Výsledky vyhľadávania v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Vytlačiť stránku / Print page

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
20. 04. 2006Vážny, Ľubomír1381 Vládny návrh zákona o informačných systémoch verejnej správy 61 -
19. 04. 2006Vážny, Ľubomír1381 Vládny návrh zákona o informačných systémoch verejnej správy 61 -
19. 04. 2006Vážny, Ľubomír1517 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 61 -
19. 04. 2006Vážny, Ľubomír1381 Vládny návrh zákona o informačných systémoch verejnej správy 61 -
13. 12. 2005Vážny, Ľubomír1296 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov 52 -
13. 12. 2005Vážny, Ľubomír1321 Vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní 52 -
13. 12. 2005Vážny, Ľubomír1321 Vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní 52 -
13. 12. 2005Vážny, Ľubomír1321 Vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní 52 -
28. 10. 2005Vážny, Ľubomír1267 Vládny návrh zákona o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 51 -
28. 10. 2005Vážny, Ľubomír1267 Vládny návrh zákona o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 51 -
25. 10. 2005Vážny, Ľubomír1277 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 51 -
23. 09. 2005Vážny, Ľubomír1122 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 50 -
23. 09. 2005Vážny, Ľubomír1122 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 50 -
30. 06. 2005Vážny, Ľubomír1115 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 44 -
30. 06. 2005Vážny, Ľubomír1086 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. 44 -

Deň v parlamente

<- ->