Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Vladimír Lengvarský 
Dátum 24. 7. 2021 00:00 
Schôdza 35 
Tlač 614 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - druhé a tretie čítanie.
 
21:51:12 - 21:52:51 Uvádzajúci uvádza bod   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, páni poslanci, ukľudnite sa. Počúvajte pána ministra.

Lengvarský, Vladimír, minister zdravotníctva SR
... prekladám ako iniciatívny materiál na rokovanie vlády, na rokovanie parlamentu vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom zákona je zabezpečiť ústavne súladnú možnosť využitia tzv. digitálnych očkovacích preukazov v rámci vnútroštátnych spoločenských a právnych vzťahov. Navrhovanou novelizáciou sa upravuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva reflektovať tzv. GreenPassy, resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protipandemických opatrení. Jasná a bezrozporná možnosť zohľadnenia dobrovoľného zaočkovania sa proti ochoreniu COVID-19 pri prijímaní protipandemických opatrení, to znamená pri povoľovaní využívania istých služieb týmto obyvateľstvom prostredníctvom protipandemických opatrení Úradu verejného zdravotníctva aj počas pandémie musí byť upravená primárne zákonom.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona.
23:05:26 - 23:10:23   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predložený návrh zákona má za cieľ presun kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré súvisia s administráciou dielov pôdnych blokov na pôdohospodársku platobnú agentúru. Jedná sa o prideľovanie identifikačného čísla dielom pôdnych blokov, vrátane vedenia ich evidencie a zabezpečovanie cyklickej obnovy dielov pôdnych blokov a systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, vrátane aktualizácie ich registrov. Uvedené činnosti sú neoddeliteľnou zložkou integrovaného systému prostredníctvom, ktorého sa poskytujú priame podpory, podpory organizácie trhov zo zdrojov Európskej únie vo výške viac ako 500 mil. eur ročne. Tieto prostriedky môže poskytovať iba akreditovaná právnická osoba, ktorá má nad týmito činnosťami plnú kontrolu. Vzhľadom na potrebu efektívneho, hospodárneho, nezávislého a transparentného fungovania systému je potrebné, aby agentúra sama disponovala kompetenciou na výkon predmetných činností. Agentúra, ktorá sama priamo využíva evidenciu dielov pôdnych blokov bude zároveň sama tento register viesť, vytvárať a zodpovedať zaň bez zbytočnej komplikácie, ktorú dnes predstavuje výkon týchto činností ministerstvom. Presun kompetencií má podstatný význam pre nadchádzajúce konanie, udelení, alebo odňatí akreditácie v poľnohospodárskej platobnej agentúre.
Je nevyhnutné potrebné, aby agentúra získala čo najskôr zákonnú kompetenciu na výkon udelených činností, k tomu zodpovedá aj navrhnutý dátum účinnosti. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na vyššie uvedené, si dovoľujem si vás teda požiadať o prerokovanie predloženého návrhu. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->