Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Radovan Kazda 
Dátum 2. 7. 2021 00:00 
Schôdza 32 
Tlač 496 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 496- druhé a tretie čítanie.)
 
15:11:11 - 15:13:49 Vystúpenie   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 496) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 762 z 13. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor č. 284 z 10. júna 2021, Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 191 z 10. júna 2021.
Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval dňa 14. júna 2021. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie (tlač 496) schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 194 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím , rozpravu a hlásim sa zároveň do rozpravy.
15:14:23 - 15:21:52 Vystúpenie   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ja vám ďakujem. Počas prerokovania medzi prvým a druhým čítaním sme precizovali niektoré ustanovenia tohto zákona, konzultovali sme ho teda v rámci aj koalície, a preto by som si dovolil navrhnúť jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Teraz ho prečítam, tak poprosím o časomieru.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Máte neobmedzený čas, pán spravodajca. Takže nemusíte mať obavu, môžete rečniť.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Áno, máte pravdu. Áno, ospravedlňujem sa.
Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Petra Kremského, Radovana Kazdu a Milana Vetráka
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I bode 1 § 3d ods. 3 a 5 sa vypúšťa posledná veta.
2. V čl. I bode 4 § 6 odsek 13 znie:
„(13) Úrad na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d zníži cenu elektriny na návrh výrobcu elektriny s právom na podporu. Ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla priemerná výška doplatku najmenej 150 eur/MWh a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75 000 eur a výrobca elektriny s právom na podporu nesplní povinnosť predložiť úradu návrh na zníženie ceny elektriny podľa § 4 ods. 3 písm. f), úrad zníži cenu elektriny z vlastného podnetu. Pri znížení ceny elektriny úrad prepočíta cenu elektriny na zostávajúcu dobu a predĺženú dobu podpory postupom podľa osobitného predpisu. 12)
Úrad zníži cenu elektriny od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o znížení ceny elektriny.".
3. V čl. I bode 4 § 6 ods. 14 písm. c) sa za slová „§ 3 ods. 1 písm." vkladajú slová „b) a".
4. V čl. I bode 4 § 6 ods. 14 písmeno d) znie:
„d) ekonomicky oprávnené náklady 15ada) na nevyhnutnú opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny najviac vo výške 15 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia na účel predĺženia jeho prevádzkyschopnosti počas zostávajúcej doby a predĺženej doby podpory podľa § 3d ods. 2, ak takáto oprava alebo úprava nezvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny,".
5. V čl. I bode 4 § 6 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15) Postup podľa odseku 13 sa nepoužije, ak zo závažných dôvodov, ktoré výrobca elektriny s právom na podporu nezavinil, nemožno prevádzkovať zariadenie výrobcu elektriny v predĺženej dobe podpory a predĺžením podpory so zníženou cenou elektriny nebude splnená požiadavka zachovania hospodárskej životaschopnosti zariadenia výrobcu elektriny. Za závažný dôvod sa nepovažuje najmä uzavretie záväzkového vzťahu, ktorý obmedzuje prevádzku zariadenia výrobcu elektriny len na dobu podpory alebo na inú dobu, ktorá je kratšia ako životnosť zariadenia výrobcu elektriny. Úrad prihliadne na dôvody, pre ktoré nemožno prevádzkovať zariadenie výrobcu elektriny v predĺženej dobe podpory iba vtedy, ak ich výrobca elektriny s právom na podporu uplatní v konaní podľa osobitného predpisu12 najneskôr pri svojom prvom podaní.". Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 16.
V súvislosti s vložením nového odseku sa primerane upraví úvodná veta v bode 4.
6. Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 17 ods. 9 tretia veta znie: „Dobu trvania dočasného odňatia pre fotovoltický a slnečný tepelný systém orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy predĺži novým rozhodnutím na dobu trvania podpory podľa osobitného predpisu. 11ab)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ab) znie:
„11 ab) Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Doterajší článok II sa primerane prečísluje. V súvislosti s doplnením nového článku sa primerane upraví názov zákona.
To je koniec pozmeňovacieho návrhu. On v podstate, ak by som ešte chcel zhrnúť nejaké také dva základné body, ktoré sa menia oproti tej pôvodnej úprave, tak v tom bode č. 4 sa zvyšuje prípustná miera investičných nákladov na opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny na najviac 15 % investičných nákladov na obstaranie novej, porovnateľnej technologickej časti zariadenia a v tom bode 5 v praxi sa môžu objaviť závažné dôvody, kedy výrobca elektriny nebude vedieť prevádzkovať zariadenie v predĺženej 5 ročnej dobe podpory, pričom musí ísť o dôvody nezavinené výrobcom elektriny s právom na podporu. Úrad bude mať právo pre takéto prípady neznížiť cenu elektriny ak by znížením ceny elektriny nebola zachovaná požiadavka hospodárskej životaschopnosti takéhoto zariadenia. Ďakujem.
15:25:56 - 15:27:24   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďakujem. Budem rozprávať naozaj krátko. Chcel by som len naozaj oceniť tento, túto snahu. Vláda nemôže vplývať na celú komplet cenu elektriny, nevie vplývať na trhovú cenu, silovú, silovú, silovej elektriny, ktorá proste sa vyvíja na trhu a žiaľ, teraz veľmi výrazne rastie. Naozaj veľmi výrazne rastie, že cena elektriny pre domácnosti bude rásť, ale vláda vie zasiahnuť do niektorých mechanizmov ako a ktorými vie aspoň tú časť ceny elektriny, ktorú vie ovplyvniť, tak do nej vie nejakým spôsobom zasiahnuť, a to je práve tá tarifa za prevádzkovanie systému. Týmto, týmto návrhom sa snažíme predĺžiť tú podporu, ale zároveň aj má to priviesť k tomu, aby keď nie narastala, teda keď nie znížila sa, tak minimálne, aby nenarastala tá cena tým spôsobom akým sa teda očakávalo. Vieme to aj takýmto spôsobom nejakým, nejakým upraviť, a toto je primárny cieľ návrhu, aby sa dostala pod kontrolu tarifa za prevádzkovanie systému a zároveň teda, aby sa kryl historický dlh. Takže ja by som vás chcel poprosiť o podporu tohto zákona. Ďakujem.

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
A rovnako súhlasíte, aby sa hlasovalo o tomto bode dnes.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Áno.

Deň v parlamente

<- ->