Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 2. 2012 11:22:35 - 11:23:04 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 617 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
69.
Ja by som chcel poprosiť pána predsedu Procházku, aby zvolal výbor ihneď, aby sme my v obedňajšej prestávke mohli ako gestori prerokovať všetky pripomienky, ktoré vzniknú k týmto dvom návrhom zákonov, aby sme o 14.00 hod. mohli predložiť spoločnú správu výborov. Ja zvolávam môj výbor na 13.00 hod., páni kolegovia, dúfam, že do 13.00 hod. by ste mohli prerokovať vaše návrhy zákonov s tým, že my by sme o 13.00 hod. zasadli, prerokovali v druhom čítaní a potom aj ako gestorský výbor. Ďakujem vám.
29. 2. 2012 11:22:08 - 11:22:20 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 617 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
57.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prideľujeme predmetný návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre financie a rozpočet s tým, že za gestorský výbor určujeme výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a predmetné výbory prerokujú tento návrh zákona ihneď.
29. 2. 2012 11:21:32 - 11:22:08 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 617 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
55.
Ďakujem. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.
29. 2. 2012 11:18:49 - 11:21:32 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
53.
... a výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Ďalej, aby sme určili gestorský výbor, ktorý odporúčam, aby bol výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Ďalej navrhujem, aby prerokoval predmetný návrh zákona aj výbor pre financie a rozpočet. Ďalej, aby prerokoval, mimo tento návrh zákona 25 o verejnom obstarávaní, aj výbor pre financie a rozpočet, teda bezpečnosť, hospodárstvo, financie a ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárstvo ako gestorský výbor.
Ďalej navrhujem, aby predmetné výbory prerokovali v druhom čítaní tento návrh vo výboroch ihneď a gestorský výbor taktiež ihneď.
Pán predseda, otvorte rozpravu.
29. 2. 2012 11:18:49 - 11:21:31 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
51.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. (Ruch v sále.)
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam Národnej rade, aby sa po rozprave uzniesla na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Ďalej odporúčam, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárstvo a výstavbu... (Neutíchajúci ruch v sále. Vystúpenie prerušené predsedajúcim.)
29. 2. 2012 11:14:14 - 11:16:27 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
45.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
29. 2. 2012 11:12:18 - 11:12:47 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
43.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Predmetný návrh na skrátené legislatívne konanie ste predložili výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu s návrhom prerokovať ihneď. My sme tento návrh na skrátené legislatívne konanie prerokovali dnes dopoludnia na svojej 47. schôdzi. Výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko predložený návrh zákona nezískal požadovanú podporu. Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.
29. 2. 2012 11:09:48 - 11:12:04 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
39.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a súčasne za gestorský výbor určuje výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu s tým, že výbory prerokujú v druhom čítaní vo výboroch tento zákon ihneď.
29. 2. 2012 11:09:48 - 11:12:04 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
37.
Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.
29. 2. 2012 11:09:48 - 11:12:04 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
35.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, tak dovoľte, aby som vám podal v prvom čítaní spravodajskú informáciu.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku ako i pravidlá, ako i legislatívne pravidlá.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písmeno c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
Ďalej odporúčam, aby predmetný návrh prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu aj ako gestorský výbor. Zároveň odporúčam, aby výbory prerokovali, výbory aj gestorský výbor prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní ihneď.
Pán predseda, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
29. 2. 2012 11:09:47 - 11:12:04 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
31.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon.
29. 2. 2012 11:05:45 - 11:07:01 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 617 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
29.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán predseda, vy ste pridelili so svojim rozhodnutím Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu predložený návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa a mení zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorý máme pod tlačou 616 prerokovať ho s termínom ihneď. Výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu prerokoval tento návrh na skrátené legislatívne konanie na svojej 47. schôdzi dnes pred rokovaním pléna Národnej rady. Informujem plénum Národnej rady, že výbor neprijal uznesenie, nakoľko predložený návrh zákona nezískal požadovanú podporu. Zo strany spravodajcu nateraz všetko, pán predseda, otvorte rozpravu.
9. 2. 2012 11:02:46 - 11:06:48 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 67 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
64.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
9. 2. 2012 11:02:46 - 11:06:48 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 67 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
62.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
8. 2. 2012 14:21:47 - 14:23:57 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 570 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
181.
Ďakujem za slovo pán predseda. Kolegyne, kolegovia, výbor pre hospodárstvo ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady, ktorí novelizujú zákon 50/1976 Zb. stavebný zákon, všetci ho máme pod tlačou 570.
Návrh zákona bol doručený v zákonom stanovenej lehote, tak ako hovorí rokovací poriadok, a po formálno-právnej stránke spĺňa náležitosti uvedené v rokovacom poriadku. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie k jednotlivým ustanoveniam návrhu zákona. Je to už, poviem obrazne, asi tisíca novela zákona 50, takže ak je dnes neprehľadný, tak každou jednou novelou stavebného zákona jeho neprehľadnosť, zložitosť akurát ešte komplikujeme.
Toľko na úvod, že nie je sila žiadnej vlády predložiť na rokovanie Národnej rady nový stavebný zákon. To je smutné, a preto sa vždy k nemu len niečo prilepí, čo v pravom slova zmysle dole v praxi len komplikuje život.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní, ktoré však už nebude, lebo je koniec volebného obdobia.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady doporučujem, aby Národná rada pridelila návrh zákona prerokovať ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu aj ako gestorskému výboru, ďalej výboru pred verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
2. 2. 2012 11:28:54 - 11:28:55 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
81.
Nečakal som, že pán minister návrh zákona stiahne a chcel by som na pravú mieru uviesť, že bol stiahnutý zákon, ktorý bol pre ľudí. Ten zákon nebol dobrý pre konečného spotrebiteľa a pre konečného odberateľa, vrátane korekčného faktoru, ktorý umožňoval nekontrolovateľný nárast cien. To treba hlasne povedať. Preto, preto (Potlesk.) by ten zákon neprešiel ani pri hlasovaní, no takže sme si uľahčili trošku prácu, nám pán minister uľahčil.
2. 2. 2012 11:28:45 - 11:28:46 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
75.
Tak teraz môžeme definitívne hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
2. 2. 2012 11:28:43 - 11:28:44 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
73.
Ospravedlňujem sa, ale považoval som...
2. 2. 2012 11:28:41 - 11:28:42 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
71.
Pokiaľ sme nehlasovali o postúpení do tretieho čítania, kľudne môžeme dať hlasovať aj o tomto procedurálnom návrhu.
2. 2. 2012 11:28:36 - 11:28:37 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Janiš, Stanislav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
67.
Hlasovali sme o pripomienkach z rozpravy. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že predložený zákon prerokujeme v treťom čítaní.

Deň v parlamente

<- ->