Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 10:50:44 - 10:51:41 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 420 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
53.
Otváram rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku, do rozpravy sa hlási niekto ústne? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz, ak dovolíte, sa vrátime k jednému preskočenému bodu, lebo už je tu pán navrhovateľ Dušan Bublavý. Ide o bod, ktorým je prvé čítanie o

návrhu pána poslanca Dušana Bublavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona má parlamentnú tlač 464 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 464.
Dávam slovo pánovi poslancovi Dušanovi Bublavému, aby tento návrh odôvodnil.
Ako spravodajkyňa sa pripraví pani poslankyňa Rošková.
Nech sa páči.
9. 2. 2012 10:47:33 - 10:47:43 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 420 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
51.
Ešte musím dať slovo spoločnému spravodajcovi, až potom môžem otvoriť rozpravu, a preto prosím pána poslanca Krnáča, aby si splnil svoju spravodajskú povinnosť.
Nech sa páči.
9. 2. 2012 10:39:23 - 10:40:24 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 419 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
49.
Ďakujem pekne.
Otváram aj k tomuto bodu všeobecnú rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, či sa niekto hlási ústne? Nie je tomu tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

A budeme pokračovať ďalším bodom, ktorým je tejto istej skupiny poslancov návrh na prvé čítanie, od pána Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka a Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Návrh má tlač 420 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 424.
Predpokladám, pán poslanec Fecko, že idete vy za pána Matoviča návrh odôvodniť, lebo pán Matovič ešte stále nie je prítomný.
Nech sa páči.

(Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 420.)
9. 2. 2012 10:36:33 - 10:36:36 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 419 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
47.
Nech sa páči, pán poslanec Švejna, splňte si aj vy svoju spravodajskú povinnosť, lebo ste určený gestorským výborom pre financie a rozpočet.
Nech sa páči.
9. 2. 2012 10:26:10 - 10:28:51 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 417 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
45.
Ďakujem pekne.
Otváram rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku, ani ústne sa nikto nehlási, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu.

No a bude pokračovať náš program prvým čítaním o návrhu poslancov Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka, Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov. Máte ho ako tlač 419 a návrh na jeho pridelenie má č. 423. Mám tu napísané, že by ho mal predložiť pán poslanec Matovič. Nie je prítomný. Pán Viskupič, vy idete?
Tak poprosím za navrhovateľov pána Viskupiča, aby návrh predložil.
Nech sa páči.

(Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 419.)
9. 2. 2012 10:26:00 - 10:26:09 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 417 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
43.
Ďakujem. Pána poslanca Žigu opäť poprosím, aby splnil spravodajskú informáciu aj k tomuto návrhu zákona, lebo ho na to ako náhradníka určil gestorský výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Nech sa páči.
9. 2. 2012 10:22:12 - 10:22:50 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 417 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
41.
Ďakujem pekne.
Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemám žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne? Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu.
Ideme na bod č. 67 pôvodného návrhu, ktorým je návrh poslancov Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka a Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Má tlač 418 a návrh na jeho prerokovanie výborom je v rozhodnutí predsedu Národnej rady č. 422.
Dávam slovo teraz pani poslankyni Erike Jurinovej, aby návrh zákona uviedla. Spravodajcom je pán poslanec Ľudovít Jurčík.

(Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 418.)
9. 2. 2012 10:19:23 - 10:19:37 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 417 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
39.
Ďakujem. Teraz poprosíme pána poslanca Petra Žigu, ktorého navrhol gestorský výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako spravodajcu k tomuto bodu, aby sa ujal slova.
9. 2. 2012 10:16:17 - 10:17:51 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 486 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
37.
Ďakujem.
Otváram rozpravu. Neevidujem žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa do rozpravy hlási ústne? Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu. (Reakcie z pléna.)
Ďalším bodom je prvé čítanie návrhu poslancov, pardon, 64 bod, bol som informovaný, že poslanci tento návrh, ktorý mal predkladať pán poslanec Galbavý, stiahli z rokovania Národnej rady, čiže o ňom rokovať nebudeme. Bod č. 65 je taktiež z rokovania Národnej rady stiahnutý.
Takže pristúpime k ďalšiemu bodu, ktorým je návrh poslanca Pavlisa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Ide o prvé čítanie a poprosím pána poslanca, aby sa ujal slova. Máte to ako parlamentnú tlač 417 a pridelenie výborom je pod číslom 418.
Pán poslanec, nech sa páči.

(Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla PAVLISA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, tlač 417.)
9. 2. 2012 10:13:34 - 10:13:49 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 486 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
35.
Ďakujem.
A teraz dám slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor, pani poslankyni Ľubici Roškovej, nech sa páči.
9. 2. 2012 10:11:02 - 10:11:52 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 484 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
33.
Ďakujem pekne.
Otváram rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa hlási ústne? Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Budeme pokračovať prvým čítaním o návrhu poslancov Dušana Čaploviča, Viliama Jasaňa a Branislava Ondruša na vydanie zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku niektorým príslušníkom československých, zahraničných a spojeneckých armád, ako aj domáceho protifašistického a protinacistického odboja v rokoch '39 až '45 a vojnovým sirotám. Návrh má tlač 486 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí predsedu č. 485.
Dávam slovo pánovi poslancovi Viliamovi Jasaňovi, aby návrh zákona uviedol.

(Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana ČAPLOVIČA, Viliama JASAŇA a Branislava ONDRUŠA na vydanie zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných a spojeneckých armád, ako aj domáceho protifašistického a protinacistického odboja v rokoch 1939-1945, tlač 486.)
9. 2. 2012 10:03:07 - 10:03:57 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
29.
Pán spravodajca, chcete vystúpiť? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

A ďalším bodom je prvé čítanie o návrhu poslanca Radoslava Procházku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
Poprosím vás, kolegyne a kolega, skúste si to ísť vyrozprávať niekde mimo rokovacej sály, chceme pokračovať.
Návrh má parlamentnú tlač 484 a návrh na pridelenie a prerokovanie výborom máte ako rozhodnutie číslo 481.
Dávam slovo poslancovi Radoslavovi Procházkovi, aby návrh zákona uviedol, nech sa páči.

(Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava PROCHÁZKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, tlač 484.)
9. 2. 2012 10:01:56 - 10:02:19 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
27.
Faktické poznámky neevidujem. Pán poslanec, skúsme skôr. Takže nie. Faktické poznámky neevidujem. Pán poslanec bol jediný prihlásený do rozpravy, chcem sa spýtať, pani navrhovateľka, chcete využiť právo záverečného slova?
9. 2. 2012 9:59:02 - 9:59:29 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
25.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto návrhu zákona. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku, tak sa pýtam, kto sa hlási ústne? Pán poslanec Viskupič ako jediný, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.
Pán poslanec Viskupič, máte priestor na vystúpenie v rozprave.
9. 2. 2012 9:55:58 - 9:56:09 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan (SDKÚ – DS) - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
23.
Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pánovi poslancovi Tiborovi Glendovi, aby nás oboznámil so spravodajskou informáciou.
Nech sa páči.
9. 2. 2012 9:44:36 - 9:45:28 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 482 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan (SDKÚ – DS) - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
21.
Áno, otváram všeobecnú rozpravu. Písomnú prihlášku nemám. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne? Nikto. Aj v tomto prípade vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

A budeme pokračovať teraz prvým čítaním o návrhu poslancov Anny Belousovovej a Rudolfa Pučíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Návrh máte uverejnený ako tlač 483 a návrh na jeho pridelenie je číslo 468.
Dávam slovo pani poslankyni Anne Belousovovej, aby návrh zákona uviedla. Nech sa páči.

(Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny BELOUSOVOVEJ a Rudolfa PUČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, tlač 483.)
9. 2. 2012 9:43:23 - 9:43:38 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 482 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
19.
Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Spravodajkyňou je pani Jana Laššáková, určil ju gestorský výbor, ktorým je výbor ústavnoprávny.
Pani spravodajkyňa, aj vás poprosím, aby ste sa ujali spravodajskej funkcie. Predpokladám v takom rozsahu ako navrhovateľka.
9. 2. 2012 9:41:34 - 9:42:52 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 522 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
17.
Ďakujem pekne.
Otváram všeobecnú rozpravu. Písomnú prihlášku do rozpravy som nedostal. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Teraz bude nasledovať ďalší bod schváleného programu, ktorým je prvé čítanie návrhu poslancov Mariána Kovačócyho a Renáty Zmajkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Ide o Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento návrh má tlač 482 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí predsedu Národnej rady pod číslom 467.
Dávam slovo pani poslankyni Renáte Zmajkovičovej, aby návrh zákona uviedla. Nech sa páči.

(Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KOVAČÓCYHO a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 482.)
9. 2. 2012 9:39:20 - 9:39:40 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 522 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
15.
Ďakujem. Pán kolega, ale musíte zaujať miesto určené pre navrhovateľov, lebo v tejto chvíli ste navrhovateľ zákona. A teraz dám slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre kultúru a médiá, pani poslankyni Kataríne Cibulkovej, aby nás oboznámila so spravodajskou informáciou.
Nech sa páči.
9. 2. 2012 9:25:26 - 9:26:33 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 522 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hort, Milan (SDKÚ – DS) - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
9.
Nech sa páči, môžete pani spravodajkyňa aj.

Deň v parlamente

<- ->