Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 2. 2012 19:00:01 - 19:00:37 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
174.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec Paška. Nie je to tak dávno, čo ste boli predsedom parlamentu a máme v živej pamäti vaše dodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu a pokusu o sfalšovanie čistopisu zákona schváleného Národnom radou. Pán Paška, prosím vás pekne, vy nepoúčajte o tom, ako treba dodržiavať čistotu legislatívneho procesu. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
29. 2. 2012 18:55:58 - 18:56:19 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
168.
Ak dobre čítam pozmeňovací návrh, ktorý máme teraz čerstvo v laviciach, tak tento pozmeňovací návrh mení pozmeňovací návrh, ktorý sme schválili pred hodinou a pol. Skvelé. Ďakujem pekne.
29. 2. 2012 18:55:58 - 18:56:19 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
166.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
13. 12. 2011 10:07:50 - 10:08:27 26. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
35.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec, mne vadí len jedno, že keď sa v Košickom kraji vo vyššom územnom celku schvaľovala transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, štyroch nemocníc, ani vy, ani nikto z odborárov sa proti tomu neozval. Myslím si, že tá transformácia je podobného charakteru, ako je tá, ktorá bola schvaľovaná v štátnych zdravotných zariadeniach, a tam to navrhovali práve vaši kolegovia. Ďakujem pekne.
21. 10. 2011 11:29:36 - 11:29:36 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
71.
Schváliť.
21. 10. 2011 11:29:36 - 11:29:36 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
69.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že predmetný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
21. 10. 2011 11:29:36 - 11:29:36 24. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
67.
Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave vystúpil jeden poslanec, nebol podaný žiadny pozmeňovací návrh. Dajte, prosím, hlasovať o jedinom bode zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
20. 10. 2011 16:49:31 - 16:50:17 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 474 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
104.
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, dámy a páni, máte v laviciach rozdaný pozmeňovací návrh, ktorý som podával pôvodne, ktorý sa zaoberal problematikou práve rušenia právnej subjektivity Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Bratislava, tento návrh môžete zlikvidovať, nepodávam ho. Verím, že táto zmena neprinesie nič negatívne, ale len pozitívne v tom duchu, ako ste, pán minister, hovorili. A dúfam, že aj to postavenie hasičov bude vylepšené práve preto a je mojím cieľom, aby tento zákon prešiel. Takže kvôli tomu radšej od tohto kroku ustupujem.
Ďakujem pekne.
20. 10. 2011 16:33:36 - 16:35:12 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 459 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
94.
Ďakujem pekne. Ja budem len veľmi krátko. Ja som to už hovoril aj v prvom čítaní, že tento zákon je z môjho pohľadu zákon, ktorý kvalitatívne posúva civilnú ochranu aj v oblasti vymedzenia povinností a definície podmienok do iného svetla. Ja sa teším, že tomu je tak. Zvlášť sa teším tomu, čo ste, pán minister, povedali, že teda konečne bude fungovať systém, ktorý bude zabezpečovať odškodnenie podľa istých pravidiel. Nie tak, ako tomu bolo vždy doteraz, že sa ad hoc, podľa toho, kedy na to bolo a kedy nebolo, tie financie dávali.
Chcem len jednu vec pripomenúť, aby sa nezabudlo na toto postavenie civilnej ochrany aj čo sa týka postavenia civilnej ochrany v štruktúre ministerstva vnútra. Aby sme nezabúdali na pracovníkov, ktorí sú na jednotlivých úradoch štátnej správy, na obvodných úradoch, kde majú svoje postavenie, kde majú svoje úlohy a aby sa, nevravím o tom, že je to vaša snaha, ale môže byť snaha niektorých ľudí, aby sa ich postavenie zamieňalo s niečim iným. Tí ľudia na úradoch slúžia ako servisné pracovisko, ako tí, ktorí zabezpečujú naozaj ochranu obyvateľov v mierových podmienkach, majú svoje postavenie. Takže budem veľmi rád, ak sa aj v budúcnosti to, o čom svedčí tento zákon, bude napĺňať aj v praxi.
Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že ten zákon nájde podporu, tak ako ste o ňu, pán minister, žiadali.
20. 10. 2011 16:30:25 - 16:33:22 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 459 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
92.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán minister, dámy a páni, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 459, tlač správy je 459a.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 595 z 13. septembra 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 459, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkou. Ide o legislatívnu úpravu. Gestorský výbor odporúča o pozmeňovacom návrhu, o pozmeňovacom a doplňujúcom návrhu hlasovať a tento schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto..., vlastne toto som už postúpil príliš ďaleko.
Ďakujem pekne, pán podpredseda, otvorte rozpravu.
20. 10. 2011 16:03:19 - 16:05:25 24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 436 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
72.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, dovolím si k predmetnému návrhu zákona predložiť dva pozmeňovacie návrhy.
Vládny návrh zákona o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 436, sa mení takto:
V § 7 sa vypúšťa slovné spojenie "štátne orgány".
Odôvodnenie: predmetné ustanovenie sa vypúšťa z dôvodu európskej systematiky poskytovania dobrovoľníckych služieb, ktoré v žiadnej krajine nie sú naviazané priamo na štátne orgány. Ich kompetencie sú vymedzené zákonmi, ktoré im dávajú presný mandát ich činnosti. Štátne orgány tak vykonávajú len tie funkcie, ktoré nie je možné zabezpečiť iným spôsobom. Štátne orgány by v žiadnom prípade nemali nahrádzať a ani organizovať činnosť dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií, ale môžu byť ich podporovatelia, môžu byť ich podporovateľom, čo bude vyjadrené aj schválením zákona o dobrovoľníctve, ako aj mechanizmu ich podpory. Samozrejme, štát a jeho orgány môžu využiť dobrovoľnícke služby a organizácie na riešenie konkrétnych situácií a udalostí.
Druhý pozmeňovací návrh je spolu s pani poslankyňou Tatianou Rosovou.
Po prvé, v § 3 ods. 1 sa písm. f) za bodkou nahrádza čiarkou.
Po druhé, v § 3 ods. 1 sa za písm. f), no vlastne sa tam vkladá nové písm. g), ktoré znie: "pri administratívnych prácach pre verejnú správu".
Odôvodnenie: umožní sa využiť dobrovoľnícku prácu vo verejnej správe, čím sa zároveň umožní mladým ľuďom získať aj potrebnú prax pre pracovné uplatnenie.
Myslím, že tento pozmeňovací návrh je aj v súlade s tým, čo hovoril pán minister Lipšic, pretože vlastne aj týmto spôsobom dôjde k tomu, čo hovorí, teda k úspore verejných zdrojov.
Ďakujem pekne. (Hlasy v sále.)
18. 10. 2011 11:40:25 - 11:42:25 24. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia (pokračovanie) Tlač 503 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
51.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda parlamentu. No, zatiaľ tu vystúpili len starostovia, primátori a ešte je prihlásený predseda VÚC. Myslím si, že to je zjavný dôkaz konfliktu záujmov, pretože vaše videnie je veľmi ovplyvnené tým, čo vykonávate. Tým, čo robíte, ale vy ste zároveň aj poslancami Národnej rady a zároveň ste občanmi tohto štátu. Vy nie ste len obyvateľmi miest, obcí a vyšších územných celkov, ale vy ste aj obyvateľmi tohto štátu.
Samospráva nie je posadená niekde vo vzduchoprázdne, niekde v medzipriestore. Samospráva je súčasťou štátu. Obce a mestá sú súčasťou tohto štátu a ak máte vy pocit, že všetci ostatní majú rozmýšľať nad tým ako sa gazduje s peniažkami a akonáhle treba urobiť niečo aj tam, kde pôsobíte vy, tak máte pocit, že je to nespravodlivé.
Pred nedávnom sme tu rozprávali o eurovale a hovorili sme aj o tom, že máme požičiavať tučným Grékom, ktorí štrajkujú. Tuční Gréci, ako ich nazývate vy, ktorým máme pomáhať, štrajkujú, pretože na nich sú uvalené úsporné opatrenia, nikomu sa nechce vzdať svojich peňazí. Ale treba rozmýšľať s tým, ako s peniazmi narábať.
Myslím si, že nielen ja, ako obyvateľ mesta Michalovce, ale mnohí iní obyvatelia našich miest a obcí vedia veľmi často povedať, ako sa finančné prostriedky míňajú neúčelne, zbytočne. Samozrejme, vždy ich je treba viac. Vždy ich budete chcieť viac a viac a viac. Ja tiež by som bol radšej, keby som mal viac peňazí, aby som z nich mohol ďaleko viacej minúť. Takže by som bol veľmi rád, keby ste na to pozerali nie cez konflikt záujmov, ale aby ste na to pozerali ako zodpovední občania.
11. 10. 2011 21:32:49 - 21:33:22 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
248.
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, ja hovorím o zodpovednosti, o zodpovednosti všetkých, aj vás, aj nás. A hovorím aj o demokratickej forme vlády, o spôsobe parlamentnej formy vládnutia, o tom, čo by ľuďom, ktorí sedia v parlamente, malo byť dávno známe a jasné.
Ďakujem.
11. 10. 2011 21:25:25 - 21:31:07 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
242.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pôvodne som myslel aj ja, že tu nebudem a že sa pokúsim byť na konci, no možno pán Viskupič chce mať posledné slovo, nech sa páči.
Pokúsim sa hovoriť veľmi krátko. Vy, ktorí nechcete hlasovať za euroval, celý čas omieľate, že podporujete Ivetu Radičovú. Máte to tu, hovoríte to, či zhora alebo odtiaľ. Je to skvelé, len keby ste slová nahradili činmi. A nielen vtedy, keď je nad slnko jasná podpora, ale aj vtedy, keď tá podpora nie je jednoduchá. Vyhovárate sa na znenie koaličnej zmluvy, ale len tam, kde vám to vyhovuje. Euroval v koaličnej zmluve nie je, ale v koaličnej zmluve je podpora vlády. Jeden subjekt žiada tri subjekty, aby vyšli v ústrety jemu a nehlasovali za to, čo v koaličnej zmluve nie je. Tri subjekty žiadajú jeden, aby hlasoval za to a správal sa tak, ako v koaličnej zmluve napísané je.
Pán predseda Sulík, dnes to tu už odznelo, že vaše predchádzajúce pripomienky, ktoré najprv boli brané akože možno zosmiešňujúco, nakoniec sa stejne dostali do eurovalu. No nestačili tie dve, vždy prišli nové a nové a nové. Tento postup, stupňovaný postup požiadaviek je len jasným svedectvom o tom, že v podstate je to, podľa mojej mienky, naťahovanie času. Zistili ste, že veľká časť obyvateľov, ja neviem koľko percent, dvadsať, tridsať, pätnásť, je proti, tak prečo sa nezviesť na tejto vlne? Ja som presvedčený, že vôbec tu nejde o euroval, ale ide tu o stotožnenie sa práve s postojom týchto ľudí, ktorí to neschvaľujú. A nakoniec vy dobre viete, že euroval schválený bude tak alebo tak. A dokonca, a to ma zaráža, vám by vôbec nevadilo, keby sme euroval schválili v rozpore s koaličnou zmluvou. Vy nás k tomu nabádate, aby sme oddelením hlasovania o eurovale a oddelením hlasovania o vyslovení dôvery vláde Ivety Radičovej zabezpečili hlasovanie opozičného SMER-u s tromi koaličnými stranami za euroval. Dokonca nás k tomu nabádate. Na druhej strane hovoríte o porušovaní koaličnej zmluvy a programového vyhlásenia. Takže SMER na to dal jasnú odpoveď a my to vieme už dávno a viete to aj vy. Zahlasuje vtedy, keď sa dohodne vláda, alebo vtedy, keď dôjde k rekonštrukcii vlády.
A tu je vysvetlenie, prečo je spojené hlasovanie o eurovale s hlasovaním o dôvere vlády. Jasné, že vy to veľmi dobre viete, aj SaS, aj kolegovia z OKS, ktorí tu o tom hovorili. Pretože je v tom obyčajné pokrytectvo a treba, aby to vyšlo navonok. Práve preto, nie je to pre iné videnie sveta, ako sa tu snažíte podsunúť, ako vy vidíte svet ináč, ako my. Aj ja som nesúhlasil nie s jedným zákonom, naposledy so zákonom o lieku. Dal som to aj najavo, nakoniec som za ten zákon zahlasoval. Veľmi nerád, ale zahlasoval som za to. A dalo by sa nájsť aj viac takých bodov.
Ja rozumiem vašej rozpoltenosti a rozumiem aj snahe o zosmiešňovanie pri rôznych prirovnaniach, spájanie so zvieracou ríšou. Chápem obhajobu vážnu i smiešnu, ale akokoľvek sa budete snažiť, je jasné jedno a to je jasné aj vám, vláda Slovenskej republiky a cez vládu Slovenskej republiky Slovenská republika sa zaviazala k eurovalu a my to chceme schváliť tak, ako nám to ukladá koaličná zmluva. Je to naša vláda. Vy tvrdíte, že je to aj vaša vláda, ktorú stále podporujete. Tak, ak je to vaša vláda a ju naozaj podporujete, tak urobte to, čo po vás aj tá vaša vláda žiada. Neviem, čo je na tom nejasné? Podpora vlády je hlasovanie za návrh vlády. Nehlasovanie za návrh vlády, je nepodpora vlády. A ak máme schváliť to, k čomu sa vláda zaviazala, a vy s tým nesúhlasíte a nechceme porušiť koaličnú zmluvu, tak je nutné zaplatiť to, čo som už dnes povedal a povedal to aj minister zahraničných vecí Dzurinda, zaplatiť cenu za hlasovanie so SMER-om. Tú cenu ste stanovili vy a nie my. Ak nechcete hlasovať s vládou, tak tú vládu nepodporujete. Zaplatíme za to všetci.
Ďakujem.
11. 10. 2011 19:17:08 - 19:18:32 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
180.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. No, kolega Stano, napriek tomu, že si sa snažil, myslím, že mnohí kolegovia nedokážu pochopiť jednu vec, prečo je spojenie hlasovania o eurovale s vyjadrením dôvery vláde nutnosťou. Povedal to tu už minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda. Ja to len zopakujem, aby im to bolo jasné, prečo a v čom je ich zodpovednosť.
Vláda schválila euroval. Vláda chce, aby bol euroval schválený v parlamente. A ak nie je možné schváliť euroval v parlamente s účasťou koaličnej strany, je nutné sa poobzerať po niekom inom, ale kým platí koaličná zmluva, nie je to možné. Takže, páni poslanci, ako sa má ináč schváliť euroval? Buď s vami, alebo bez vás. Ale keď bez vás, tak to je cena, za to je cena pád vlády. Buď budete hlasovať za euroval a schválime ho tak, ako si žiada vláda s vašimi hlasmi, alebo nebudete hlasovať za euroval a schválime ho, ako si žiada vláda, ale aj s pomocou opozície a zaplatíme za to pádom vlády. Máte možnosť vybrať si. Vláda to schválila a vy ste sa zaviazali, že budete vládu podporovať. Tak ju podporte.
Ďakujem pekne.
11. 10. 2011 16:16:43 - 16:18:19 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
58.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán minister zahraničných vecí, chcel by som sa poďakovať za naozaj, myslím si, poctivé a pravdivé, ale aj veľmi nepríjemné vystúpenie pre niektorých kolegov. Ja som si všimol počas vášho vystúpenia, že niektorí naši koaliční poslanci za SaS mali úsmevy na tvárach. Neviem prečo. Viem jedno, že sa im vystúpenia pani premiérky, ministra financií aj vaše nepočúvali ľahko. Pretože tie vystúpenia im hovorili niečo iné, o čom ich presvedčil ich pán predseda, myslím si. Len pýtam sa, pán minister, či pán predseda SaS ponúkol aj niečo iné, nejaké riešenie. Nejaké skvelé riešenie, možnosť, ako problémy eurozóny dostať tam, kde sa snažia ekonómovia, politici a lídri. Lebo ja mám pocit, že pokiaľ by to bolo tak, tak nominačný výbor pre udeľovanie Nobelovej ceny za ekonómiu by sa týmto nápadom musel zaoberať veľmi rýchlo. Obávam sa, že skôr ako ocenenie, pomenované po Alfrédovi Nobelovi, sa dostane našim koaličným partnerom a ich predsedovi cena za rozbitie koalície.
Ďakujem.
14. 9. 2011 11:08:19 - 11:10:06 22. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 388 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
64.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec Pelegrini, ja si pamätám na to, čo bolo predchádzajúce štyri roky. A pamätám si aj na to, aké zákony v tejto oblasti prišli do parlamentu a pamätám si aj na to, ako sme o tých zákonoch rokovali a pamätám si aj na to, že vo väčšine prípadov to bola opozícia, ktorá upozorňovala na to, že v tých zákonoch sú veci, ktoré tam nemajú byť. Aj dnes ste opozícia, ktorá na to upozorňuje, ale rozdiel medzi tým, čo bolo predchádzajúce štyri roky a teraz, je v tom, že dnes na to, čo v tých zákonoch je, upozorňuje aj koalícia a ďaleko tvrdšie koalícia ako opozícia. A koalícia stojí na strane občanov, ochraňuje ich práva, čo sa o predchádzajúcich štyroch rokoch tak vehementne rozprávať nedalo. A nebudem vynášať veci, ktoré sa robia medzi štyrmi očami, ale dá sa to jednoducho dokázať a potvrdiť. Takže, pán poslanec, možno aj vy máte taký pocit ako aj ja, že niektoré veci, ktoré tu odzneli, nepatria alebo nie sú celkom korektné, pretože na rozdiel od predchádzajúcich štyroch rokov dnes v prvom rade upravuje tieto zákony koalícia a nie opozícia. A v tom je neodškriepiteľný posun ďaleko, ďaleko vpred oproti tomu, čo bolo pred štyrmi rokmi.
Ďakujem pekne.
13. 9. 2011 17:00:07 - 17:00:07 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 398 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
71.
Pán podpredseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Ďalej aby týmto hlasovaním za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní, výborom do 30 dní a gestorskému výboru do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
13. 9. 2011 17:00:07 - 17:00:07 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 398 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
69.
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku, že predložený návrh prerokuje v druhom čítaní.
13. 9. 2011 10:57:01 - 10:58:25 22. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 487 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pado, Martin (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
44.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, 8. júla tohto roku schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 8/2009 Z. z., ktorú však prezident Slovenskej republiky vrátil na opätovné prerokovanie.
Chcem povedať na úvod, budem sa snažiť byť krátky, chcem povedať, že som za novelu v júli nehlasoval, a chcem povedať aj dôvody, prečo som za tú novelu nehlasoval. Dôvody boli dva.
Prvý, to, čo tu hovoril pán poslanec Suja, je pozmeňovací návrh, ktorý on predložil a ktorý, ako vravel, rieši isté problémy, avšak vyraďovanie vozidiel z evidencie na základe čestného prehlásenia bolo u mňa spojené z hľadiska toho, že je možné týmto spôsobom zaviesť aj nekalé praktiky so zavedením nevyhnutnosti kontroly originality. Teda vyváženie toho stavu, že na jednej strane je možné riešiť problémy, ktoré niektorí majitelia naozaj majú, ale kontrola originality na druhej strane zase vyvažuje možnosti nekalého narábania a nekalých praktík práve pri tomto systéme. Ako náhle sa tento nepomer podarilo ako dosiahnuť neschválením kontroly originality, nemohol som za túto novelu zákona zahlasovať.
Druhý dôvod, prečo som nehlasoval, je reakcia predkladateľa pri hlasovaní o pozmeňovacom návrhu, ktorý zavádzal kontrolu originality, poviem úprimne, slová, že to je obyčajný biznis na adresu autorov alebo predkladateľov pozmeňujúceho návrhu, ma veľmi nepríjemne prekvapili, pretože pozmeňovací návrh, ktorý zabraňoval kšeftom a kadejakým nekalým praktikám, bol alebo jeho autori boli označení za biznis a naopak, to, čo biznis umožňovalo, bolo podporené.
Keď sme prerokovali návrh novely zákona o zbraniach a strelive, tak som bol označený vtedy za lobistu určitej záujmovej skupiny, potom za človeka, ktorý, dalo by sa povedať, ohrozoval záujmy iných občanov, nakoniec pri schvaľovaní novely sa ukázalo aj neskôr, že obidve tieto tvrdenia boli nadnesené a nepravdivé.
Aj teraz sa chcem ohradiť proti tomu, aby ma niekto označoval za biznismena, nie som biznismen. A napriek tomu, že niektorí kolegovia mňa aj mojich kolegov, ktorí tento návrh predkladali, nabádali k tomu, aby sme podporu novely zákona o cestnej premávke spojili s akýmsi, ako by sa dalo povedať, nie ospravedlnením, ale aspoň takým slovíčkom, že prepáčte. Ja na tom netrvám a nepredpokladám, že by sme sa tak ako slušní ľudia, ktorí boli označení za potenciálnych zločincov, ako sa oni nedočkali ospravedlnenia, myslím si, že ani my by sme na to čakať nemali, lebo zrejme sa toho nedočkáme.
Je mi veľmi ľúto, že v určitom čase sa v Národnej rade namiesto toho, čo by malo byť, že nesúhlasím s vami, to známe voltairovské "nesúhlasím s vami, ale urobím všetko preto, aby ste svoj názor mohli prezentovať" objavuje to klasické gottwaldovské, že "kto nejde s nami, tak je proti nám". Nemám z toho dobrý pocit.
A chcem povedať, že za tento návrh novely zákona o cestnej premávke s mojimi kolegami zrejme hlasovať budeme za podmienky, že ten pozmeňovací návrh alebo pripomienka pána prezidenta bude rešpektovaná a že sa dosiahne vyrovnaný stav vtedy, že ak prejde vyraďovanie na základe čestného prehlásenia, tak prejde aj kontrola originality. Ak nie, tak ani jedno, ani druhé.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->