Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 2. 2012 16:27:48 - 16:28:47 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
126.
Ďakujem pekne. Pán minister, je to neuveriteľné, že ste splietli takúto konštrukciu, kde monitorovací výbor, ktorý by mal byť nezávislý od vás, vy ho chcete menovať a, samozrejme, tým pádom aj odvolávať a má kontrolovať ľudí, ktorí zlyhali a zlyhali preto, lebo boli nekvalitne vybraní ministrom financií, a to možno aj dvakrát, uvidíme, ako sa zachová pani Machová. A chcem vám pripomenúť, že už raz ste mali verejné vyhlásenie, aby sa zástupca SMER-u mohol zúčastniť privatizačnej komisie, a bol som to ja, ktorý tam mohol zostať iba dve minúty. Lebo za dve minúty ste sa vysporiadali s cudzím prvkom v komisii. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
31. 5. 2011 17:01:18 - 17:03:46 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
123.
Preto odporúčam, pán predsedajúci, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Dajte, prosím, pán predseda, o mojom návrhu hlasovať.
31. 5. 2011 17:01:18 - 17:03:46 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
121.
Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, pán poslanec Markovič, pán poslanec Choma, neboli predložené žiadne návrhy. Preto vás... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
31. 5. 2011 15:02:14 - 15:05:20 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
32.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Juraja Blanára a Igora Chomu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 365), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh bol doručený poslancom v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou NR SR, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 18. dnešnej schôdze Národnej rady.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý jeho účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Zároveň návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Po rozprave odporučím, aby po prvé podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní a po druhé v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 357 z 29. apríla 2011 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pričom za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto návrhu.
24. 3. 2011 11:39:11 - 11:39:11 16. schôdza NR SR - 3.deň - B.dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.
23. 3. 2011 18:20:15 - 18:23:25 16. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 288 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kažimíra a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 288, ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a doručenie návrhu bolo najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený vládny návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej 16. schôdze Národnej rady. Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno–právnej stránke všetky náležitosti návrhu uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Návrh zákona rieši závažnú problematiku a z jeho podania je zrejmý aj jeho účel.
Vo všeobecnej časti dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli, je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie príslušného ustanovenia návrhu. Zároveň návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Po rozprave odporučím, aby podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku, Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní a zároveň v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 282 zo 7. marca 2011 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 11. mája 2011 a gestorský výbor do 13. mája 2011.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu.
1. 2. 2011 17:23:56 - 17:23:56 12.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 204 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
117.
Tak trochu. (Smiech v sále.)
1. 2. 2011 17:23:56 - 17:23:56 12.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 204 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
115.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, chcel by som požiadať do záznamu, že pri hlasovaní č. 16 v tlači 202 som omylom uvedený za, hoci som bol proti. (Smiech v sále.)
10. 12. 2010 11:59:40 - 11:59:40 9.schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 99 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
153.
Dajte, prosím, pán predseda, hlasovať o vládnom návrhu ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
10. 12. 2010 11:59:40 - 11:59:40 9.schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 99 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
151.
Keďže boli schválené pozmeňovacie návrhy pána poslanca Marcinčina, o pozmeňovacích návrhoch pána poslanca Petráka nemôžeme hlasovať. A vás si dovoľujem požiadať, pán predsedajúci, keďže sme odhlasovali všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli zo spoločnej správy, ako aj z rozpravy, navrhujem hlasovať o tom, aby sme vládny návrh prerokovali v treťom čítaní ihneď na základe môjho poverenia z výboru.
10. 12. 2010 11:59:40 - 11:59:40 9.schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 99 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
149.
Hlasovali sme teda o všetkých bodoch zo spoločnej správy. Pristúpime k hlasovaniu o návrhoch, ktoré odzneli v rozprave.
Ako prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh podal pán poslanec Marcinčin, sú uvedené v troch bodoch, ktoré boli rozdané. Odporučil pán poslanec hlasovať o týchto troch bodoch spoločne. Čiže hlasujeme o návrhoch pána poslanca Marcinčina pod bodmi 1 až 3.
10. 12. 2010 11:44:52 - 11:44:52 9.schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
147.
Teraz budeme hlasovať spoločne o bodoch č. 1, 2, 4, 5, 6 s návrhom gestorského výboru neschváliť.
10. 12. 2010 11:44:52 - 11:44:52 9.schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
145.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. K návrhu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (tlač 99) v rozprave vystúpili štyria poslanci, z toho boli podané dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Keďže nebol podaný žiaden procedurálny návrh, budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy. Nakoľko medzičasom pán poslanec Petrák stiahol svoj návrh vyňať body 1, 2, 4, 5, 6 na samostatné hlasovanie, budeme hlasovať tak, ako je uvedené v spoločnej správe. Čiže ideme hlasovať o bode č. 3 s návrhom gestorského výboru schváliť. Dajte, pán predsedajúci, prosím, hlasovať.
10. 12. 2010 9:01:12 - 9:03:24 9.schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 99 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
4.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister financií, dovolím si uviesť spoločnú správu k tlači 99a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov (tlač 99), v druhom čítaní podľa § 78 zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Po prvé. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 95 z 13. októbra 2010 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov, stanoviská poslancov Národnej rady podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Po tretie. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Po prvé odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 52 zo dňa 18. novembra 2010, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 74 z 15. novembra 2010, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením č. 65 zo dňa 18. novembra 2010, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 34 z 18. novembra 2010 a nakoniec Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 40 zo dňa 24. novembra 2010.
Z uznesení výborov uvedených, ktoré som pred chvíľou uviedol, tejto správy vyplynuli, vyplynulo šesť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bode spoločnej správy č. 3 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť a o bodoch spoločnej správy číslo 1, 2, 4, 5, 6 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona, v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady č. 350 o rokovacom poriadku Národnej rady odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov schváliť s pozmeňujúcim návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004, bola schválená uznesením gestorského výboru č. 97 z 26. novembra 2010. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov, pričom ma súčasne poveril predniesť túto spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a zároveň navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
13. 10. 2010 10:55:29 - 10:57:54 7.schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 119 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 24. septembra 2010 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem výboru pre financie a rozpočet aj ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby uvedený návrh prerokovali výbory do 24. novembra 2010 a gestorský výbor do 26. novembra 2010. Dajte, prosím, hlasovať, pán predseda.
13. 10. 2010 10:55:29 - 10:57:54 7.schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 119 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.
13. 10. 2010 10:55:29 - 10:57:54 7.schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 119 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Pán predseda, keďže v rozprave odznel návrh pána poslanca Faiča a návrh pána poslanca Petráka nepokračovať v rokovaní o návrhu, dajte, prosím, hlasovať o tom, že sa nebude pokračovať v rokovaní o návrhu v súlade s § 73 ods. 3 písm. b) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
12. 10. 2010 17:56:49 - 17:59:44 7.schôdza NR SR-1.deň - B. popoludní Tlač 99 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
162.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, poslanci, pán minister, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 99), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na 7. rokovanie Národnej rady.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informácie o jeho cieli a je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Zároveň návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Po rozprave odporučím, aby podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Národná rada prerokovala uvedený návrh zákona v druhom čítaní.
A v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 83 z 24. septembra 2010 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokujú výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Poprosím, pán predseda, aby ste otvorili rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

Deň v parlamente

<- ->