátneho zriadenia podľa článku 3 ods. 1 a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva."
Dôvody sú nasledovné:
Deklarovaným účelom navrhovanej úpravy je predísť možnosti kolektívneho uplatňovania práv, patriacich k príslušníkom národnostných menšín a etnických skupín, to znamená ich uplatňovanie inak, ako občanmi, ako fyzickými osobami, prípadne právnickými osobami tam, kde to povaha práva pripúšťa. Tento účel je legitímny. Vhodnejším spôsobom jeho realizácie, než deklarácia nejakého princípu, v tomto prípade princípu individuálneho výkonu, je však jednak zakotvenie povahy týchto práv ako práv osobných, a jednak rozšírenie zákazu cieľov, ktoré sa nimi majú sledovať, o ochranu jednotnosti a nedeliteľnosti územia Slovenskej republiky, tak ako túto jednotnosť a nedeliteľnosť zakotvuje práve článok 3 ods. 1, čiže článok upravujúci štátne zriadenie Slovenskej republiky ako štátu s jednotným a nedeliteľným územím. Táto nedeliteľnosť štátneho územia je totiž širším pojmom ako územná celistvosť štátu, keďže sa nevzťahuje len k ochrane vonkajších hraníc, ale aj k povahe Slovenskej republiky ako unitárneho štátu, na ktorom žiadna územno-správna jednotka nedisponuje ani zvrchovanosťou, ani autonómiou.
Preto sa navrhuje, aby práva podľa štvrtého oddielu druhej hlavy sa zaručovali len ako práva osobné a aby ich výkon nesmel viesť ani k zmene štátneho zriadenia Slovenskej republiky podľa článku 3 ods. 1 ústavy, to znamená napríklad k premene unitárneho štátu na štát federatívny, konfederatívny, alebo inak zložený zo zvrchovaných alebo autonómnych územno-správnych entít.
Nad rámec tohto pozmeňovacieho návrhu dovoľte, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ešte pár krátkych viet k doterajšiemu priebehu rozpravy. Myslím si, že o čo viac sa príslušníci národnostných menšín a etnických skupín budú na Slovensku cítiť ako doma, o to lepšie sa nám tu bude žiť aj všetkým ostatným. Práve preto som v situácii, keď som mal príležitosť podporiť zákonnú úpravu, ktorá smerovala k tomuto cieľu, túto zákonnú úpravu aj podporil. Nie som fanúšikom getoizácie menšín a ich vytesňovania na okraj spoločnosti. Som fanúšikom zmysluplnej ochrany legitímnych záujmov občanov Slovenskej republiky a takýmto záujmom nepochybne je harmonické spolužitie všetkých občanov bez ohľadu na to, k akej národnostnej menšine alebo etnickej skupine ako jednotlivci patria. Verím, že môj pozmeňovací návrh smeruje práve k tomuto cieľu.
Ďakujem pekne, pán predseda.
7. 2. 2012 17:24:50 - 17:27:48 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
169.
Ďakujem pekne pán predseda. Dovoľte, aby som teda predložil kolegyniam a kolegom spravodajskú informáciu. Národná rada uznesením z 31. mája 2011 č. 474 pridelila návrh pánov poslancov Maďarica a Madeja na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady, okrem mandátového a imunitného, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, pre európske záležitosti, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, na kontrolu činnosti SIS, na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona.
Návrh poslancov Mareka Maďariča a Róberta Madeja na vydanie ústavného zákona odporučili schváliť dva výbory, pôvodne ústavnoprávny uznesením z 15. júna 2011 č. 232 a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá uznesením z 15. júna 2011 č. 89. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie do rokovania gestorského výboru, ktoré bolo 27. júna 2011 nehlasoval, avšak 28. júna 2011 doložil uznesenie č. 98, ktorým tiež odporučil návrh ústavného zákona schváliť. Výbory Národnej rady pre financie a rozpočet, pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pre zdravotníctvo, zahraničný výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, pre sociálne veci, pre ľudské práva a národnostné menšiny a pre obranu a bezpečnosť, tieto výbory neprijali platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas aspoň 3/5 väčšiny všetkých členov príslušného výboru podľa čl. 84 ods. 4 ústavy spojený s § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady.
Z uznesení výborov Národnej rady, ktoré odporučili schváliť vyplynul doplňujúci návrh a to v tomto znení: V čl. 1 druhý bod sa na konci pripájajú slová "a etnickým skupinám".
Dôvodom tohto návrhu je legislatívno-technická potreba, ktorá zodpovedá teda súčasnému textu ústavy v odseku 3.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor rokoval o návrhu spoločnej správy 27. júna 2011, avšak záverečné stanovisko k návrhu novely ústavy neschválil. Podľa § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku ako spoločný spravodajca podávam informáciu o výsledkoch rokovania výborov, práve som ju podal a dovoľujem si vás požiadať, vážený pán predseda, aby ste otvorili rozpravu. Ďakujem pekne.
3. 2. 2012 11:24:26 - 11:24:46 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
94.
Ďakujem, pán predseda.
Teraz, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky volí sudcu Krajského súdu v Trnave, Mgr. Dušana Čima za člena Súdnej rady.
3. 2. 2012 11:24:26 - 11:24:46 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
92.
Dobre. Ďakujem pekne.
Pán poslanec Madej navrhol, aby sa nepokračovalo v rokovaní o tomto bode.
Čiže najskôr vás chcem poprosiť, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Madeja.
3. 2. 2012 11:24:26 - 11:24:46 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (-) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
90.
Ďakujem, pán predseda. Ja som navrhol, aby sa použilo hlasovacie zariadenie.
Nakoľko je len jeden kandidát, nie som si istý, že či to ešte musí, tento návrh, prejsť plénom alebo ako ho...
2. 2. 2012 17:33:49 - 17:35:39 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 612 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
142.
Ďakujem pekne, pán predseda. Trom členom Súdnej rady Slovenskej republiky končí funkčné obdobie 22. mája 2012. V záujme funkčnosti tohto orgánu a s ohľadom na zákonom ustanovené lehoty a predpokladaný program parlamentných schôdzí po voľbách do Národnej rady ústavnoprávny výbor navrhol vám, pán predseda, aby ste tento bod programu zaradili na práve prebiehajúcu schôdzu. Následne ste vyzvali poslancov, aby v súlade so zákonom a Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov predložili návrhy na kandidátov. Boli podané dva návrhy, ale keďže v priebehu plynutia určenej lehoty bol jeden z tých návrhov vzatý späť, tak vás budem informovať len o jednom z tých návrhov.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 364 skonštatoval, že kandidát Mgr. Dušan Čimo, sudca Krajského súdu v Trnave navrhnutý pánom poslancom Homoľom spĺňa zákonom ustanovené podmienky voliteľnosti. Zároveň výbor rozhodoval a prijal uznesenie v čase, keď boli ešte dvaja kandidáti, a preto odporučil plénu, aby voľbu vykonala prostredníctvom hlasovacieho lístka. V dôsledku skutočnosti, že zostal vlastne na výber len jeden kandidát, dovoľujem si navrhnúť, aby sa hlasovalo prostredníctvom hlasovacieho zariadenia, pán predseda.
V prípade, že jeden jediný kandidát, ktorý vo voľbe je, pán sudca Čimo nezíska súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, tak sa opakovaná voľba podľa čl. 15 ods. 4 Volebného poriadku nekoná a môže sa potom následne konať nová voľba.
Ďakujem pekne, pán predseda.
1. 2. 2012 11:29:13 - 11:29:13 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem, pán predseda. Ústavnoprávny výbor zasadá napoludnie. Ďakujem.
14. 12. 2011 14:14:18 - 14:14:52 26. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Procházka, Radoslav (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
18.
Pán predseda, pravdepodobne ste odpovedali na moju otázku, chcel som sa spýtať, alebo dať do pozornosti, že tie pozmeňovacie návrhy, najskôr musí byť schválené skrátenie lehoty, ale tým, že sme v skrátenom legislatívnom konaní, tak je to vyriešené. Prepáčte všetci.

Deň v parlamente

<- ->