Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
7. 2. 2012 18:09:18 - 18:11:18 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
-------------------VYMAZAŤ !------------------------------
7. 2. 2012 18:09:09 - 18:09:18 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
191.
Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcel povedať, že ja mám za to, že v súčasnosti je či už v otázke menšín, práv menšín, pokoj. A myslím si, že naopak, vo vnútri štátu by sa mali aj politici MOST - HÍD vyjadrovať tak, aby neroznecovali, nepodnecovali vášne. Tu je pokoj a bude. A myslím si, že o to máme skutočne všetci záujem.
Na druhej strane ale pokiaľ máme záujem hájiť záujmy Slovenskej republiky, tak musíme si všímať súvislosti, ktoré sa u nás dejú.
Pani poslankyňa, pravdepodobne ste dobre nepočúvali príhovor predrečníka, vášho kolegu, ktorý sedí pri vás, pána poslanca Vörösa, bol to práve on, ktorý mal celkom veľký elaborát toho, akým spôsobom je potrebné sa domáhať kolektívnych práv, práv menšín a práve táto otázka by mala byť kladená jemu, či medzinárodný štandard, ktorý základné práva a slobody viaže ako na individuálne práva, budeme posúvať právnymi názormi z Budapešti práve na kolektivizáciu týchto práv. Myslím si, že to by určite nebolo správne.
Čo sa týka vzťahov, ktoré na Slovensku sú, pravdepodobne ste zabudli, že sme ovplyvňovaní vzťahmi, ktoré plynú zo zahraničia, z Maďarskej republiky a zabudli ste na to, že udeľovanie štátneho občianstva, volebného práva v inom štáte pre štátnych občanov Slovenskej republiky sú skutočne závažné skutočnosti, na ktoré je potrebné reagovať aj týmto zákonom a opatreniami vlády.
7. 2. 2012 18:00:51 - 18:06:53 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
185.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán spravodajca, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som na úvod predniesol pozmeňovací návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky.
Bod 1. Článok 2 znie: "Článok 2 Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2012."
Odôvodnenie: K uvedenému pozmeňovaciemu návrhu uvádzam tým, že sa navrhuje upraviť účinnosť návrhov zákona, a to od 1. apríla 2012, vzhľadom k tomu, že došlo, samozrejme, k všeobecne známemu predĺženiu priebehu legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky a v záujme toho, aby zákon nenadobudol účinnosť predo dňom jeho publikácie, čo by znamenalo jeho celkom zrejmú a zjavnú protiústavnosť.
Dámy a páni, ja by som si dovolil s ohľadom aj na uplynulú, takmer uplynulú rozpravu k predmetnému návrhu ústavného zákona poďakovať sa všetkým, ktorí vystúpili v rozprave k tomuto návrhu zákona, poďakovať sa aj za podporné argumenty a dovolím si polemizovať s niektorými argumentmi, ktoré boli uvedené v neprospech tohto návrhu ústavného zákona.
Pán poslanec Vörös demaskoval svojím vystúpením to, čo vlastne je účelom tohto návrhu zákona. Ak doteraz možno z iných politických strán existovali kritici tohto ústavného zákona o tom, že tento ústavný zákon je zbytočný, veď tu nie sú žiadni občania, ktorí by, respektíve žiadne hlasy, ktoré by hlásali a viedli Slovensko ku kolektívnym právam, či už menšín alebo iných osôb, tak práve pán poslanec Vörös v rozprave túto skutočnosť potvrdil, čím zdôraznil a ja zdôrazňujem tiež, potrebnosť prijatia tohto ústavného zákona.
Pán poslanec Vörös ďalej v rozprave uviedol, dovolím si to parafrázovať, že žiadne iné právo sa na územie Slovenskej republiky nevzťahuje, na občanov Slovenskej republiky taktiež nie. Toto si dovolím, možno expresívne povedať, že takéto vyjadrenie už pomaly od politika z národnostnej strany možno považovať za vedome prezentovanú nepravdu, až lož. Pán poslanec si musí byť vedomý toho, že zákony, ktoré sú prijímané v Maďarskej republike, a to je Ústava Maďarskej republiky, ako aj nadväzujúci volebný zákon, priznávajú práva občanom cudzích štátov, ktorí sa hlásia k národnostnej menšine, medzi inými aj volebné právo národnostných menšín na území susedných štátov, volebné právo Maďarska, Maďarskej republiky. Povedzte mi už, ak toto nie je extrateritoriáolny účinok právnej úpravy Maďarska na územie iných štátov, tak čo potom? Preto trvám na tom, že je to vedomé prezentovaná nepravda.
Čo sa týka ďalších vystúpení, dovolím si poznamenať k pozmeňovaciemu návrhu pána poslanca Procházku, že oceňujem námet na diskusiu z hľadiska prezentovaných pozmeňovacích návrhov, nateraz môžem povedať, že máme záujem diskutovať a schváliť bod 2 pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Procházku s tým, že pokiaľ by sa preformulovali ustanovenia, ktoré sa týkajú tohto pozmeňovacieho návrhu, avšak nemožno súhlasiť s vypustením bodu 1 návrhu ústavného zákona, takže odporúčam pozmeňovací návrh v bode 1 neschváliť.
Verím, napriek tomu, že pokiaľ bude schválený bod 2, bude to znamenať takú kvalitatívnu zmenu novely ústavy, teda návrhu ústavného zákona, ktorá zabezpečí a umožní, aby konsenzom v rozsahu nevyhnutnom na prijatie ústavného zákona bol tento zákon schválený.
Ďakujem pekne za vystúpenie aj ďalších kolegov, ja pevne verím, že s ohľadom aj na ten vývoj, ktorý v súčasnosti v rámci krajín V4, v rámci maďarsko - slovenských vzťahov je, dá za pravdu tým, ktorí si myslia a prezentujú nevyhnutnosť a potrebnosť prijatia tohto návrhu ústavného zákona. Ďakujem pekne.
3. 2. 2012 11:33:26 - 11:34:05 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 615 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
98.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, je to škandalózne a hanebné rozhodnutie Národnej rady a vás ako predsedajúceho schôdze, preto sa pripájam k procedurálnemu návrhu, ktorý uviedol pán predseda poslaneckého klubu, klubu SMER Paška. Chcem ešte povedať, pán predseda Národnej rady, tento parlament nemá legitimitu na to, aby volil členov Súdnej rady. Od 22. mája 2012 bude nová Národná rada, ktorá bude môcť zvoliť nových členov Súdnej rady. Je to normalizácia súdnictva, ktorú robíte vy, a týmto ste to dokázali.
Ďakujem. (Potlesk.)
2. 2. 2012 17:47:26 - 18:14:59 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 615 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
150.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, aj za ústretovosť a urobenie poriadku v rokovacej sále.
Skončil som pri, dámy a páni, skončil som pri účele tohto bodu programu. Tým účelom nepochybne je zase útočiť a zasahovať do nezávislosti súdnictva, a to politickými nomináciami, ktoré nemajú ani obdobu z hľadiska procesu, akým dochádza k voľbe.
Vrátim sa k tomu, kde som skončil, akým tento bod programu, dámy a páni, navrhnutý bol. Dňa 23. januára 2012 navrhol Radoslav Procházka na ústavnoprávnom výbore schváliť uznesenie, pardon, pán poslanec Radoslav Procházka, predseda výboru, schváliť uznesenie, podľa ktorého výbor požiadal predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zaradiť voľbu troch členov Súdnej rady.
Dámy a páni, chcel by som ešte ozrejmiť, ak by to niekomu nebolo jasné, tento návrh nepodporil nikto z členov výboru z opozície. Dámy a páni, nebolo by na tom nič zlé, na takom odporúčaní, keby tu neboli tieto skutočnosti. V prvom rade, členom Súdnej rady uplynie funkčné obdobie 22. mája 2012, 22. mája. Voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky uplynie funkčné obdobie tejto Národnej rade 10. marca 2012. Následne bude v zákonnej, pardon v ústavnej lehote konštituovaná nová Národná rada do tridsiatich dní, ktorú zvolá, prvú schôdzu, prezident slovenskej republiky. Z uvedeného je zrejmé, že nová Národná rada bude konštituovaná a bude zasadať ďaleko predtým, ako uplynie funkčné obdobie členom Súdnej rady
Nikomu to však, dámy a páni, nevadilo, a mrzí ma, že už tu nie je sám pán predseda výboru, dúfam, že sa vráti, aby si tieto slová vypočul, nikomu to nevadilo, napriek tomu na výbore v čase, chcel by som poukázať, keď si pán predseda výboru s pánom ministrom vnútra urobili zasadanie, takzvané píár zasadanie k niečomu, čo nebol žiadny problém, k určitým procesným pochybeniam alebo k procesným postupom vyšetrovania v súčasnosti najznámejšej kauzy, tak na tomto píár výbore ako jedno z posledných hlasovaní, len tak potichu, narýchlo bolo odhlasované toto uznesenie. Toto uznesenie sa dostalo pánovi predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a, čuduj sa svete, v tomto prípade následne ho predseda Národnej rady aj realizoval. A máme tu bod programu, o ktorom hlasujeme.
Dámy a páni, na základe uvedeného boli do tejto voľby dané dva personálne návrhy. V prvom rade magistra Dušana Čima navrhol voliť pán poslanec Homola z SDKÚ.
Ďalej, pani doktorku Mesiarikovú navrhli pani poslankyňa Pfundtner a pán predseda výboru Radoslav Procházka. Mesiarkinová, pardon Mesiarkinová
My sme už v tom čase a už aj nedávno na výbore kritizovali, že uvedená voľba je aj v rozpore so zákonom o Súdnej rade. A uvediem prečo. Podľa § 24 ods. 2 zákona o Súdnej rade predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámi predsedovi Súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a trvalý pobyt člena Súdnej rady zvoleného Národnou radou, zvýrazňujem, do šesťdesiat dní po zániku funkcie člena Súdnej rady zvoleného Národnou radou. Tieto údaje predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámi aj prezidentovi a predsedovi vlády Slovenskej republiky. Inými slovami, zrekapitulujem, funkčné obdobie členov súdnej rady skončí 22. mája 2012. Podľa zákona o Súdnej rade Národná rada Slovenskej republiky má lehotu na zvolenie členov Súdnej rady do 22. júla 2012. Do 22. júla 2012.
Bol január, keď to navrhol predseda ústavnoprávneho výboru, a je začiatok februára. A vy sa ponáhľate s voľbou Súdnej rady, keď Národná rada, tejto Národnej rade uplynie 10. marca funkčné obdobie. Lehota na voľbu podľa zákona, je najneskôr do 22. júla 2012. Kam sa tak ponáhľate?
Jednoznačne ide o využitie možno aktuálnej situácie, že máte možno už nie po dneskajšku až taký pokoj zbraniam, ako ste očakávali 23. januára, ale je to opäť útok na nezávislosť justície, a určite nie je z vašej strany, dámy a páni, úprimný, lebo v záujme tohto útoku ste ochotný poprieť aj legitimitu parlamentu. Parlament končí 10. marca. Akým spôsobom chcete, dámy a páni, vysvetliť, že parlament, ktorý skončí 10. marca, bude kreovať, bude tvoriť inštitúciu, funkcie s účinnosťou od 22. mája, poťažne najneskôr od 22. júla 2012? Dávno potom, ako skončí a uplynie funkčné obdobie tejto Národnej rady. Na to, dámy a páni, nemáte žiadne právo. A na to nemáte žiadnu legitimitu.
Zákon teda predpokladá, že po uplynutí funkčného obdobia súčasných členov zvolených Národnou radou, budú volení do šesťdesiat dní. Nikto nemôže povedať, že po technickej stránke nebude možné zvoliť členov Súdnej rady do 22. júla 2012.
Rád by som bol, aby ste sa, dámy a páni, tí, ktorí ste to navrhli aj na ústavnoprávnom výbore, aj pán predseda Národnej rady do programu, aby ste sa vyjadrili, v čom spočíva ten problém, prečo musí parlament, ktorý končí 10. marca, kreovať funkcie, ktorých funkčné obdobie začne v máji, najneskôr v júli tohto roka.
Vládna koalícia teda, podľa môjho názoru, v záujme presadzovania svojich straníckych nominantov presadzuje voľbu niekoľko mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia. Chcel by som sa, dámy a páni, opýtať, vzhľadom na jednu udalosť, ktorá sa stala, pani doktorka Mesiarkinová ako jeden z kandidátov už v tejto voľbe nekandiduje. Jej navrhovateľmi bola pani poslankyňa Pfundtner a pán poslanec Procházka. Došlo k späť vzatiu návrhu na kandidáta, a ja by som sa, dámy a páni, touto cestou chcel opýtať, a to verejne, pani poslankyne Pfundtner a pána poslanca Procházku, či vzali svoj návrh na kandidáta späť preto, že uznali svoju chybu, že v rozpore so zákonom sa snažili presadzovať svojich nominantov do justície dávno predtým, keď ich presadzovať ani nemali, pretože nemajú právo, a Národná rada nemá legitimitu voliť týchto členov Súdnej rady.
S ohľadom na okolnosti a na blížiacu sa voľbu ostáva, dámy a páni, už len jeden kandidát navrhovaný pánom poslancom Homoľom z SDKÚ. Touto cestou by som sa aj ja rád opýtal pána poslanca Homolu, či nechce si rovnako priznať chybu, že sa svojou nomináciou zúčastňuje voľby, ktorá je priamo v rozpore so zákonom o Súdnej rade, ktorá je v rozpore so základnými demokratickými princípmi tohto štátu, kde navrhuje kandidáta do voľby, ktorá sa vôbec, ale vôbec, dámy, nemá uskutočniť.
Ja vám dám teoretickú otázku, dámy a páni, keď začne funkčné obdobie v máji novým členom Súdnej rady v máji 2012, ich funkčné obdobie po piatich rokoch by malo uplynúť v máji 2017. Podľa vášho princípu, dámy a páni, v júni 2012 by budúci parlament mohol voliť niekoho s účinnosťou od mája 2017, aby nastúpil na túto funkciu. Veď, čo keď náhodou parlamenty dva najbližšie, ktoré budú, nebudú schopné zvoliť týchto funkcionárov? Opakujem, dámy a páni, na to nemáte žiadnu legitimitu.
Nie je to ale prvý útok na justíciu,a snahu o personálne obsadzovanie, a kádrovanie v súdnictve. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán kolega. Poprosím všetkých poslancov, aby sme nechali pána poslanca dorozprávať jeho vystúpenie v rozprave, a trošinku zachovali väčší pokoj v rokovacej sále.
Ďakujem pekne.


Madej, Róbert, poslanec NR SR
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Nie je to teda prvý útok na justíciu a na personálne kádrovanie a dosadzovanie svojich politických nominantov účelovo tak, ako vám to kedy vyhovuje. Teraz máme väčšinu, dáme si tam svojich.
Chcel by som poukázať, dámy a páni, na to, čo robíte so Súdnou radou, aj v rámci iných zákonov. A vy si to veľmi dobre pamätáte, na novelu zákona o Súdnej rade, v jednom z článkov, ktorý, základného zákona, novela zákona o sudcoch, kde s účinnosťou od 1. januára 2012 sa podstatným spôsobom menia podmienky voľby do Súdnej rady sudcami.
Inými slovami, chcete si poriešiť troch členov Súdnej rady politicky v Národnej rade a ôsmich členov sudcami. K tým sa dostanem ešte o chvíľu neskôr, ale napadlo ma ešte, napadla mi ešte jedna myšlienka, dámy a páni, s ohľadom na voľbu členov Súdnej rady v súčasnosti. Podľa rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý sa mimoriadne úspešne poponáhľal vo veci sťažnosti jedného z bývalých členov Súdnej rady, ktorí boli odvolaní, ktorí boli odvolaní vládou Slovenskej republiky, a za nich nastúpili noví členovia Súdnej rady v tomto funkčnom období, doktorka Babjaková a ďalší dvaja, Ústavný súd rozhodol, že ten, kto menuje a volí do Súdnej rady, môže rozhodnúť aj o tom, že tohto člena Súdnej rady odvoláva a nahrádza novým.
Ja vás chcem, dámy a páni, upozorniť, že toto rozhodnutie Ústavného súdu, hoci vás potešilo, aby ste si kádrovali Súdnu radu v minulom roku vo svoj prospech, toto uznesenie má univerzálnu platnosť. A po účinnosti a po konštituovaní novej Národnej rady Slovenskej republiky bude aj Národná rada, dámy a páni, môcť bez akýchkoľvek problémov v súlade s citovaným uznesením, citovaným rozhodnutím Ústavného súdu, členov Súdnej rady odvolať v súlade s rozhodnutím Ústavného súdu, ktoré vyhovuje teraz, dámy a páni, vám a týka sa odvolania členov Súdnej rady vládou Slovenskej republiky. Na to vás, dámy a páni, vrelo upozorňujem a úprimne hovorím, že skutočne by ste mali vôbec zvážiť aj vzhľadom na nedostatok legitimity a zákonnosti, či sa uskutoční vôbec táto voľba.
Pôjdem ďalej k ďalšiemu útoku tohto vládneho, bývalého vládneho zlepenca na súdnu moc. Vy ste nielenže chceli obsadiť Súdnu radu aj cez nominantov, ktorí, a chcete doteraz, aj cez nominantov, ktorí sú volení v Národnej rade Slovenskej republiky, ale neštítili ste sa zmeniť ani podmienky voľby do Súdnej rady samotnými sudcami. Podľa Ústavy Slovenskej republiky, Súdna rada má osemnásť členov. Jeden, ktorý vám vadí najviac, je predseda Najvyššieho súdu, osem členov Súdnej rady sú volení sudcami, troch členov Súdnej rady menuje a odvoláva prezident, troch členov Súdnej rady menuje a odvoláva vláda a troch členov Súdnej rady menuje a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Od 1. januára 2012 ste, dámy a páni, veľmi významným spôsobom zmenili podmienky voľby do Súdnej rady sudcami.
Doterajší platný právny stav znamenal, že sudcovia Slovenskej republiky volili ôsmich členov Súdnej rady. Inými slovami, Slovensko pre voľby do Súdnej rady bol jeden osemmandátový volebný obvod, kde všetci sudcovia si vyberali spomedzi kandidátov a zvolili ôsmich. Je to absolútne v súlade s čl. 141a Ústavy Slovenskej republiky, ďakujem (Reakcia na podaný pohár džúsu.), podľa ktorého členovia, ôsmi členovia Súdnej rady sú volení sudcami Slovenskej republiky. Ústava v žiadnom prípade nepovoľuje akékoľvek delenie alebo drobenie týchto hlasov. Od 1. januára ste zmenili voľbu do Súdnej rady nasledovne: Vytvorili ste osem jednomandátových volebných obvodov. Osem volebných obvodov, v ktorých si sudcovia patriacich do obvodu príslušného krajského súdu volia jedného člena Súdnej rady. Čo to v praxi, dámy a páni, znamená? Vytvorili ste bratislavský super veľký volebný obvod, v ktorom, do ktorého patrí krajský, patria sudcovia Krajského súdu v Bratislave, všetkých okresných súdov patriacich pod Krajský súd v Bratislave a navyše k tomu, dámy a páni, Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd Slovenskej republiky. Tento super veľký volebný obvod má 368 sudcov. Naproti tomu volebný obvod v sídle Krajského súdu v Trenčíne má 107 sudcov. Porovnajte si jeden volebný obvod, kde volíte jedného člena Súdnej rady, má 368 sudcov, a druhý volebný obvod, kde volíte druhého člena Súdnej rady má 107 sudcov. Ja sa pýtam, aká je to rovnováha hlasov? Aká je váha hlasu jedného sudcu? V Bratislave, kde potrebujete na zvolenie nadpolovičnú väčšinu, napríklad, alebo väčšinu z 368, a v Trenčíne, kde vám stačí nadpolovičná väčšina alebo väčšina zo 107. Inými slovami, váha hlasu sudcu v Bratislave je takmer tri a polkrát menšia ako v mnohých iných krajských súdov. Je to absolútna diskriminácia z hľadiska váhy hlasov a rovnosti volebného práva, kde jeden sudca oproti druhému má úplne inú váhu, jeho hlas pri voľbe za člena Súdnej rady.
Naznačil som, že uvedené, uvedený zákon a uvedený útok na Súdnu radu je súčasťou, jeho súčasťou je aj porušenie Ústavy Slovenskej republiky. Nespočíva to, dámy a páni, iba v tom, že ste zaviedli volebné obvody, ktoré sú nerovnomerne obsadené. V Košiciach dvestodvadsaťdva, v Trenčíne stosedem a v Bratislave tristošesťdesiatosem. Mimochodom šesť obvodov krajských súdov má niečo viac než sto hlasov, sto sudcov. To znamená, že Košice a Bratislava sú dosť výrazne nad týmto priemerom, čím vytvárajú nerovnováhu, nepomer hlasov a diskrimináciu jednotlivých sudcov v týchto voľbách.
Ďalším problémom je aj ústavnoprávne hľadisko. Dámy a páni, právo sudcu voliť ôsmich členov Súdnej rady ste zúžili od 1. januára na právo sudcu voliť jedného člena Súdnej rady vo svojom volebnom obvode, zúžili ste jeho aktívne volebné právo. Čo sa týka pasívneho volebného práva sudcu, to znamená právo byť volený všetkými sudcami Slovenskej republiky, tak ako to vyplýva z čl. 141a ústavy, toto právo voliť, právo byť volený všetkými sudcami Slovenskej republiky ste zúžili na právo byť volený sudcami vo svojom obvode krajského súdu. Výrazne ste redukovali pasívne a aktívne právo sudcov vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky do ústavy, v rámci, v rámci zákonného predpisu, ktorý tým pádom sa stal nesúladný s ústavou.
Dámy a páni, ministerka Žitňanská rozpráva úplne nezmysly, keď hovorí, že chceme vrátiť súdnictvo neviem kam. Keď si neuvedomíte, dámy a páni, tieto čisto právne a legislatívno- technické argumenty, ktoré vás neoprávňujú takto, dámy a páni, znásilňovať právo, uvedomíte si, že politikárčenie, že kádrovanie prinášate do politiky vy, dámy a páni z vládnej koalície. Ja by som vám chcel ešte pripomenúť vyjadrenie pani ministerky z konca minulého roka, keď už bolo jasné, že sa zmenia, že prídu predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, boli vyhlásené, v tom čase sa pani ministerky Žitňanskej pýtali, či sa bude meniť zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Ministerka Žitňanská povedala, že pred voľbami by sa pravidlá hry, by sa teda zákony o voľbách meniť nemali. Citujem oficiálne vyjadrenie ministerky Žitňanskej. Ministerka Žitňanská ako jeden z tých, ktorý spôsobujú hon na čarodejnice podporovaný celým vládnym zlepencom a možno aj inými jednotlivcami, ktorí skutočne zo všetkých tisíc tristošesťdesiatosem sudcov hádže do jedného vreca, čo ma mrzí najviac, ministerka Žitňanská princíp, že podmienky voľby by sa tesne pred voľbami meniť nemali, opustila, čo sa týka voľby do Súdnej rady. Jednoducho vtedy nám to vyhovuje, keď potrebujeme dosadiť svojich nominantov do Súdnej rady, keď očakávame, že na niektorých krajských súdoch si to zvolíme, toho koho potrebujeme a neštítime sa tesne pred voľbami do Súdnej rady zmeniť aj zákon. Pripomínam, dámy a páni, vyjadrenie pani ministerky k voľbám do Národnej rady a pripomínam, že pani ministerka so súčasným vládnym zlepencom presadila s účinnosťou od 1. januára 2012 novelu zákona o Súdnej rade, ktorá takýmto výrazným spôsobom a protiústavným podľa nášho názoru, zmenila podmienky voľby do Súdnej rady. Je to tesne pred voľbami, pretože s ohľadom na povinnosti, ktoré predsedovi Súdnej rady vyplývajú, je potrebné do 23. marca 2012 vyhlásiť voľby do Súdnej rady. Ja sa pýtam, prečo opúšťate tie svoje transparentné princípy, keď sa tvárite, že ste takí transparentní? Prečo, keď vám to vyhovuje, tieto princípy pri voľbách do Národnej rady dodržiavate a prečo účelovo pred voľbami do Súdnej rady tieto princípy opúšťate? Rád by som si vypočul, dámy a páni, odpoveď na túto otázku, ale s ohľadom na to, že nie je asi ochotný nikto z tejto vládnej koalície na túto tému diskutovať, si dovolím na ňu odpovedať, žiaľ, aj sám, ale budem sa tešiť akejkoľvek polemike.
Podľa môjho názoru, dámy a páni, je to preto, lebo sa neštítite toho, využiť akýkoľvek, hoci aj protiústavný krok alebo protizákonný krok na to, aby ste zasiahli do nezávislosti justície. A nemyslím si, dámy a páni, že toto je vaším hlavným cieľom. Vaším hlavným cieľom, dámy a páni z vládnej koalície, je podriadiť si súdnictvo svojej politickej moci tak, aby vás súdnictvo poslúchalo. Podriadiť si súdnictvo tak, aby ste rozhodovali o tom, kto bude na Slovensku a kto na Slovensku nebude sudcom. Aby ste si podriadili súdnictvo tak, že budete rozhodovať o tom, kto je predseda súdu bez toho, aby sa vám k tomu vyjadrila sudcovská samospráva.
Ja by som vám chcel, dámy a páni, pripomenúť novelu ústavy z roku 2001. Sám ústavodarca a mnohí z vás, ktorí tu nesedia z tejto bývalej vládnej koalície, hlasovali za novelu ústavy. Novela ústavy, novela ústavy vychádzala zo základných princípov a odporúčaní, ktoré nám dávali medzinárodné sudcovské inštitúcie, a Európska únia bola súčasťou integračného procesu Slovenskej republiky do Európskej únie, kde samotná Európska komisia konštatovala, že máme posilniť nezávislosť súdnictva vytvorením nového samosprávneho orgánu, a to Súdnej rady. Vy za posledné obdobie robíte len to, že účelovými zmenami sa snažíte ovplyvniť obsadenia Súdnej rady bez toho, aby ste boli ochotní rešpektovať trvanie ich funkčného obdobia, a rovnako ste ochotní zasahovať do nezávislosti súdnictva bez toho, aby ste si zvážili, že ste to, dámy a páni z koalície, práve vy, ktorí vraciate súdnictvo spred Mečiarovu éru, pretože je pravdou, že ste to boli vy, ktorí v 2001 presadzovali novelu ústavy, ktorá dala súdnictvu samosprávu, ktorá dala súdnictvu nezávislosť od politikov. Ja sa pýtam, dámy a páni, kde to až dospejeme, keď budú politici možno z vašej vládnej koalície rozhodovať o tom nakoniec, keďže budú chcieť rozhodovať o tom, kto je a kto nie je o sudcom, keď budú rozhodovať politici o tom pomaly, aké budú mať rozsudky?! To je najväčšia tragédia, aká môže byť.
Dámy a páni, s ohľadom na tieto skutočnosti, ja by som chcel vyzvať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby zastavil tento paškvil a túto hanbu, ktorú spôsobujete právnemu a demokratickému štátu Slovenskej republiky. Máte, pán predseda Národnej rady, aj osobnú zodpovednosť za člena koalície, ktorý to navrhol na ústavnoprávnom výbore, ale nič to nezbavuje zodpovednosti váš všetkých ako kolektív, väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky, ak vôbec začnete hlasovať za akéhokoľvek kandidáta na člena Súdnej rady v tomto volebnom období, pretože funkčné obdobie im uplynie až 22. mája 2012 a lehota Národnej rade uplynie 22. júla 2012.
S ohľadom na uvedené, pán predseda Národnej rady, dávam procedurálny návrh, aby sme nepokračovali vo voľbe členov Súdnej rady a ponechali rozhodnutie o členoch Súdnej rady volených v Národnej rade Slovenskej republiky novému parlamentu, ktorý bude konštituovaný po voľbách. Nesprávajte sa, páni a dámy z vládnej koalície, účelovo, nesprávajte sa politicky a nesprávajte sa ako horda modrozelenohnedých kobyliek, ktoré sa vrhnú na súdnu moc, aby si obsadili každý posledný flek tesne pred voľbami, pretože topiaci sa aj slamky chytá.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
2. 2. 2012 17:41:25 - 17:41:26 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 612 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
146.
Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady. Povedzme si, dámy a páni, ako tento nápad vznikol. Určite u niekoho inteligentného, kto si pravdepodobne pomyslel, že veď tu sa nám uvoľnia ďalšie tri funkcie a máme skutočne chuť obsadiť tretiu, teda súdnu moc, aby sme si tam dosadili skutočne svojich ľudí, tak to predsa využime. Veď do 10. marca máme istú väčšinu bývalého zlepenca v Národnej rade, kto vie, čo bude predtým, poďme voliť členov Súdnej rady.
Tak sa stalo, dámy a páni, že 23. januára 2012 navrhol predseda ústavnoprávneho výboru Radoslav Procházka schváliť uznesenie, podľa ktorého... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

147.
Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, ale naozaj, ak to niekoho, prepáčte, pán poslanec Madej, nezaujíma, dajte si kávu a vráťte sa po skončení rozpravy na hlasovanie, ako vyrušovať vystupujúcich. Ja som prístupný aj odložiť hlasovanie na zajtra, ale takáto vôľa v pléne nie je (Hlasy z pléna: Je. Je.). No, páni poslanci, je na nás, ako sa dohodneme. Ak sa dohodneme, že budeme pokračovať v rozprave a hlasovanie odložíme na zajtra, je to jedno z riešení. Je všeobecný súhlas s takýmto? (Súhlasná reakcia z pléna.) Tak sa teraz dohodneme aj o inom, nielen o rozprave o tomto bode programu, že budeme rokovať do 19.00 hodiny, do 19.00 hodiny bodmi programu, tak ako sú navrhnuté v schválenom programe 28. schôdze.
Pán poslanec Madej, nech sa páči. A ešte prepáčte. Predvídam, že po tomto procedurálnom rozhodnutí bude minimálne päť minút pohyb v rokovacej sále. Odporúčam päťminútovú prestávku, po ktorej budeme pokračovať.
Ešte pani predsedníčka výboru Sabolová.
2. 2. 2012 17:36:36 - 17:41:24 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 612 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
144.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán spravodajca, panie poslankyne, páni poslanci, prosím, pohodlne sa usaďte, myslím si, že máme veľmi dôležitý bod programu, o ktorom je potrebné skutočne diskutovať.
Dámy a páni, tento návrh na voľbu členov Súdnej rady je jasným dôkazom účelového správania sa bývalej vládnej koalície, ktorá sa chytá poslednej slamky toho, aby mohla obsadiť súdnictvo. Kým možno doteraz vám niekto aspoň trošičku veril, dámy a páni, že to myslíte dobre, topiaci sa aj slamky chytá tesne pred voľbami. A keď zistí, že môže horda modrých, a možno hnedých a zelených kobyliek sa vrhnúť na voľné pozície, ktoré sa ešte ani neuvoľnili, tak to jednoducho využije. Dávno sme hovorili a za posledných osemnásť mesiacov sme tvrdili, že politické nominácie do súdnictva odmietame.
Dámy a páni, vy sa neštítite toho, aby ste ešte dávno predtým, ako uplynie funkčné obdobie členom Súdnej rady, uskutočnili voľbu. Štyri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia členom Súdnej rady a takmer šesť mesiacov predtým, ako zákonná lehota Národnej rade uplynie na to, aby volila členov Súdnej rady. Kde to hovoríte, dámy a páni, o transparentnosti a účelovosti, transparentnosti a spravodlivosti v rámci súdnictva, keď nie ste ochotní akceptovať ani to najzákladnejšie pravidlo - legitimitu parlamentu na to, aby uskutočnil túto voľbu, nakoľko žiadnu legitimitu v tejto veci nemá.
Dámy a páni... Pán predsedajúci, poprosím, aby ste zriadili trošku poriadok. (Vystúpenie prerušené predsedajúcim.)
31. 1. 2012 13:16:41 - 13:21:22 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
29.
Špecifikoval som body 20 až 76. Ide o všetky poslanecké návrhy.
31. 1. 2012 13:11:22 - 13:12:23 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
15.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, mám dva návrhy na zmenu, o ktorých, prosím, hlasovať samostatne.
Po prvé, navrhujem vypustiť bod 19 programu schôdze - voľbu členov súdnej rady. Ide o škandalózny návrh, na základe ktorého sa majú voliť členovia súdnej rady s funkčným obdobím, ktorým začne až v máji 2012, pričom Národnej rade skončí a uplynie funkčné obdobie 10. marca 2012. Táto Národná rada nemá legitimitu na voľbu.
Ďalej navrhujem vypustiť body 20 - 76. Účelom tohto návrhu je, aby aj posledná schôdza Národnej rady sa niesla v dôstojnom a vecnom duchu. Nikdy sme sa nebránili vecnej a odbornej diskusii o akomkoľvek návrhu, ale je jasné, že mesiac pred voľbami budú tieto návrhy zneužité na predvolebné stranícke ciele exhibicionistov. Pripomínam, že je tam veľké množstvo individuálnych... (Vystúpenie prerušené časomerom.)
1. 12. 2011 11:39:43 - 11:40:38 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
72.
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, chápem tento pozmeňovák ako snahu SDKÚ umyť si ruky od rozkrádania platiny, ku ktorej došlo za posledné obdobie. Chcel by som vám ale povedať, že platina je kov a platina sa len tak pozmeňovacím návrhom umyť z rúk nedá. Verím, že si občania na Slovensku budú pamätať, akým spôsobom sa rozpredávala platina a akým spôsobom si SDKÚ teraz chce po tomto obchode ruky umyť. Verím tomu ale, že si to ľudia budú pamätať a určite vám to takýmto spôsobom do istej miery pri voľbách spočítajú.
Ďakujem pekne.
29. 11. 2011 14:09:03 - 14:11:03 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 553 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Fronc, ja by som si vám trošičku dovolil obnoviť pamäť, pretože predpokladám, že si už nepamätáte alebo nechcete pamätať časy, keď tu bol predsedom Národnej rady Richard Sulík a robil tu rôzne legislatívne pokusy. Jedným z tých legislatívnych pokusov, samozrejme, bola úprava platových pomerov, ktorú teraz ideme meniť. Táto úprava platových pomerov spočívala, pán poslanec Fronc, aj v tom, že na rozdiel od vlády Roberta Fica, keď sa platy zmrazovali politikom, sa nezasahovalo nijakým spôsobom do nezávislosti súdnictva takýmito právnymi úpravami. Právna úprava, ktorú presadila SaS spolu vašimi poslancami, pán poslanec Fronc, spočívala v tom, že reálne platy sudcov sa nie zmrazili, ale počnúc januárom mali byť nižšie, mali byť nižšie o 150 eur, sa znižovali. Pán poslanec, práve kvôli pozmeňujúcemu návrhu SaS-ky, ktorý ste podporili aj vy, sa platy mali znížiť. Účinnosť tejto právnej úpravy, a to už by ste si mohli pamätať, lebo to nie je tak dávno, Ústavný súd pozastavil vo vzťahu k sudcom, pretože je a prebieha konanie na Ústavnom súde v tejto veci vo vzťahu k sudcom. Inými slovami, nešlo o zmrazenie platov v súdnictve, išlo o zníženie platov sudcom. A to už je silná káva. Je to jeden z dôsledkov a dôkazov toho, ako táto vládna koalícia politicky zasahuje do súdnictva, čo určite nie je dobré a nepomôže ani občanom priblížiť sa k rýchlej a spravodlivej justícii.
29. 11. 2011 13:41:56 - 14:07:57 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 553 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som v krátkosti vystúpil k zákonu z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o súdoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dámy a páni, zmeny, ktoré robí súčasná vládna koalícia, môžeme ju nazvať už súčasná vládna nekoalícia, v súdnictve, sú zmenami, ktoré majú trpkú príchuť príznaku politických zásahov do súdnictva, do nezávislosti súdov.
Keď si historicky spomenieme, čo ste stihli za ten rok a pol, nebudem hovoriť, bohužiaľ, o vašich úspechoch, ale z hľadiska súdnictva len o vašich neúspechoch. Rozvrátili ste personálne stav v súdnictve, dehonestovali ste sudcovský stav, legislatívnymi zásahmi, ktoré ste v súdnictve spôsobili, ste demotivovali všetkých ľudí, ktorí na súdoch chcú robiť poctivú prácu, zákonne a rýchlo a spravodlivo rozhodovať veci na súdoch tak, aby sa občan mohol domôcť spravodlivosti čo najskôr.
Zo zákonov, ktoré ste v minulosti prijali, vám pripomínam zákony napr. tie, ktoré sa týkajú napr. zníženia platov sudcov, nie zmrazenia ich platov, dámy a páni, ale zníženia platov sudcov, kde ste od januára tohto roku navrhli znížiť platy sudcom v priemere o 130 eur na každého sudcu. Ústavný súd predbežným pozastavením účinnosti právneho predpisu rozhodol, že účinnosť takejto právnej úpravy vo vzťahu k sudcom bude pozastavená až do rozhodnutia Ústavného súdu vo veci samej.
Ďalšími zákonmi z oblasti súdnictva sú tie, ktoré možno hodnotiť aj ako zákony, ktoré sa týkajú zrušenia justičných čakateľov, výberových komisií na sudcov a výberových komisií na predsedov súdov, kde politická moc, aktuálna vládna nekoalícia, by rozhodovala o tom, kto bude v budúcnosti sudcom a kto sudcom nebude. Ministerka spravodlivosti by podľa týchto zákonov rozhodovala o tom, kto bude predsedom súdu a kto predsedom súdu nebude. Predmetná právna úprava je tiež podaná na Ústavnom súde Slovenskej republiky z hľadiska jej súladu, resp. nesúladu s ústavou.
Ďalším právnym predpisom, ktorý ste za ten rok a pol úspešne stihli pokaziť, je zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ako aj zákon o prokuratúre. V tejto veci ste znovu zaviedli politické výberové komisie na prokurátorov, zaviedli ste spolitizované disciplinárne konania, ktoré bude môcť riešiť pani ministerka spravodlivosti, ako kladivo na nezávislosť prokuratúry a justície, zaviedli ste spolitizovaný výber prokurátorov a asistentov a zrušili ste právne postavenie právnych čakateľov prokuratúry. A táto právna úprava je obsiahnutá v podaní na Ústavný súd. A aby som vás potešil, tak vám pripomeniem, že ako výsledok vašej práce, páni poslanci zo súčasnej vládnej koalície, je, že Ústavný súd pozastavil účinnosť jednotlivých ustanovení v rámci zákona o prokuratúre a zákona o prokurátoroch a právnych čakateľov prokuratúry, kde do rozhodnutia vo veci samej pozastavil účinnosť týchto právnych predpisov a spolitizovaného obsadzovania prokuratúry vašimi výberovými komisiami, ktoré tiež zaviedla ministerka spravodlivosti.
Takýmto systémom, dámy a páni, zasahujete do nezávislosti justície za účelom rozbiť ju, čo sa týka personálneho stavu, demotivovať ľudí. A, samozrejme, namiesto toho, aby ste podporovali a snažili sa o skvalitnenie výkonu sudcovských činností, či už personálnym, technickým alebo finančným zabezpečením súdov, robíte úplný opak. Spolitizúvate súdy, obsadzujete ich svojimi modrými úderkami a možno aj inými spôsobmi, ktoré nám doposiaľ možno nie sú známe, avšak prídu na povrch.
Zákon, o ktorom rokujeme dnes, vrátil prezident Slovenskej republiky z dvoch dôvodov. Ja si okrem uvedených citovaných dvoch dôvodov, ktoré si dovolím možno istým spôsobom skomentovať, dovolím pritlmočiť a pridať ešte jeden dôvod, kde môžeme nájsť vecne nesprávny obsah predmetnej právnej úpravy. V súčasnosti podľa platného právneho stavu, dámy a páni, Súdna rada by po dohode s ministrom spravodlivosti mala schvaľovať zásady výberových konaní na obsadenie voľného miesta sudcu, na funkčný postup sudcov na súd vyššieho stupňa a na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie, by mala schvaľovať zásady hodnotenia sudcov, by mala schvaľovať zásady výberového konania na funkcie predsedu okresného súdu, predsedu krajského súdu, predsedu Špecializovaného trestného súdu, podpredsedu okresného súdu a tak ďalej. Dámy a páni, predmetným schváleným zákonom, ktorý vrátil prezident Slovenskej republiky, uvedené ustanovenia navrhujete vypustiť z právneho poriadku Slovenskej republiky. Je tomu tak preto, lebo pani ministerka si zaviedla vlastné či už výberové komisie, na predsedov súdov, výberové komisie na sudcov, zaviedla si vlastný systém zásad hodnotenia súdov bez toho, aby o tom s niekým musela komunikovať. Súdna rada, či sa vám jej obsadenie páči alebo nie, veď sami znásilňujete právo, resp. vláda odvolala troch členov Súdnej rady pred uplynutím ich funkčného obdobia, táto rada v zásade je legitímnym samosprávnym, resp. reprezentatívnym orgánom súdnictva, ktorý podľa aj medzinárodných dokumentov by mal sa spolupodieľať pri akýchkoľvek právnych úpravách a rozhodovaní vo veciach, ktoré sa súdnictva týkajú. Vidíme dlhodobú snahu zo strany vlády Slovenskej republiky a ministerstva spravodlivosti potierať funkcie Súdnej rady. A pripomínam vám, dámy a páni, že to bolo vaše reformné opatrenie pred vstupom do Európskej únie, kde ste vy na odporúčania Európskej komisie a v rámci prístupových rozhovorov sa rozhodli posilňovať nezávislosť justície, aby bola vyvarovaná politických vplyvov. A za tým účelom ste inštitúciu, Súdnu radu ako ústavou zriadený orgán, založili vy. Teraz sa vám Súdna rada nepáči a preferujete spôsob druhý, rozhodovať o výberových komisiách, rozhodovať o výberových konaniach na predsedov súdov sami na ministerstve spravodlivosti, ako aj schvaľovať zásady hodnotenia súdov, samozrejme, rešpektujúc, že to má byť zo zákona, avšak bez akejkoľvek komunikácie s tými, ktorých sa to samých týka.
Dovolím si pripomenúť ďalšiu pripomienku pána prezidenta, ktorú uviedol. A týka sa volebných obvodov. Keďže Súdna rada má podľa Ústavy Slovenskej republiky predsa len nezastupiteľné miesto, ktoré sa vám, či to chcete alebo nechcete, bez zmeny Ústavy Slovenskej republiky úplne obmedziť nepodarí. Snažíte sa, dámy a páni, tesne pred tým, ako dôjde k voľbám do Súdnej rady, zmeniť podmienky hry. Ja si dovolím citovať ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, ktorá k zmenám volebných zákonov do Národnej rady Slovenskej republiky uviedla nasledovné: „Principiálne si myslím, že volebné zákony sa nemajú meniť krátko pred voľbami.“ Toto povedala ministerka Žitňanská, podľa tlačovej správy TASR 15. novembra 2011. Tak pani ministerka Žitňanská nesúhlasí s tým, aby sa menili podmienky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky lebo je to tesne pred tým, ako sa voľby uskutočnia. Aká je to pravda? Veľká. Súhlasím s tým. Prečo ale pani ministerka Žitňanská mení podmienky hry pri voľbách do Súdnej rady, keď začiatkom budúceho roku, budete mať voľby do Súdnej rady, dámy a páni, kde sú nastavené podmienky hry určitým spôsobom? Ale z hľadiska účelovosti politického obsadenia Súdnej rady, pani ministerke Žitňanskej, predpokladám, bude vyhovovať viac zmena podmienok, tak už zabudne na svoj výrok, ktorý pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky povedala, a už voľby do Súdnej rady sú asi niečo iné, kde podmienky tesne pred uskutočnením volieb zmeniť pani ministerka môže. Za týmto účelom, dámy a páni, presadila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská novelu zákona o Súdnej rade, ktorá je v článku II predmetného prezidentom vráteného zákona, kde sa veľmi výrazným spôsobom menia pravidlá hry tesne pred tým, ako sa uskutočnia voľby do Súdnej rady. Dámy a páni, v súčasnosti máme 1 368 činných sudcov. Slovenská republika je ako vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, tak aj vo voľbách do Súdnej rady jedným volebným obvodom. Podľa Ústavy Slovenskej republiky členmi Súdnej rady sú ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky. Sudcovia v súčasnosti v jednom volebnom obvode sa môžu rozhodnúť a dať hlas ôsmim kandidátom, ktorých si želajú vidieť ako svojich zástupcov v Súdnej rade Slovenskej republiky. Tento systém sa mení, mení sa tesne pred voľbami do Súdnej rady. V prvom rade chcem upozorniť na jeho účelovosť, kde vládna koalícia, súčasná, dočasná alebo už len krátko existujúca aj to posledné, čo môže využiť, využije na to, aby politicky ovplyvňovala, personálne obsadila súdnictvo a zasahovala doň. To je pravdepodobne účel schválenej právnej úpravy v Národnej rade Slovenskej republiky.
Dovolím si, dámy a páni, ale upozorniť aj na nezmysel schválenej právnej úpravy. Národná rada schválila zmenu volebných podmienok do Súdnej rady tým spôsobom, že vytvorila osem jednomandátových volebných obvodov. Vznikol tzv. mačkopes, kde sa povedalo, že vzniká osem jednomandátových volebných obvodov. Po novom to znamená, že sudca ktoréhokoľvek súdu bude namiesto ôsmich kandidátov voliť len jedného, bude dávať hlas len jednému sudcovi, ktorý by mal obsadiť miesto v Súdnej rade za príslušný volebný obvod. Dámy a páni, uvažujme, akým spôsobom z hľadiska legitimity sú tvorené tieto jednomandátové volebné obvody. Tieto volebné obvody sú v zásade tvorené s jednou výnimkou podľa obvodov krajských súdov. To znamená, že sudcovia, ktorí sú zaradení na krajskom súde a na okresných súdoch, ktoré patria do obvodu príslušného krajského súdu, tvoria jeden jednomandátový volebný obvod. Iné je to, dámy a páni, v Bratislave. V Bratislave sa vytvára jeden jednomandátový volebný obvod, kde sú zaradení sudcovia Krajského súdu v Bratislave, sudcovia okresných súdov, ktorí sú v obvode Krajského súdu v Bratislave. A plus navyše k tomu patria sudcovia Najvyššieho súdu a sudcovia Špecializovaného trestného súdu. Vzniká na rozdiel od ostatných siedmich jeden super obvod, ktorý bude voliť ale tiež len jedného zástupcu do Súdnej rady. V prvom rade hovorím o tom, že sa dehonestuje postavenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sú zaradení pod volebný obvod Krajského súdu v Bratislave, čo, akiste to uznáte, je dehonestovanie sudcovského stavu na najvyššej inštancii, na Najvyššom súde.
Po druhé, dámy a páni, chcem vás upozorniť na jedno, aký nezmysel z hľadiska legitimity zvolených zástupcov do Súdnej rady ste týmto spôsobili. Keď sa bavíme o tom, že jednomandátové volebné obvody by mali byť rovnomerne rozložené nielen územne, ale aj z hľadiska počtu voličov, aby sme v rámci demokratickej právnej úpravy dali každému hlasu rovnakú váhu, absolútne právna úprava, ktorá je vrátená prezidentom a schválená Národnou radou, tento princíp legitimity s princípom vyváženosti a rovnosti každého jedného hlasu. V čom je princíp rovnosti každého jedného hlasu porušený? Dámy a páni, dovolím si vám na to odpovedať na príklade. Jeden volebný obvod, ktorý vytvorila pani ministerka, tzv. super obvod v Bratislave, ktorý je tvorený sudcami Najvyššieho súdu, sudcami Špecializovaného trestného súdu a sudcami Krajského súdu v Bratislave a sudcami okresných súdov patriacich do obvodu Krajského súdu v Bratislave, je tvorený 369 sudcami. To znamená, tento volebný obvod v Bratislave tvorí 369 sudcov. A 369 sudcov si volí jedného člena Súdnej rady. Dámy a páni, uvediem ďalší príklad. Krajský súd v Trnave vrátane okresných súdov patriacich do jeho územného obvodu má spolu 113 súdov. To znamená, Krajský súd v Trnave má 113 sudcov, ktorí si volia jedného zástupcu. Krajský súd v Trenčíne vrátane okresných súdov patriacich do územného obvodu Krajského súdu v Trenčíne má spolu 107 sudcov. Takže jedného sudcu si volí 107 sudcov, aby ich reprezentoval v Súdnej rade. Krajský súd v Košiciach vrátane okresných súdov patriacich do územného obvodu Krajského súdu v Košiciach má 222 sudcov. To znamená, v Košiciach si 222 sudcov volí jedného zástupcu do Súdnej rady. Inými slovami, dámy a páni, vy ste schválili právnu úpravu, kde v Bratislave si 369 sudcov volí jedného, kde v Trnave si 113 sudcov volí jedného, kde v Trenčíne si 107 sudcov volí jedného a tak ďalej a tak ďalej a napr. v Košiciach si 222 sudcov volí jedného sudcu do Súdnej rady. Chcem poukázať na to, že pokiaľ váha hlasu sudcu v Bratislave je 1 k 369, tak váha hlasu sudcu v Trenčíne, na zvolenie člena Súdnej rady, je 1 k 107. V tom je daná absolútna nerovnosť, absolútna nerovnosť hlasov pri voľbách do Súdnej rady tak, ako je to schválené v prezidentom vrátenom zákone, o ktorom budeme znova hlasovať. Inými slovami povedané, dámy a páni, po prvé, porušuje sa tým právo sudcu na to, aby si volil svojich zástupcov, zužuje sa aj jeho právo voliť z ôsmich zástupcov zástupcu jedného, teda len vo volebnom obvode, v ktorom sa nachádza, po druhé, zužuje sa právo tohto sudcu byť volený sudcami na území Slovenskej republiky na právo byť volený sudcami len v územnom obvode krajského súdu, v ktorom je tento sudca zaradený. Dovolím si, dámy a páni, citovať čl. 141a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky: „Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú a) ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky...“ To znamená, už zo samotného tohto citovaného článku ústavy vyplýva, že sudcovia majú právo byť volení sudcami Slovenskej republiky, tu sa nehovorí o obmedzení na určité volebné obvody. V tomto sa tá právna úprava dostáva do rozporu s Ústavou Slovenskej republiky, nehovoriac o tom, že je absolútne neprimerane nevyvážená, kde jedného člena Súdnej rady si volí v Bratislave 369 sudcov a v Trenčíne 107 sudcov. To je skutočne, dámy a páni, mačkopes, ktorý nemá v justícii obdobu.
Dovolím si ešte, dámy a páni, uviesť tretiu pripomienku, ktorú pán prezident vo svojom rozhodnutí neuviedol. A vzhľadom na to, že sme v rámci rokovania o prezidentom vrátenom zákone, nemôžeme uplatniť žiadny pozmeňujúci návrh, pre mňa aj táto pripomienka je dôvodom na to, aby sme schválený zákon znovu neschválili. Dámy a páni, už podľa spomínaného článku 141a Ústavy Slovenskej republiky predsedom Súdnej rady je predseda Najvyššieho súdu a jej ďalšími členmi sú ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky. A podľa odseku 2 za člena Súdnej rady Slovenskej republiky podľa ods. 1 písm. b) až d) možno ustanoviť osoby za podmienok, ktoré sú výslovne uvedené v ústave. Pokiaľ ale hovoríme o tých, ktorí sú volení sudcami, je nad slnko jasné, že právna úprava dovoľuje každému sudcovi byť volený za člena Súdnej rady. Žiaľ, novela zákona o súdoch, ktorú dnes prerokúvame, v ustanovení § 33 ods. 2 zavádza opäť snahu o zavedenie nezlučiteľnosti funkcie predsedu a podpredsedu súdu s funkciou člena Súdnej rady. Je to možno ustanovenie, ktoré ste si nevšimli. Ale pokiaľ si pamätáte, dámy a páni, začiatok tohto roka, kde ministerka spravodlivosti predkladala samostatnú novelu zákona o Súdnej rade, kde sa zavádzala inkompatibilita funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu s funkciou člena Súdnej rady, tento zákon bol parlamentom schválený vďaka pripomienkam prezidenta, vrátený do Národnej rady, tak viete, že táto inkompatibilita sa vypustila zo zákona, pretože je dôvodné si myslieť, že je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Obmedzuje sa tým totiž právo predsedu a podpredsedu súdu byť volený za člena Súdnej rady. Ústava oprávňuje ktoréhokoľvek sudcu byť volený za člena Súdnej rady. Zákonom, právnou normou nižšej právnej sily, ako je Ústava Slovenskej republiky, nemôžete obmedzovať právo sudcu, či už je to predseda súdu alebo podpredseda súdu, byť volený za člena Súdnej rady. Vtedy Národná rada aj hlasmi vládnej koalície vypustila túto inkompatibilitu zo zákona. A ja nerozumiem, dámy a páni, tomu, prečo sa znovu toto ustanovenie dostalo do zákona dnes. Toto ustanovenie je v zákone dnes. Možno si ho menej kolegov poslancov všimlo. Ale je ďalším protiústavným ustanovením tohto právneho predpisu, ktoré vo veľmi krátkom čase bude musieť byť napadnuté na Ústavnom súde, už len z jedného dôvodu, a to preto, že sa menia pravidlá hry tesne pred tým, ako sa uskutočnia voľby do Súdnej rady, a, navyše, že sa obmedzuje právo niektorých sudcov, ktoré je dané ústavou, aby mohli byť volení za členov Súdnej rady.
Je mi ľúto, že súčasná vládna koalícia sa nepoučila z chýb, keď si ich sama priznala na začiatku tohto kalendárneho roka, a opäť sa snaží prelomiť právo veta prezidenta a túto chybu urobiť znova. Dámy a páni, schválený zákon bez ohľadu na to, že je obšírny, obsahuje aj tieto veľmi nebezpečné a podľa môjho názoru s ústavnosťou hraničiace až prekračujúce neústavné ustanovenia, ktoré by nemali byť súčasťou slovenského právneho poriadku. Z uvedeného dôvodu prosím, aby ste schválili pripomienky prezidenta Slovenskej republiky a aby ste návrh zákona, tak ako je schválený Národnou radou, opätovne neschválili a neprelomili prezidentovo veto. Tento návrh zákona je jedným z ďalších pokusov o politické zasahovanie do justície, o jej personálne obsadenie a o jej neprimerané politické obsadzovanie. Keď vás, dámy a páni, možno nepresvedčila argumentácia, možno z hľadiska histórie zákonov, ktoré ste urobili, zvážte, či je normálne, aby jedného kandidáta Súdnej rady volilo 107 v jednom obvode a druhého kandidáta do Súdnej rady volilo 369 sudcov v inom obvode. Takáto právna úprava je absurdná, nemá zmysel a podľa môjho názoru je v rozpore s ústavou.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
21. 10. 2011 17:45:17 - 17:45:47 24. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní (2. pokračovanie) Tlač 548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
36.
S odporúčaním gestorského výboru schváliť.
21. 10. 2011 17:45:17 - 17:45:47 24. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní (2. pokračovanie) Tlač 548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
34.
Pán predseda, to boli všetky pozmeňovacie a doplňujúce návrhy z rozpravy, ako aj zo správy. Môžeme postúpiť zákon do tretieho čítania vzhľadom na to, že sme v skrátenom legislatívnom konaní.
21. 10. 2011 17:45:17 - 17:45:46 24. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní (2. pokračovanie) Tlač 548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
32.
Ďakujem pekne. Pán predseda, prosím dajte hlasovať o poslednom, treťom pozmeňovacom návrhu zo správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
21. 10. 2011 17:45:17 - 17:45:46 24. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní (2. pokračovanie) Tlač 548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
30.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, v rozprave vystúpili dvaja poslanci Národnej rady. Bol vyňatý jeden bod zo správy. Preto budeme hlasovať najprv o bode, o bodoch 1 a 2 zo správy spoločne, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
21. 10. 2011 17:44:48 - 17:45:05 24. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní (2. pokračovanie) Tlač 548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
26.
Ďakujem pekne. Ja len z hľadiska procesného si dovolím vyňať na osobitné hlasovanie bod 3 zo správy ústavnoprávneho výboru tak, aby sme teda hlasovali o bodoch 1 a 2 spoločne a o bode 3 samostatne.
Ďakujem pekne.
21. 10. 2011 17:41:43 - 17:44:06 24. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní (2. pokračovanie) Tlač 548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
24.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol správu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky správu o prerokovaní návrhu predmetného ústavného zákona v druhom čítaní vo výbore.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. októbra 2011 pridelila návrh Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému výboru.
Gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona na svojej 47. schôdzi 21. októbra 2011. Uznesením č. 326 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh ústavného zákona schváliť s troma pozmeňovacími a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v spoločnej, v správe.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi ústavnoprávneho výboru, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 21. októbra 2011 pod číslom 327. Výbor poveril spravodajcu Róberta Madeja, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu ústavného zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, aby ste otvorili rozpravu a súčasne sa hlásim ako prvý do rozpravy.
21. 10. 2011 17:09:43 - 17:12:43 24. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní (2. pokračovanie) Tlač 549 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
18.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh ústavného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému s tým, že... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Kľud, páni poslanci.

Madej, Róbert, poslanec NR SR
...návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní ihneď.
21. 10. 2011 17:09:43 - 17:12:43 24. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní (2. pokračovanie) Tlač 549 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Madej, Róbert (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
16.
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 odsek 3... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím o kľud.

Madej, Róbert, poslanec NR SR
Dajte prosím hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 odsek 3 písmeno c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh ústavného zákona v druhom čítaní.

Deň v parlamente

<- ->