Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
8. 2. 2012 18:29:56 - 18:33:37 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 513 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kovačócy, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
308.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predložený návrh novely zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, týkajúci sa rozšírenia skutkovej podstaty priestupku proti majetku, má za cieľ poskytnúť ochranu cudziemu majetku pred viacerými formami útokov nad záujem chránený zákonom.
Zákon o priestupkoch v súčasnej platnej podobe poskytuje ochranu majetku pred útokmi zo strany páchateľov priestupku vo forme krádeže, sprenevery, podvodu, zničenia alebo poškodenia veci. Pre naplnenie skutkovej podstaty priestupku proti majetku z hľadiska objektívnej stránky skutku, stačí konanie v štádiu pokusu.V aplikačnej praxi sa však útoky proti majetku vyskytujú vo viacerých formách, ako vymedzuje zákon o priestupkoch.
V štvrtej hlave zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov sú vymenované trestné činy proti majetku, ktoré postihujú konanie páchateľov vo forme krádeže, sprenevery, rôznych druhov podvodu, nevyplatenia mzdy, neoprávneného používania cudzej veci, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla, úžery, zatajenia veci, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, poškodzovania cudzej veci, poškodzovania veriteľa a tak ďalej.
Rozdiel medzi trestným činom proti majetku a priestupkom proti majetku je spravidla v hodnote veci, ktorá bola konaním páchateľa napadnutá. Trestný zákon túto hranicu určuje v jednotlivých skutkových podstatách trestných činov ako hranicu následku, ktorá bola skutkom spôsobená spravidla ako škoda malá. V § 125 ods. 1 Trestného zákona je vymedzené, že škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Ak je napadnutá cudzia vec nižšej hodnoty, nie je splnená podmienka pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu a vec môže byť právne kvalifikovaná ako priestupok. Podľa § 2 ods. 1 zákona o priestupkoch priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo o trestný čin.
Z tejto definície priestupku vyplýva, že ak v zákone o priestupkoch nie je v priestupku proti majetku vymedzená konkrétna forma konania páchateľa, tak takéto konanie nie je možné posudzovať ako priestupok. V praxi sa veľmi často vyskytujú prípady, kedy sa páchatelia dopúšťajú skutkov, ktoré trestný zákon posúdi ako zatajenie veci alebo neoprávnené používanie cudzej veci, ale ak je nimi spôsobená škoda nižšia ako 266 eur, páchatelia týchto skutkov sú nepostihnuteľní, a preto u nich narastá pocit beztrestnosti a skutkov sa dopúšťajú opakovane.
Realizácia novely zákona o priestupkoch nebude mať dopad na verejné rozpočty, návrh neprináša nároky na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie, tvorbu pracovných miest ani na životné prostredie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi i medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Vzhľadom na presun bodov programu medzi zasadnutiami Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem dátum účinnosti zákona z pôvodného 1. januára 2012 na 1. mája 2012. Ďakujem za pozornosť.
10. 2. 2011 10:57:50 - 10:58:12 12.schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 116 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kovačócy, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Ja chcem len podporiť myšlienku pána poslanca Kaliňáka o stiahnutí zákona a jeho prehodnotení.
A chcel by som uviesť ešte jednu malú opravu z jeho prejavu. Nebol to zástupca, čo strieľal, ale bol to samotný riaditeľ krajský. Ďakujem.
9. 2. 2011 17:50:26 - 17:51:58 12.schôdza NR SR - 6.deň - B.popoludní Tlač 116 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kovačócy, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poďakovať pánovi poslancovi Padovi, ktorý skutočne veľmi výstižne vystihol celkovú podstatu novely tohto zákona. Podľa mňa novely, ktorá je taktiež spracovaná unáhlene, neodborne, neuvážene, nezmyselne s dôrazom na vyvolanie emócií, bez akceptácie pripomienok odborníkov a odbornej verejnosti.
Poviem tak, že veľmi sa pohybujem medzi strelcami ako profesionálnymi, tak i amatérskymi a z tohto miesta môžem taktiež povedať, ktorí cítia obrovský odpor k tejto novele zákona. A nielen strelci, tak isto poľovníci a podobne. Taktiež by som chcel z tohto miesta povedať, že nikdy žiadna novela zákona ako pán Pado hovoril, nikdy žiadna novela zákona nezabráni tomu, aby nedochádzalo k tomu, čo sa má stať, k nešťastiam. Tak ako nikdy nezabránime dopravným nehodám, nezabránime ani týmto. Čiže žiadne psychotesty ja tak isto nevidím. Jeden deň môže spraviť psychotesty držiteľ zbrane, za dva dni sa môže niečo stať, dostane skrat a môže sa opakovať toto nešťastie.
Ja v tejto novele vidím len sťaženie života, ako aj hovorí, pán poslanec Pado hovoril, sťaženie života, skomplikovať život slušným športovým strelcom, profesionálnym, amatérskym. Preto verím, že neprejde táto novela zákona. Ďakujem.
14. 10. 2010 18:33:28 - 18:40:16 7.schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 116 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kovačócy, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
128.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte aj mne vyjadriť stanovisko k predloženému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nám predkladá minister vnútra Slovenskej republiky.
Úvodom môjho vystúpenia je potrebné uviesť, že predložený návrh zákona je spracovaný unáhlene, neodborne, s dôrazom na vyvolanie emócií, bez akceptácie pripomienok odborníkov štátnych orgánov a odbornej verejnosti. Ak by si predkladateľ návrhu zákona dal tú prácu a vyhodnotil skrátené pripomienkové konanie zodpovedne, určite by sme sa nemuseli zaoberať týmto materiálom. Predložený návrh zákona ignoruje názor 147-tisíc držiteľov zbraní a spôsobil mohutnú vlnu občianskeho odporu, ktorým dôkazom je aj petícia občanov, nielen držiteľov zbraní, s tisíckami podpisov. Že je návrh zákona šitý horúcou ihlou svedčí aj to, že petíciu podpísali aj mnohí uznávaní odborníci z tejto oblasti, uznávaní športoví strelci a v neposlednom rade aj radoví občania.
Návrh zákona nielen ignoruje odborné stanoviská, ale je v priamom rozpore so základnými právnymi normami nášho štátu, Listinou základných práv a slobôd a Ústavou Slovenskej republiky. V tejto súvislosti chcem len pripomenúť znenie čl. 12 ods. 1, 2 a 4 ústavy, ktoré sú novelou zákona dotknuté a ods. 4 citovaného článku ústavy hovorí úplne jasnou rečou. Citujem: "Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach preto, že uplatňuje svoje základné práva a slobody." Koniec citátu. Ďalej môžem citovať ďalšie časti ústavy, ktoré hovoria o ochrane majetku a ďalších právach občanov, ktoré sú predloženým návrhom zákona zamedzované. Ústava ďalej v čl. 3 ods. 1 hovorí, že pri obmedzovaní základných ľudských práv a slobôd sa nemusí dbať na ich podstatu a zmysel. Akú podstatu a zmysel sleduje predkladateľ návrhu zákona? Osobne mám názor, že novela zákona neprimerane zasahuje do základných práv a slobôd občanov a nie je tu taký dôvod, aby doteraz legálne vlastnený majetok a vykonávanú povolenú činnosť zákon zakázal na základe ojedinelého a náhodilého javu a minister vnútra to obhajoval nepodloženým tvrdením v obhajobe verejného záujmu.
V našej spoločnosti sa vyskytli, vyskytovali, vyskytnú a zrejme aj v budúcnosti budú vyskytovať negatívne javy, ktorým spoločnosť nedokáže nikdy účinne zabrániť, napr. s (nezrozumiteľné slovo pozn. red.) a prevádzkou cestnej premávky sú spojené dopravné nehody, ktoré tu už boli spomínané, ktorým sa nikdy nebude dať zabrániť, ale v chápaní predkladateľa tohto návrhu zákona by bolo treba asi zakázať aj predaj motorových vozidiel podľa mňa, aby sa v budúcnosti zabránilo vzniku dopravných nehôd a predkladateľ zákona by tak ochránil spoločnosť pred hromadnými nehodami, nakoľko motorové vozidlo je v rukách niektorých nezodpovedných jedincov vážna zbraň, ale preto iným vlastníkom (nezrozumiteľné slová - pozn. red.) nejde zakázať, alebo im ich protiprávne odobrať, prípadne prikázať ich zničiť, alebo, dajme tomu, rozrezať, tak zbrane sa znehodnocujú.
Väčšina z nás určite cíti, že v tomto prípade si niekto chce takýmto spôsobom vydobíjať aj lacný politický kapitál a lacný populizmus. V prípade, že predkladateľovi zákona nejde o lacné zviditeľňovanie svojej osoby, mal by si uvedomiť, že úmyselne v Slovenskej republike likviduje vybrané strelecké športové odvetvia, zberateľskú činnosť, podnikateľskú činnosť na úseku zbraní a streliva, poskytovanie činností na úseku súkromnej bezpečnosti a súčasne výrobnú, technickú, opravárenskú a skúšobnú činnosť. V náväznosti na uvedené skutočnosti treba ešte uviesť, že návrh zákona dnes, v čase hospodárskej krízy, spôsobí ďalšie zhoršenie finančnej situácie občanom, držiteľom zbrojných preukazov, rádovo o niekoľko miliónov eur, ktoré musia vynaložiť nad rámec doteraz všeobecne akceptovanej základnej úpravy povinnými zvýšenými nákladmi na posudky a kolky a rôzne iné výdavky.
Predmetný návrh zákona z hľadiska odbornej argumentácie a terminológie je veľmi nejasný, zahmlievajúci a vytvára priestor pre svojvoľný výklad v určovaní značiek a typov zbraní, ktorých sa navrhovaná novela zákona bude týkať. Zaradiť medzi zakázané zbrane tie, ktoré boli konštrukčne odvodené od samočinných zbraní znamená totálnu stratu historickej pamäti. Historicky objektívne dané, že vývinové konštrukčné riešenie samonabíjacích a samočinných zbraní išli vždy vo vzájomnej náväznosti, či už sa to nejakému odborníkovi páči, alebo nepáči. Sú to jednoducho vývinové zákonitosti. Uvedené zbrane boli vždy najskôr využívané armádou a ozbrojenými zbormi a historicky z pôvodne vojenských a policajných zbraní sa vygenerovali na zbrane používané civilnými osobami, či už na športové a poľovnícke účely, ako aj na výkon povolania alebo iného zamestnania. V tomto kontexte návrh zákona nezohľadňuje tie historicky nemenné dané okolnosti, nerozlišuje krátke a dlhé zbrane, ale nezohľadňuje ani odbornú terminológiu slovenskej technickej normy 39 5002 s názvom "Zbrane pre civilnú potrebu, civilné strelné zbrane a strelivo" a všeobecné termíny a definície, ktoré by mal predkladateľ, hlavne v jeho spracovaní návrhu zákona poznať, ako platnú normu aj používať.
Nečudujem sa potom, že do návrhu zákona nevie predkladateľ opísať ani odborné názvy z platnej slovenskej normy. Návrh zákona vytvára živnú pôdu na spôsobenie zbytočných konfliktov a svojvoľné výklady nejasných formulácií príslušnými štátnymi orgánmi. Argumentácia, že zamedzením nadobúdania a držby predmetných strelných zbraní sa zníži nebezpečenstvo trestnej činnosti, je neúčinná. Nakoľko na trhu sú dostupné aj iné výkonné strelné zbrane, a tak ako v prípade použitia zbrane v Devínskej Novej Vsi si potenciálny páchateľ takejto činnosti vie získať zbraň aj nelegálnou cestou.
Som presvedčený, že súčasná právna úprava o držbe strelných zbraní je kompatibilná s inými štátmi Európskej únie, v ktorých sa tiež nedávno stali rôzne negatívne javy spáchané so zbraňou. Myslím, že naposledy v Španielsku hlásili dva dni dozadu. Žiadny však z týchto štátov podobným spôsobom nejde v úvodzovkách vylepšovať svoju legislatívu tak, ako sa to robí u nás.
Záverom konštatujem, že predkladateľ návrhu zákona predložil do Národnej rady Slovenskej republiky neodborný, nedomyslený a aj podľa mňa Ústave Slovenskej republiky odporujúci návrh.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, verím, že tento zákon neprejde do druhého čítania. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

Deň v parlamente

<- ->