Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
8. 12. 2011 10:20:42 - 10:21:56 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 568 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
32.
Ďakujem pekne za túto faktickú poznámku, pán poslanec. Áno, potvrdzujete to, čo v zásade sa ozýva z celého sektoru samosprávy, že je konečne potrebné urobiť audit kompetencií a ich financovania. Ak ste povedali, že táto vláda odchádza, v zásade nebol čas na to, aby sa tento proces uskutočnil. Ja si dovolím trošku nesúhlasiť, lebo to spomínané uznesenie vlády Slovenskej republiky, ktoré som citoval, malo v bode D4 termín do 30. júna 2011 posúdiť súčasný stav a pripraviť návrh zmien financovania samosprávy vo väzbe na úpravu kompetencií. To znamená, že ten termín si vláda prijala sama na 30. júna 2011 a sama si tento termín nesplnila. Ja nebudem hľadať tie príčiny, či boli objektívne alebo neobjektívne, faktom je, že to uznesenie naplnené nebolo a aj príprava štátneho rozpočtu na rok 2012 a roky 2013 až 2014 nevychádzala z reálneho hodnotenia situácie, ale, nazvime to, z kvalifikovaného, viac-menej kvalifikovaného odhadu situácie.
Ďakujem pekne.
8. 12. 2011 10:11:57 - 10:19:19 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 568 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
28.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, Vážené kolegyne, kolegovia, ja chcem v prvom rade poďakovať predkladateľom za návrh tohto uznesenia, lebo je v úzkej väzbe na to, čo sme prerokovali v predchádzajúcom bode, a to je ten zákon o dlhovej brzde.
Ja plne súhlasím so slovami, ktoré tu zazneli aj z úst pána poslanca Buriana, ale predovšetkým pána poslanca Kažimíra, ktorí hovorili, že iste nový zákon o rozpočtovej zodpovednosti garantuje obciam a mestám určitý status quo a lepšie povedané, garantuje im, že nebude v budúcnosti prichádzať k prenosu kompetencií bez finančného plnenia na výkon týchto kompetencií. Áno, ale to rozhodujúce slovíčko je - v budúcnosti nebude prichádzať. Nám zostáva otázka, aby sme sa vysporiadali s tým, čo je tu do dnešného dňa. A na to, aby sme sa vysporiadali so stavom, ktorý je tu do dnešného dňa, má slúžiť toto uznesenie.
Ja by som nechcel veľmi politizovať túto tému, ale neodpustím si jednu poznámku, možno toto uznesenie nebolo potrebné, ak by sa naplnilo uznesenie vlády č. 232 zo 6. apríla 2011, ktoré hovorilo o tom, že je potrebné urobiť inventarizáciu všetkých kompetencií, posúdiť efektívnosť ich vykonávania, následne pripraviť návrhy zmien financovania tak, aby bolo úplne jasné, čo sú za kompetencie v tom balíku vyše štyri a pol tisíca kompetencií, ktoré vykonávajú samosprávne orgány, koľko je na ne reálne financií, či sú relevantné údaje, ktoré sa objavujú pri každoročných debatách o zostavovaní štátneho rozpočtu. A ja môžem spomenúť len niektoré čísla, ktoré sa objavovali aj pri zostavovaní rozpočtu na rok 2012, možno aj na rok 2011. Dopady zákona o sociálnych službách, hovorilo sa o dopadoch v rozpätí, podľa toho, ako sa bude, ako sa schváli definitívne znenie zákona, v rozpätí 50 až 150 miliónov eur. To znamená, len dopad jedného zákona vám môže urobiť rozdiel alebo sekeru v hospodárení samospráv takmer 100 miliónov eur, dopad zákona o pedagogických zamestnancoch. A napríklad len taká stratégia rozvoja verejných knižníc, ktorá pre mnohých povie, veď čo tam môžete asi minúť na rozvoji verejných knižníc, ale odhadovaný dopad je 9,7 milióna eur. Čiže toto sú úplne také, také malinké kamienky mozaiky, ktoré keď sa v konečnom dôsledku pospájajú, tak vytvoria celkom značný finančný objem.
Ja by som upozornil na niektoré zákony, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, a určite sa v súlade so znením tohto uznesenia a v súlade so zámerom predkladateľa bude k nim treba vrátiť. Základný zákon obecnej samosprávy, zákon 369/1990 o obecnom zriadení, bude potrebné prehodnotiť a stanoviť aj v zákone o obecnom zriadení, ale aj v zákone o vyšších územných celkoch jednoznačne rozsah originálnych pôsobností obcí a VÚC v oblastiach zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd, odpadov, v protipovodňovej ochrane, požiarnej ochrane, regionálnom rozvoji, krízovom riadení, civilnej ochrane, doprave, cestnom hospodárstve, regionálnom školstve. Toto sú tie základné okruhy. A keď som povedal napríklad zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, je tu zákon 442/2002 o verejných vodovodoch a kanalizáciách, kde štát prijal záväzok smerom k Európskej únii, že do roku 2015 budú odkanalizované všetky aglomerácie nad 2000 obyvateľov. Dnes situácia z hľadiska pokroku výstavby vyzerá tak, že nedôjde k naplneniu tohto záväzku v plnej miere, a keďže ide o originálnu kompetenciu obcí a miest, tak sa z tohto miesta pýtam, kto bude niesť finančné následky tohto kroku, že nesplníme záväzky voči Európskej únii? Preto je opätovne namieste návrh uznesenia, ktorý pripravil výbor pre verejnú správu.
Môžeme hovoriť o zákone o sociálnych službách, kde treba takisto povedať, čo sú originálne kompetencie a čo je prenesený výkon štátnej správy. Môžeme hovoriť o zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a mládeže, môžeme hovoriť o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, môžeme hovoriť o zákone o pomoci v hmotnej núdzi. Môžeme hovoriť o zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v tom kontexte napríklad aj o tom spornom nariadení 668, ktoré prerozdeľuje finančné prostriedky na základe určitého vzorca, čo sú nie malé finančné dopady na samosprávy, zákon 245/2008, školský zákon, počty detí. Môžeme hovoriť o finančných pásmach pri nákupoch potravín. Môžeme hovoriť o novele nariadenia, ktoré som už citoval, kde tá diskriminácia je absolútne jasná. Zákon 228 o telesnej kultúre a systémové nástroje na výkon pôsobnosti pre mestá a obce, vyššie územné celky pri financovaní telovýchovy, športu, detí a mládeže. Ako toto sú nie malé úlohy, ktoré pred nami stoja. Taká vec, ktorá sa nedostáva do pozornosti verejnosti príliš, je napríklad civilná ochrana obyvateľstva, krízové riadenie a obrana štátu. Iste, úlohy, ktoré pokiaľ nie je problém, nikto ani nevie o nich, že existujú, ale takisto nie sú jednoznačne stanovené pôsobnosti a nie je úplne jasné, čo je originálna pôsobnosť obce v čase, keď nie je problém, a čo je pôsobnosťou obce, originálnou pôsobnosťou obce v čase mimoriadnej situácie a kde je tu hranica medzi originálnou pôsobnosťou a preneseným výkonom štátnej správy. Môžeme hovoriť o regulácii v statickej doprave v zákone o pozemných komunikáciách, môžeme hovoriť o ochrane pred povodňami, ochrane pred požiarmi a mohol by som pokračovať ešte ďalej. Ten výpočet zákonov, ktoré sa dotýkajú samosprávy, je veľký. Tak, ako hovoril pán poslanec Kažimír, že je potrebné, aby si v súvislosti so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti štát urobil poriadok v tom, aké má záväzky, aké má zmluvy, aký je skutkový stav, tak je potrebné, aby v súvislosti s týmto zákonom sa urobil jednoznačne úplný komplexný audit celého okruhu verejnej správy, to znamená aj samosprávy. A preto vítam a budem všetkými prostriedkami podporovať návrh tohto uznesenia, ktoré túto potrebu jednoznačne dáva do legislatívnej podoby.
Ďakujem pekne.
8. 12. 2011 9:10:37 - 9:18:38 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 556 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
6.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte veľmi krátku reakciu na navrhovaný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Pán predkladateľ vo svojom úvodnom slove povedal, že konsenzuálne sa k tomuto zákonu prihlásili aj samosprávy, ja chcem toto tvrdenie podporiť a povedať, že áno, je to skutočne tak, lebo aj samosprávy cítia zodpovednosť za hospodárenie štátu a za vývoj celej spoločnosti, ktorej sú súčasťou. No napriek tomu, že samosprávy sa úplne jasne, transparentne a nespochybniteľne prihlásili k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti, sú tu určité problémy alebo obmedzenia, ktoré nám spôsobujú vrásky na čele.
Ak si zoberieme článok 2, teda článok 6, odsek 1: "Štát finančne nezabezpečuje platobnú schopnosť a nezodpovedá za platobnú schopnosť obce alebo vyššieho územného celku." Ja rozumiem tejto formulácii, že štát nemôže prevziať na seba platobnú neschopnosť, ktorá je spôsobená zlou funkciou samosprávnych orgánov, ale na druhej strane, tak ako je to naformulované, to v sebe skrýva určité riziká.
Ja som pri zákone o štátnom rozpočte ukazoval už tento graf, ja si ho dovolím ukázať opätovne a to je vplyv alebo spolužitie štátu a obcí. Horná krivka, modrá, hovorí o výnose samospráv v prípade podielu 70,3 % na dane, na dani z príjmov fyzických osôb. Zelená krivka, ktorá je výrazne posunutá nižšie, hovorí o tom, že pri poklese na 65,4 samozrejme poklesnú aj príjmy samospráv. Na tom by nebolo nič zlé, pokiaľ by bol prebytok finančných prostriedkov, ktorými samosprávy disponujú. Horší je ale tento graf, ktorý hovorí, že tie parametre, tak ako sú nastavené, síce zlepšia v určitej forme hospodárenie v pomere medzi rokom 2011 a 2012, kedy sa hospodárenie samospráv dostane približne na vyrovnanú úroveň s tým, že zapoja finančné operácie, že zapoja svoje majetkové aktíva a dokážu vyrovnane finančne hospodáriť. Ak si ale urobíte hlbšiu analýzu, ako to bude vyzerať v rokoch dvetisíctrinásť, štrnásť a ďalších rokoch pri tomto nastavení príjmov obcí a miest, je úplne jasný, evidentný prepad, ktorý sa medziročne zvyšuje takmer o 100 miliónov eur. A v tomto je ten problém. Ak sa na jednej strane samosprávy hlásia k rozpočtovej zodpovednosti a zodpovednosti za ďalší vývoj tohto štátu, tak štát sa nemôže macočsky správať k samosprávam a nastaviť podmienky tak, ktoré ich vháňajú do neschopnosti dostať tým záväzkom, ku ktorým sa hlásia. Toto by bola rovina, nazval by som to makrorovinou, ale samozrejme, že je trošku, možno nie trošku, je podstatný rozdiel medzi hospodárením samospráv a hospodárením štátu.
Ak beriete štátny rozpočet, je to jeden štátny rozpočet, ktorý je rozdelený na kapitoly, ale v zásade na každú z tých kapitol, ktorá je spravovaná ministerstvom, má priamy dosah predseda vlády, ktorý v prípade neplnenia úloh, ktoré vyplývajú ministrovi z toho, čo je dané programovým vyhlásením vlády alebo dané rozpočtom, má priamy dosah na to, aby ministra odvolal. Iná je ale pôsobnosť vo vzťahu k samosprávam. V prípade obcí a miest je takmer 2 870 obcí a miest, z ktorých každá je samostatná jednotka. K tomu je prifarených 8 samosprávnych krajov, z ktorých každá je samostatná hospodárska jednotka, a dnes sme svedkami toho, že napríklad hospodárenie takých obcí ako Žehra idete riešiť, v tomto, v tomto prípade sa obraciam na predstaviteľov bývalej vládnej koalície alebo terajšej vlády, nie tým, že by ste zabezpečili seriózne nakladanie s verejnými prostriedkami v tejto obci, ale nie ste schopní zabezpečiť seriózne nakladanie s prostriedkami v obci Žehra, tak vytvárate zákonné podmienky pre to, aby sa časť obyvateľov, ktorí sa chcú správať zodpovedne, oddelila od tých nezodpovedných. Ale toto je znovu zlé systémové nastavenie tohto problému.
Ja si v tejto súvislosti dovolím upozorniť napríklad na ďalšiu perličku, drobnosť, ktorá sa týka toho mikrosveta alebo vzťahu samosprávy a štátnej správy. A je to prípad nariadenia 668 z roku 2004, ktoré bolo novelizované v roku 2010. Tu problém spočíva napríklad v tom, že pri vzorci, ktorý rozdeľuje výnosy z dane z príjmov fyzických osôb na samosprávne orgány, zhruba 40 % tohto objemu sa člení podľa počtu žiakov. Ja rozumiem tomu, že novým príchodom nových ľudí do parlamentu, do vlády vznikli určité lobistické tlaky, ktoré sa pokúšali sanovať to, aby boli lepšie financované súkromné školské zariadenia, aby boli lepšie financované cirkevné školské zariadenia. Ako voči tomuto by som ako z hľadiska princípu povedal, že viem to pochopiť, aj keď s tým nesúhlasím. Ale ak si to pozriem na číslach, čo tento krok jednoducho spôsobil, tak sú to, sú to neuveriteľné priepastné rozdiely, ktoré destabilizovali celý sektor.
Poviem najmarkantnejšie čísla. Obec Valča tým, že došlo k určitým špekuláciám, dôjde medziročne medzi rokmi 2011 a 2012 o takmer 19 miliónov eur, 19, myslím, že miliónov, číslo 19 000 eur. Áno, 19 000 eur. Obec Vlkovce o 11 400 eur, obec Hriadeľ o 9 750 eur, pričom ale keď hovoríme napríklad o obci Hriadeľ, znamená to nárast obecného rozpočtu o 504 percent. To znamená, späťnásobili svoj obecný rozpočet tým, čo im zákon umožňoval. To znamená, že využili medzeru v zákone a prostredníctvom prepočítaného počtu žiakov si nahnali svoj vlastný obecný rozpočet, ale na druhej strane sú aj také obce, ktoré zlým nastavením jedného jediného nariadenia vlády, sa obecný rozpočet zníži o, o 75 percent. Tým chcem povedať, áno, samosprávy sa hlásia k transparentnosti, samosprávy sa hlásia k zodpovednosti, samosprávy budú vykonávať všetky kroky na to, aby hospodárenie štátu bolo vyrovnané, ale na druhej strane by sme boli veľmi radi, ak by štát počúval názory samosprávy a v prípade prijímania zásadných rozhodnutí, ktoré sú napríklad aj obyčajné nariadenia vlády, to obyčajné dávam do úvodzoviek, postupoval tak, aby to nemalo fatálne dopady na samosprávy, lebo potom nehovoríme o celkovom okruhu samosprávy, ale hovoríme o konkrétnych osudoch jednotlivých obcí a miest, ktorých je takmer 2 870 na Slovensku, a pre niektoré, a nemusí ich byť málo, to môže mať fatálne dopady. Ak hovoríme o zodpovednosti, prosím o zodpovednosť na oboch stranách.
Ďakujem pekne.
6. 12. 2011 17:44:08 - 17:46:07 26. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
90.
Ďakujem pekne kolegom za faktické poznámky. Mne sa žiada k tomuto dodať už len možno jednu-dve poznámky. Prvá poznámka, ako som vo svojom vystúpení aj na grafoch deklaroval, aký bude vývoj hospodárenia samospráv v období rokov 2012 až 2014, samozrejme, prioritne vyvstáva otázka, kto tento dlh hospodárenia zaplatí? Ako môžeme si úplne jednoznačne odpovedať, v každom prípade to bude občan. Otázka znie, ak štát nepresunie na obce a mestá finančné prostriedky, ktoré sú podielového, podielom na výbere daní z iných činností, no tak, samozrejme, minimálne časť chýbajúcich finančných prostriedkov musia obce a mestá vybrať na miestnych daniach a poplatkoch, alebo sa celý tento systém zrúti. Ak sú tu aj niektorí podnikatelia, myslím si, že nie je ich, nie je ich málo z oblasti pôdohospodárstva, tak treba jednoznačne povedať, že aj táto skupina obyvateľov bude podliehať zvýšeným daniam za pôdu a jednoducho to bude mať negatívny, negatívny dopad na hospodárenie tohto, tohto segmentu. A potom sa pýtam, kde je tu proklamované, proklamované pôsobenie vlády v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia?
Tretia otázka, ktorá tu vyvstáva v súvislosti s touto témou, je prijatý zákon o miestnych daniach a poplatkoch, kde sa na jednej strane zväzujú ruky samosprávam, to znamená, prikazujú sa samosprávam zmenšovať nožnice medzi obyvateľmi a podnikateľmi, ak to môžem takto zjednodušene povedať, čo ale znamená pri deficitnom hospodárení, že bude omnoho väčší nárast daní bežných obyvateľov, ktorí to mnohokrát nebudú mať z čoho zaplatiť. To je holá pravda.
6. 12. 2011 17:12:20 - 17:36:53 26. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
78.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vidím, že rozprava sa vyvíja celkom zaujímavým smerom. Ja som sa nechcel zapájať pôvodne do týchto globálnych otázok a chcel som sa veľmi prísne venovať len otázkam samosprávy, ale keďže sa to tak pekne vyvinulo, pár otázok by som rád položil, pán minister.
Tá prvá je, a kedy ste precitli? V máji 2010 alebo v marci 2010 ste tu predkladali zákon spolu s kolegami z SDKÚ o tom, že treba znížiť dane na 16 percent a treba znížiť odvody. A dnes hovoríte, že nezvyšovanie daní je slepou uličkou. Ja sa fakt pýtam, a to ste kedy precitli? Akože, ako mne to v zásade nedáva žiadnu logiku, lebo blíži sa zima, tak by som čakal, že upadnete do zimného spánku a budete rezignovať na všetky veci, ktoré sa týkajú štátneho rozpočtu, tak ako povedal pán poslanec Marcinčin. A ja vám ukážem, že to nie je len rezignácia na výsledky štátneho rozpočtu, ale otázka, lebo to tvrdenie by mohlo znieť "Po mne potopa", a budem to dokazovať na, na jednom grafe.
Druhá otázka, ktorú ste pomenovali, a s čím sa dá určite súhlasiť, je otázka rozsahu kompetencií, ktoré majú byť vykonávané, a lepšie povedané, platené štátom. Áno, poďme otvoriť túto otázku, lebo dnes je tých kompetencií reálne veľa. Samospráva ich má vyše štyri a pol tisíca a reálne je na ňom málo finančných prostriedkov, ktoré sa každoročne znižujú, a nie, že by bola zachovaná, zachovaná aspoň valorizácia, na ktorú by bol zákonný nárok.
Tretiu poznámku, ktorú si neodpustím, je reakcia na to, že za obdobia vášho vládnutia 2002 až 2006 poklesla nezamestnanosť z 20 na 10 percent. Áno, číslo logicky sedí, ale opýtam sa vás, za akú cenu? Veď toto bola éra vysťahovalectva za prácou, porovnateľná s obdobím pred druhou svetovou vojnou. To je fakt, ktorý nechcete počuť. Ak hovoríte o tom, že za obdobia, za obdobie rokov 2009 a 2010 výrazne narástla nezamestnanosť, tak zrátajte a vyčíslite, koľko z týchto ľudí je tých, ktorí sa vrátili zo zahraničia, z Anglicka, z Írska a ďalších, ďalších západných krajín, ktoré tam za vašej vlády vycestovali za prácou.
Posledná, posledná poznámka k tomu, čo tu doteraz odznelo. Rast ekonomiky bol výsledkom, skvelým výsledkom rovnej dane. No, pán minister, môj názor poznáte a určite, určite nebudete prekvapený, keď poviem, že, že zďaleka nie. Jediným prínosom rovnej dane, tak ako ste ju predniesli, bolo to, že sa zjednodušil daňový systém. To bol jediný prínos rovnej dane, ktorý bol v podaní, ktorý ste, ktorý ste predniesli.
Tie ďalšie kritériá boli NATO, vstup do NATO a bezpečnosť zahraničných investícií alebo pocit investorov z hľadiska bezpečnosti. Vstup do Európskej únie, ale predovšetkým lacná a kvalifikovaná pracovná sila, ktorej ste zmenšili manévrovací priestor úpravou, nezmyselnou úpravou Zákonníka práce a snažili ste sa kvázi urobiť z našich ľudí pomaly nevoľníkov vo vlastnej krajine. A posledná vec, výpredaj štátnych podnikov. Zámerne nehovorím privatizácia štátnych podnikov, hovorím výpredaj štátnych podnikov a dôvod je úplne jednoduchý a prostý, lebo privatizácia je prevod podnikov do súkromných rúk, a vy ste previedli slovenské striebro, ak budem hovoriť o SPP a ďalších energetických podnikoch, do rúk iných štátov, štátnych firiem nemeckých a francúzskych. Takže nemôžeme hovoriť ani o privatizácii. (Potlesk.)
Ak dnes budeme hľadať manévrovací priestor pri zostavovaní rozpočtu, ak budeme dnes hľadať manévrovací priestor vo vzťahu k návrhom, ktoré prichádzajú z Európskej únie, tak ak, tak musíme brať na zreteľ fakt, že Slovensko nie je ekonomicky možné ovládať, lebo rozhodujúce páky na ovládanie slovenskej ekonomiky sú v zahraničí, a podľa toho sa v zásade aj vaša vláda správa. Ale teraz by som prešiel k tomu, čo mi je ďaleko bližšie, a to je otázka posudzovania rozpočtu na rok 2012 až 2014 z hľadiska samosprávy.
Možno začnem v tejto oblasti trošku netradične a skúsim vám pripomenúť Európsku chartu miestnej samosprávy, ktorú Slovensko podpísalo. V preambule sa hovorí, že členské Rady Európy, signatári tejto charty, majúc na zreteli, že miestne orgány sú jedným z hlavných základov každého demokratického systému, presvedčené o tom, že existencia miestnych orgánov so skutočnými právomocami môže zabezpečiť výkon správy, ktorá je efektívna a zároveň je blízka občanovi, sa dohodli, a v článku VI, že finančné zdroje miestnych orgánov sú úmerné kompetenciám, ktoré im ukladá ústava alebo zákon.
Ja by som to dal do súvisu s tým, ako sa pripravoval rozpočet na rok 2012. Vrátim sa k jednému z vašich vystúpení, keď sme hovorili o daňovom mixe, a kde ste spoza tohto pultu povedali pán minister, že pokiaľ ide o podielové dane miest a obcí, tak číslo v prípade daňového mixu a rovnako číslo v prípade podielu na dani z príjmov fyzických osôb, to je to dnešné 65,4, nebolo na základe analýzy, ku ktorej vás zaväzovalo uznesenie vlády číslo 232 zo 6. apríla 2011, podľa ktorého sa má najskôr spracovať inventarizácia všetkých kompetencií obcí a miest a po posúdení efektívnosti ich vykonávania následne pripraviť návrh zmien financovania.
Povedali ste, že čísla boli jasne dané. Viem, koľko mám peňazí k dispozícii, viem koľko potrebujem pre štátny rozpočet a viem, že niekde musím ušetriť, to znamená, že budem šetriť na obciach a mestách.
Je pravdou, aby som bol korektný, že ustúpili ste z daňového mixu, áno, ustúpili ste, ale na druhej strane treba povedať, že tak ako ste ustúpili z daňového mixu, ste zaviedli podiel na dani z príjmov fyzických osôb pre obce a mestá vo výške 65,4 percenta. Ak dovolíte, ja mám pripravený pre túto situáciu tento graf, toto je pôvodný výnos daní obcí a miest v prípade 70,3 percenta, čo bolo doteraz. Krivka červená, daňový mix zabezpečoval v rokoch, v roku 2012 nižší príjem, ale v rokoch 2013 a 2014 väčší, ale to, čo ste urobili vy, a to, čo považujem za neserióznosť z vašej strany, v prípade stanovenia čísla 65,4 ste zaslepili oči niektorým predstaviteľom samosprávy a nahodili ste číslo, ktoré znamená v roku 2012 väčšie príjmy, ale prehlbujúci sa deficit v rokoch 2013, 2014 a v nasledujúcom období.
Ak by som tieto dve čísla alebo ak, by som povedal, tieto dve tendencie spojil s tým, ako bude vyzerať deficit hospodárenia obcí a miest v rokoch 2012 až 2014, tak deficitné hospodárenie obcí a miest 2011 je niekde na úrovni zhruba 100 miliónov, 100 miliónov eur. Je pravdou, že výnos z dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 65,4 percenta zabezpečuje v prípade, že sa použijú finančné operácie, to znamená prebytky hospodárenia obcí a miest z minulých rokov, predaj majetku a všetky ďalšie aktíva, ktoré obce a mestá majú k dispozícii, sa môže dostať rozpočtové hospodárenie obcí a miest na nulovú, na nulovú úroveň, to znamená, že v roku 2012 môžu hospodáriť vyrovnane, takmer vyrovnane.
Ale aká je pravda v nasledujúcich rokoch? V nasledujúcich rokoch nastavenie dane tak, ako ste ho nastavili, znamená prepad, stále sa zväčšujúci prepad, v roku 2013 niekde na úrovni medzi 100 až 150 miliónmi eur a v roku 2014 presahujúci úroveň 250 miliónov eur. Pán minister, ak pán poslanec Marcinčin povedal, že ste rezignovali na výkon svojej funkcie, tak tento graf to jasne hovorí. Tuto končí vaše volebné obdobie v roku 2012. Ak som ja povedal, že to tvrdenie treba rozšíriť o tvrdenie, že "Po mne potopa", tak tá potopa znamená toto deficitné hospodárenie miest a obcí v rokoch 2013 až 2014, a takáto je pravda, pred ktorou si oči jednoducho nemôžete zavrieť. (Potlesk.)
Ak budem hovoriť o rozpočtovej zodpovednosti obcí a miest, tak aj Združenie miest a obcí Slovenska, mestá a obce, vyššie územné celky a celý samosprávny sektor sa prihlásili k rozpočtovej zodpovednosti tejto krajiny. Ale tvrdíme, že sa nedajú oddeliť rozpočty miest a obcí od štátneho rozpočtu, lebo všetky rozpočty sú súčasťou jedného rozpočtu verejného sektora. Ak sa v článku VI tohto zákona hovorí, že štát finančne nezabezpečuje platobnú schopnosť a nezodpovedá za platobnú schopnosť obce alebo vyššieho územného celku, a postup pri riešení platobnej neschopnosti obce alebo vyššieho územného celku ustanovuje zákon, to neznamená, že zákonodarca mal na mysli príkaz, že štát nezabezpečí platobnú schopnosť obcí a miest. Toto tvrdenie hovorím preto, lebo je ekonomickou vlastizradou na samosprávach, ak pripraví návrh zákona o prerozdelení podielu daní z príjmov fyzických osôb na jednej strane taký, že zadlžovanie do budúcnosti je úplne zrejmé a evidentné, a na druhej strane zaradí obce a mestá do zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Toto je jednoducho neprijateľné a nedá sa to v žiadnom prípade akceptovať.
Ak by ste namietali náhodou, že hospodárenie obcí a miest je nezodpovedné a že sa aj v uplynulých rokoch chovali, chovali nezodpovedne, ja by som si dovolil povedať niekoľko čísel. Budem porovnávať, budem porovnávať obdobie rokov 2008 až 2014. Návrh rozpočtu alebo predpoklad daňových výnosov podielových daní v roku 2011 je zhruba na úrovni miliarda 180 miliónov eur pre obce a mestá, v roku 2012 rast na miliardu 263 miliónov, rok 2013 rast na miliardu 320 miliónov, 2014 viac ako miliarda 380 miliónov eur. Tieto čísla vyzerajú ako perfektný rast a obce a mestá sa nemajú na čo sťažovať. Skúsme si porovnať ale nárasty. Rok 2012 s miliardou 263 miliónmi eur je menej ako rok 2008, kedy bol príjem na podielových daniach miliarda 281 miliónov korún. To znamená, v roku 2012 je rozpočtovaných menej prostriedkov ako v roku 2008. Porovnajme to s infláciou. Inflácia za roky 2008 až 2011 dohromady predstavuje 11,1 percenta. Ak hovoríme o tom, že v roku 2012 samosprávy dostanú menej prostriedkov ako v roku 2008, a hovoríme o tom, že inflácia za toto obdobie kumulovaná je viac ako 11 percent, tak reálny príjem samospráv za obdobie 2008 až 2012 bude menej, teda menší o 11 až 12 percent, čo považujem za, za niečo, čo sa dá ťažko považovať za víťazstvo, víťazstvo samosprávy. A už vôbec nechápem vaše tvrdenie, že veď samosprávam pridávame viacej a dostanú, dostanú viac, ako, ako by potrebovali.
Zoberiem si na pomoc vyjadrenia alebo komentár inštitútu finančnej politiky ministerstva financií č. 27 z roku 2011, kde sa hovorí, že podiel územnej samosprávy, teda zmena percenta podielov obcí a VÚC bude znamenať príspevok územnej samosprávy ku konsolidácii verejných financií v roku 2012 vo výške 123 miliónov eur, z toho obce budú sa podieľať 93 miliónmi eur. Vy hovoríte, že niečo darujete obciam a mestám, Inštitút finančnej politiky v tom, čo je verejne dostupné na webe, hovorí, že na konsolidácii verejných financií sa budú obce a mestá v roku 2012 podieľať 93 miliónmi eur a v roku 2014 napríklad 104,5 miliónmi eur.
Skúsme povedať, ako vyzerá situácia, ak by sme porovnávali čísla, 2008 s rokom 2014, ktorý je koncovým rokom tohto rozpočtu, a hovorím o tom, že tá krivka zadlžovania je absolútne reálna. V rokoch, medziročný nárast 2008 a 2014 je v rozpočtoch obcí a miest zhruba 8 percent. Inflácia, vrátane predpokladanej inflácie na toto obdobie, tak ako je uvedené v ukazovateľoch alebo v odhadoch inštitútu finančnej politiky, predstavuje viac ako 20 percent. To znamená, na jednej strane za obdobie siedmich rokov je nárast rozpočtov o 8 percent, nárast inflácie o 20 percent, čistá matematika ma nepustí, reálny pokles príjmov obcí a miest za toto obdobie je mínus 12 percent. Ako, ja nerozumiem tomu, že prečo by mali byť obce a mestá spokojné, ak popri poklese, reálnom poklese financií, ktoré dostávajú na svoju činnosť, im neustále pribúdajú kompetencie.
Ak by ste namietali, že okrem podielových daní obce a mestá majú ešte aj ďalšie príjmy, áno, máte pravdu a ja vám skúsim zdokumentovať podiel finančných prostriedkov, ktorý predstavuje dotácie na prenesený výkon v pôsobnosti štátnej správy v zmysle zákona 416/2011 Z. z. a môžeme ísť po jednotlivých položkách.
Bude to porovnanie rokov 2012 v porovnaní s rokom 2011. Matričná činnosť nárast nula percent, evidencia register obyvateľov nula percent, pôsobnosť stavebných úradov nula percent, činnosti spojené so Štátnym fondom rozvoja bývania nula percent, pozemné komunikácie, špeciálne stavebné úrady nula percent, školstvo bude mať nárast niekde na úrovni 4 až 5 percent, ochrana pred povodňami mínus 5 percent, dotácie z tohto okruhu spolu sú v mínuse. Dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na originálne kompetencie obcí, jediná oblasť, kde sa vykazuje nárast, dotácie na individuálne potreby obcí nula percent, dotácie na zariadenia sociálnych služieb 3,3 percenta, dotácie na záchranu kultúrnych pamiatok nula percent.
Ak budeme hovoriť o dotáciách na zariadenie sociálnych služieb, tak treba povedať, že tieto dotácie ste zatiaľ systémovo nevyriešili, a riešenie tohto problému ste jednoducho len odsunuli na ďalšie obdobia.
Zoberieme si tretí okruh. Dotácie na projekty a výkon štátnej správy v zmysle iných zákonov. Z tohto náhradné bývanie, teda nájomné bývanie mínus 91,6 percenta, projekty v oblasti životného prostredia a protipovodňové opatrenia mínus 41,1 percenta, rozvojové aktivity spadajúce pod ministerstvo hospodárstva mínus 42 percent, obnova kultúrnych pamiatok a kultúrne aktivity mínus 82,5 percenta, enviromentálny fond mínus 64,3 percenta, vzdelávanie v kapitole ministerstva školstva mínus 82,6 percenta, európska územná spolupráca, to je podiel, podiel DPH a refundácie DPH na projektoch financovaných z Európskej únie mínus 15,8 percenta, dotácie na menšinovú a kultúrnu politiku, mínus 54, 4 percenta. Ak zrátam všetky tieto tri okruhy dohromady, tak ten vývoj je mínus 9,3 percenta za všetky tieto tri oblasti.
Pán minister, verím, že tie čísla, ktoré som vám uviedol, a všetky čísla sú z oficiálnych zdrojov, ktoré sú verejne dostupné na webe, vás neprivádzajú do úsmevu a ak, tak je mierne deformovaný. Skúsim povedať ale niektoré ďalšie veci, aký bude reálny dopad, reálny dopad na obce a mestá.
V roku 2012 bude mať 826 obcí nižší výnos z podielových daní, ako bola očakávaná skutočnosť v roku 2011, a je to predovšetkým v dôsledku rastu prepočítaného počtu žiakov v oblasti voľnočasových aktivít. Toto je jedna z vecí, ku ktorej sa ešte vrátim a budem sa jej, budem sa jej venovať. Výdavky obcí oproti skutočnosti v roku 2010 klesnú o 250 miliónov eur. Oproti skutočnosti v roku 2010 budú kapitálové výdavky nižšie o 290 miliónov eur. Nevyriešené zostane financovanie sociálnych zariadení, o ktorých som hovoril, lebo sú stále financované nie systémovo, ale dotáciami.
Dvestodvadsať obcí bude mať v roku 2012 menší výnos dane z príjmu fyzických osôb ako očakávaná skutočnosť v roku 2011. Je predpoklad, že obciam zostane zachovaná povinnosť, a nie je to predpoklad, dnes je to skutočnosť, že obciam zostane zachovaná povinnosť platiť daň z predaja majetku, pričom chcem povedať, že pokiaľ by toto opatrenie dane alebo dane z predaja majetku malo hovoriť o tom, že obce sa správajú pri predaji majetku nezodpovedne, tak by som si znovu dovolil uviesť dve čísla. Z krízového obdobia. Predaj majetku v roku 2009 bol na úrovni okolo 97 miliónov eur, v roku 2010, kedy mali obce a mestá povolené používať kapitálové výdavky, ktorými príjem z predaja majetku je na financovanie aj bežných výdavkov, stúpol tento príjem zhruba na 109 miliónov eur. Čiže zhruba o nejakých 10 miliónov eur. Tým chcem dokumentovať, že ani v prípade krízového vývoja sa samosprávy nechovali nezodpovedne, že by rozpredali celý svoj majetok alebo väčšinu svojho majetku, previedli ho do bežných rozpočtov a snažili sa, snažili sa ho prejesť. Ak dovolíte, trošku sa pozastavím, a to už bude jedna z posledných vecí pri financovaní obcí a miest a vzorci, vzorci, ktorý je predmetom novelizácie alebo úpravy nariadenia č. 668/2004 Z. z.. Už v decembri 2010, kedy ste toto nariadenie schválili, vás Združenie miest a obcí Slovenska upozorňovalo, že vzorce, ktoré sú tam použité, nie sú dobré. Nie sú dobré preto, že destabilizujú príjmy samosprávy a že budú viesť ku špekuláciám. Je to aj skutočnosť, ktorá sa podľa vývoja v roku 2011 v pomere k roku 2012, kedy sa očakáva, že príjmy na školstvo vzrastú zhruba o 5 až 6 percent ročne cez toto opatrenie, cez toto nariadenie vlády, ale vychádza, tým, že vznikol špekulatívny nárast prepočítaného počtu žiakov, reálny nárast financií na jedného žiaka je 1,1 percenta, čo znamená, že v prípade mnohých, v mnohých škôl, školských zariadení dôjde k tomu, že samosprávy nebudú mať financie ani na vykrytie zákonných nárokov. Toto považujeme za jeden najväčší problém, za jeden z najväčších problémov, pred ktorým ste sa jednoducho skryli.
Ak dovolíte, markantné, dva markantné príklady. Na základe tohto opatrenia, ktoré je nezmyselne nastavené, je napríklad najvyšší nárast dane z príjmu fyzických osôb alebo podielových daní, ako chcete, medziročne o 504 percent v obci Hriadeľ a najvyšší prepad o 75 percent na daniach z príjmu fyzických osôb v obci Čerín. Len jedným nezmyselným nastavením jedného nariadenia vlády vytvárate takéto neuveriteľné disproporcie medzi jednotlivými samosprávami.
Pán minister, myslím, že tie fakty, ktorých som tu uviedol aj čísiel veľa, jednoznačne preukazujú, že návrh štátneho rozpočtu a s ním súvisiace zákony a nariadenia nie sú pripravené dobre, sú škodlivé pre samosprávu, a preto ich v žiadnom prípade nebudeme môcť podporiť. Ja osobne si neviem predstaviť ďalšie fungovanie samospráv bez toho, aby sa prijalo v budúcnosti uznesenie Národnej rady, ktoré hovorí o tom, že je potrebné predložiť správu o finančných vzťahoch štátu k rozpočtom územnej samosprávy s dôrazom na hospodársku politiku vlády, zameranú na tvorbu a redistribúciu primeraných finančných zdrojov na uspokojenie verejných potrieb na miestnej a regionálnej úrovni, na komplexnú analýzu stavu uhrádzania nákladov za výkon štátnej správy prenesený na obce a vyššie územné celky a navrhovaný spôsob riešenia problémov vo financovaní miestnej a regionálnej samosprávy. Bez toho, kým neurobíme poriadny audit, kým si neurobíme, kým si neurobíme poriadok vo financovaní obcí a miest, teda lepšie povedané presunu financií na obce a mestá zo štátu, bude musieť byť výzor samosprávy asi v tomto podaní a myslím si, že to môže byť ako vianočná karta pre vás, pán minister. (Smutný emotikon.)
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
1. 12. 2011 9:31:06 - 9:32:45 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 587 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
8.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Matej, ja súhlasím so slovami, ktoré ste tu povedali, a hlásim sa k tým, ktorí vítajú dohodu naprieč celým politickým spektrom. Áno, aj samospráva sa pridala k výzve na rozpočtovú zodpovednosť a budúcu zodpovednosť alebo aj terajšiu zodpovednosť za budúcnosť Slovenska, aby som bol presnejší, ale ak hovoríme slová o zodpovednosti, serióznosti, východiskách pre budúcnosť, ja osobne by som si dovolil pripomenúť kroky, ktoré nadväzujú na tieto slová o zodpovednosti, a je to vzťah vlády a samospráv. Nechápem, ak náš záujem a zámer je spoločný, prečo v návrhu daň z príjmov a poukazovanie výnosu tejto dane samosprávam je nastavenie tej dane urobené tak, že v roku 2013 dostanú oproti predpokladom predchádzajúceho návrhu samosprávy o 17 miliónov eur menej, prečo v roku 2014 dostanú oproti predpokladom mínus 32 miliónov eur. Ako, ak chceme byť zodpovední, a chceme byť zodpovední všetci, lebo sa k tomu hlásime, tak bolo by dobré, aby aj konkrétne kroky, ktoré sú pretavené v číslach v jednotlivých návrhoch zákonov, hovorili o tom istom, čo slovne deklarujeme.
Ďakujem pekne.
30. 11. 2011 14:07:41 - 14:11:26 26. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
2.
Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, moje vystúpenie bude v zásade veľmi krátke. Ja chcem k predloženej tlači novely zákona o dani z príjmov vniesť z pohľadu územných samospráv pripomienky. V rokovaní, ktoré prebiehali medzi ministerstvom financií a Združením miest a obcí Slovenska sa po relatívne dlhých rozhovoroch dospelo k záveru, že ministerstvo financií bude garantovať obciam a mestám v roku 2012 príjmy z prevodu podielových daní vo výške 1 mld. 269 mil. eur. Ak si prepočítam čísla, ktoré sú uvedené v návrhu zákona, to znamená, že pôvodný podiel na dani z príjmu fyzických osôb bol 70,3 % a návrhom zákona sa znižuje na 65,4 %, pri súčasnom stave výberu daní mi jednoducho vychádza číslo 1 mld. 254 mil. eur, to znamená aj toto číslo je o 15 mil. eur nižšie, ako bolo pri všetkých rozhovoroch garantované pánom ministrom financií Miklošom.
Považujem tento postup za nekorektný a vyzývam ministerstvo financií a pána ministra, aby sme v priebehu druhého čítania pristúpili ku korekciám tohto návrhu a aby sme prijali návrh, ktorý bude racionálny, zdôvodniteľný a bude zabezpečovať trvalý a udržateľný rozvoj miest a obcí. Prečo som povedal tieto slová, je veľmi jednoduché. Lebo máme predložený návrh zákona o rozpočtovej zodpovednosti miest a obcí, kde sa v čl. 6 hovorí, štát nezabezpečuje platobnú schopnosť a nezodpovedá za platobnú schopnosť obce alebo vyššieho územného celku. Tak na jednej strane do okruhu verejných financií a deficitu budú zahrnuté mestá, obce, vyššie územné celky, za hospodárenie ktorých štát nezodpovedá, a na druhej strane všetky predpoklady, ktoré vytvárame zákonnými normami, hovoria o tom, že obce a mestá sa dostanú do platobnej neschopnosti. Toto považujem v takejto vzájomnej konštalácii za neobhájiteľné a neseriózne.
Ak dovolíte, v tejto súvislosti by som ešte uviedol čísla, ktoré hovoria o predpokladanom vývoji dlhu miest a obcí v rokoch 2012, 2013 a 2014, kedy sa predpokladá podľa metodiky ESA 95 schodok hospodárenia obcí a miest v roku 2012 zhruba na úrovni 30 mil. eur, v roku 2013 na úrovni zhruba 100 mil. eur a v roku 2014 už na úrovni 200 mil. eur. Ak sú takéto predpoklady, pri takto nastavenom zákone, ktorý prevádza podiel daní z fyzických osôb na mestá a obce, a súčasne hovoríme o tom, že do okruhu, ktorý bude sledovaný, spadajú mestá a obce, je to nevyvážené, neseriózne a jednoducho v tejto podobe to nemôže byť prijaté, lebo je to cielená eutanázia miest a obcí. A potom sa pýtam, aký je skutočný zámer? Dostať mestá a obce na kolená? Škandalizovať, kriminalizovať primátorov a starostov? Aebo aký je skutočný zámer predkladateľa zákona?
Ďakujem pekne.
29. 11. 2011 14:33:26 - 14:34:10 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 554 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Pokiaľ je toto názor vládnej koalície, a predpokladám, že keď ho predniesol pán poslanec Matej, že poslanci koalície nebudú mať problém so schválením tohto návrhu, myslím si, že je to racionálny kompromis, racionálny kompromis tak, aby bol dostatočný čas na prípravu všeobecne záväzných nariadení. Niet žiadneho dôvodu, ako som to už spomenul v predchádzajúcom vystúpení, na to, aby sme sa ponáhľali. A myslím si, že posunutie účinnosti zákona, tak ako to navrhuje pán prezident, je v tomto prípade jediné možné a jediné správne. Ďakujem.
29. 11. 2011 14:28:51 - 14:30:51 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 554 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, chcem podporiť tvoje slová, ktoré si povedal, že tento zákon nemá absolútne žiadnu väzbu na štátny rozpočet a že teda nie je žiaden legitímny dôvod, aby sme sa s jeho prijatím ponáhľali. Myslím si, že pán prezident vo svojich pripomienkach úplne jasne poukázal predovšetkým na krátku legisvakančnú dobu. A myslím si, že vzhľadom na to, že tento zákon sa dotýka všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, dotýka sa takmer tritisíc samospráv, ktoré musia jeho schválením pripraviť všeobecne záväzné nariadenia, je potrebné, aby legisvakančná doba tohto zákona bola dostatočne dlhá. Keďže pôvodný návrh účinnosti tohto zákona je od 1. decembra 2011, dnes máme 29. novembra 2011, ja si viem technicky predstaviť, že táto Národná rada pri všetkej snahe zvládne prednostné uverejnenie v Zbierke zákonov. Ale chcem sa spýtať, či si je vedomá táto Národná rada aj chaosu, ktorý spôsobí zákon v jednotlivých samosprávach, a že sa pritom spreneverí pôvodnému poslaniu. To znamená prijímať právne normy tak, aby boli prijaté dostatočne včas, aby boli jasné a zrozumiteľné pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Preto sa aj ja prihováram, pán poslanec, za to, čo si povedal ty, že nie je potrebné bezpodmienečne prijať tento zákon vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, nechajme priestor na to, aby bol zákon prijatý, prerokovaný dostatočne medzi obyvateľmi a samosprávami, a nepodliehajme len tlaku lobistických skupín, ktorými v tomto prípade sú podnikateľské subjekty. Ak vláda hovorí, že miestne dane a predovšetkým majetkové dane sú nízke, tak treba tento problém prediskutovať, a nie zaťažiť len obyvateľov.
19. 10. 2011 10:46:34 - 10:48:01 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za doplnok k môjmu vystúpeniu. Myslím si, že pán kolega Blanár to doplnil správnym spôsobom.
Ale chcem povedať ešte jednu vec, aby nevznikol dojem, že veď máme právo aj v druhom čítaní v pléne, keďže nám neprešli pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predkladali, predložiť tieto návrhy formou pätnástky a rokovať o nich. Chcem povedať z tohto miesta, áno, toto právo máme. Ale nepredložili sme pozmeňujúce návrhy teraz v pléne z jedného jediného dôvodu. Včera sa ukázalo, že vládna koalícia má opätovne sedemdesiatdeviatku, funguje ako namastený hodinový stroj a jednoducho nemá to význam. Ak chcete vládnuť týmto spôsobom, verím, že to bude len do toho marca a potom sa pristúpi k nesystémovým zmenám zákonov, ktoré zavádzate. Takže radi by sme urobili zmeny. Vysunuli sme pravicu na rokovania. Táto pravica bola odmietnutá a bola odmietnutá pravicou, by som to tak obrazne povedal. A jednoducho zhodnotili sme, že nemá význam ďalej o týchto veciach konštruktívne komunikovať, lebo všetky zmeny v zákonoch, ktoré predkladáte, sú účelové, lobistické, nevýhodné pre občana a z tejto cesty jednoducho nechcete ustúpiť. Ďakujem pekne.
19. 10. 2011 10:37:51 - 10:44:23 24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som zaujal stanovisko k predmetnému návrhu zákona o miestnych daniach a poplatkoch.
V prvom čítaním som mal relatívne dlhé a obsiahle vystúpenie, ktoré ponúkalo alternatívu iného pohľadu na spôsob vyrubovania daní a poplatkov.
Treba povedať, že v prvom čítaní na rokovaní pléna Národnej rady pán minister prisľúbil komunikáciu na to, aby sme hľadali spoločné riešenia. Je pravdou, že sme sa stretli na pôde ministerstva financií a že sme o týchto riešeniach rokovali, ale musím konštatovať, že z tých riešení takmer nič nebolo premietnuté do formy pozmeňujúcich návrhov a nebolo akceptované v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré tvoria spoločnú správu.
Z tohto pohľadu chcem povedať aj to, že včerajšie slová, ktoré zaznievali pri inom návrhu zákona, kde sme hovorili o tom, aká je potrebná komunikácia ministerstva financií s predstaviteľmi samosprávy a so samosprávou, vyzerajú veľmi groteskne. My síce môžeme diskutovať, koľko chceme, ale pokiaľ sa to neprejaví vo forme reálnych výsledkov, tak je to v podstate len nejaká zástenka toho, aby sme dávali pánovi ministrovi punc toho, že komunikuje alebo hľadá riešenia. Ale v zásade riešenia sa nenachádzajú, lebo sa nájsť nechcú.
Ja upozorním len na niektoré veci, ktoré vnímam ako obyčajný a tvrdý lobizmus.
Na jednej strane ste, pán minister, odmietli ponuku na to, aby sa postupovalo inak v prípade vyrubovania daní pre stavby a pozemky a byty a nebytové priestory, ktoré slúžia na bývanie alebo majú doplnkovú funkciu pre bývanie, ktoré sa dotýkajú širokého spektra obyvateľov, ktorí majú nízku príjmovú základňu. Odmietli ste oddeliť ten spôsob výpočtu od spôsobu výpočtu daní alebo hodnoty sadzby dane pre priestory, ktoré sa používajú na podnikateľskú činnosť. Ale na druhej strane automaticky neváhate v niektorých iných prípadoch, a musím povedať, že je to iba na základe asi lobistických snáh niektorých skupín podnikateľov, zaviesť oslobodenie a predanie napr. v prípade verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú starostlivosť. Preložím to do slovenčiny, to znamená kúpeľné parky. Ak si zoberiete kúpele, môžete vidieť, že na viac ako 90 % sú v súkromných rukách a sú to podnikateľské subjekty. Týmto podnikateľským subjektom dávate možnosť oslobodiť sa od dane. Ale občania musia platiť na dani viacej. Ak to dám do súvisu s daňovým mixom, o ktorom sme diskutovali včera, tak vidno, že to, čo sa zoberie v štátnom rozpočte, a sme to prerátavali veľmi orientačne, bude to niekde okolo 50 eur na hlavu, to znamená, že bežný obyvateľ zaplatí o 50 eur viacej, ale podnikateľské subjekty, v tomto prípade sú to kúpeľné zariadenia, budú od toho oslobodené, mladé rodiny s deťmi budú platiť, keď majú kočikáreň v bytovom dome, za kočikáreň takisto, ako sa bude platiť za herne, ktoré sú v nebytovom priestore v nejakom podobnom zariadení. Toto považujem za absolútne zverstvo a jednoducho si myslím, že toto je čistý príklad lobizmu, ktorý u vás zvíťazil a je pretavený do formy pozmeňujúceho návrhu, ktorý je tu predložený v spoločnej správe.
Uvediem vám napr. ďalší príklad, ktorý sa týka dobývania vyhradených nerastov. Opätovne sme argumentovali tým, že sadzba dane v prípade dobývania vyhradených nerastov, to znamená, sú to v preklade štrky a piesky, je opätovne nižšia. A pritom sme žiadali, aby táto sadzba bola vyššia. Dôvod na to je úplne prostý. Väčšinou títo prevádzkovatelia štrkovní a pieskovní preťažujú vozidlá, požívajú miestne komunikácie a obec nemá možnosť vyberať poplatky za používanie týchto miestnych komunikácií. Na jednej strane vám devastujú priestor, na druhej strane nemáte možnosť im zvýšiť dane, aby ste aspoň na opravu toho, čo vám zničia, zarobili normálnym legálnym spôsobom. Toto považujem takisto za absolútne neprijateľné.
Z tohto pohľadu musím označiť zákon o miestnych daniach a poplatkoch v znení pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, a nemám pochybnosti o tom, že tieto návrhy budú schválené, tak ako sú uvedené v spoločnej správe, za zlý, nevyhovujúci pre občanov a zvýhodňujúci podnikateľský sektor na úkor občanov.
Pán minister, nie je to krok dobrým smerom. A myslím si, že je potrebné, aby sme formálnu komunikáciu nahradili reálnou vecnou komunikáciou a hľadali riešenia. Nemôžete opätovne brať samosprávam v prípade oslobodenia od parkov, v prípade zníženia sadzieb pre štrkovne, pieskovne, v prípade oslobodenia školských zariadení, výskumných zariadení a ďalších stavieb a pozemkov, nemôžete brať obciam a sanovať tým štátny rozpočet. Toto je jednoducho neprípustné.
A ak hovoríte o systémových riešeniach. Je to absolútne nesystémové riešenie, ktoré nemá žiadnu logiku okrem lobistických záujmov, ktoré sú presadzované v tomto návrhu zákona. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
18. 10. 2011 15:13:38 - 15:15:38 24. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 503 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
28.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, musím povedať, že podľa môjho názoru si absolútne presne pomenoval problém, keď si povedal, že doplácajú a doplatia na to iba ľudia, teda daňoví poplatníci. Toto je tá pravda, ktorá tu je. A chcem k tomu povedať asi nasledovné.
Ak sme schvaľovali pred chvíľou euroval, tak sa tu robili rôzne prepočty, ktoré hovorili, koľkonásobok priemernej mzdy je potrebné na to, aby sa splatili záruky. Vychádzali tam pomery tristo, tristo platov na Slovensku voči dvesto platov v Nemecku približne. Ale na druhej strane, keď si premietnete dopad tohto zákona do praxe, ten znamená, že sa musia zvýšiť miestne dane a poplatky. Ale ja sa vás potom pýtam, zamýšľali ste sa nad tým, keď na jednej strane vám to vadí a vadí to samozrejme aj nám, že ten, ten pomer voči priemernej mzde, alebo povedzme ešte inak, voči priemerným dôchodkom je neadekvátny. A prepočítavali ste to niekedy, aký je dopad tohto vášho opatrenia na priemerné mzdy a dôchodky normálnych bežných ľudí, ktorí majú vyžiť zo štyristo-päťsto eur? A to hovorím mnohokrát veľa. Aj v tomto prípade platí, že keď zasadá parlament, istoty občana Slovenskej republiky sú ohrozené. Ja vás preto prosím, aby tento návrh zákona stiahli.
Ak hovoríte o tom, že je potrebná, alebo samospráva sa má podieľať aj na štátnych politikách, nikto sa tomu nebráni. Ale ak sa my máme podieľať na štátnej politike školstva, vzdelávania, čo je jedna z priorít vlády, a je to aj priorita spoločnosti, tak to nemôže byť opätovne jednosmerka, že obce dostanú málo peňazí na školstvo, ale napríklad v prípade sanácie, v prípade sanácie školstva, v prípade miestnych daní obce v ....
(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
18. 10. 2011 14:26:27 - 14:28:23 24. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 503 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
4.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, plne s vami súhlasím, čo ste povedali, a predovšetkým sa idem podpísať pod slová, že samosprávy sú zodpovedné a vždy mali záujem sa podieľať na politike, politike štátu, pokiaľ s nimi bol vedený normálny, seriózny a konštruktívny dialóg. Nadviažem aj na slová, ktoré ste povedali, a to síce, že ten dialóg by mal byť. Ja vám chcem ukázať na číslach, ako prebieha dialóg medzi súčasnou vládou a ministerstvom financií a samosprávami dneska.
Ak ste povedali, že tento návrh zákona je zdrapom papieru, tvrdili ste stopercentnú pravdu a môžme si to povedať aj na faktoch, ktoré vyplývajú z rozpočtu verejnej správy, ktorý bol schválený teraz v októbri na zasadnutí vlády Slovenskej republiky. Pokiaľ v návrhu zákona sa hovorí o podiele výnosu daní pre obce vo výške 9,72 percenta, ak si zoberieme návrh rozpočtu schválený v októbri 2011 pred pár dňami, tak a premeníme si to na podiel na výnose daní, tak jednoduchým prepočtom sa dopracujeme k číslu 9,66. Čiže nie 9,72, ale 9,66. Ak chcete, poviem to v číslach, ak predtým mal byť, malo byť ukradnuté obciam a mestám 643 mil. eur za tri roky, tak podľa nového návrhu rozpočtu bude ukradnuté obciam a mestám 857 mil. eur, čo znamená navýšenie 214 mil. eur úplne jednoduchým krásnym ťahom, o ktorom sa ani vôbec nehovorí. Takže opätovne, ak dialóg, tak určite dialóg, ale dialóg seriózny, konštruktívny a povedať si, kam to má viesť a kto sa bude na tom akým spôsobom spolupodieľať. Toto považujem za holé zlodejstvo.
Ďakujem.
18. 10. 2011 11:34:47 - 11:36:47 24. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia (pokračovanie) Tlač 503 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
45.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Choma, hovorili ste predovšetkým o prenesených kompetenciách a o nedostatku financií na ich vykonávanie. Ja chcem ale poznamenať, že okrem tohto viditeľného presunu kompetencií, na ktoré nie sú financie, sú aj, aj skryté činnosti, ktoré vláda vyžaduje od samospráv a ja by som z oblasti ministerstva financií povedal, za posledné rok-dva, zaviedli sme konsolidáciu, ktorá predtým nebola. Áno, je to, je to jedna z povinností, konsolidujeme. Teraz zlé jazyky tvrdia, že ministerstvo financií sa nevedelo vysporiadať so vzťahmi medzi orgánmi samosprávy, ich príspevkovými organizáciami, obchodnými spoločnosťami vo vzťahu k štátnemu rozpočtu. No tak zaviedli sa, zaviedlo sa tlačivo alebo, alebo analýza vzťahov týchto spoločností so štátnym rozpočtom. Opätovne je to skrytá, skrytá činnosť, ktorá zaberá neuveriteľne veľa času aj financií. Na jar sa vykonávala analýza preneseného výkonu kompetencií a treba ale povedať, akým spôsobom sa vykonávala. Tabuľky v Exceli, ktoré mali postihnúť celú túto oblasť, mali vyše 300 strán. Samospráv, miestnych samospráv sa z tohto týkalo asi dvadsať položiek na strane, niekde okolo asi 290. Ale každý z tých takmer 2900 starostov a primátorov a ich, ich ľudia, ktorí sa týmito zaoberajú, najskôr sa museli dopracovať, že na tej 290 strane je tých dvadsať alebo tridsať položiek, ktoré sa ich týkajú, ale tých 300 strán jednoducho museli prejsť, namiesto toho, aby štátna správa efektívne posunula a opýtala sa, čo chce vedieť a nezaťažovala zbytočne samosprávy. Aj to je príklad.
18. 10. 2011 11:22:39 - 11:24:39 24. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia (pokračovanie) Tlač 503 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
39.
Ďakujem pekne za slovo a ďakujem pekne aj za vysvetlenie dopadov, ktoré budú aj na väčšie obce, na väčšie mestá, ale, pán kolega Raši, ja musím povedať, ak tento návrh zákona má v zásade fatálne dôsledky na väčšie mestá a myslím si, že Košice sa medzi väčšie alebo veľké mestá určite rátať dajú, tak musím povedať na druhej strane, že má absolútny fatálny dosah na malé obce a mestá. Ak by sme chceli hľadať ako zámer, prečo je tento daňový mix nastavený v absolútnych číslach tak, ako nastavený je, treba povedať, že podľa môjho názoru ide o skrytú komunálnu reformu, ktorá prostredníctvom odobratia financií obciam a mestám je potre..., chce zredukovať počet miestnych samospráv na Slovensku. Toto je podstatou tohto návrhu zákona, a treba asi začať o tomto hovoriť absolútne jasne. Nikto nemá problémy s reformou aj komunálnou reformou, pokiaľ by tá reforma bola urobená tak, ako urobená má byť. To znamená, najskôr sa urobí súpis kompetencií, povie sa, koľko z týchto kompetencií je zbytočných, povie sa, koľko kompetencií je potrebné vykonávať a kde je efektívne ich vykonávať a potom na tieto kompetencie sa pridelia finančné prostriedky a podľa toho sa upraví návrhom zákona prísun finančných prostriedkov pre obce a mestá. Toto je racionálny návrh a s týmto sa dá súhlasiť. Ak ste vy pán kolega hovorili o tom, že financie z európskych fondov sú limitované a nemôžu pokryť celú, celú oblasť Slovenska, no ja vám musím povedať, že ja ľutujem tých starostov a primátorov, ktorí si zobrali fondy, teraz sa tešia, že budú realizovať akcie, ktoré sú potrebné pre ich obyvateľov, ale nebudú mať na spolufinancovanie a buď zadlžia obce a mestá, alebo skončia.
18. 10. 2011 10:58:49 - 11:00:17 24. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia (pokračovanie) Tlač 503 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
27.
Pán kolega, ďakujem pekne za faktickú poznámku. Vy ste veľmi trefne zvýraznili to, čo bolo obsahom aj môjho, môjho vystúpenia, že opätovne ide o prenesenie všetkej finančnej záťaže na bedrá občanov, a to je jedno, že či sú to daňovými poplatníkmi štátu alebo sú daňovými poplatníkmi miestnych samospráv. Presne o toto ide a jednoducho, táto vláda si neuvedomuje, že dnes je situácia tak vážna, že tí ľudia už nemajú z čoho platiť vyššie dane, miestne dane a jednoducho je potrebné zmeniť hospodársku politiku štátu a zmeniť aj celkový prístup. V tejto súvislosti si dovolím ešte ale jednu poznámku, že tak, ako je nastavený tento zákon, ktorý je nastavený na superhrubú mzdu a v pomeroch financií, ktoré, ktoré sú ako výnosom pre miestne samosprávy, ak by to bolo, ak by sa superhrubá mzda stiahla a tento zákon by platil v tých pomeroch, ktoré sú zadefinované, to znamená 11,2 percenta pre územnú samosprávu, tak v tom prípade by to bola už absolútna katastrofa, ktorá by znamenala výpadok niekoľkonásobne vyšší, ako je dnes očakávaný. A jednoducho, môžeme potom povedať, že posledný zhasína. A zhasne drvivá väčšina obcí a miest na Slovensku.
Ďakujem.
18. 10. 2011 10:36:33 - 10:56:29 24. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia (pokračovanie) Tlač 503 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
23.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi, aby som zaujal stanovisko k predloženému vládnemu návrhu zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní. Ten mobil môžeme nechať. Takže ak dovolíte, náhodou sa niečo dozviem, hej. Ak dovolíte, prešiel by som k predloženému vládnemu návrhu zákona a chcem konštatovať nasledujúce fakty.
Predložený vládny návrh zákona predstavuje zásadnú zmenu financovania miest a obcí a zmenu princípov fiškálnej decentralizácie. Princípy fiškálnej decentralizácie boli výsledkom širokej spoločenskej dohody po náročných rokovaniach medzi štátom a územnou samosprávou v rámci, ale aj v rámci územnej samosprávy. Pán minister, toto ja vám nemusím pripomínať, lebo účastníkom týchto rokovaní ste boli vy, nakoľko fiškálna decentralizácia sa zavádzala za pôsobenia druhej Dzurindovej vlády, kde ste boli ministrom financií. Ale čo, to, čo vám musím pripomenúť je, že fiškálna decentralizácia bola postavená na princípoch stability, transparentnosti, spravodlivosti, zodpovednosti za vlastné príjmy, a nie za príjmy celého verejného sektora. Predložený návrh zákona tak, ako ho predkladáte, je sanáciou štátneho rozpočtu na úkor rozpočtov obcí a miest. To znamená, problém štátu riešite na bedrách niekoho iného. Tak, ako je koniec koncov zvykom tejto vlády, ale si neuvedomujete to, že oba sektory sú súčasťou verejného sektora. Ja vám pripomeniem, prečo daň z príjmov fyzických osôb bola určená ako príjem pre samosprávu. Pretože bola viazaná na občiansky princíp, pretože má lokálny, regionálny charakter, je najbližšia charakteru a povahe originálnych pôsobností vykonávaných samosprávou, je daňou, ktorá je realizovaná, teda zostáva takmer na území celej Slovenskej republiky. Je viazaná na príjmy občanov a živnostníkov a vzhľadom na toto všetko, čo som povedal, mestá a obce môžu nepriamo ovplyvňovať zamestnanosť, to znamená, môžu svojím spôsobom sa podieľať na zvyšovaní výnosov pre samosprávy. A v konečnom dôsledku, vy ste vo svojom úvodnom slove hovorili o tom, že aký bol vývoj nárastu daní pre samosprávy a pre štátny rozpočet. Ale treba povedať to, že keď sa koncipoval, koncipovali tieto princípy fiškálnej decentralizácie, tak očakávaný výnos daní pre samosprávy mal kryť čiastočne, a podotýkam čiastočne, aj modernizačný dlh pri preberaní kompetencií zo štátnej správy. Vy dobre viete, že rad kompetencií, ktoré boli prenesené na obce a mestá neboli dofinancované, prierezové pracovné miesta neboli prenesené. Je treba povedať, že školy a školské zariadenia, ktoré sa prenášali na obce a mestá, boli zanedbané, boli nedostavané, bolo treba investovať do výmeny okien, do hygienických zariadení, do rekonštrukcie týchto zariadení. Treba hovoriť aj o tom, že rad pozemkov pod prenášaným majetkom nebol vysporiadaný a časť z nich nie je vysporiadaných ešte dodnes. Aj na toto mal slúžiť tento nárast financií. Ak budeme hovoriť o tom, akým spôsobom sa vyvíjal, vyvíjala, vyvíjali príjmy obcí a miest. A to vy cieľavedomo zamlčujete. Tak v roku 2004, 2005 boli príjmy horšie, ako boli v období predtým. Kedy to začalo byť pre obce nejakým spôsobom vyrovnané, bol rok 2006 a od roku 2006, je pravdou, že ten nárast bol ďaleko, ďaleko väčší, ako bol nárast štátneho rozpočtu. Ale boli tam aj dva, dva, dva a pol chudobného roku, o ktorých vy, ako zámerne, zámerne nehovoríte. Nastaveniu princípov fiškálnej decentralizácie predchádzala veľmi podrobná diskusia o rozsahu kompetencií, ktoré majú obce splniť po fiškálnej decentralizácii a schopnosť ich finančného krytia. Napriek obrovskému nárastu kompetencií obcí od roku 2005, návrh zákona o rozpočtovom určení niektorých daní nevytvára podmienky na systémové vyriešenie nárastu kompetencií obcí. Pán minister, vy ste povedali, že vaším cieľom je komunikácia so samosprávou. Mne sa teraz pred očami objavuje komunikácia, ktorá prebehla na rade ZMOS-u teraz v septembri, neviem presne dátum, kedy to bolo, rade ZMOS-u, ktorá sa konala v meste Trenčín. Vy ste prišli a povedali ste, z tých kompetencií, ktoré obce a mestá majú, sú dve, ktoré ma nejakým spôsobom významnejšie oslovili. To je školstvo a sociálne veci. No, ale takto sa jednoducho nedajú posudzovať kompetencie a finančné dopady, ktoré tieto kompetencie prinášajú na bedrá obcí a miest. Že vy si poviete, že vás oslovili dve kompetencie, ktoré majú väčší finančný dosah, a preto má ako s jedinými význam sa zaoberať. Ak by sme pokračovali ďalej, tak musím povedať, že cieľom navrhovaného zákona nie je systémové riešenie financovania obcí, vyvolané obrovským nárastom ich kompetencií, ani proklamované zvýšenie spravodlivosti rozdeľovania daní a posilnenie stability príjmov obcí, ale presun finančných prostriedkov z miest a obcí a od ich obyvateľov na zvýšenie, na zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu a krytie výdavkov na realizáciu daňovo-odvodovej reformy. A tu opätovne sa pristavím pri tvrdení, ktoré som povedal, že je to presun finančných prostriedkov nielen do obcí a miest, ale aj od ich obyvateľov, lebo na druhej strane tým, že obciam a mestám beriete finančné prostriedky, nútite obce a mestá, ktoré sú zo zákona povinné napĺňať niektoré kompetencie, aby tieto finančné prostriedky vytiahli z vrecák daňových poplatníkov, obyvateľov miest a obcí. Dostanem sa aj k finančnému dopadu, ktorý je uvedený v predkladacej správe a ktorý pre celý okruh samosprávy, to znamená regionálnu samosprávu aj miestnu samosprávu, predstavuje v prvom roku 248 mil. eur. Ak premietneme tieto financie na to, čo to bude stáť pri zachovaní vykonávania tohto množstva kompetencií za tieto finančné prostriedky, tak to vychádza zhruba 50 eur na jedného obyvateľa, o ktoré budú musieť obce a mestá, pokiaľ budú chcieť dodržiavať zákon, zvýšiť miestne dane a týmto spôsobom tieto peniaze vytiahnete cudzou rukou z vrecák daňových poplatníkov. Toto je ten princíp, že chytáte jedovatého hada cudzou rukou, to znamená vyťahujete peniaze od daňových poplatníkov prostredníctvom miest a obcí a toto je na tom návrhu zákona zvlášť nebezpečné.
Navrhované zníženie daňových príjmov predstavuje za roky 2012 až 2014, teda za tri roky 643 mil. eur, pričom v prvom roku je to 248 mil. eur. Takéto množstvo finančných prostriedkov bude mať vážny dopad na výkon Ústavou Slovenskej republiky garantovaných základných práv obyvateľov, ako je zabezpečenie bezpečnosti, ochrana životného prostredia, dopravná dostupnosť, rozvoj miestnej infraštruktúry a pod. Potrebné opatrenia nemôžu byť prijímané na úkor paralyzovania základných práv obyvateľov miest a obcí a z uvedených dôvodov v mene poslaneckého klubu SMER - sociálna demokracia dôrazne odmietame predložený návrh zákona a žiadame jeho stiahnutie z ďalšieho legislatívneho procesu, takže pre pána spravodajcu v zmysle § 73 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku týmto žiadam, aby sa ďalej nepokračovalo o rokovaní o tomto návrhu zákona.
Navrhovaný podiel obcí na výnose mixu z daní nezohľadňuje potrebu rastu tohto výnosu v dôsledku zvýšeného presunu kompetencií v období rokov 2005 až 2011. Podľa názoru odborníkov na územnú samosprávu sa zvýšil rozsah kompetencií v tomto období o viac ako 48 %. Návrh zákona je týmto v rozpore s programovým vyhlásením vlády, možno je to irelevantné, ak hovoríme o programovom vyhlásení vlády, ktorá de facto neexistuje a uznesením vlády č. 232 zo dňa 6. apríla 2011, podľa ktorých sa má najskôr spracovať inventarizácia všetkých kompetencií po posúdení efektívnosti ich vykonávania, vykonať ich úpravu a až následne pripraviť návrh zmien financovania samosprávy. Pán minister, nie je mi známa žiadna vládou spracovaná inventarizácia úpravy a úprava kompetencií, ktoré majú byť od roku 2002 financované samosprávou. Opakujem, nie je mi známa žiadna úprava kompetencií ani spracovaná inventarizácia predložená vládou, ani ministerstvom financií. Za takúto inventarizáciu nepovažujem vaše vystúpenie na rade ZMOS-u, kde ste povedali, že finančne podstatné sú dve kompetencie: školstvo a sociálne veci.
Ak dovolíte, dovolím si tvrdenie, že okrem toho, že tento návrh je v rozpore, v rozpore s uznesením, uznesením vlády, že je v rozpore s ústavou, je aj v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a tými medzinárodnými záväzkami je Európska charta miestnej samosprávy. Pre tých, ktorí sa touto témou nezaoberajú, Európska charta miestnej samosprávy je medzinárodný dokument, ktorý obsahuje princípy miestnych samospráv, čím určuje dôležitosť územnej samosprávy ako základné, základu každého demokratického princípu. Slovenská republika túto chartu podpísala 23. februára 1999 a platnosť nadobudla v júni 2000. Je pravdou, že neboli platné ustanovenia, ktoré sa týkali finančných záväzkov, ale tieto Slovenská republika ratifikovala a podpísala 24. apríla 2007 a do platnosti vstúpili 1. septembra 2007. Súčasťou týchto článkov, ktoré boli ratifikované v roku 2007, je právo miestnych orgánov v rámci hospodárskej politiky štátu na primerané vlastné finančné zdroje, s ktorými by mohli v rámci svojich právomocí voľne disponovať. Pán minister, právo na primerané finančné zdroje aj v prípade prenesených kompetencií.
Ďalej v článku, ďalej z článku 9 ods. 5 vyplýva, že ochrana finančne slabších miestnych orgánov zavedením postupov finančného vyrovnávania alebo zodpovedajúcich opatrení na korekciu dôsledkov nerovnomerného rozdelenia finančných zdrojov a finančných záväzkov, je takisto záväzkom Slovenskej republiky. Pán minister, predložený návrh zákona je v príkrom rozpore s týmito medzinárodnými záväzkami, ktoré sú v podobe článku 9 Európskej charty miestnej samosprávy. My sme si zvykli, že táto vláda má veľké problémy s dodržiavaním medzinárodných záväzkov a koniec koncov, toto bol aj dôvod jej pádu, ale v tomto prípade si myslím, že je potrebné tak, ako to bolo potrebné v prípade predchádzajúcich medzinárodných záväzkov, opätovne pristúpiť k ich dodržiavaniu aj za cenu, že by táto vláda mala okamžite skončiť.
Ak by sa model financovania samospráv nezmenil, výnos z podielových daní by medziročne vzrástol v roku 2012 oproti roku 2011 o 18,6 percenta. Vy hovoríte, že to je neúmerný rast oproti, oproti tomu, čo je rast príjmov štátneho rozpočtu a tvrdíte, že v roku 2012 bude nárast finančných prostriedkov samosprávy o 3 percentá. No, pán minister, ja vám musím pripomenúť niektoré čísla. Očakávaný výnos, očakávaný výnos obcí a miest v roku 2012 je 1,6 mld. eur, v roku 2011 je očakávaná skutočnosť na úrovni jedna celá, zhruba, šesť mld. eur, čiže je to veľmi, veľmi podobné, líši sa to v nejakých drobných, ale ak toto prenesieme na časovej osi späť, tak v roku 2008 tento výnos bol 1,7 mld., čiže v roku 2008 bol väčší, takže sa zaraďujeme niekde medzi roky 2007 až 2008. Ak by som chcel hodnotiť infláciu, ktorá je medzi obdobím 2008 až 2012, tak tá inflácia je dvojciferné číslo. Takže, ak budeme hovoriť o týchto, o týchto opatreniach, tak v reále, ak prenesieme tieto finančné prostriedky na časovej osi, reálny výnos pre samosprávu je veľký a hlboký mínus. Ak vy na jednej strane, ak vy na jednej strane tvrdíte, že to bude prínos pre samosprávu 3 percentá, tak treba povedať, v čom spočíva ten prínos pre samosprávu v 3 percentách. Ja si pamätám poslanca Ivana Mikloša, ktorý tu v predchádzajúcom období stál a horlivo bojoval za to, že korektné je porovnávať v prípade financií rozpočet verzus rozpočet. Ak budeme hovoriť rozpočet na rok 2011 a budeme hovoriť o rozpočte na rok 2012, tak rozpočet na rok 2011 bol 1 mld. 228 mil. eur, rozpočet na rok 2012 je 1 mld. 226 mil. eur, to znamená, rozpočet verzus rozpočet je pokles. Vy ste ako geniálny, geniálny manipulátor, pán minister, lebo vy urobíte to, že reálne, skutočné príjmy znížite, čiže obce dostanú v tomto roku menej o niekoľko, niekoľko sto miliónov eur, čiže dostanú menej a potom poviete, no veď ja vám dám viacej, ako je skutočnosť. Ale ja si pamätám vaše vystúpenia za týmto rečníckym pultom, kde ste tvrdili, že jediné relevantné porovnávanie je porovnávanie rozpočtov a za týmto si jednoducho stojím a mali by ste sa zamyslieť nad tým, či to bol iný Mikloš, alebo iný Mikloš dneska sedí po mojej ľavej ruke. Môžeme hovoriť... (Potlesk.)
Môžeme hovoriť o skutočných, o skutočných príjmoch obcí v roku 2010, kde boli na úrovni, a to je celý, všetky príjmy obcí a miest, kde boli príjmy na úrovni 4 mld. a 15 mil., v roku 2012 je očakávaný príjem obcí a miest podľa rozpočtu 3 mld. 769 mil., čiže ak porovnávam rok 2010, ktorý bol krízový, s rokom 2012, tak máte tu, máte tu rozdiel zhruba nejakých 230 - 240 mil. eur. Roky 2010 a rok 2012. Ak si zoberiem celkový rozsah dopadov, ktoré sú na obce a mestá, tak musím jednoznačne povedať, za rok 2000, a to, to vychádzam z predkladacej správy, ktorá je súčasťou vášho materiálu, rok 2012, 248 mil., celé obdobie 2012 až 2014, 643 mil. eur, obrovské peniaze. Premeňme si to na celkové príjmy obcí a miest, ako ich predkla..., ako ich predpokladáte v roku 2012 až 2014. Ak zahrniem do toho aj zvýšenie miestnych daní a všetky ostatné výnosy z predajov, z predajov majetku a ďalších transferov, tak v roku 2012 mínus 29 mil., to znamená, je tam predpokladaný nárast z iných zdrojov, ale v roku 2014 už je to mínus 209 mil., lebo už nebude predávať ani aký majetok, už nebudú ani žiadne iné doplnkové zdroje, jednoducho nebude z čoho čerpať a reálny výsledok tohto vášho finančného kroku je mínus 209 mil. po zohľadnení všetkých možných zdrojov, ktoré samosprávy majú k dispozícii v roku 2014. Ak by sme to povedali v percentách, tak celkové príjmy obcí v roku 2012 sú oproti skutočnosti v roku 2010 nižšie o 6,1 percenta z dôvodu po..., a finančné operácie poklesnú o 47,2 percenta. 47,2 percenta, lebo obce už nemajú žiadne iné zdroje, lebo tie dva až tri roky krízy, ktoré máme za sebou, tieto peniaze, tieto peniaze jednoducho vyčerpali.
Ak budem hovoriť o finančnom vzťahu štátneho rozpočtu s rozpočtom obcí, o prenesenom výkone štátnej správy, predpoklady: matričná činnosť - nárast nula percent, evidencia, register obyvateľstva - nárast nula percent, pôsobnosť stavebných úradov - nárast nula percent, činnosti spojené so štátnym fondom rozvoja bývania - nárast nula percent, prenesené financie na prenesené kompetencie v oblasti podzemných komunikácií špeciálnych stavebných úradov - nárast nula percent. Jedine, kde je očakávaný určitý nárast, je v základnom školstve, kde je 4,6 percenta, spoločné obecné úradovne, týkajúce sa školstva - nárast nula percent, dotácie na individuálne potreby obcí - nárast nula percent, dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok - nula percent. Pán minister, toto je vzťah štátu a samospráv? Toto je, toto je tá proklamovaná komunikácia, hľadanie konsenzu a východísk pri návrhu zákona? Ja osobne si myslím, že ani náhodou to takto nemôže vyzerať.
Ja opätovne sa musím vrátiť k tvrdeniu, ktoré som, ktoré som povedal pred chvíľkou. Ste zdatný manipulátor, pokiaľ ide o predkladanie reči čísiel verejnosti. Ak by som vás zasadil do nejakej inej reality šou, aká sa dneska deje v Slovenskej republike, to znamená, keby som vás chcel osadiť do Česko Slovensko má talent, tak musím povedať, že aj v tejto súťaži takýto manipulátori končia už po desiatich sekundách a verím, že takto rýchlo skončí aj tento zákon. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
9. 9. 2011 14:13:09 - 14:13:32 22. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
114.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Osuský, ja nadviažem len na jednu tézu, ktorú ste spomenuli, a postavím trošku modifikovanú otázku. Poprosím vás, že aby ste potom v utorok pred hlasovaním oznámili," kak partia razrešila"?
Ďakujem pekne.
9. 9. 2011 13:34:59 - 13:49:27 22. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
108.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, ktorí ste vydržali v tejto sále až doteraz, dovoľte mi, aby som povedal aj ja pár poznámok k tomuto relatívne obsiahlemu zákonu.
Ak dovolíte, ja by som začal tam, kde pred chvíľočkou skončila koalično-opozičná výmena názorov o tom, či máte právo alebo nemáte právo na takéto veľké a zásadné zmeny v daňovo-odvodovom systéme. Bezpochyby zákonný nárok určite na to máte, máte na to možno aj väčšinu hlasov v parlamente, zatiaľ hovorím možno väčšinu, lebo uvidíme, ako to bude vyzerať po pondelku, ale myslím si, tak ako hovoria viacerí kolegovia, že tento krok je nezodpovedný. A ja som v rade svojich vystúpení, či už sa jednalo o daňové otázky, či už sa jednalo o otázky samosprávy, či sa už jednalo o otázky zdravotného systému, vždy volal po širšej spoločenskej a politickej zhode, pokiaľ ide o zásadné reformy spoločnosti. V tomto považujem tento návrh, ktorý je ušitý horúcou ihlou, za nezodpovedný. A o to viac nezodpovedný, že nemáte ani podporu, stopercentnú podporu vlastných radov. Pri tak krehkej koalícii, ktorá má o štyri hlasy viacej, ako je potrené na prechádzanie zákonov, keď vážne výhrady má skupina OKS, ktorá má štyroch poslancov, keď vážne výhrady prezentujú aj poslanci z radov SDKÚ. zaznamenal som slová pána poslanca Kaníka, keď vážne výhrady prezentujú poslanci Kresťanskodemokratického hnutia, myslím si, že by bolo pre túto spoločnosť ďaleko lepšie, ak by sa tento návrh zákona vrátil vláde na dopracovanie. A toto poprosím pána spravodajcu, aby zaznamenal ako procedurálny návrh.
Ja by som sa dotkol len niekoľkých otázok, lebo na otázky, ktoré sa týkali dopadov na zamestnancov a rôzne skupiny z hľadiska príjmu, teda rôzne skupiny obyvateľstva z hľadiska príjmu, myslím si, že vyčerpávajúco prezentoval predovšetkým kolega Braňo Ondruš a nerád by som sa v tejto oblasti opakoval. Ja si dovolím len zopakovať, že uvedené návrhy zmien zákonov presúvajú ťarchu daňovo-odvodových povinností na nízkopríjmové a strednopríjmové skupiny obyvateľstva. A predovšetkým tým, že sa mení odpočitateľná položka, sa symptomaticky pre pravicovú vládnu koalíciu ruší milionárska daň. Hovorím symptomaticky a symptomatické je aj to, že bohatí budú na tom lepšie, chudobní budú na tom horšie. Táto drobná zmena, pokiaľ ide o milionársku daň, sa dotýka zhruba osemdesiatpäť tisíc zamestnancov a šesťtisíc osemsto samostatne zárobkovo činných osôb a podnikateľov. Ak by sme hovorili len z hľadiska nejakého mechanického prenásobovania a ja sa dotknem aj filozofie, tak zastavím sa pri odpočitateľnej položke, ktorá bola doteraz 19,2-násobok životného minima, teraz sa mení na 18-násobok životného minima. No, ak si zoberiem skutočnosť, že odvody zamestnávateľa sú myslím, že vo výške 35,4 %, takže ak by som vydelil číslo 19,2 deleno 1,354, tak ani náhodou by som nedostal číslo 18. To znamená, že aj tuto vidím určite nejaký prepočítavací nepomer, ktorý nebude asi vinou vadnej kalkulačky, ale skôr to považujem za zámer.
Ak by som sa chcel dotknúť ešte ďalšej tézy, ruší sa odpočet odvodov, ktoré platil zamestnanec ako odpočitateľnú položku z dane z príjmov, týmto krokom, čiže odvody už nie sú odpočitateľnou položkou pri daňovom základe. Týmto pádom sa zvyšuje daň. Ja si spomínam na siahodlhé diskusie, ktoré prebiehali v tomto parlamente počas celého dvadsaťročného obdobia existencie Slovenskej republiky alebo po novembrovom vývoji, po roku 1989 a pokiaľ išlo o poistné systémy, tak pri zavádzaní poistného systému sa práve, tá téza bola v tom, že nech je úplne jasné, že tie peniaze, ktoré sa vyberú od ľudí, že idú na zdravotné poistenie, že idú na poistenie v nezamestnanosti a idú na dôchodkové poistenie a nech je absolútne jasné, aký podiel, na ktoré poistenie ide. Týmto krokom mám pocit, že sa opätovne zavádza alebo je snaha o opätovné zavedenie širšej prerozdeľovacej úlohy štátu, aj keď je to skryté. Tým, že sa zvyšuje práve výber daní na úkor odvodov. Toto aj v kontexte niekoľkoročných alebo mnohoročných diskusií a toto aj v kontexte toho, že máme dnes pri moci liberálno-konzervatívnu vládu považujem za nepochopiteľné a verím, že to pán minister vo svojom záverečnom slove sa pokúsi vysvetliť.
To, čo je ale pre mňa omnoho nepochopiteľnejšie pri liberálno-pravicovej vláde, je to, čo vo svojom vystúpení spomenul aj kolega Zajac, a to je kvalita podnikateľského prostredia. Iste sa dá súhlasiť s tým, že pokiaľ hovoríme o znižovaní administratívnej náročnosti, že bude mať pozitívny vplyv na kvalitu podnikateľského prostredia. Pod toto sa každý z nás podpíše, či sme v opozícii alebo v koalícii. Koniec koncov koncepciu UNITAS-u, jednotného výberu daní, ciel a odvodov pripravovala už vláda Roberta Fica a nikto nemal s tým problém ani v našich radoch, ani vo vašich radoch. Ale problém máme s tým, čomu hovoríte zvyšovanie kvality podnikateľského prostredia. Ja uvediem pár príkladov. U podnikateľov nebude zaplatené poistné daňovým výdavkom, čo bude zvyšovať ich daňové zaťaženie. Ja toto jednoznačne nepovažujem za zvyšovanie kvality podnikateľského prostredia. Pre podnikateľov sa zrušia 40-percentné paušálne výdavky z celkovej sumy a nahradia sa sumou 2 400 euro. A tu treba ešte doplniť, že u podnikateľov, len u podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH, lebo ak sú podnikatelia platiteľmi DPH, tak sú už v inom režime. Opätovne sa pýtam: Zníženie paušálnych výdavkov a de facto týmto dotovanie štátnej kasy na strane príjmov z výberu daní, považujete za zvyšovanie kvality podnikateľského prostredia? Určite sa nedá predpokladať, že sme na jednej vlnovej dĺžke s poslancami OKS, ale pokiaľ obhajujú stanoviská živnostenského stavu, ja musím úplne jednoznačne povedať, že pozícia strany SMER je presne taká istá. Toto nie je zvyšovanie kvality podnikateľského prostredie, toto je obyčajné naháňanie peňazí do štátneho rozpočtu spôsobom, ktorý nepovažujeme za správny. Mohli by sme otvoriť politické debaty o tom, ako je to so živnostníkmi v mnohých iných otázkach. Ale ja by som chcel upozorniť len na jednu jedinú skutočnosť, pokiaľ ide o živnostníkov. A to je to, že živnostník za výsledky svojho podnikania ručí celým svojim majetkom, čo pri iných skupinách, ktorí podnikajú ako jednoosobové eseročky, ktorí majú, sú, majú akcie akciových spoločností alebo sú inak, inak pôsobia prostredníctvom iných obchodných spoločností, toto riziko nemajú. Ja rozumiem a upozorňovali sme dlhodobo na to, že vymeriavací základ živnostníkov je tak malý, že v prípade, že sa dostanú o desať, pätnásť, dvadsať rokov do dôchodku, že sa dostanú do sociálnej siete, prevažná väčšina z nich. Ale toto nemôže byť spôsob riešenia tohto problému.
Ďalší príklad zvyšovania kvality podnikateľského prostredia. Strata a nezdaniteľná časť sa budú môcť odpočítať len z čiastkového základu z podnikania a nie z celkového základu dane. Daňovú stratu po 1. 1. 2012 bude možné vykázať len z príjmov z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti, ktorá sa bude uplatňovať až v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, a v novele základ dane z príjmov z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti. Opätovný krok, ktorý ťažko sa dá nazvať skvalitňovaním podnikateľského prostredia. Ďalej mení sa spôsob prepočtu odpisov pri predčasnom ukončení lízingu v neprospech daňovníka. Daňovník, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, zvýši základ dane o sumu už uplatnených úrokov v daňových výdavkoch. Zároveň tento rozdiel pripočíta k vstupnej cene obstarávaného majetku a majetok odpisuje z tejto zvýšenej vstupnej ceny. Opätovne sa pýtam, o akom zvyšovaní kvality podnikateľského prostredia hovoríte? To, ako myslím si, že si robíte z celého podnikateľského stavu srandu. Čo mňa zaráža - týchto príkladov by sme tam, samozrejme, našli niekoľko desiatok - mňa zaráža to, že Republiková únia zamestnávateľov, Podnikateľská aliancia Slovenska a ďalšie stavovské organizácie podnikateľov nebijú na poplach a nepoukazujú na tieto záležitosti. Som si vedomý, že sme iba v prvom čítaní a že je ju priestor na to, aby sme upravili mnohé veci, ale opätovne volám po tom. Viem, že toto je vlajková loď strany Sloboda a solidarita, viem, že toto je v zásade možno jedna z kardinálnych podmienok zotrvania vo vládnej koalícii, ale nemyslím si, že tak, ako to bolo v období rokov 2004 až 2006, že sa reformy robili metódou pokus, omyl a oprava a tých pokusov a omylov bolo podstatne viac, ako racionálnych krokov, že by sme týmto istým systémom po viac ako piatich, šiestich rokov mali opätovne ísť.
Dámy a páni, dalo by sa hovoriť veľmi veľa o dôchodkových otázkach, ale myslím si, že na to bude ešte priestor. Ale takisto automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku môžeme považovať len jeden zo spôsobov na to, aby sme zabezpečili trvalú udržateľnosť dôchodkového systému. Pán minister, vy ste vykonali niektoré opatrenia v predchádzajúcom období, ktoré sa týkali znižovania poplatkov pre dôchodkové správcovské spoločnosti, a tým sa v zásade vytvoril priestor pre možné navýšenie nasporenej sumy u sporiteľov. Ale na druhej strane ako človeku, ktorý dlhodobo pôsobí v tejto oblasti, a určite vás nemožno v tejto oblasti považovať za nekompetentného, sám dobre viete, že základným problémom je pomer, aktuálny pomer prerozdeľovania do prvého a druhého piliera, alebo by som povedal, celkový objem prostriedkov, ktoré sa nachádzajú aktuálne v dôchodkovom okruhu. Tým chcem povedať to, že zabezpečiť systém sa dá jedine vtedy, ak tam bude dostatok peňazí. Na zabezpečenie dostatku peňazí, trebárs aktuálne teraz v prvom pilieri, sa dá urobiť aj tým, že zhruba tristo- až päťstotisíc ľudí, ktorí si v živote nenasporia na dôchodok, teda z tohto druhého piliera dostaneme a tým sa nám podarí výraznejšie sanovať aj objem financií v prvom pilieri a deficit sanovania dôchodkového systému zo štátneho rozpočtu, nebude jeho potreba v tom objeme, ako je to dneska.
Ja by som k zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku určite nepristupoval ako k prvej voľbe a určite by som sa na vašom mieste vrátil k tézam, ktoré ste začali hlásať po nástupe do svojej funkcie, kde sa s mnohými z nich dalo súhlasiť, ale potom ste jednoducho zrazili politicky opätky a zaradili ste sa do davu ľudí, ktorí v mnohom prípade hlásajú nelogické veci, ktoré neprospievajú dôchodkovému systému ako takému.
Dámy a páni, dalo by sa hovoriť o tomto návrhu zákona, ktorý má takmer dvesto strán, ktorý novelizuje viac ako stovku predpisov, hovoriť veľmi dlho. A myslím si, že vzhľadom na rozsah tejto právnej normy je skôr na to priestor vo výboroch. A ak sa nepodarí presadiť zmysluplné zmeny, možno aj v druhom čítaní.
Ďakujem pekne.
9. 9. 2011 12:21:51 - 12:23:21 22. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
80.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ja sa dotknem opätovne toho, čo moji predrečníci, a to je otázka živnostníkov z donútenia. Ja osobne by som nekritizoval štatistický úrad, že sa vôbec niekto v tejto krajine začal zaoberať týmto negatívnym fenoménom a že sa ho vôbec niekto pokúsil pomenovať, že sa ho pokúsil aj kvantifikovať. Ako nezakrývajme si oči predtým, že tento jav v spoločnosti existuje a netýka sa len domácich malých a stredných podnikateľov, kde sa dá povedať, že v stavebníctve možno 50, 60 % výkonov je robených takýmto spôsobom. Ale týka sa to aj veľkých nadnárodných firiem, ktoré určitý servis vykonávajú prostredníctvom živnostníkov, a títo živnostníci majú jedného, dvoch odberateľov svojich činností a dôvod je úplne prozaický. Šetria sa náklady na pracovné prostriedky, šetria sa náklady na ochranné prostriedky a v mnohých prípadoch, čo považujem za úplne zverstvo, sa šetria náklady na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci. Lebo poznám prípady, keď demontujú technologické linky v štvor-, päťmetrovej výške z palety položenej na vysokozdvižnom vozíku, čo by v normálnej firme ich vedúcich pracovníkov za toto zavreli. Čiže tento fenomén tu existuje. Je silne rozšírený a ja by som skôr poďakoval za to, že sa ho niekto pokúsil kvantifikovať.

Deň v parlamente

<- ->