Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Igor Matovič 
Dátum 25. 7. 2021 00:00 
Schôdza 35 
Tlač 611 
Bod rokovania Vládny návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 611) - prvé čítanie.
 
1:57:26 - 2:01:39   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďakujem pekne.
Vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, na dnešné skoro ranné rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona vypracovalo ministerstvo financií na základe úlohy B9 z uznesenia vlády č. 221 z roku 2021 zo dňa 28. apríla 2021. V pripomienkovom konaní a prerokovaní v poradných orgánoch vlády bol následne schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 337/2021 zo 16. júna 2021.
Predložený návrh zákona predstavuje nový originálny právny predpis, ktorý bol vypracovaný z dôvodu potreby upraviť právne vzťahy pri implementácii mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci slovenského právneho poriadku. Na jeho základe sa tak vytvára právny rámec pre používanie a poskytovanie prostriedkov mechanizmu pri realizácii záväzkov obsiahnutých v pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vznikol ako reakcia Európskej únie na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 a jeho cieľom je zabezpečiť v pomerne krátkom čase obnovu ekonomík členských štátov Európskej únie a odolnosť voči týmto krízovým situáciám prostredníctvom realizácie rôznych investícií a reforiem.
Kľúčovými prioritami Slovenskej republiky, v rámci ktorých sa v tejto súvislosti budú realizovať investície a reformy, sú zelená ekonomika, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravotníctvo, efektívna verejná správa a digitalizácia. Návrh zákona v zmysle uvedeného upravuje najmä:
- pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky ako národnej implementačnej a koordinačnej autority riadiacej vykonávanie mechanizmu a finančné toky prostriedkov mechanizmu,
- postavenie a kompetencie ostatných ústredných orgánov štátnej správy ako vykonávateľov investícií alebo reforiem, ako aj sprostredkovateľov a orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie,
- spôsob, postup a podmienky používa a poskytovania prostriedkov mechanizmu,
- finančné toky prostriedkov mechanizmu z hľadiska vnútroštátnych rozpočtových pravidiel a vysporiadavanie finančných vzťahov,
- kontrolu a audit prostriedkov mechanizmu, ako aj opatrenie na zabezpečenie ochrany finančných záujmov Európskej únie.
Návrh zákona je pripravený tak, aby Slovenská republika dokázala v krátkom čase zrealizovať naplánované investície a reformy a splniť stanovené míľniky a ciele, ku ktorým sa zaviazala v pláne obnovy a odolnosti a zároveň aby bola Slovenská republika schopná na tento účel využiť finančné prostriedky Európskej únie, na ktorých čerpanie v zmysle legislatívy Európskej únie je len veľmi krátky čas.
Vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi požiadať vás o podporu pre prijatie a schválenie predloženého vládneho návrhu zákona.

Deň v parlamente

<- ->