Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
8. 7. 2011 11:20:00 - 11:21:46 20. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 316 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jakab, Elemér (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
70.
Ale ja by som chcel, že aby ste (sa) mi ospravedlnil nejak po maďarsky, keď už tak... (Smiech v sále.)
No, mám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V čl. V sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
Bod 2. § 56a znie:
"Pôsobnosť ministra životného prostredia vo vzťahu k orgánom Recyklačného fondu
Minister životného prostredia
a) podpisuje rozhodnutia správnej rady podľa § 58 ods. 6 písm. b),
b) dáva podnet na začatie konania Najvyššieho kontrolného úradu,
c) dáva podnet na začatie konania Protimonopolného úradu Slovenskej republiky,
d) zverejňuje zmluvy medzi Recyklačným fondom a žiadateľom podľa § 64 ods. 10 a zmluvy uzatvorenej na základe § 63."
V súčasnom zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neexistuje žiaden inštitút kontroly poskytovania verejných prostriedkov z Recyklačného fondu, nakoľko prostriedky Recyklačného fondu musia byť poskytnuté v súlade s účelom odpadového hospodárstva, s prioritami štátnej environmentálnej politiky Slovenskej republiky a programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky je potrebné vytvoriť mechanizmus kontroly zo strany ministerstva životného prostredia. Návrhom zákona sa zavádza povinnosť ministra životného prostredia vyjadriť podpisom súhlas s rozhodnutím Správnej rady Recyklačného fondu o poskytnutí prostriedkov pred podpísaním samotnej zmluvy medzi Recyklačným fondom a žiadateľom a zároveň má povinnosť takéto zmluvy zverejniť. V prípade porušenia kritérií poskytovania prostriedkov z Recyklačného fondu zakotvených v zákone o odpadoch je minister povinný dať podnet na preskúmanie takéhoto postupu Najvyššiemu kontrolnému úradu a Protimonopolnému úradu.
Bod 3. V § 64 ods. 10 sa za slová "Správnej rady" vkladajú slová "podpísané ministrom životného prostredia".
Doplnenie v odseku 10 nadväzuje na úpravu v § 56a.
Bod 2 sa označí ako bod 4.
Ďakujem pekne za pozornosť.
8. 7. 2011 11:16:49 - 11:19:56 20. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 316 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jakab, Elemér (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
68.
Pán predseda, ja som už chcel odísť, lebo ja nie som pán Elemér. (Smiech v sále.)
5. 4. 2011 17:22:14 - 17:22:33 16. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 187 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jakab, Elemér (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
113.
Vážení kolegovia, pred hlasovaním o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, oznamujem, že ako starosta obce som v konflikte záujmov. Ďakujem. (Potlesk.)
5. 4. 2011 10:04:44 - 10:12:32 16. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 187 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jakab, Elemér (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
42.
Vážený pán predseda, vážení kolegovia, všetci poznáme staroslovenskú rozprávku O troch grošoch a všetci sme už v detstve obdivovali múdrosť posolstva, ktoré sa skrýva v jej pointe. Rozdeliť tri groše tak, aby sme zachovali kontinuitu s minulosťou, neohrozili súčasnosť a odložili si niečo, lepšie povedané, investovali niečo aj do budúcnosti.
Čiže prvý groš dať našim rodičom za to, že nás vychovali. Druhý groš dať našim deťom na výchovu, aby sa raz postarali aj oni o nás. A len ten tretí je na to, aby sme ho správne a účelne minuli. V rodine je to väčšinou úloha hlavy rodiny, v štáte je to na pleciach vlády a parlamentu, v mestách a obciach je to úlohou primátorov a starostov.
Možno si poviete, že toto prirovnanie je vo vzťahu k niektorým zástupcom samospráv, ktorým od komunálnych volieb rýchlo pribúdajú na konte eurá, prisilné. Prečo by sme však mali konať práve tak, ako samospráva, ktorá spustila túto lavínu, teda bezhlavo a nepremyslene.
Momentálna situácia je taká, že podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 v znení neskorších predpisov, o ktorom je reč, napríklad starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok a (nezrozumiteľné slovo - následne?) podľa § 4 ods. 1 pertraktovaného zákona na základe počtu obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok. Poslanci môžu navyše k platu navrhnúť ešte odmeny od nula do 50 %.
Zákon má už sedemnásť rokov. V mnohých smeroch sú jeho paragrafy a ustanovenia prekonané, je potrebné sa k nemu opäť vrátiť, analyzovať ho a opraviť, resp. doplniť. Bolo by to, podľa môjho názoru, nutné aj bez toho, aby nás k tomu prinútili kroky niektorých samospráv na Slovensku po posledných komunálnych voľbách, resp. následné návrhy kolegov z koalície.
Pozorne som si preštudoval i návrh poslancov Národnej rady Szilárda Somogyiho, Ľuboša Majera a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 o právnom postavení platových pomerov starostov obce, primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorý by mal začať platiť od 1. marca tohto roku. A musím povedať, že súhlasíme s úpravou platov starostov a primátorov za presne vyšpecifikovaných podmienok a v úzkej súčinnosti s ostatnými zložkami fungovania samospráv, napr. poslancami, nie však s novelou samotnou.
Poslanecký návrh nevytvára dostatočný časový priestor na pripomienkovanie a na pohľad širšieho spektra spoločnosti. Požadujeme hlbšiu analýzu a selekciu. V MOST-e napríklad navrhujeme vzhľadom na hospodársku krízu zníženie koeficientu na základe, ktorého sa starostom vypočítavané platy o 10 %, aj keď, priznajme si, že napriek hospodárskej kríze platy v národnom hospodárstve vzrastú.
Súhlasíme so znížením odstupného z piatich na tri mesiace, to znamená na trojnásobok priemerného mesačnému platu. Vychádzame pritom zo zosúladenia daného stavu s poslancami parlamentu. Ak by som mal ďalej hovoriť o zmenách, ktoré sú potrebné, viem si predstaviť zrušenie odmien, ktoré môžu byť potenciálnou príčinou polemík, keďže nie sú verejnosťou jasne kontrolovateľné. Na druhej strane obecné zastupiteľstvo by nemalo odsúhlasovať plat starostovi každý mesiac, ale iba raz ročne, a to podľa výsledkov hospodárenia. Starostovia a primátori sú volení ako zástupcovia ľudu a mali by byť adekvátne ohodnotení. Je však pritom potrebné zohľadniť výsledky ich hospodárenia, a tak isto špecifické podmienky každého sídla.
Ako človek z praxe, ako človek, ktorý získaval ostrohy v komunálnej politike, upozorňujem predovšetkým na to, že by sme si mali dať veľký pozor na zavádzanie princípu kolektívnej viny. Je potrebné dôsledne oddeľovať to povestné zrno od pliev. Väčšina starostov a primátorov možnosti zákona, o ktorom hovoríme, nezneužíva. Naopak, jeho motivačné zložky slúžia na reálnu motiváciu starostov a primátorov. Mnohí starostovia a primátori sú manažérmi, ktorí priniesli do obcí a miest reálne výsledky. Je preto potrebné dôsledne rozlišovať, starostovia nemôžu byť prezentovaní len ako tí, ktorí zneužívajú svoje postavenie, vykrádajú samosprávy, či ešte emotívnejšie, ako tí, ktorí ich vyciciavajú. Starostovia a primátori sú vo väčšine prípadoch vo svojich obciach a mestách skutočnými osobnosťami. Všetci dobre vieme, že v komunálnych voľbách voliči vo väčšej miere prihliadajú na to, koho volia, a nie na to, koho nominovala tá-ktorá politická strana. Musíme preto rešpektovať fakt, že to nie sú dosadení štátni úradníci a že do svojich úradov neboli nominovaní, ale zvolili ich voliči v demokratických voľbách, ktorí im takto vyjadrili svoju dôveru, že účty za svoju prácu im skladajú najmä v menších sídlach každý deň na ulici, v obchode, v úrade, v kostole, či na futbalovom štadióne. Miestni vedia najlepšie, koho zvolili a čo od neho očakávajú. Nemôžeme im striktne určiť výšku platov. Nie sú štátnymi zamestnancami. Navyše, v obciach do 500 obyvateľov je už samotným problémom plat starostu, nie jeho výška.
Nedevalvujme preto aj pozície starostov a primátorov. Ak im zoberieme všetky výhody a podstatne znížime platové ohodnotenie, náhle zistíme, že ich miesta zaujali nekvalifikovaní karieristi bez morálnej autority, ktorí vnímajú svoj post ako rýchly spôsob na obohatenie. To, že sa to v týchto voľbách v niektorých prípadoch naozaj udialo, neznamená, že tento stav je sympatický pre celé Slovensku. Kvôli nedostatočnému ohodnoteniu pri množstve náročných a zodpovedných úloh, ktoré sú kladené na našich starostov a primátorov, stratia o túto funkciu záujem šikovní a kvalitní ľudia. V tom by sme sa mali teraz spojiť všetci, aby sme nekonali unáhlene s cieľom paušálne trestať.
Navrhujem vytvoriť priestor na pripomienkovanie aj zo strany primátorov miest, Združenia miest a obcí Slovenska, odborníkov z koaličných i opozičných strán, aj zo strany ľudí, ktorí majú s prácou samospráv dlhoročné skúsenosti. Aby sme tie naše tri samosprávne slovenské groše dokázali rozdeliť naozaj spravodlivo.
Ďakujem. (Potlesk.)
9. 2. 2011 15:52:38 - 16:03:47 12.schôdza NR SR - 6.deň - B.popoludní Tlač 159 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jakab, Elemér (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Chcel by som dať pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Procházku, Pavla Hrušovského a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bod 1. V čl. I. v bode 1 v § 14 ods. 1 písm. j) vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: "j) Nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie: "4a) § 1a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky."
Bod 2. V čl. I. v bode 3 slová "nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu" nahradiť slovami "nadobudol cudzie štátne občianstvo alebo požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Bod 3. V čl. I v bode 4 navrhovaný § 277f) ods. 1 upraviť takto:
"1. Policajt, ktorý nenadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Policajt, ktorý pred 1. marcom 2011 požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak policajt nesplní povinnosť podľa prvej vety alebo druhej vety, prepustí sa zo služobného pomeru."
Bod 4. V čl. I v bode 4 v navrhovanom § 277f) ods. 2 v čl. 2, v bode 4 v navrhovanom § 268l) ods.2 v čl. 4, v bode 3 navrhovanom § 215j) ods. 2, v čl. 5 v bode 4 navrhovanom § 140a), ods. 2 na konci bodku nahradiť čiarkou a pripojiť tieto slová "má k 1. marcu 2011 okrem štátneho občianstva Slovenskej republiky aj štátne občianstvo Českej republiky a nemá iné cudzie štátne občianstvo."
Bod 5. V čl. II v bode 1 § 14 ods. 1 písm. j) vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: "j) Nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktoré účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie: "5a) § 1a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky."
Bod 6. V čl. II v bode 3 slová "nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu" nahradiť slovami "nadobudol cudzie štátne občianstvo alebo požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Bod 7. V čl. II v bode 4 v navrhovanom § 268l ods. 1 upraviť takto:
"1. Colník, ktorý nenadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Colník, ktorý pred 1. marcom 2011 požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva, je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate, alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak colník nesplní povinnosti podľa prvej vety alebo druhej vety, minister alebo príslušné nariadenie prepustí colníka zo služobného pomeru."
Bod 8. Z predloženého návrhu vypustiť čl. III, doterajšie čl. IV až VI označiť ako čl. III až V.
Bod 9. V čl. IV v bode 1 v § 13 ods. 1 písm. g), vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: "g) Má štátne občianstvo Slovenskej republiky a nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie: "9b § 1a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky."
Bod 10. V čl. IV bod 2 upraviť takto: "2. V § 15 ods. 5 písm. e) 1. bod znie: "1. Má štátne občianstvo Slovenskej republiky a nemá cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."."
Bod 11. V čl. IV v bode 3 v navrhovanom § 215 je ods. 1 upraviť takto: "Profesionálny vojak, ktorý nadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Profesionálny vojak, ktorý pred 1. marcom 2011 požiada o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva, je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate, alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak profesionálny vojak nesplní povinnosť podľa prvej vety alebo druhej vety, prepustí sa zo služobného pomeru."
Bod 14. V čl. V bod 1 vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: V § 3 ods. 2 znie: "V štátnej službe na štátnom zamestnaneckom mieste, kde sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa "tajné" alebo "prísne tajné", môže vykonávať len občan Slovenskej republiky, ktorý nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie: 5a § 1 zákona Národnej rady č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Bod 13. V čl. V upraviť takto: "V § 3 sa vypúšťa ods. 3. Bod 4 v čl. V bod 3 upraviť takto: "V § 52 ods. 1 písm. h) znie: "h) Straty občianstva § 3 ods. 1 nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva alebo požiadanie o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."."
Paragraf 3 ods. 2 bod 15 v čl. V bude 4 v navrhovanom § 140a ods. 1 upraviť takto: "Štátny zamestnanec podľa § 3 ods. 2, ktorý nadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Štátny zamestnanec podľa § 3 ods. 2, ktorý pred 1. marcom 2011 požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva, je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate, alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak štátny zamestnanec nesplní povinnosť podľa prvej vety alebo druhej vety, skončí sa jeho štátnozamestnanecký pomer k 1. septembru 2011."
Bod 16. Čl. V doplniť novým bodom 5, ktorý znie: "Za § 142 sa vkladá nový § 142a, ktorý znie: Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2009 Z. z., s ktorým sa štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky."
Odôvodnenie. Bodom 1, 2, 3 až 15 v nadväznosti na návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Pavla Kuboviča a Szilárda Somogyiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a v znení neskorších predpisov sa navrhuje doplniť zákaz vykonávania povolania vo vymedzených druhoch štátnej služby aj pre osoby, ktoré požiadali na základe uvedeného zákona o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva.
Dôvodom takéhoto doplnenia je vyhnúť sa možným rozdielnym výkladom pri aplikácii zákona v praxi, pretože v prípade, že neuznávame účinky cudzieho štátneho občianstva, by sa mohlo tvrdiť, že takéto občianstvo nášho právneho poriadku de jure nie je cudzím štátnym občianstvom.
K bodu 4 navrhované doplnenie jednoznačne ustanovuje, že zákaz pri výkone povolaní osobami dvojakého štátneho občianstva sa nevzťahuje iba na osoby, ktoré majú štátne občianstvo Českej republiky a zároveň nemajú iné štátne občianstvo a pred rokom 1993 boli štátnym občanom ČSFR.
Bod 8. Navrhuje sa vypustiť spod zákazu vykonávania povolanie cudzím štátnym občanom, prokurátorom a právnych čakateľov prokuratúry.
K bodu 12, 13 a 16 v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe sa zákonom ustanoví, ktoré štátnozamestnanecké miesta možno obsadzovať osobami s výlučne štátnym občianstvom Slovenskej republiky. Ide o štátnozamestnanecké miesta, kde je potreba oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa "tajné" alebo "prísne tajné".
Ďakujem.
9. 2. 2011 15:52:38 - 16:03:47 12.schôdza NR SR - 6.deň - B.popoludní Tlač 159 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jakab, Elemér (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Chcel by som dať pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Procházku, Pavla Hrušovského a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bod 1. V čl. I. v bode 1 v § 14 ods. 1 písm. j) vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: "j) Nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie: "4a) § 1a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky."
Bod 2. V čl. I. v bode 3 slová "nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu" nahradiť slovami "nadobudol cudzie štátne občianstvo alebo požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Bod 3. V čl. I v bode 4 navrhovaný § 277f) ods. 1 upraviť takto:
"1. Policajt, ktorý nenadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Policajt, ktorý pred 1. marcom 2011 požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak policajt nesplní povinnosť podľa prvej vety alebo druhej vety, prepustí sa zo služobného pomeru."
Bod 4. V čl. I v bode 4 v navrhovanom § 277f) ods. 2 v čl. 2, v bode 4 v navrhovanom § 268l) ods.2 v čl. 4, v bode 3 navrhovanom § 215j) ods. 2, v čl. 5 v bode 4 navrhovanom § 140a), ods. 2 na konci bodku nahradiť čiarkou a pripojiť tieto slová "má k 1. marcu 2011 okrem štátneho občianstva Slovenskej republiky aj štátne občianstvo Českej republiky a nemá iné cudzie štátne občianstvo."
Bod 5. V čl. II v bode 1 § 14 ods. 1 písm. j) vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: "j) Nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktoré účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie: "5a) § 1a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky."
Bod 6. V čl. II v bode 3 slová "nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu" nahradiť slovami "nadobudol cudzie štátne občianstvo alebo požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Bod 7. V čl. II v bode 4 v navrhovanom § 268l ods. 1 upraviť takto:
"1. Colník, ktorý nenadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Colník, ktorý pred 1. marcom 2011 požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva, je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate, alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak colník nesplní povinnosti podľa prvej vety alebo druhej vety, minister alebo príslušné nariadenie prepustí colníka zo služobného pomeru."
Bod 8. Z predloženého návrhu vypustiť čl. III, doterajšie čl. IV až VI označiť ako čl. III až V.
Bod 9. V čl. IV v bode 1 v § 13 ods. 1 písm. g), vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: "g) Má štátne občianstvo Slovenskej republiky a nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie: "9b § 1a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky."
Bod 10. V čl. IV bod 2 upraviť takto: "2. V § 15 ods. 5 písm. e) 1. bod znie: "1. Má štátne občianstvo Slovenskej republiky a nemá cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."."
Bod 11. V čl. IV v bode 3 v navrhovanom § 215 je ods. 1 upraviť takto: "Profesionálny vojak, ktorý nadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Profesionálny vojak, ktorý pred 1. marcom 2011 požiada o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva, je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate, alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak profesionálny vojak nesplní povinnosť podľa prvej vety alebo druhej vety, prepustí sa zo služobného pomeru."
Bod 14. V čl. V bod 1 vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: V § 3 ods. 2 znie: "V štátnej službe na štátnom zamestnaneckom mieste, kde sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa "tajné" alebo "prísne tajné", môže vykonávať len občan Slovenskej republiky, ktorý nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie: 5a § 1 zákona Národnej rady č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Bod 13. V čl. V upraviť takto: "V § 3 sa vypúšťa ods. 3. Bod 4 v čl. V bod 3 upraviť takto: "V § 52 ods. 1 písm. h) znie: "h) Straty občianstva § 3 ods. 1 nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva alebo požiadanie o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."."
Paragraf 3 ods. 2 bod 15 v čl. V bude 4 v navrhovanom § 140a ods. 1 upraviť takto: "Štátny zamestnanec podľa § 3 ods. 2, ktorý nadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Štátny zamestnanec podľa § 3 ods. 2, ktorý pred 1. marcom 2011 požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva, je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate, alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak štátny zamestnanec nesplní povinnosť podľa prvej vety alebo druhej vety, skončí sa jeho štátnozamestnanecký pomer k 1. septembru 2011."
Bod 16. Čl. V doplniť novým bodom 5, ktorý znie: "Za § 142 sa vkladá nový § 142a, ktorý znie: Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2009 Z. z., s ktorým sa štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky."
Odôvodnenie. Bodom 1, 2, 3 až 15 v nadväznosti na návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Pavla Kuboviča a Szilárda Somogyiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a v znení neskorších predpisov sa navrhuje doplniť zákaz vykonávania povolania vo vymedzených druhoch štátnej služby aj pre osoby, ktoré požiadali na základe uvedeného zákona o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva.
Dôvodom takéhoto doplnenia je vyhnúť sa možným rozdielnym výkladom pri aplikácii zákona v praxi, pretože v prípade, že neuznávame účinky cudzieho štátneho občianstva, by sa mohlo tvrdiť, že takéto občianstvo nášho právneho poriadku de jure nie je cudzím štátnym občianstvom.
K bodu 4 navrhované doplnenie jednoznačne ustanovuje, že zákaz pri výkone povolaní osobami dvojakého štátneho občianstva sa nevzťahuje iba na osoby, ktoré majú štátne občianstvo Českej republiky a zároveň nemajú iné štátne občianstvo a pred rokom 1993 boli štátnym občanom ČSFR.
Bod 8. Navrhuje sa vypustiť spod zákazu vykonávania povolanie cudzím štátnym občanom, prokurátorom a právnych čakateľov prokuratúry.
K bodu 12, 13 a 16 v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe sa zákonom ustanoví, ktoré štátnozamestnanecké miesta možno obsadzovať osobami s výlučne štátnym občianstvom Slovenskej republiky. Ide o štátnozamestnanecké miesta, kde je potreba oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa "tajné" alebo "prísne tajné".
Ďakujem.
9. 2. 2011 15:52:38 - 16:03:47 12.schôdza NR SR - 6.deň - B.popoludní Tlač 159 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jakab, Elemér (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Chcel by som dať pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Procházku, Pavla Hrušovského a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bod 1. V čl. I. v bode 1 v § 14 ods. 1 písm. j) vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: "j) Nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie: "4a) § 1a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky."
Bod 2. V čl. I. v bode 3 slová "nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu" nahradiť slovami "nadobudol cudzie štátne občianstvo alebo požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Bod 3. V čl. I v bode 4 navrhovaný § 277f) ods. 1 upraviť takto:
"1. Policajt, ktorý nenadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Policajt, ktorý pred 1. marcom 2011 požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak policajt nesplní povinnosť podľa prvej vety alebo druhej vety, prepustí sa zo služobného pomeru."
Bod 4. V čl. I v bode 4 v navrhovanom § 277f) ods. 2 v čl. 2, v bode 4 v navrhovanom § 268l) ods.2 v čl. 4, v bode 3 navrhovanom § 215j) ods. 2, v čl. 5 v bode 4 navrhovanom § 140a), ods. 2 na konci bodku nahradiť čiarkou a pripojiť tieto slová "má k 1. marcu 2011 okrem štátneho občianstva Slovenskej republiky aj štátne občianstvo Českej republiky a nemá iné cudzie štátne občianstvo."
Bod 5. V čl. II v bode 1 § 14 ods. 1 písm. j) vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: "j) Nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktoré účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie: "5a) § 1a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky."
Bod 6. V čl. II v bode 3 slová "nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu" nahradiť slovami "nadobudol cudzie štátne občianstvo alebo požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Bod 7. V čl. II v bode 4 v navrhovanom § 268l ods. 1 upraviť takto:
"1. Colník, ktorý nenadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Colník, ktorý pred 1. marcom 2011 požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva, je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate, alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak colník nesplní povinnosti podľa prvej vety alebo druhej vety, minister alebo príslušné nariadenie prepustí colníka zo služobného pomeru."
Bod 8. Z predloženého návrhu vypustiť čl. III, doterajšie čl. IV až VI označiť ako čl. III až V.
Bod 9. V čl. IV v bode 1 v § 13 ods. 1 písm. g), vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: "g) Má štátne občianstvo Slovenskej republiky a nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie: "9b § 1a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky."
Bod 10. V čl. IV bod 2 upraviť takto: "2. V § 15 ods. 5 písm. e) 1. bod znie: "1. Má štátne občianstvo Slovenskej republiky a nemá cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."."
Bod 11. V čl. IV v bode 3 v navrhovanom § 215 je ods. 1 upraviť takto: "Profesionálny vojak, ktorý nadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Profesionálny vojak, ktorý pred 1. marcom 2011 požiada o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva, je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate, alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak profesionálny vojak nesplní povinnosť podľa prvej vety alebo druhej vety, prepustí sa zo služobného pomeru."
Bod 14. V čl. V bod 1 vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: V § 3 ods. 2 znie: "V štátnej službe na štátnom zamestnaneckom mieste, kde sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa "tajné" alebo "prísne tajné", môže vykonávať len občan Slovenskej republiky, ktorý nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie: 5a § 1 zákona Národnej rady č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Bod 13. V čl. V upraviť takto: "V § 3 sa vypúšťa ods. 3. Bod 4 v čl. V bod 3 upraviť takto: "V § 52 ods. 1 písm. h) znie: "h) Straty občianstva § 3 ods. 1 nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva alebo požiadanie o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."."
Paragraf 3 ods. 2 bod 15 v čl. V bude 4 v navrhovanom § 140a ods. 1 upraviť takto: "Štátny zamestnanec podľa § 3 ods. 2, ktorý nadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Štátny zamestnanec podľa § 3 ods. 2, ktorý pred 1. marcom 2011 požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva, je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate, alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak štátny zamestnanec nesplní povinnosť podľa prvej vety alebo druhej vety, skončí sa jeho štátnozamestnanecký pomer k 1. septembru 2011."
Bod 16. Čl. V doplniť novým bodom 5, ktorý znie: "Za § 142 sa vkladá nový § 142a, ktorý znie: Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2009 Z. z., s ktorým sa štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky."
Odôvodnenie. Bodom 1, 2, 3 až 15 v nadväznosti na návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Pavla Kuboviča a Szilárda Somogyiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a v znení neskorších predpisov sa navrhuje doplniť zákaz vykonávania povolania vo vymedzených druhoch štátnej služby aj pre osoby, ktoré požiadali na základe uvedeného zákona o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva.
Dôvodom takéhoto doplnenia je vyhnúť sa možným rozdielnym výkladom pri aplikácii zákona v praxi, pretože v prípade, že neuznávame účinky cudzieho štátneho občianstva, by sa mohlo tvrdiť, že takéto občianstvo nášho právneho poriadku de jure nie je cudzím štátnym občianstvom.
K bodu 4 navrhované doplnenie jednoznačne ustanovuje, že zákaz pri výkone povolaní osobami dvojakého štátneho občianstva sa nevzťahuje iba na osoby, ktoré majú štátne občianstvo Českej republiky a zároveň nemajú iné štátne občianstvo a pred rokom 1993 boli štátnym občanom ČSFR.
Bod 8. Navrhuje sa vypustiť spod zákazu vykonávania povolanie cudzím štátnym občanom, prokurátorom a právnych čakateľov prokuratúry.
K bodu 12, 13 a 16 v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe sa zákonom ustanoví, ktoré štátnozamestnanecké miesta možno obsadzovať osobami s výlučne štátnym občianstvom Slovenskej republiky. Ide o štátnozamestnanecké miesta, kde je potreba oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa "tajné" alebo "prísne tajné".
Ďakujem.
9. 2. 2011 15:52:38 - 16:03:47 12.schôdza NR SR - 6.deň - B.popoludní Tlač 159 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jakab, Elemér (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Chcel by som dať pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Procházku, Pavla Hrušovského a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bod 1. V čl. I. v bode 1 v § 14 ods. 1 písm. j) vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: "j) Nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie: "4a) § 1a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky."
Bod 2. V čl. I. v bode 3 slová "nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu" nahradiť slovami "nadobudol cudzie štátne občianstvo alebo požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Bod 3. V čl. I v bode 4 navrhovaný § 277f) ods. 1 upraviť takto:
"1. Policajt, ktorý nenadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Policajt, ktorý pred 1. marcom 2011 požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak policajt nesplní povinnosť podľa prvej vety alebo druhej vety, prepustí sa zo služobného pomeru."
Bod 4. V čl. I v bode 4 v navrhovanom § 277f) ods. 2 v čl. 2, v bode 4 v navrhovanom § 268l) ods.2 v čl. 4, v bode 3 navrhovanom § 215j) ods. 2, v čl. 5 v bode 4 navrhovanom § 140a), ods. 2 na konci bodku nahradiť čiarkou a pripojiť tieto slová "má k 1. marcu 2011 okrem štátneho občianstva Slovenskej republiky aj štátne občianstvo Českej republiky a nemá iné cudzie štátne občianstvo."
Bod 5. V čl. II v bode 1 § 14 ods. 1 písm. j) vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: "j) Nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktoré účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie: "5a) § 1a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky."
Bod 6. V čl. II v bode 3 slová "nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu" nahradiť slovami "nadobudol cudzie štátne občianstvo alebo požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Bod 7. V čl. II v bode 4 v navrhovanom § 268l ods. 1 upraviť takto:
"1. Colník, ktorý nenadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Colník, ktorý pred 1. marcom 2011 požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva, je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate, alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak colník nesplní povinnosti podľa prvej vety alebo druhej vety, minister alebo príslušné nariadenie prepustí colníka zo služobného pomeru."
Bod 8. Z predloženého návrhu vypustiť čl. III, doterajšie čl. IV až VI označiť ako čl. III až V.
Bod 9. V čl. IV v bode 1 v § 13 ods. 1 písm. g), vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: "g) Má štátne občianstvo Slovenskej republiky a nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie: "9b § 1a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky."
Bod 10. V čl. IV bod 2 upraviť takto: "2. V § 15 ods. 5 písm. e) 1. bod znie: "1. Má štátne občianstvo Slovenskej republiky a nemá cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."."
Bod 11. V čl. IV v bode 3 v navrhovanom § 215 je ods. 1 upraviť takto: "Profesionálny vojak, ktorý nadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Profesionálny vojak, ktorý pred 1. marcom 2011 požiada o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva, je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate, alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak profesionálny vojak nesplní povinnosť podľa prvej vety alebo druhej vety, prepustí sa zo služobného pomeru."
Bod 14. V čl. V bod 1 vrátane poznámky pod čiarou upraviť takto: V § 3 ods. 2 znie: "V štátnej službe na štátnom zamestnaneckom mieste, kde sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa "tajné" alebo "prísne tajné", môže vykonávať len občan Slovenskej republiky, ktorý nemá cudzie štátne občianstvo alebo nepožiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie: 5a § 1 zákona Národnej rady č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Bod 13. V čl. V upraviť takto: "V § 3 sa vypúšťa ods. 3. Bod 4 v čl. V bod 3 upraviť takto: "V § 52 ods. 1 písm. h) znie: "h) Straty občianstva § 3 ods. 1 nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva alebo požiadanie o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva."."
Paragraf 3 ods. 2 bod 15 v čl. V bude 4 v navrhovanom § 140a ods. 1 upraviť takto: "Štátny zamestnanec podľa § 3 ods. 2, ktorý nadobudol cudzie štátne občianstvo pred 1. marcom 2011 je povinný do 31. augusta 2011 preukázať, že cudzie štátne občianstvo stratil, alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Štátny zamestnanec podľa § 3 ods. 2, ktorý pred 1. marcom 2011 požiadal o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva, je povinný do 31. augusta 2011 odvolať tento úkon, alebo ak mu bolo takéto cudzie štátne občianstvo udelené, urobiť úkon smerujúci k jeho strate, alebo preukázať, že takéto cudzie štátne občianstvo stratil. Ak štátny zamestnanec nesplní povinnosť podľa prvej vety alebo druhej vety, skončí sa jeho štátnozamestnanecký pomer k 1. septembru 2011."
Bod 16. Čl. V doplniť novým bodom 5, ktorý znie: "Za § 142 sa vkladá nový § 142a, ktorý znie: Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2009 Z. z., s ktorým sa štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky."
Odôvodnenie. Bodom 1, 2, 3 až 15 v nadväznosti na návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Pavla Kuboviča a Szilárda Somogyiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a v znení neskorších predpisov sa navrhuje doplniť zákaz vykonávania povolania vo vymedzených druhoch štátnej služby aj pre osoby, ktoré požiadali na základe uvedeného zákona o cudzie štátne občianstvo, ktorého účinky Slovenská republika neuznáva.
Dôvodom takéhoto doplnenia je vyhnúť sa možným rozdielnym výkladom pri aplikácii zákona v praxi, pretože v prípade, že neuznávame účinky cudzieho štátneho občianstva, by sa mohlo tvrdiť, že takéto občianstvo nášho právneho poriadku de jure nie je cudzím štátnym občianstvom.
K bodu 4 navrhované doplnenie jednoznačne ustanovuje, že zákaz pri výkone povolaní osobami dvojakého štátneho občianstva sa nevzťahuje iba na osoby, ktoré majú štátne občianstvo Českej republiky a zároveň nemajú iné štátne občianstvo a pred rokom 1993 boli štátnym občanom ČSFR.
Bod 8. Navrhuje sa vypustiť spod zákazu vykonávania povolanie cudzím štátnym občanom, prokurátorom a právnych čakateľov prokuratúry.
K bodu 12, 13 a 16 v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe sa zákonom ustanoví, ktoré štátnozamestnanecké miesta možno obsadzovať osobami s výlučne štátnym občianstvom Slovenskej republiky. Ide o štátnozamestnanecké miesta, kde je potreba oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa "tajné" alebo "prísne tajné".
Ďakujem.
9. 2. 2011 14:46:57 - 14:47:24 12.schôdza NR SR - 6.deň - B.popoludní Tlač 149 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jakab, Elemér (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Pán poslanec Matovič, akokoľvek nás budete provokovať, chcem vás ubezpečiť, že my sa cítime tu doma. A nám je to jedno, či si vy o tom myslíte. (Hlasy v sále.)

Deň v parlamente

<- ->