Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
1. 2. 2012 11:28:11 - 11:28:25 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
... návrh schváliť.
1. 2. 2012 11:28:11 - 11:28:25 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Pán predsedajúci, keďže sme odhlasovali všetky body zo spoločnej správy, hlasovali sme aj o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Goliana, dajte hlasovať o tom, že prerokovávaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
1. 2. 2012 11:28:11 - 11:28:25 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Pán predsedajúci, keďže sme odhlasovali skrátenie lehoty, teraz môžeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Goliana.
1. 2. 2012 11:28:11 - 11:28:24 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
Pán predsedajúci, odhlasovali sme všetky body zo spoločnej správy, teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal pán poslanec Golian. Keďže pozmeňujúci návrh bol podaný dnes, dajte hlasovať najprv o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
1. 2. 2012 11:28:11 - 11:28:24 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
Pán poslanec Burian navrhol vyňať na samostatné hlasovanie bod 6 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
1. 2. 2012 11:28:11 - 11:28:24 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
Dajte teraz hlasovať o bode 9 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.
1. 2. 2012 11:28:11 - 11:28:24 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
Dajte, prosím, hlasovať o bode 5 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
1. 2. 2012 11:28:11 - 11:28:24 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Pán poslanec Matej navrhol vyňať na samostatné hlasovanie body 2, 5 a 9.
Dajte teraz, prosím, hlasovať o bode 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.
1. 2. 2012 11:28:11 - 11:28:24 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
Nie, prvý bol procedurálny návrh pána Dostála. Takže ja idem podľa toho.
1. 2. 2012 11:28:11 - 11:28:24 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
Dajte hlasovať o bode 10 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
1. 2. 2012 11:28:11 - 11:28:24 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
Takto, boli vyňaté ďalšie body na osobitné hlasovanie. Takže dajte hlasovať o ostatných bodoch, ktoré neboli vyňaté na osobitné hlasovanie. Sú to body 1, 3, 4, 7, 8 a 11 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.
1. 2. 2012 11:28:10 - 11:28:23 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Dajte hlasovať o bode 10.
1. 2. 2012 11:27:01 - 11:27:14 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
O procedurálnom, o samostatnom bode 10.
1. 2. 2012 11:26:21 - 11:26:43 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpili poslanci pán Golian, Dostál, Matej a pán Burian.
Pán poslanec Dostál navrhol procedurálny návrh vyňať na samostatné hlasovanie bod 10 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho. Ja len pripomínam, že je tam potom poslanecký návrh pána Goliana, ktorý je kvalitnejší. Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.
1. 2. 2012 9:10:09 - 9:13:23 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte, aby som vás oboznámil so spoločnou správou.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu o prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 726 z 30. novembra 2011 pridelila vládny návrh zákona o rozpočtových pravidlách výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozpočtových pravidlách, stanoviská poslancov Národnej rady v zmysle zákona o rokovacom poriadku.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská.
Odporúčali pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 323, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj svojím uznesením č.114.
Ďalej to boli odporúčania pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť. Bol to ústavnoprávny výbor uznesením č. 365 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo uznesením č. 108.
Ďalší výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, nebol uznášaniaschopný, z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných len 6.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplynulo spolu 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Sú presne popísané v tejto spoločnej správe, ktorú máte.
Gestorsky výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť ich, o bodoch spoločnej správy 2, 9 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť ich.
Gestorsky výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky tento predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor určil mňa za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril 1. predniesť túto spoločnú správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, 2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy. Prosím, otvorte rozpravu, diskusiu.
13. 12. 2011 10:58:08 - 10:59:59 26. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
78.
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky volí Zoru Dobríkovú za podpredsedníčku Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na funkčné obdobie sedem rokov, ktoré začne plynúť 10. februára 2012.
8. 12. 2011 15:45:08 - 15:47:05 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 594 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
55.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy, páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade so zákonom o rokovacom poriadku túto spravodajskú informáciu:
Dňa 25. novembra 2011 bol doručený predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky návrh na kandidáta na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SDKÚ - DS, ktorý navrhuje inžinierku Zoru Dobríkovú.
Návrh na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (tlač 594) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 600 z 28. novembra 2011 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na prerokovanie a zaujatie stanoviska do 6. decembra 2011.
Výbor Národnej rady prerokoval a skonštatoval, že návrh bol podaný v súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov v termíne stanovenom podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a obsahuje požadované náležitosti na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Na rokovanie výboru bola prizvaná aj kandidátka na voľbu podpredsedu NKÚ Slovenskej republiky pani Zora Dobríková, aby predstavila zámer svojho pôsobenia vo funkcii.
Výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko z celkového počtu trinásť poslancov bolo prítomných deväť. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali štyria poslanci, nikto nebol proti, piati sa zdržali hlasovania.
Zároveň výbor pre financie a rozpočet schválil stanovisko výboru k návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, tlač 594a, a určil poslanca Tibora Tótha za spravodajcu výboru a poveril ma predniesť stanovisko výboru na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte diskusiu.
1. 12. 2011 17:55:27 - 17:55:28 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
142.
Schváliť.
1. 12. 2011 17:55:24 - 17:55:25 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
140.
Pán predseda, odhlasovali sme pozmeňujúce návrhy poslancov, keďže návrh prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní, pristúpme k tretiemu čítaniu.
1. 12. 2011 17:55:22 - 17:55:23 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Tibor (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
138.
Pán predseda, dajte hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal pán poslanec Zajac.

Deň v parlamente

<- ->