Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
13. 9. 2011 17:00:07 - 17:00:07 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 398 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Buček, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
77.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, tlač 439, tak, ako bol prednesený v pléne.
8. 9. 2011 18:37:27 - 18:40:05 22. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 439 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Buček, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (tlač 439) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 444 z 25. júla 2011 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (tlač 439) v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky:
1. vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku,
2. rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.
Prílohou tejto správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré znie:
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku,
B. rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
5. 8. 2010 14:27:50 - 14:37:52 3. schôdza NR SR - 3. deň - štvrtok - B. popoludní Tlač 39 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Buček, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážená pani premiérka, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Chcel by som sa vo svojom vystúpení zamerať len na oblasti, za ktoré som niesol zodpovednosť, či v roli vládneho splnomocnenca, alebo v roli štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V každej oblasti sa zameriam na tri body. Po prvé, spomeniem cieľ a fakty vyhlásenia novej vlády. Po druhé, spomeniem stav v mojej oblasti, čo som pred štyrmi rokmi prevzal a čo odovzdávam.
Po tretie, vyjadrím nádej alebo pochybnosť, či nová vláda bude mať silu dokázať to, čo si zaumienila.
Schengen. Programové vyhlásenie vlády, ciele a fakty. Po dva a pol roku od vstupu do schengenského priestoru je realitou, že Slovenská republika je jeho plnohodnotným členom. Pripravené opätovné hodnotenie Slovenskej republiky v roku 2012, resp. 2013, zaväzuje vládu nepoľaviť v úsilí o implementáciu schengenského EKI. Dokončenie súvisiacich opatrení na vnútorných hraniciach, vrátane aktualizácie projektov na účely dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc, skvalitňovanie fyzického a technického zabezpečenia vonkajšej štátnej hranice s Ukrajinou, medzinárodných letísk schengenského typu, dobudovanie Schengenského informačného systému II, druhej generácie, a vízového informačného systému, patrí medzi priority Slovenskej republiky pri zvyšovaní úrovne bezpečnosti a ochrany schengenského priestoru, realizácia ktorých bude financovaná aj z prostriedkov fondov EÚ.
Stav, v akom som schengenskú otázku prevzal a akým ju odovzdávam. Málokomu sa pošťastí, aby sa stal splnomocnencom vlády, mal som tú česť byť ním dvakrát. Nebolo ľahké rozhodnutie prijať funkciu vládneho splnomocnenca pre náš vstup do Schengenu, lebo pozícia Slovenska bola veľmi zlá. Rokmi zanedbávané prípravy predošlej vlády Mikuláša Dzurindu boli v katastrofálnom stave. Slovensko nespĺňalo podmienky pre prijatie do Schengenu skoro v žiadnych ukazovateľoch. Bolo treba pripraviť krízový manažment a všetko dobre naplánovať. Realizačný tím som musel prebudovať a postaviť ho len na ľuďoch, ktorí mali nielen odvahu, ale aj silu to dokázať. Boli to ťažké časy. Počas mesiacov tvrdej práce boli môj tím a moja rodina najväčšou stabilitou a istotou. Odtiaľ som čerpal silu a rozhodnosť na prekonávanie prekážok. Odmena prišla až vo finále, keď sme boli medzi najlepšími a naše skúsenosti a riešenia chceli využiť aj staré členské štáty EÚ. Dnes som rád, že vstupom do Schengenu padli hranice a už dva roky môžeme ľahko cestovať po celej Európe bez hraníc, bez pasových a colných prehliadok, s občianskym preukazom občana Slovenska. A veľmi sa teším z toho, že sme mali silu to dokázať. Chcel by som aj tu, na tejto pôde parlamentu, poďakovať sa tímu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za skvele odvedenú prácu. O mojej práci a práci môjho tímu premiér Slovenskej republiky povedal: "Bezpochyby odovzdávame Slovensko s eurom, so spoločnou európskou menou a členstvom Slovenska v schengenskom priestore. Za toto všetko patrí zainteresovaným veľká vďaka, pretože zaviesť tak hladko európsku spoločnú menu a prebojovať sa do Schengenu v takej kvalite, v akej sme sa prebojovali, pred tým treba dať klobúk dole."
Moja nádej či pochybnosť. Želám svojim nasledovníkom, aby aj ich premiér o ich práci mohol povedať niečo podobné, aj keď musím poznamenať, že v oblasti Schengenu sa podstatná časť práce už urobila a som rád, že to bola práve naša vláda, ktorá mala silu to dokázať. Mám nádej, že nová vláda nadviaže na náš úspech pozitívne.
Integrovaný záchranný systém, linka 112. Programové vyhlásenie vlády, ciele a fakty. Vláda Slovenskej republiky vybuduje lepšie fungujúci integrovaný záchranný systém integráciou a reštrukturalizáciou operačného riadenia orgánov krízového riadenia a základných záchranných zložiek, najmä prostredníctvom rozvoja služieb na jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112. Pripraví novú koncepciu organizácie fungovania rozvoja integrovaného záchranného systému na roky 2010 a 2015 akčným plánom a nový zákon o integrovanom záchrannom systéme. Stav, v akom som 112-ku prevzal a s akým ju odovzdávam. Ako druhýkrát som pracoval ako splnomocnenec vlády pre integrovaný záchranný systém, linku pomoci 112. Pri vedení tímu, ktorý pripravil novú koncepciu 112-ky som si veľmi chcel, a aj dnes si veľmi želám, aby každý človek na Slovensku mal možnosť používať linku 112, keď sa ocitne vo vážnom ohrození života, majetku, či životného prostredia. Viete, že častým užívateľom 112-ky sú deti. Svet sa mení, a to skoro každé dieťa už má mobil. Keď sme modernizovali 112-ku, nemohli sme nemyslieť na deti a museli sme sa učiť s nimi komunikovať. Bolo veľmi veľa volaní detí často takých, keď si len krátia voľnú chvíľu. Správne používanie linky 112 dokáže zachrániť ľudský život. Aj dvakrát. Vtedy, keď aj dieťa vie samo privolať pomoc. A druhýkrát, keď nepoužíva tiesňovú linku ako hračku a nepreťaží systémy, ktoré potom stihnú zachrániť iné životy. Je dôležité nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých naučiť sa správne používať linku 112. Som veľmi rád, že som mohol so svojím tímom opäť niečo urobiť pre ľudí na Slovensku. Verili sme si, lebo sme vedeli, že máme silu to dokázať.
Moja nádej či pochybnosť. Integrovaný záchranný systém linka 112 má pripravenú novú koncepciu organizácie, ktorej pilotný projekt sme už naštartovali v Prešovskom kraji, s už začlenenou aj Horskou záchrannou službou, aj Hasičským záchranným zborom. A tak stačí novej vláde len nepokaziť to, čo už je vymyslené. Mohli sme to dokázať, lebo sme mali silnú podporu v spoločnosti, odtiaľ sme čerpali silu práve pre správne riešenia. Želám aj tejto vláde, aby mala takú silu, aj keď musím vyjadriť pochybnosti, či ju, naozaj, nájde.
Hasičský záchranný zbor, Horská záchranná služba. Programové vyhlásenie vlády, ciele a fakty. Vláda Slovenskej republiky si uvedomuje, že vybavenosť Hasičského záchranného zboru a podmienky jeho práce stále zaostávajú za štandardami vyspelých krajín EÚ. V rámci možností štátneho rozpočtu, fondov finančných nástrojov EÚ a iných nástrojov zahraničnej pomoci, nájde ďalšie zdroje na postupné zvyšovanie početných stavov hasičov na materiálno-technické vybavenie a obnovu zastaralej techniky, ako aj na prebiehajúcu rekonštrukciu hasičských staníc. Vláda Slovenskej republiky prikročí ku komplexnému riešeniu existujúcich problémov k výkonu záchrany v horách s cieľom vytvorenia lepších podmienok na poskytnutie adekvátnej pomoci postihnutým príslušníkmi Horskej záchrannej služby. Stav, v akom som Hasičský a záchranný zbor a Horskú záchrannú službu prevzal a aké ich odovzdávam? Žiadna z predošlých vlád nevenovala toľko pozornosti týmto inštitúciám a službám ako vláda Róberta Fica a Smeru, a dovolím si povedať, že ich profesionálne vybavenie je na štandardnej úrovni vyspelých v Európskej únii a sú začlenení v rámci integrovaného záchranného systému do linky 112. Úspech pilotného projektu nového integrovaného záchranného systému linky 112 v Prešove tomu len nasvedčuje.
Nádej či pochybnosť. V tejto otázke mám o profesionalite prístupu novej vlády najväčšie pochybnosti. Vo vládnom vyhlásení sa totiž nehovorí, že vláda Slovenskej republiky prikročí ku komplexnému riešeniu existujúcich problémov výkonu v záchranných fórach. Chcem povedať, že Horská záchranná služba podľa všetkých moderných riešení je začlenená do integrovaného záchranného systému linky 112 a komplexne vyriešená. Aj tu sme dosiahli úspech hlavne preto, lebo sme sa opierali o silnú podporu odbornej verejnosti a profesionálov a odtiaľ sme čerpali energiu, a preto sme mali silu to dokázať.
Ako odchádzajúci štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vlády Róberta Fica, chcem poznamenať, počet nehôd na cestách na Slovensku je na historickom minime. Novelu cestného zákona a zmenu prístupu polície sa podarilo znížiť počet nehôd na najnižšiu úroveň od roku 1966. V roku 2009 bolo na cestách o 211 menej smrteľných obetí ako v roku 2008, čo je pokles o 38 %. Počet nehôd klesol o 33 000. O zhruba tretinu klesol počet trestnej činnosti bežnej dennej a násilnej kriminality, zvýšila sa objasnenosť trestných činov zo 47 na 54 %. Zintenzívnil sa postup proti extrémizmu posilnením špecializovaných zložiek a zmenou zákonov. Posilnili sa hliadky v lokalitách s výskytom problémov spolužitia. Zásadne sa zlepšilo technické vybavenie, aj finančné sociálne zabezpečenie policajtov a členov Hasičského a záchranného zboru, čím sa zvýšila kvalita ich práce. Chcem za to svojím spolupracovníkom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky poďakovať.
Na záver by som chcel povedať len jednu vetu. Želám novej vláde, aby mohla po štyroch rokoch povedať ešte lepšiu štatistiku. Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->